Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 21.06.2022

W sesji Rady Miejskiej w dn. 21.06.2022 udział wzięli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni byli: Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska

Podczas sesji rada uchwaliła:

1.      Uchwałę XLIX/378/22 zmieniającą uchwałę dotyczącą WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) na lata 2022-2038. Zmiany dotyczyły – zwiększenia deficytu roku bazowego (2022) o kwotę prawie 2,5 mln zł (do wartości 29 270 395,12 zł pokrywając deficyt z wolnych środków); zwiększenie planów wielkości przychodów roku bazowego o prawie 2,5 mln zł (do wartości 16 260 870, 45 zł); w przedsięwzięciach – zwiększono nakłady finansowe w roku 2022 na przebudowę ul. Solidarności (kwota 670 000 zł), zwiększenie nakładów finansowych w roku 2023 i 2024 na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 (2023 r. – kwota 2,5 mln zł, 2024 r. – 2,650 mln zł), zmieniono charakter zadania z jednorocznego inwestycyjnego na pozostałe przedsięwzięcia dla zadania „modernizacja glinianek”.

Największe emocje wzbudziła dyskusja dotycząca zwiększenia nakładów na rozbudowę szkoły nr 2. Przewodniczący przypomniał, iż rada nie posiadała pełnej wiedzy o zakresie przebudowy. Komunikaty jakie przekazywano radzie, to przebudowa sali gimnastycznej, finalnie okazało się, że zakres przebudowy jest większy.

(Podczas posiedzenia komisji ładu przestrzennego i rolnictwa, burmistrz przekonywał, iż rozbudowa szkoły nr 2 w Błoniu jest konieczna. 6 lat trwały przygotowania do realizacji inwestycji. I teraz w chwili szalejącej inflacji, drożyzny, wzrostu cen materiałów budowlanych, braku rąk do pracy, wzrostu oprocentowania koniecznie trzeba inwestycje przeprowadzić, bo nie wiadomo jak będzie dalej).

Podczas sesji głos zabrała także Pani Dyrektor szkoły nr 2 oraz Pani Przewodnicząca komitetu rodzicielskiego, wskazując na potrzebę przebudowy szkoły z uwagi na panujące obecnie warunki, w tym warunki dotyczące bezpieczeństwa.

Jak głosowali radni: ZA (13) – G. Banaszkiewicz, J. Bargieł, J. Guzik, K. Janowski, M. Kołota, G. Kościńska, A. Pływaczewski, E. Podyma, J. Sowińska, H. Szymańska, B. Wielogórska, T. Wiśniewski, M.Zalewska. PRZECIW – (0), WSTRZYMUJE SIĘ (3) – M.Cichewicz, G.Laskowska, G. Olędzki, NIEOBECNI (5) – J. Cieślak, K.Mielcarz, S. Piotrowski, J. Uraszewski, I.Waśniewska.

 

2.      Uchwałę nr XLIX/379/22 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022. Zmiany w uchwale podyktowane były koniecznością uwzględnienia w budżecie otrzymanych dotacji, dofinansowań, przesunięciami między pozycjami budżetowymi.

Jak głosowali radni: ZA (16) : ZA (16) – G. Banaszkiewicz, J. Bargieł, J. Guzik, K. Janowski, M. Kołota, G. Kościńska, A. Pływaczewski, E. Podyma, J. Sowińska, H. Szymańska, B. Wielogórska, T. Wiśniewski, M. Zalewska. M. Cichewicz, G. Laskowska, G. Olędzki, NIEOBECNI (5) – J. Cieślak, K. Mielcarz, S. Piotrowski, J. Uraszewski, I. Waśniewska.

 

 

3.      Uchwałę nr XLIX/380/22 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu. Z Uwagi na zmiany organizacyjne ośrodka koniecznym było dokonanie zmiany nazwy kierownika jednostki z Kierownika na Dyrektora w odróżnieniu od kierowników sekcji i klubu seniora. Należało także zmienić nazwę ulicy, przy której mieści się siedziba ośrodka, ponieważ zgodnie z uchwałą ulica nosi nazwę „ Wyszyńskiego „, a nie Kardynała Stefana Wyszyńskiego . Jak głosowali radni: ZA (16) – wszyscy obecni radni na sesji.

 

4.      Uchwałę NR XLIX/381/22 w sprawie zmian do przyjętej uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych dla Gminy Błonie na lata 2022-2026. Zmiana konieczna do wprowadzenia z uwagi na zakwestionowanie części zapisów przez RIO. Rozszerzono gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o świadczenie pomocy socjalnej w zakresie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych dostosowując zapisy uchwały do art. 41 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.). Jak głosowali radni: ZA (16) – wszyscy obecni radni na sesji.

 

5.      Uchwałę nr NR XLIX/382/22 w sprawie zmian do przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2022 r. Zmiana konieczna do wprowadzenia z uwagi na zakwestionowanie części zapisów przez RIO. Zmiana polegała na dodaniu objaśnień „*wyrażam zgodę na dobrowolne podanie nr telefonu oraz * wyrażam zgodne na dobrowolne podanie danych osobowych” w formularzach stanowiących załączniki do programu. Jak głosowali radni: ZA (16) – wszyscy obecni radni na sesji.

 

6.      Uchwałę nr XLIX/383/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Błonia. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych reguluje m.in. kwestie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Ustawa wskazuje, że ekwiwalent przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Jak głosowali radni: ZA (16) – wszyscy obecni radni na sesji.

 

7.      Uchwałę nr XLIX/384/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie. Niniejsza uchwała jest realizacją zapisów ustawowych i wynika z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), zobowiązuje organ prowadzący przedszkole i szkołę do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych. Dotychczas obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie uwzględniały stanowiska pedagoga specjalnego, który został wprowadzony Kartą Nauczyciela i będzie obowiązywał od 1 września 2022 roku. Stanowisko to będzie funkcjonowało obok dotychczasowych tj. pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Jak głosowali radni: ZA (15) – Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska, WSTRZYMAŁ SIĘ (1) – Grzegorz Olędzki, NIEOBECNI (5) Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

 

8.      Uchwałę nr XLIX/385/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Błonie na rok szkolny 2022/2023. Podjęcie uchwały dot. średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 jest związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych realizują rodzice. Zgodnie z art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ustalono średnie ceny: olej napędowy – 6,83 zł/l , benzyna PB95 – 6,46 zł/l. Jak głosowali radni: ZA (15) – Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, G. Olędzki, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska, WSTRZYMAŁ SIĘ (1) – Andrzej Pływaczewski, NIEOBECNI (5) Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

 

9.      Uchwałę nr XLIX/386/22 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brwinów dotyczącego przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Błonie współpracuje z gminą Brwinów w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Organizatorem transportu autobusowego jest gmina Brwinów, która zamierza wystąpić o dopłaty do wspólnie realizowanych przewozów. W związku z tym, zachodzi konieczność podpisania nowej umowy pomiędzy gminami w tym zakresie. Jak głosowali radni: ZA (16) – wszyscy obecni radni na sesji.

 

10.  Uchwałę nr XLIX/387/22 w sprawie zatwierdzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błonie na lata 2021-2027”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie zakresu możliwych do realizacji działań, skutkujących ograniczeniem zużycia energii finalnej, zmniejszeniem emisji CO2 na obszarze gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia na terenie gminy. Jak głosowali radni: ZA (16) – wszyscy obecni radni na sesji.

 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie