Informacje z Sesji Rady Miejskiej z dn. 14.02.2022.

Apteka nocna, kosze na śmieci, rada społeczna przy ośrodku zdrowia, kredyt.

Sesja Rady Miejskiej (RM) odbyła się w trybie zdalny. Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową 2022-2038 (WPF) – zmiana dotyczyła zwiększenia deficytu budżetu z 22 009 524,67 zł na 25 085 317,28 zł (różnica ma być pokryta z wolnych środków), zwiększono plan przychodów z wolnych środków do ponad 34 mln zł
(z 31 mln zł). W przedsięwzięciach zmniejszono o 500 000 zł nakłady na budowę ul. Polnej w Błoniu. Zwiększono natomiast wydatki na budowę centrum administracji o kwotę 700 tyś. zł oraz o 2 165 000 zł wydatki na budowę targu. Zwiększenia wynikają z niezrealizowania planu w 2021. Jak głosowali radni: ZA – G. Banaszkiewicz, J. Cieślak, J. Bargieł, J. Guzik, K. Janowski, M. Kołota, G. Kościńska, G. Laskowska, G. Olędzki, S. Piotrowski, A. Pływaczewski, E. Podyma, J. Sowińska, H. Szymańska, J. Uraszewski, I. Waśniewska, B. Wielogórska, T. Wiśniewski, M. Zalewska  PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – M. Cichewicz

Uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022 zmiany podyktowane są przesunięciami pomiędzy poszczególnymi pozycjami oraz zmianami w WPF. Jak głosowali radni: ZA G.Banaszkiewicz, J.Cieślak, J.Bargieł, J.Guzik, K.Janowski, M.Kołota, G.Kościńska, S.Piotrowski, A.Pływaczewski, E.Podyma, J.Sowińska, H.Szymańska, J.Uraszewski, I.Waśniewska, B.Wielogórska, T. Wiśniewski, M.Zalewska  PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – M.Cichewicz, G.Laskowska, G.Olędzki.

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłat zadłużenia i pokrycie deficytu w budżecie 2022 r. Planowany kredyt, to 22 400 000 zł – na spłatę kredytu 9 390 757 zł, na pokrycie deficytu budżetu 13 009 524,67 zł. Jak głosowali radni: ZA – G.Banaszkiewicz, J.Cieślak, J.Bargieł, J.Guzik, K.Janowski, M.Kołota, G.Kościńska, G.Laskowska, G.Olędzki, S.Piotrowski, A.Pływaczewski, E.Podyma, J.Sowińska, H.Szymańska, J.Uraszewski, I.Waśniewska, B.Wielogórska, T. Wiśniewski, M.Zalewska  PRZECIW – M.Cichewicz, WSTRZYMAŁ SIĘ – G.Laskowska, G.Olędzki

Uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy błońskim gminnym ośrodku zdrowia. Rada społeczna wybierana jest co trzy lata. Kadencja dotychczasowej rady zakończyła się 2 lutego 2022. Komisja zdrowia RM rekomendował, powołanie do składu rady tych samych osób, które pełnią w niej funkcje od wielu lat, tj. S. Chruściński, I. Waśniewska, G. Banaszkiewicz. Radny Olędzki zasugerował, że może warto byłoby, by każdy klub radnych RM wyznaczył po jednym ze swoich przedstawicieli (od wielu lat w radzie funkcję pełnią wyłącznie radni burmistrza, ciągle te same osoby). Przewodniczący wskazywał, że przecież przedstawiciel Wojewody jest w radzie – wypowiedź ta, nijak się miała do propozycji radnego. W konsekwencji przeprowadzonej dyskusji, radny Olędzki zaproponował kandydaturę G. Laskowskiej.

Głos zabrał także radna Kościńska, stwierdzając, że nie ma potrzeby zmiany, bo to rada społeczna, a kandydaci (dygresja – wyłącznie od burmistrza i te same osoby) od wielu lat świetnie pełnią swoją funkcję, świetnie się spisują i uważa, że powinni zostać.

W dyskusji głos zabrała również radna Sowińska, która stwierdziła, że może dobrze byłoby, aby do takiej rady czasami wprowadzać kogoś nowego, dla dobra pracy rady społecznej i nie tylko rady, ogólnie dla rad i innych komisji wartością dodaną może być wejście do ich składu nowej osoby ze świeżym spojrzeniem, która także miałaby możliwość nauki i nabywały doświadczenia od tych osób, które latami sprawują te funkcję.  

Finalnie skład rady ustalony został w drodze głosowania, pojedynczo nad poszczególnymi kandydaturami. Przyjęto zasadę, iż do rady wejdą osoby z największą ilością głosów. I. Waśniewska otrzymała 18 głosów, B. Banaszkiewicz 17, S. Chruściński 16, G. Laskowska 6. Następnie odbyło się głosowanie nad samą uchwałą, która przyjęta została następującymi głosami:  ZA – G.Banaszkiewicz, J.Cieślak, M. Cichewicz, J.Bargieł, J.Guzik, K.Janowski, M.Kołota, G.Kościńska, G.Laskowska, S.Piotrowski, E.Podyma, J.Sowińska, H.Szymańska, J.Uraszewski, I.Waśniewska, B.Wielogórska, T. Wiśniewski, M.Zalewska,   PRZECIW – G.Olędzki, WSTRZYMAŁ SIĘ –, A.Pływaczewski.

Do zadania Rady Społecznej wg. ustawy o podmiotach leczniczych należy: 1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania kierownikowi nagród, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem; 2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku, e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, f) regulaminu organizacyjnego; 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

– Uchwałę zmieniającą uchwałę z 8 listopada 2021 w sprawie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana uchwały była konieczna, z uwagi na błędne zapisy zamieszczone w przyjętym programie współpracy. Wydział Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, wskazał, iż brak jest delegacji do wprowadzenia Banku Danych o organizacjach pozarządowych z terenu gminy Błonie, o którym była mowa w pkt.5 przyjętego w listopadzie programu. Wydział Nadzoru zalecił zmianę uchwały i usunięcie zapisów dotyczących Banku Danych. Większość radnych (19) głosowało ZA przyjęciem uchwały, WSRZYMAŁ SIĘ – G. Olędzki (1)

Uchwałę w sprawie kryteriów w ramach drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli gminnych. W listopadzie rada przyjęła uchwałę w tej sprawie, jednak Nadzór Prawny Urzędu Wojewódzkiego stwierdził w niej błąd formalny dotyczący przyjęcia przez RM w Błoniu jednego z kryterium w postaci miejsca zameldowania. Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody zakwestionował to kryterium, stąd konieczna jest zmiana (usunięto kryterium w nowej uchwale). Wszyscy radni obecni na posiedzeniu głosowali ZA podjęciem uchwały.

Uchwałę zmieniającą do uchwały przyjętej w 2018 r. (ze zmianą w 2019) dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Błonie-Wieś. Celem uchwały jest umożliwienie sporządzenia planu w częściach poprzez podział obszaru na etapy, które zamierza uchwalić się jako odrębne plany. Działanie takie pozwoli na przyśpieszenie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie spowoduje konieczności ponowienia w niezbędnym zakresie czynności, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym. Cześć obszaru, dla którego opracowany ma być plan zagospodarowania posiada gleby, dla których odrolnienia potrzebna jest zgoda Ministra Rolnictwa. Radni obecni na posiedzeniu głosowali ZA podjęciem uchwały (19), jedna osoba nie oddała głosu (1).

Uchwałę zatwierdzającą wystąpienia pokontrolne z przeprowadzanej przez komisje rewizyjną weryfikacji realizacji zadań pokontrolnych zaleconych w ramach przeprowadzonej w 2021  r. kontroli w Muzeum Ziemi Błońskiej. Wszyscy radni obecni na posiedzeniu głosowali ZA podjęciem uchwały.

W części sesji dotyczącej pytań i wniosku, burmistrz odpowiadał na pytania radnych. Pytania zadali m.in. :

– Radny T. Wiśniewski – zapytał o odpowiedź, jakiej udzielił burmistrz na wystąpienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie możliwości organizacji na terenie gminy Błonie miejsc dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż według wymagań sprecyzowanych w piśmie Wojewody w gminie Błonie nie ma takich miejsc (miejsc spełniających kryteria określone w piśmie). Jednakże zaznaczone zostało, iż w przypadku, gdyby sytuacja tego wymagała, możliwe będzie przyjęcie uchodźców oferując schronienie w salach gimnastycznych i halach sportowych.

Radna M.Cichewicz – pytała o wstępne spostrzeżenia dotyczące korzystania z nowych linii autobusowych kursujących w gminie oraz zasugerowała, że dobrze byłoby przeprowadzić akcję promującą te linie, aby mieszkańcy wiedzieli, że tego typu komunikacja jest oraz zaczęli z niej korzystać. Burmistrz przekazał informację, iż w dn. 13.02.22 był na spotkaniu wójtów, burmistrzów i starostów – członków związku komunalnego, który organizuje ten transport i nagrywali materiały promocyjne dla całego przedsięwzięcia. Podejmowane będą działania promocyjne i informacyjne w celu spopularyzowania wśród mieszkańców tych linii autobusowych.

Radna E. Podyma – zapytała o możliwość doraźnej naprawy drogi powiatowej biegnącej przez Witki, która służy obecnie jako objazd w związku z remontem drogi DW579. Stan tej drogi jest tragiczny po zimie. W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż problem zna, zgłasza do powiatu, a temat monitoruje radny powiatowy P.Kubicki. Doraźnie mają być podjęte jakieś działania.

Radny J. Guzik – zgłosił problem dotyczący usunięcia rozbitego samochodu z trawnika przy ulicy Traugutta. Ponad dwa miesiące, wrak stoi, co dziwi radnego bardzo, że nie można go usunąć. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, iż straż miejska musi postępować zgodnie z przepisami, ustalany jest właściciel i po wyjaśnieniu wszystkich formalnych spraw wrak będzie usunięty.

G.Laskowska – zgłosiła postulat o zwiększenie z 15 minut do 25 minut czasu bez opłat na basenie przeznaczonego na przebieranie się dzieci. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, iż obecne rozwiązanie jest przemyślane i skalkulowane przez centrum sposób właściwie.

Radny J.Cieślak – jakie są dalsze postępowania z uszkodzoną ścieżką rowerową, czy sprawca uszkodzenia zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i na prawy. Burmistrz nie wie, jaki jest obecny stan sprawy, z radnym skontaktuje sie naczelnik wydziału dróg i mostów i wyjaśni sprawę.

Radna J. Sowińska – wnioskując, prosząc o zwiększenie ilości koszy na śmieci. Koszy jest zdecydowanie za mało. Burmistrz odpowiedział, że ilość koszy nie ma znaczenia. Stanowisko w tej sprawie już kilkukrotnie burmistrz prezentował podczas sesji, twierdząc, że czystość nie zależy od ilości koszy – przypominamy, że wcześniejsze wypowiedzi burmistrza precyzowały winowajców „wg. burmistrza za śmiecenie odpowiadają mieszkańcy i śmieci powinni zabierać ze sobą do domu. Dlatego nie jest potrzeba więcej koszty – wzrosłyby koszty wywozu śmieci”.

Radna zgłosiła także postulat, aby była możliwość bezpłatnego korzystania w wyznaczonych godzinach z błońskiego basenu dla osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi burmistrz zaznaczał, że basen jest dla osób niepełnosprawnych bardzo dobrze przygotowany, ale nie ma informacji, aby duża liczba osób niepełnosprawnych z tego basenu korzystała. W odpowiedzi radna zauważyła, że tym bardziej jej postulat jest warty rozważenia, aby tej niewielkiej liczbie osób niepełnosprawnych umożliwić bezpłatne korzystanie z basenu, rehabilitacja jest kluczowa dla tych osób.

Radna M.Cichewicz – czy planowane są jakieś rozwiązania zmniejszające niebezpieczeństwo i poprawiające komunikacji na skrzyżowani ul. Narutowicza z DW759 w chwili oddania do użytkowania nowych bloków. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że budowa targu ma aktualne pozwolenia na budowę, dokonane były wszystkie uzgodnienia i zgodnie z nimi będzie to realizowane.

Radna M.Cichewiczapteka w ośrodku zdrowia, czy jest szansa na przywrócenie dyżurów nocnych, może jakieś dopłaty gmina by przeznaczyła na ten cel, aby powróciły te dyżury. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że też by chciał, aby apteki były całodobowe, nawet nie jedna, a może dwie, ale w sprawie decyduje czysta ekonomia, a Pani prowadząca aptekę od dawna zgłaszała do ZUK jako zarządcy obiektu, że nie jest w stanie utrzymać dyżurów nocnych z uwagi na koszty i dlatego z nich zrezygnowała. Burmistrz dodał również, iż ta kwestia (apteki nocne) nie należy do zadań gminy, a należy do zadań powiatu, aby wyznaczył na terenie powiatu aptekę całodobową. Radna zasugerowała, iż kwestie ekonomiczne są bardzo istotne, ale istotniejsze są potrzeby mieszkańców. Czynna jest nocna pomoc lekarska, a chory po poradzie musi szukać poza Błoniem najbliższej czynnej apteki. Radna zaproponowała/zasugerowała rozwiązanie –  że może właściwym kierunkiem i rozwiązaniem byłoby podjęcie rozmów/negocjacji z apteką i w ramach kosztów najmu, obniżenie wysokości czynszu w zamian za dyżury nocne. Burmistrz stwierdził, że dokumenty są w ZUK, a apteka stwierdziła, że w godzinach nocnych była bardzo mała sprzedaż.

Radny K. Janowski – zapytał, co z kolejną planowaną linią autobusową, prosząc jednocześnie o przypomnienie nazw miejscowości dla linii, która była planowana, a jej powstanie uzależnione było od przystąpienia Brwinowa do związku. Sekretarz w odpowiedzi poinformował, iż Brwinów do związku komunalnego przystąpił z opóźnieniem, dlatego też ewentualna linia, o której jest mowa będzie możliwa do organizacji od przyszłego roku. Rozważana jest także kolejna, dodatkowa linia Łaźniewiek, Białutki – ale to też w przyszłym roku.

Radna I. Waśniewska – czy zostało wystosowane do GDDKiA pismo o zainstalowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Lesznowskiej i DK92 oraz zwraca uwagę na bardzo kolizyjny odcinek skrzyżowania ul. 3-go Maja z Poniatowskiego. W odpowiedzi burmistrz zauważył, że ul. Poniatowskiego, to jedna z dróg wylotowych z Błonia, więc korki są tam nieuniknione, światła na tym skrzyżowaniu chybaby zwiększyły jeszcze te korki. Natomiast w kwestii skrzyżowania ul. Lesznowskiej z DK92, GDDKiA nie zgodziła się na zmianę i przebudowę tego skrzyżowania.

Radny J. Cieślak – zgłosił potrzebę dokonania przeglądu drzew wzdłuż rzeki Rokitnicy i wycięcie tych, które zagrażają bezpieczeństwu. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że przeglądy są robione przez właściwe wydziały urzędu miejskiego. Nie było też zgłoszeń w sprawie zagrożeń.

Radna M.Cichewicz – czy w sprawie II strefy ZTM urząd miejski, burmistrz, posiada jakieś nowe informację, nowe fakty, nowe zdarzenia. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, iż gmina Błonie jest cały czas otwarta na tego typu działania, jeżeli by były te działania prowadzone, gmina jest gotowa, aby do takich działań przystąpić.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie