Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 27.06.2022

W sesji Rady Miejskiej w dn. 27.06.2022 udział wzięli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

Podczas sesji burmistrz zaprezentował radzie Raport o Stanie Gminy, następnie przeprowadzono dyskusję i głosowanie nad udzieleniem, albo nie udzieleniem burmistrzowi votum zaufania.

Burmistrz w skrócie przedstawił zawartość raportu, zaznaczając, że nie wszystkie informacje są w nim ujęte z uwagi na obszerność danych. Oczywiście prezentacja odbyła się w tonie wyłącznie superlatyw dotyczących działań burmistrza i podziękowań wszystkim za wszystko. Debata formalnie została przeprowadzona, jednakże praktycznie ograniczyła się ona do wymiany dwóch, trzech zdań, z których jak można wysłuchać na nagraniu z sesji burmistrz całkowicie nie zrozumiał uwag i pytań do raportu radnej Cichewicz, która zaznaczyła, iż raport w porównaniu do lat ubiegłych jest lepszy pod kątem formy (uporządkowany chociażby graficznie, całość w jednej czcionce, wykresy itp.), to w dalszym ciągu jest on swoistym rocznikiem statystycznym bez porównań i odniesień, z którego trudno jest mieszkańcom wyciągnąć jakiekolwiek wnioski – typu czy np. coś jest dobrze robione, czy źle, czy jest progres w rozwoju, czy nie. Niestety burmistrz wykazał całkowity brak zrozumienia uwag.

Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą nr L/388/22 w sprawie udzielenia burmistrzowi votum zaufania.

Rada Miejska udzieliła votum zaufania burmistrzowi. Jak głosowali radni: ZA (13) Grzegorz Banaszkiewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (3) Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Andrzej Pływaczewski. NIEOBECNI (4) Jakub Bargieł, Ewa Podyma, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska

Procedura absolutoryjna. W jej ramach rada rozpatruje i zatwierdza lub nie zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Błonie i sprawozdanie finansowe za dany rok – za rok 2021 r. Wykonanie budżetu za rok 2021 wyniosło – dla dochodów 102,83 % (175 124 019,71 zł), – dla wydatków 90,96% (155 423 451,84 zł).

Odczytano także:

– pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021.

– pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2021 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

– pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2021.

 

Dyskusji w ramach tego punktu obrad praktycznie nie było. Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą nr L/398/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 r. Jak głosowali radni: ZA (17) – wszyscy obecni na sesji radni.

 

Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą NR L/390/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia. Burmistrz absolutorium oczywiście otrzymał. Jak głosowali radni: ZA (13) Grzegorz Banaszkiewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski NIEOBECNI (4) Jakub Bargieł, Ewa Podyma, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

 

Podczas sesji rady, miała także miejsce burzliwa dyskusja dotycząca projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej na terenie działki 26/2 obręb 0004. Uchwała odmawiająca jest następstwem nie podjęcia w dniu 06.06.2022 uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Przypomnijmy, podczas sesji rady w dniu 06.06.2022 odbyła się dyskusja, w której udział wzięli mieszkańcy sprzeciwiający się budowie bloków na terenie osiedla domów jednorodzinnych (opis dyskusji znajdziecie w informacjach z sesji rady z dnia 06.06.2022). Wówczas też, większość radnych głosowała przeciwko uchwale o ustalenie lokalizacji tej inwestycji, a skutkiem prawnym sytuacji było jej niepodjęcie, tym samym wniosek inwestora pozostał bez rozstrzygnięcia. Wówczas radni głosowali następująco: ZA (5) – Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Guzik,  Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. PRZECIW (6): Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska,  Marcin Kołota, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma. WSTRZYMALI SIĘ (6): Jacek Cieślak, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Monika Zalewska. NIE GŁOSOWALI (1): Konrad Janowski. NIEOBECNI (3): Jakub Bargieł, Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska.

Z uwagi, iż specustawa deweloperska określa w art. 7 ust. 4, iż rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji, o której mowa w ust. 1 (tejże ustawy), lub odmawia ustalenia lokalizacji inwestycji, błońscy rajcy, zobligowani zostali do przeprocedowania uchwały odmawiającej. Jeszcze przed sesją do radnych, w szczególności tych, którzy głosowali w dn. 06.06.2022 przeciwko wpłynęło za pośrednictwem przewodniczącego rady pismo od burmistrza, w którym wnioskuje on o napisanie przez radnych dalszego ciągu uzasadnienia do tej uchwały (pierwszą cześć przygotował urząd). Niestety przewodniczący rady nie stanął na wysokości zadania i sprawa toczyła się swoim trybem bez koordynacji. W efekcie uzasadnienie przygotowała M. Cichewicz, które podczas sesji w dn. 27.06.2022 w ramach wniosku zgłosiła o dołączenie do projektu. I tu zaczęła się dyskusja trwająca blisko dwie godziny. Czy można dołączyć, a jeśli tak, to w jaki sposób, w jakiej formie, a jeśli już się dołączy, to czy będzie to ok itd itd. Długo ustalano co z uzasadnieniem zrobić. Ostatnia dyskusja przyniosła rozwiązanie. Okazało się, że uzasadnienie sporządzone przez urząd jest wystarczające i nie było w ogóle potrzeby, aby radni jakąkolwiek drugą część tego uzasadnienia dopisywali. Tak więc, ktoś się napracował, bo ktoś inny pochopnie podjął decyzję, a jeszcze ktoś inny był całkowicie bierny, chyba zdezorientowany i nie zapanował nad sytuacją. W efekcie radna wycofała wniosek o dołączenie uzasadnienia. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji tej inwestycji i okazało się, że rada uchwały nie podjęła, teraz radni zagłosowali w większości przeciwko niej, co w efekcie daje sytuację, że wniosek w dalszym ciągu pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Jak głosowali radni nad projektem uchwały odmawiającej lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej: ZA (5) Marzena Cichewicz, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski. PRZECIWKO (8) Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMALI SIĘ (3) Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz, Jadwiga Sowińska. NIE GŁOSOWAŁ (1) Konrad Janowski. NIEOBECNI (4) Jakub Bargieł, Ewa Podyma, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

W trakcie sesji rada przyjęła:

1. Uchwałę nr L/391/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2023 rok. A konkretnie chodzi o część wydatków z budżetu na tzw. “budżet obywatelski” (BO). Regionalna Izba Obrachunkowa po weryfikacji wykazała kilka niezgodności uchwały z ustawą. W związku z powyższym koniecznym było dokonanie właściwych korekt. M.in. usunięto ograniczenie dotyczące braku możliwości składania wniosków w ramach procedury BO na budowę placów zabaw osiedlowych, a także ograniczenia wiekowe uprawniające do składania wniosków – każdy bez względu na wiek może złożyć wniosek do BO. Zmianie uległa także ilość niezbędnych podpisów pod wnioskiem do BO w danym obszarze. Maksymalnie pod wnioskiem potrzeba jest np. w obszarze Błonia 12 podpisów, a nie jak było dotychczas 20 podpisów. W niektórych obszarach nie jest w ogóle wymagana lista podpisów pod wnioskiem. Wynika to z ustawy, która określa, iż liczba podpisów mieszkańców popierających projekt, nie może być większa niż 0, 1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt. “ZA” głosowali wszyscy radni obecnych na sesji.

2. Uchwały nr L/392/22; L/393/22; L/394/22, które dotyczą zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Marysinek – część wsi Wola Łuszczewska na Marysinek – wieś, Łaźniew-Majątek – część wsi Łaźniew na Łaźniew-Majątek – wieś oraz Kopytów-Majątek – część wsi Kopytów na Kopytów-Majątek – osada. Wszystkie trzy uchwały podjęte. “ZA” głosowali wszyscy radni obecnych na sesji.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie