Świadczenia dla rodzin w roku 2023. Jakie świadczenia i komu przysługują.

Przez dekady Polacy wychowujący dzieci z zazdrością patrzyli m.in. na Szwedów, Niemców, u których pomoc państwa dla rodzin była bardzo duża i nadal jest. W Polsce zaś wsparcie za czasów komuny i w okresie po 1990 roku było słabe, iluzoryczne, a śmiało można powiedzieć, że praktycznie żadne. Śmieszne kwoty zasiłków rodzinnych szły w parze ze śmiesznymi podwyżkami np. emerytur o 1 zł.

Obecnie od 2015 r polityka rodzinna zajmuje w budżecie państwa jedną z ważniejszych pozycji. Rodziny z dziećmi mogą starać się o przyznanie różnych świadczeń na kolejnych etapach rozwoju swoich pociech.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice w ramach świadczeń w 2023 roku i czy przy wszystkich świadczeniach obowiązuje kryterium dochodowe, przedstawiamy poniżej.

1. Program “Rodzina 500 plus” – program wręcz znienawidzony przez postkomunę, jednak nie przeszkadza to krytykom wyciągać ręce i pobierać świadczenia. Wsparcie w ramach tego programu przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18-tego roku życia. Przy rozpatrywaniu wniosków o to świadczenie nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Wniosek składa się elektronicznie. Od stycznia 2023 roku można składać wnioski na dzieci urodzone w tym roku i na te, które wcześniej nie otrzymywały świadczenia.Wypłata tego świadczenia odbywa się co miesiąc.

2. Dobry Start 300+, to świadczenie popularnie nazywane wyprawką szkolną. Świadczenie to, wypłacane jest raz w roku na wsparcie zakupu dla dziecka wyprawki do szkoły. Podobnie jak przy świadczeniu “rodzina 500plus” przy jego przyznaniu nie jest brany pod uwagę dochód uzyskiwany przez rodzinę. Wnioski można składać wyłącznie przez internet i są one rozpatrywane co roku w listopadzie. Dodatek 300+ przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20-tego roku życia lub 24-tego roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wsparcie działa od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Przysługuje rodzicom na drugie i każde kolejne dziecko, w wieku od 12 miesięcy do trzech lat. Można zdecydować, na co się je przeznaczy: opłacenie żłobka lub zatrudnienie niani. Kapitał przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko. Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet. To świadczenie również nie zależy od dochodu rodziny.

4. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W przypadku tego świadczenia weryfikowany jest próg dochodowy. Weryfikacja odbywa się co trzy lata. W roku 2023 wysokość świadczenia nie zmieni się w stosunku do roku 2022. Zasiłek rodzinny przysługuje, kiedy dochód rodziny nie przekracza 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Wysokość zasiłku w 2023 roku wynosi od 95 zł do 135 zł w zależności od wieku dziecka.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać od 1 lipca. Wnioski o wypłatę zasiłków w kolejnym okresie zasiłkowym składa się elektronicznie, w urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej. Aktualnie są one przyjmowane na okres zasiłkowy2022/2023, który potrwa do końca października 2023 r. Wnioski na kolejny okres 2023/2024 będą przyjmowane od 1 lipca 2023 r.

5. Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie jest wypłacane przez 52 tygodnie. Warunkiem, by go otrzymać, jest opłacanie składek chorobowych. Zasiłek otrzymuje się bez względu na wysokość dochodu. Jest on wypłacany na podstawie aktu urodzenia dziecka. Wniosek do ZUS składa pracodawca. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, którą jest średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.

6. Tzw. świadczenie “Kosiniakowe” jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Można otrzymywać je w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie. Kryterium dochodowe w tym przypadku nie obowiązuje.Kosiniakowe” jest wypłacane osobom pracującym na umowie o dzieło, bezrobotnym, nieopłacającym składki chorobowej. Wniosek należy składać w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.

7. Zasiłek ojcowski – to świadczenie dla ojców, którzy wystąpili do pracodawcy o urlop ojcowski (urlop ojcowski trwa dwa tygodnie). Jest przyznawany dla ojców, którzy opłacają składkę chorobową. Przez dwa tygodnie mogą oni pobierać 100 proc. podstawy zasiłku bez względu na kryterium dochodowe. Można podzielić go na dwie części po tygodniu albo skorzystać z niego jednorazowo. Wniosek o zasiłek ojcowski do ZUS można złożyć samodzielnie lub może złożyć go pracodawca. Za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100 proc. wynagrodzenia. Zasiłek wylicza się na podstawie średniej wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez 12 miesięcy przed miesiącem korzystania z urlopu ojcowskiego

8. Becikowe to świadczenie w wysokości 1000 zł. Przysługuje jednorazowo i może strać się o nie mama lub tata dziecka. W świadczeniu tym pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Warunkiem, który trzeba spełnić, by je otrzymać, jest to, by dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 1922 zł. Wniosek o becikowe można składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Po tym terminie wniosek nie jest rozpatrywany. Wypłata zasiłku odbywa się od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.

9. Dodatki dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Rodziny, którym rodzi się chore dziecko, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł w ramach programu “Za Życiem”. W tej sytuacji dochód nie jest brany pod uwagę. Do uzyskania świadczenia potrzebne jest zaświadczenie o tym, że dziecko jest nieuleczalnie chore lub upośledzone. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Po tym terminie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Zródła: https://www.gov.pl/web/rodzina; https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-nie-tylko-500-plus/

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie