Wzrośnie zadłużenie gminy Błonie. Skrót informacji z sesji Rady Miejskiej.

W dniu 11.10.2021 na sesji Rady Miejskiej, podjęto łącznie osiem uchwał. Przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, podjęto uchwały: w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie “ul. Szkolna”(uchwała ta ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego na ternie w niej określonym, aby teren ten mógł być wykorzystany jedynie pod budownictwo mieszkaniowe wielo lub jednorodzinne oraz usługi, a mówiąc w skrócie, aby nie mógł na tym terenie powstać np. magazyn, czy sklep wieko powierzchniowy lub inny obiekt usługowy tego typu. Z informacji uzyskanych od naczelnika wydziału Planowania Przestrzennego radni dowiedzieli się, że został złożony do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy dla jednej z działek znajdujących się na tym terenie dotyczący inwestycji polegającej na budowie obiektu usługowego o powierzchni ok. 1000m2 – najprawdopodobniej miałby powstać duży sklep. Rozpoczęcie procedury utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu odkłada w czasie na 9 miesięcy obowiązek wydania wnioskodawcy warunków zabudowy),

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi, w sprawie przekazania pisma do Burmistrza, a także porządkową uchwałę zmieniającą budżet na rok 2021 i chyba najistotniejszą dla mieszkańców uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po podjęciu uchwały ma nowy zakres dat. Zmieniono w niej zakres lat z okresu 2020 -2026 na okres 2020- 2038. Jedną z ważniejszych kwestii jest zmiana wartości zadłużenia gminy w roku 2021 z poziomu ok 37 mln do prawie 51 mln w 2022r. oraz prawie 63 mln w roku 2024.  Celem zadłużenia jest zwiększenie środków, które gmina planuje przeznaczyć na inwestycję budowy Centrum Administracji oraz rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Jak wygląda prognoza zadłużenia wg. uchwały przyjętej przez Radę Miejską (13 głosami ZA radnych: Banaszkiewicz, Bargieł, Guzik, Janowski, Kołota, Kościńska, Piotrowski, Podyma, Szymańska, Uraszewski, Wielogórska, Wiśniewski, Zalewska, przy 6 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ radnych: Cieślak, Laskowska, Mielcarz, Olędzki, Pływaczewski, Sowinska oraz przy 1 głosie PRZECIW radnej: Cichewicz) przedstawia tabela:

RokDług
2021       37 671 432 zł
2022       50 680 957 zł
2023       61 097 148 zł
2024       62 793 333 zł
2025       55 646 667 zł
2026       50 500 000 zł
2027       45 353 333 zł
2028       40 206 667 zł
2029       35 060 000 zł
2030       29 913 333 zł
2031       24 766 667 zł
2032       19 620 000 zł
2033       14 473 333 zł
2034       10 160 000 zł
2035         7 246 667 zł
2036         4 333 333 zł
2037         1 420 000 zł

Obecnie poziom zadłużenia (na 31.12.2021) mieści się w przyjętych zasadach dotyczących dyscypliny finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zasada ta mówi (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych), że łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym, a w trakcie roku budżetowego – 60% planowanych dochodów na koniec każdego kwartału. Planowany dochód na koniec roku 2021 będzie w błońskim budżecie oscylował na poziomie prawie 165 mln zł, przy długu 38 mln zł. Oznacza to, że nie przekraczamy granicy wyznaczonej ustawą, bowiem dług będzie stanowił 23% dochodów.

Jednak jasno z wypowiedzi Burmistrza podczas sesji wynika, iż nie będą realizowane żadne nowe inwestycje w gminie, oprócz tych ujętych w wieloletnim planie finansowym. Na uwadze należy mieć także to, iż dochody gminy mogą być mniejsze, o czym od wielu lat mówi Burmistrza przy każdej możliwej okazji, podkreślając w wypowiedziach jaki to straszny los mają samorządy, że coraz mniej środków otrzymują z państwowego worka.

Kwestią zasadniczą jest pytanie, jakiego typu inwestycji oczekują mieszkańcy, jakie inwestycje powinny być priorytetowe w naszej gminie? Co jest najbardziej potrzebne mieszkańcom? Na tej płaszczyźnie najlepiej jest subiektywnie ocenić działania radnych i Burmistrza w kwestii powyższej uchwały. Tak duże i kosztowne inwestycje w innych gminach realizowane są w znaczącym stopniu ze środków pozyskanych z dotacji unijnych. Przykład pierwszy z brzegu Grodzisk Mazowiecki, który świetnie pozyskuje środki zewnętrzne i nie porywa się w przeciwieństwie do Błonia na realizację kosztownych inwestycji wyłącznie z własnego budżetu. W tym roku oddano nowy Ratusz w Grodzisku, którego koszt budowy wyniósł 18 mln zł, a gmina pozyskała dotacje na ten cle w kwocie minimum 4 mln zł.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie