Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn.13.03.2023

Na sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dn.13.03.2023 obecni byli wszyscy radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska,Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXIII/483/23 – zmieniającą wieloletnią prognozę finansową (WPF) gminy Błonie na lata 2023-2038. Zmiany w WPF 2023-2038 wynikają ze zmian w budżecie na rok 2023 oraz ze wzrostem o 247 826, 00 zł deficytu budżetu (wzrost do kwoty 33 218990,31 zł) którego pokrycie nastąpi z wolnych środków. Zmiana wynika także ze zwiększenia o 150 000,00 zł nakładów w 2024 na przedsięwzięcia, które dotyczą: “Przebudowa i budowa drogi ul. Składowa na odcinku Błonie – Bieniewice”, “Przebudowa ul. Szkolnej w Błoniu na odcinku ul. Nowakowskiego – ul. 3-go Maja” – projekt, “Budowa ul. Św. Andrzeja i ul. Dobrej w Bieniewicach”

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRYMUJE SIĘ(1): Grzegorz Olędzki.

2. Uchwała NR LXIII/484/23 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodu o 1 309 911,00 tys. zł (dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne + środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy). Zmniejszenia planu dochodu o kwotę 806 977,00 zł (zmniejszenie ostatecznej subwencji oświatowej).

Zwiększenie planu wydatków o 750 760,00 zł (400 00 zł przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci światłowodowej ul. Jana Pawła II ; 50 000 zł na projekt przebudowy drogi gminnej 410129W w Rokitnie; 50 000 zł na projekt dla przebudowy ul. Szkolnej w Błoniu na odcinku ul. Nowakowskiego – ul. 3-go Maja; 50 000 zł na projekt budowy parkingu przy ul. Targowej w Błoniu; 30 000, 00 zł na projekt rozbudowy parkingu przy Centrum Sportu w Błoniu; 31 000,00 zł na wkład własny dla projektu ASI w zakresie geodezji i geoinformacji realizowany wspólnie z województwem mazowieckim; 139 760,00 zł zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy)

Zwiększenie plany przychodów o 247 826,00 zł (kota wynika ze sprawozdań finansowych za 2022 jednostek gminnych)

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

Radna Irena Waśniewska: poprosiła o więcej informacji w sprawie wydatku z działu 6 tj. 30 000, 00 zł na projekt rozbudowy parkingu przy Centrum Sportu w Błoniu, a konkretnie o lokalizacje.

W odpowiedzi Rafał Nowak: jest to kontynuacja (rozbudowa) obecnie istniejącego parkingu przy CS, a konkretnie tej części przy kościele, który był budowany jako drugi i będzie powiększony o dodatkowe 40 miejsc.

Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński: zapytał, ile budowa tego parkingu będzie kosztowała, bo sam projekt 30 000zł, a ile w przybliżeniu będzie kosztował cały parking?

W odpowiedzi Burmistrz: nie mamy jeszcze takiej wiedzy, takiej informacji.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRYMUJE SIĘ(1): Grzegorz Olędzki.

3. Uchwała NR LXIII/485/23 w sprawie zmiany uchwały LX/461/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06.02.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu a lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków. Zmiana uchwały wynika z orzeczenia wydanego przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego, który w § 3 przedmiotowej przywołanej uchwały orzekł, iż należy rozszerzyć zapis o dodatkową informację tj. dodanie w tym paragrafie treści “w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” .

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

4. Uchwała NR LXIII/486/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawonościami. W uchwale ustalono, iż traci moc uchwała LVII/438/22 z dnia 19 grudnia 2022 w powyższej sprawie, a nowe koszty za 1 kilometra przebiegu pojazdu ustalono w sposób następujący:

– dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm30,89 zł za 1 km

dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm31,15 zł za 1 km

Zmiana grudniowej i uchwalenie stawek, podyktowane było koniecznością dostosowania stawek do wymogów znowelizowanych przepisów rozporządzenia z 25 marca 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własności pracodawcy (DZ.*. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.)

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

5. Uchwała NR LXIII/487/23w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/210/05 z dn. 18.04.2005 r. Zmiana przyjętego w 2005 dla tego terenu planu, dotyczy wyłącznie zmiany ustaleń zawartych w § 22 dotyczących zwiększenia powierzchni sprzedaży usług handlu do terenu 4UM i dotyczy wyłącznie zmiany części tekstowej dla części wsi Nowa Wieś. Zmiana dokonywana jest na wniosek inwestorów i dotyczy istniejących budynków usługowych związanych z handlem i polegać będzie na zwiększeniu powierzchni sprzedaży z 300 m2 do 500 m2 (dla terenów oznaczonych symbolem 4UM), co umożliwi inwestorowi zwiększenie powierzchni usługowej (sprzedażowej) w istniejącym obiekcie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

Radna Grażyna Laskowska: w uzasadnieniu napisane jest, że do zmiany studium przystępuje się na wnioski właścicieli nieruchomości, czy te cztery miejsca wyznaczone… To nie jest to?

Radna Grażyna Kościńska: nie to, nie ta uchwała Grażynko.

Radna Grażyna Laskowska: a to przepraszam.

Radna Grażyna Kościńska: to dotyczy DINO.

Radny Andrzej Pływaczewski: chciałem się dopytać jeszcze, jaka powierzchnia w tej chwili będzie obowiązywać dla usług handlu i czy to nie będzie oddziaływać jakoś negatywnie dla sąsiadów?

Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska: obszar w którym chcemy zwiększyć tą powierzchnię, to jest teren pod zabudowę usługową i mieszkaniową, ten obszar tyczy się terenu gdzie jest istniejące Dino, budynek nie będzie powiększany, w środku będzie zwiększona tylko powierzchnia sprzedaży.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

6. Uchwała NR LXIII/488/23 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie. Zakres zmian w studium dotyczy:

– obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy

   zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych,

– struktury funkcjonalno – przestrzennej obszarów oznaczonych numerami od 1 do 4 (wg. załącznika

  do uchwały – ul. Bieniewicka “Dawtona”, Bieniewo Parcela, Marysinek, Górna Wieś) w zakresie

  zmian wskaźników zagospodarowania oraz przeznaczenia terenów (tereny zalewowe, tereny

  zielone),

– poprawek i korekt redakcyjnych na planszach studium

– aktualizacji i dokumentu wynikających z obowiązujących przepisów.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

Radna Grażyna Laskowska: w uzasadnieniu napisane jest, że do zmiany studium przystępuje się na wnioski właścicieli nieruchomości, czy te tereny, te cztery miejsca tereny wyznaczone to są prywatne posiadłości tereny, czy to są jakieś, czy to są miejsca jakieś gminne i będziemy to użyczać na jakieś inwestycje fotowoltaiczne?

Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska: jeśli chodzi o te obszary 1-4, są to tereny prywatne, natomiast fotowoltaika jest na obszarze całego miasta i gminy Błonie.

Radny Jacek Cieślak: o jakie urządzenia wytwarzające do 500kW chodzi?

Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska: o systemy instalacji fotowoltaicznej.

Radny Jacek Cieślak: czy tylko i wyłącznie?

Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska: tak

Radny Andrzej Pływaczewski: tutaj mamy jakby cztery miejsca sugerowane na tą fotowoltaikę, chciałem zapytać, czy w tych miejscach ta fotowoltaika będzie musiała powstać, czy będzie można jakieś nowe miejsca wyznaczyć?

Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska: obszary 1-4 wyznaczone w projekcie studium, to są obszary przeznaczone do zmiany ich funkcji w studium, natomiast fotowoltaika będzie wyznaczona na terenie miasta i gminy Błonie, nie tylko w tych czterech obszarach.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

7. Uchwała NR LXIII/489/23w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne dla części wsi Star Faszczyce gm. Błonie – etap IB. Uchwalenie planu obejmuje obszar IB zlokalizowany we wschodniej części wsi Stare Faszczyce w południowo-wschodniej części gminy Błonie. Celem planu jest wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Projekt był trzykrotnie wyłożony do wglądu publicznego w roku 2017, w 2021 oraz w 2022.  Rada Miejska ustosunkowała się także do stanowiska Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia uwag, jakie zostały do projektu planu wniesione. Burmistrz 6 uwag zgłoszonych nie uwzględnił.  Rada podtrzymała decyzję Burmistrza głosując “Za podtrzymaniem rozstrzygnięcia Burmistrza” nad każdą z uwag. Zarówno przy głosowaniu nad uwagami, jak i przy głosowaniem nad całą uchwałą z głosowań wyłączył się radny Konrad Janowski, który jest współwłaścicielem terenów objętych powyższą uchwałą.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (1): Konrad Janowski.

8. Uchwała NR LXIII/490/23w sprawie oddania w najem gruntów z zasobów gminy. Chodzi o teren o powierzchni 184 m2 zlokalizowany w Błoniu przy ulicy Targowej 3c, obręb 0014-14 na działkach nr 13/13, 13/104, 13/14. Rada Miejska wyraziła zgodę na oddanie powyższego terenu w najem na czas nieoznaczony dotychczasowemu najemcy z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Z wnioskiem o możliwość kontynuowania umowy najmu na czas nieoznaczony ww. nieruchomości zwrócił się właściciel pawilonu handlowego (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który grunt ten wynajmował od 1 lutego 2020 przez okres 3 lat.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

9. Uchwała NR LXIII/491/23w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie na rzecz Gminy Błonie nieruchomości gruntowej położonej w mieście Błonie w obrębie 0028-28. Rada Miejska wyraziła zgodę na odpłatne nabycie działki ewid. nr 200/2 o powierzchni 0,0047 ha, która przeznaczona jest na cele drogowe. Powyższa działka zlokalizowana jest w ciągu pasa drogi gminnej – ul. Sowińskiego na terenie przeznaczonym pod drogę publiczną. Przejęcie w zasoby gminy ww. działki pozwoli na lepsze zagospodarowanie pasa drogowego istniejącej ulicy. 

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

10. Uchwała NR LXIII/492/23w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Błonie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż. Lokal o którym mowa, to lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 34,50 m położony w budynku mieszkalnym wielorodzinny w miejscowości Rokitno-Majątek 4. Powyższy lokal jest w złym stanie technicznym wymagający dużych nakładów finansowych. Najkorzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na finanse gminy jest sprzedaż lokalu w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

Radny Grzegorz Olędzki: chciałbym się dowiedzieć iloma lokalami przeznaczonymi dla osób potrzebujących dysponuje gmina, ile jest osób oczekujących na te lokale?

Burmistrz: nie mamy zasobu pustych lokali, dysponujemy określonym zasobem mieszkaniowym, ale nie zostawiamy żadnych pustych lokali. Jeżeli chodzi o listę oczekujących, to jest w tej chwili chyba kilkanaście z tego co pamiętam osób

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

11. Informacje dotyczące Krajowego Planu Strategicznego w obszarze rolnictwa.

 Informacje przedstawiła Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Zofia Rutkowska, informując, iż w planowanym okresie trwania programów (2023-2027) dotacji dla rolników, szczególna uwaga i nacisk będą kładzione na ochronę środowiska. Duże dopłaty do hektara przewidziane są na uprawę roślin miododajnych. Przy ocenie wniosków o dopłaty wysoko punktowane będą m.in.: opracowanie i przestrzeganie planów nawożenia, międzyplony ozime, mulczowanie, rolnictwo węglowe, integrowana produkcja pośrednia, mulczowanie. Szczegóły dostępne są w ośrodkach doradztwa. Pracownicy ośrodków będą pomagali rolnikom wybrać najlepszy dla danego rolnika program oraz wypełnić wniosek. Zachęcała Pani Kierownik, by jak najwięcej osób zgłosiło się i korzystało z dofinansowania.

12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Błoniu za rok 2022.

Radnym sprawozdanie przedstawił komendant Straży Miejskiej w Błoniu Pan Sylwester Kita-Nowk. W dużej mierze sprawozdanie opiera się na informacja statystycznych i dotyczy okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022. Podano: stan osobowy Straży Miejskiej – 9 osób (1 komendant+ 8 inspektorów), ilość łącznie odbytych służb (489 służby), wspólne patrole z Policją (35), interwencje/czynności (1792, w tym interwencje ogółem 910, w nich największą grupę interwencji 676 stanowią interwencje dotyczące wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – ponad 74%), nałożono 141 mandatów na kwotę 18560zł, poinformowano o działaniach o charakterze akcyjnym i zabezpieczającym, których w roku 2022 było 10 (np. zabezpieczenia imprez masowych i uroczystości). W objętym sprawozdaniem okresie nie odnotowano skarg na funkcjonariuszy Straży Miejskie. Przedstawiono krótką informację o planowanych działaniach na rok 2023 (kontynuacja standardowych działań wynikających ze statusu i regulaminów).

Pytania do Komendanta:

Kierowane do komendanta pytania po przedstawionym raporcie dotyczyły kwestii ściągalności nałożonych mandatów (ściągalność wysoka), częstotliwości interwencji w sprawach niewłaściwego parkowania, procedurę usuwania wraków samochodów porzuconych, planów szkoleń oraz czy weryfikowane były możliwości pracy Straży Miejskiej w soboty i niedziele i także dyżury nocne.

Radna Irena Waśniewska: czy kwota nałożonych mandatów jest tożsama z wpływem do budżetu miasta (czy zapłacono te mandaty)?

Komendant: Różnice zawsze będą, jednak kwota jest zbliżona, co potwierdziła skarbnik Bogumiła Koprowska – że praktycznie jest to ta sama kwota.

Radna Katarzyna Mielcarz:

1. Jak często Państwo interweniują w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych aut na terenie rynku w pobliży przejść dla pieszych, jest to kłopotliwe szczególnie dla małych dzieci, gdyż mieszkańcy notorycznie łamią w tych miejscach przepisy?

2. Parkowanie przy CK, dojazd od parkingu jest praktycznie niemożliwy?

3. Jakie szkolenia Pan przewidział w roku 2023 dla pracowników realizowane przez podmioty zewnętrzne, co ma Pan na myśli?

4. Gdzie u nas znajdują sie miejsca przebywania osób bezdomnych, które z tych miejsc są zagrożone i czy mamy dużo osób bezdomnych z którymi się państwo napotkali podczas interwencji?

Komendant:

ad.1 i 2. Im bardziej będzie się Błonie rozrastało, tym większy będzie problem z parkowaniem. Monitorujemy sytuacje, nadkładamy mandaty. Problem z parkowaniem niestety będzie narastał, powstaje dużo nowych bloków, przybywa mieszkańców.

ad.3. Funkcjonariusze kierowani są na szkolenia regularnie. Są to szkolenia z zakresy przepisów ruchu drogowych, typu oskarżyciel publiczny, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych itp. szkoleń jest dużo.

ad.4. Staramy się w przypadku osób bezdomnych szybko interweniować i wspólnie z OPS podejmujemy działania i jak jest taka potrzeba przewozimy osoby bezdomne do schroniska w Ożarowie Mazowieckim. Takich osób było kilka. Monitorujemy pustostany i w sezonie zimowym podjeżdżamy i sprawdzamy czy osoby bezdomne przebywające tam radzą sobie, czy potrzebują pomocy.

Radny Jakub Bargieł: Mam pytanie dotyczące wykroczeń przeciwko zdrowiu. Czy w tej grupie mieszczą sie palenia w piecach nieodpowiednimi materiałami?

Komendant: Nie, te wykroczenia mieszczą sie w grupie ochrona środowiska i gospodarka odpadami. W głównej mierze gospodarka odpadami (6 mandatów – na łączną kwotę 800 zł). Wykroczenia przeciwko zdrowiu to przeważnie grzywny za okres covidowy – nienoszenie maseczek.

Radny Tomasz Wiśniewski: Przyłączam sie do głosu radnej Mielcarz, szczególnie w kontekście parkowania przy przejściu dla pieszych przy szkole nr 2 przy wysepce z przejściem. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Głownie parkują tam mieszkańcy bloku (Narutowicza) i nie może być tak że pół samochodu parkuje na samym przejściu. Jest niebezpiecznie szczególnie jadąc od strony rynku, nie widać dzieci wchodzących na przejście. Pytanie: 35 wspólnych patroli z Policją, czy są to wspólne patrole np. w czasie Dni Błonia, albo zabezpieczenie sylwestra i czy można ich ilość zwiększyć?

Komendant: Nie, to są patrole normalne 12-to godzinne i są one realizowane na prośbę Policji.

Radna Ewa Podyma: Od kilku tygodni na parkingu parkuj i jedź przy stacji PKP stoi porzucony, zdewastowany wrak samochodu. Aby go usunąć szukacie właściciela jak wygląda procedura?

Komendant: Parking na którym znajduje sie tamten pojazd nie jest oznakowany w żaden sposób. SM takie pojazdy może usuwać z dróg, publicznych, terenów zamieszkania i stref ruchu – tamten parking nie jest oznakowany, traktujemy go jako drogę wewnętrzną. Najpierw wysyłamy pisma do właściciela by usunął wrak, gdy właściciel nie reaguje, usuwamy samochód na parking depozytowy na pół roku, informujemy ciągle właściciel, później oddaje się samochód na złom i też informujemy właściciela, a następnie do wydziału komunikacja trafia informacja o ze złomowaniu z prośbą o wyrejestrowanie – tak procedura trwa 7-8 miesięcy.

Radna Marzena Cichewicz: Bardzo duży procent interwencji dotyczy tych z dziedziny wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Czy zastanawiał się Pan, czy analizował Pan pod kątem potrzeb i tego co zgłaszają mieszkańców przesunięcie “wajchy” na kontrolę miejsc w których odbywają się imprezy plenerowe zakrapiane niejednokrotnie alkoholem. Mamy kila takich miejsc, w niektórych odbywa się także defekowanie po takiej imprezie np. na rynku. Otrzymuje informację, iż mieszkańcy zgłaszają takie zachowania, i niejednokrotnie otrzymują od Państwa odpowiedź że nie możecie nic w tej sprawie zrobić, że to musi zrobić policja. Czy rzeczywiście tak jest, że straż miejska nie może interweniować w takich przypadkach? Nie zastanawiał się Pan, aby zwiększyć nacisk na z obszaru komunikacyjnego na obszar określmy to społeczno-obyczajowy?

Komendant: W kwestii rozkładu procentowego interwencji, to należałoby wziąć pod uwagę ogólną liczbę wszystkich interwencji, bo w tabeli są tylko wykroczenia i mandaty. Ten procent będzie niższy. Jeśli chodzi o spożywanie alkoholu na rynku, to jak najbardziej podejmujemy tam interwencje i czynności, i nie wiem skąd są te głosy, być może chodzi o to, że my nie pracujemy w nocy i podejrzewam, że tu chodzi głównie o weekendy. Do nas mieszkańcy nie zgłaszają takich problemów, dlatego możemy o nich nie wiedzieć

Ad vocem radna Marzena Cichewicz: Podziękowała za wyjaśnienia dotyczące procentów interwencji, stwierdzając iż przy takich założeniach będzie on niższy. Poprosiła o odpowiedź, czy rozważał Pan np. na jakiś okres próbny, wprowadzenie dyżurów Straży Miejskiej w weekendy, w tym weekendowe dyżury nocne na przykład raz w miesiącu. Czy to według Pana Komendanta jest zasadne, czy nie jest zasadne np. w okresie letnim.

Komendant: Jeśli chodzi o taką dodatkową pracę, ja za każdym razem muszę mieć na taką pracę zgodę Burmistrza, bo wiąże się to z dodatkowym wynagrodzeniem, z pracą w nadgodzinach. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie np. Dni Błonia to wiadomo, że w mamy tu zielone światło, ale jeśli chodzi o taką pracę w godzinach nocnych, to obawiam się, że tutaj nawet pracownicy za bardzo mogą nie wyrażać zgody za bardzo, bo podpisywali umowę na pracę od poniedziałku do piątku, więc trzeba byłoby wtedy zrobić aneks do umowy i przejść na zupełnie inny system pracy.

Głos w sprawie zabrał Burmistrz: to wymaga jeszcze trochę rozwinięcia, ja kiedyś mówiłem Państwu. Obecny stan etatowy w Straży Miejskiej nie pozwala nam na zbudowanie patroli w pozostałe dni czyli w soboty, niedziele i w godzinach nocnych. Wymagałoby to znacznego zwiększenia ilości etatów i znacznych środków finansowych. Z drugiej strony moja filozofia jest taka, że Straż Miejska ma uzupełniać działania Policji, bo za bezpieczeństwo zgodnie z ustawą o Policji odpowiada Policja. My nie możemy przejmować takich zadań kosztem samorządu. Za Policję płaci skarb państwa, za Straż Miejską płacimy my z naszych podatków, w związku z tym nie sądzę, aby rozbudowa Straży Miejskiej w takiej niewielkiej gminie jak gmina Błonie była konieczna, aby jeszcze objąć patrole i wyręczać tutaj Policję w tej sprawie.

Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński: Wyraził opinię, że Komendant nie powiedział nic o monitoringu, a dobry monitoring, tak jak to jest w innych miastach jest lepszy od patroli. Przypomniał także radnym, iż mówił o budowie piętrowego parkingu przy ul. Nowakowskiego, który wg mieszkańca ładniej by wyglądał i dał więcej miejsc parkingowych. Zapytał czy Komendant jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem monitoringu.

Komendant: jestem zwolennikiem monitoringu i jestem za jego rozwijaniem, zgodzę się z Panem, że monitoring należy rozwijać.

Głos w sprawie zabrał Burmistrz: Oczywiście, że monitoring na terenie gminy Błonie funkcjonuje. Jest zarówno w pomieszczeniach Straży Miejskiej i równoległy w pomieszczeniach Policji na dyżurce komisariatu i tam powinien być przez policjantów oglądany cały czas i również w soboty w niedziele. Po to otrzymali od nas za darmo równoległą linię i mogą również kamerami obrotowymi sterować również podobnie jak my. Co do parkingu przy ul. Nowakowskiego Burmistrz nie zgadza sie ze zdaniem mieszkańca. W przekonaniu Burmistrza, który jeszcze nie spotkał się, by w takich małych miasteczkach zwłaszcza w centrum miasta, to jest centrum miasta, budować tego rodzaju szkieletory. Dlatego, że w przyszłości to by był szkieletor, to on by tam straszył i byłby kolejną siedzibą dla młodzieży i nie bylibyśmy w stanie tego upilnować. Parking wyglądałby obskurnie, obdrapanie i z czasem pewnie trzeba byłoby to rozebrać.

Radny Tomasz Wiśniewski z uwagi, że mieszkaniec zadał pytanie także do radnych, odpowiedział też na to pytanie (o parking): Razem z radnym Januszem Guzikiem, Marcinem Kołotą w VII kadencji wnioskowaliśmy o ten parking i od ówczesnego i również obecnego naczelnika wydziały dróg i mostów uzyskaliśmy informację, że niestety z przyczyn technicznych tam się tego nie da ulokować. Pan nie wpadł na jakiś nowatorski pomysł, było trzech wcześniejszych, którzy to wymyślili.

Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński: Stwierdził, że absolutnie nie zgadza się z Panem Burmistrzem, i że ciężko jest Burmistrzowi wypowiedzieć słowo, że przy każdym parkingu powinien być monitoring. Pan jest jakimś przeciwnikiem monitoringu. Przy każdym parkingu powinien być monitoring i nikt by tam panu nie siedział i nic złego nie robił.

Burmistrz: Nie zakładałem że Pan się zgadza, nawet wprost przeciwnie.

Radny Tomasz Wiśniewski: Stwierdził, że już chyba wie, kto mógłby tam przed ten monitoring patrzeć, to już tak jakby policja miała problemy z osobami, które mogłyby go tam weryfikować.

Wnioski interpelacje i pytania:

Radna Irena Waśniewska zwróciła się z pytaniem do radnych w kwestii przyjętej uchwały nr LXIII/489/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne dla części wsi Star Faszczyce gm. Błonie – etap IB. Wyrażając dysonans – dlaczego Rada tą uchwałę przyjęła, a uprzednio przy uchwale dotyczącej zgody na budowę bloków na podstawie specustawy przy ul. Modlińskiej była Rada innego zdania.

Burmistrz: w kontekście wypowiedzi radnej, poinformował i uchwał dotycząca lokalizacji bloków przy ul. Modlińskiej została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, że czeka na uzasadnienie wyroku z sądu i przekaże radnym po otrzymaniu uzasadnienia informacje w sprawie.

Radny Jarosław Uraszewski: wyjaśnił radnej Waśniewskiej, że podjęta dziś uchwał w sprawie Faszczyc, to nie jest to samo zagadnienie (budowa bloków na podstawie spec ustawy) co przyjęta w 2022 przez Radę uchwał dotycząca ul. Modlińskiej.

Radny Jakub Bargieł: zwrócił uwagę i poprosił o podjęcie działań dotyczących Radonic i okolić przy dojeździe do Kłudzienka – teren tam jest bardzo zaśmiecony przez cały rok, mieszkańcy sami sprzątają, czy jest możliwość aby może jakąś tabliczkę tam postawić, że nie wolno śmiecić, albo ustawić tam śmietniki.

Burmistrz: w odpowiedzi wyjaśnił, iż generalnie nigdzie nie wolno śmiecić, a ustawienie tabliczek nie przyniesie pożądanego efektu. Trzeba edukować społeczeństwo od najmłodszych lat że nie wolno śmiecić.

Mieszkaniec Błonia: Poruszył temat dotyczący elektronicznego systemu zapisów do błońskiego ośrodka zdrowia. Przytoczył także zapis ze strony ośrodka dotyczący sposobów (możliwości) dokonania zapis do lekarza. Są 3 metody – pierwsza z wyprzedzeniem z której korzysta ponad 50% przyjętych osób do lekarzy. Druga metoda to rejestracja w dniu przyjęcia 30%, 20% rejestracja przez internet. Zadał pytanie – jak wygląda realnie na podstawie danych z ostatnich trzech miesięcy ilość osób które przyszły do lekarza poprzez zapisanie się z wyprzedzeniem, w dniu przyjęcia i przez internet?

Burmistrz poprosiło o przedłożenie pytania na piśmie i odpowiedź zostanie udzielona odnośnie statystyk.

Mieszkaniec miał problem z zapisaniem sie do lekarza przez internet – system wyrzucał zgłoszenie, mieszkaniec wielokrotnie próbował zapisać sie w ten sposób jednak bezskutecznie.

Radny Jakub Bargieł poprosił o interwencje dotyczącą bloku przy ul. Wyszyńskiego 8. Chodzi o smrodu wydobywającego się z piwnicy ogólnej (wózkowni).

Radna Marzena Cichewicz w kontekście wypowiedzi i pytania mieszkańca, podzieliła się swoim doświadczeniem z korzystania z systemu elektronicznego zapisu do błońskiego ośrodka. System nie działa w pełni. Nie są wdrożone wszystkie jego funkcjonalności, w tym zapisy do lekarza. Można jedynie dokonać elektronicznego zapotrzebowania na receptę. Pozostała cześć systemu nie jest dostępna.

Mieszkaniec Maciej Górski: zwrócił uwagę na bardzo niewłaściwe zachowanie pracownika PSZOK w Błoniu z którym ma personalne nieporozumienia. Interwencja u dyr. Z. Ropiaka z ZUK w tej sprawie (odmowa przez pracownika PSZOK obsługi p. Górskiego) nic nie dała, a dyr. Z Ropiak wyjaśnił, że nie da się tego rozwiązań bo nie ma osób z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w PSZOK. Mieszkaniec domaga się przeprosin oraz wysłania pracownika PSZOK na szkolenie z obsługi klienta. Drugą sprawa poruszona przez mieszkańca, dotyczyła bezpieczeństwa na ul. Grodziskiej odcinek od przejazdu do ul. Fabrycznej. Odcinek jest niebezpieczny, przejścia dla pieszych które tam są nie do końca spełniają swoją funkcje, brak jest chodnika przy przystanku autobusowym – poprosił o interwencje i poprawę bezpieczeństwa na tym obszarze. Zaprosił także jako przewodniczący osiedla nr 3 na imprezę “śniadanie integracyjne na targu” zaplanowane na 18.03.2023.

Burmistrz: odnosząc się do problemów związanych z PSZOK powiedział, że problemy z funkcjonowaniem PSZOK są mu znana oraz ze podejmowane działania, aby powiększyć powierzchnie PSZOK, ale aby to zrealizować potrzebny jest projekt, środki finansowe i pozyskanie różnego rodzaju decyzji środowiskowych. W kwestii nieodpowiedniego zachowania pracownika PSZOK Burmistrz wraża ubolewanie, ale pragnie zaznaczyć że kodeks pracy nie pozwala aby pracodawca wymagał konkretnego zachowania od pracownika np. aby kogoś przeprosił, od tego są Sądy Cywilne, jest także przekonany, że w sprawie tej dyr. Ropiak przeprowadził z pracownikiem rozmowę. W kwestii bezpieczeństwa na ul. Grodziskiej Burmistrz zasugerował przedłożenie wniosku w tej sprawie, aby móc go przekazać do ZMDW, który będąc właścicielem drogi powinien zweryfikować możliwości poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. W uzupełnieniu naczelnik Rafał Nowak poinformował, że w sprawie poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu poprzez doświetlenie, budowę chodnika i lepsze oznaczenie przejść dla pieszych wystosował pismo do MZDW i Urzędu Marszałkowskiego.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie