Budżet gminy Błonie na rok 2022

W dniu 13.12.2022 Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową na rok 2022. Jak Burmistrz zaplanował przychody i wydatki, przedstawiamy poniżej: 

Dochody budżetu w łącznej kwocie 153.928.916,56 zł, w tym: 

1. Dochody bieżące w kwocie 152.428.916,56 zł, z tego: 

– dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.440.000,- zł 

– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,- zł 

– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 000,- zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł 

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 175.938.441,23 zł, w tym: 

1. Wydatki bieżące w kwocie 145.917.661,23 zł, z tego: 

– wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 9.400.000,- zł 

– wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 105.000,- zł 

– wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 550 000,- zł 

2. Wydatki majątkowe w kwocie 30.020.780,- zł (z tego inwestycyjne 29.560.780,- zł) 

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.009.524,67 zł, który zostanie sfinansowany w części z kredytu w kwocie 13.009.524,67; w części z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.000.000,-zł

PLANOWANE ZADŁUŻENIE GMINY:

Zadłużenie na koniec 2022 – 50 680 957,23 zł

Zadłużenie na koniec 2023 – 61 097 148,91 zł

Zadłużenie na koniec 2024 – 62 793 333,91 zł

Zadłużenie na koniec 2025 – 55 646 666,69 zł

Struktura dochodów, pokazuje, iż najwięcej pieniędzy trafia do budżetu gminy z naszych kieszeni. To my mieszkańcy dostarczamy do budżetu 2022 blisko 70% ze wszystkich środków, jakie w budżecie będą się znajdowały. Środki jakie nasza gmina otrzyma z budżetu państwa, to ponad 15%. Różne inne dotacje, to 17%.

Struktura wydatków, pokazuje natomiast, że największa część środków z budżetu skierowana zostanie na oświatę prawie 40 %, na rodzinę ponad 13%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 11% oraz na administrację publiczną prawie 9,5%. 

Mogłoby się wydawać, że budżet, jak budżet, musi mieć i dochody i wydatki i rzeczywiście od strony rachunkowości tak jest. Jednakże budżet na rok 2022, jaki Radzie Miejskiej przedłożył do aprobaty Burmistrz jest w świetle sytuacji finansowej gminy, gdzie zadłużenie sięgać będzie 60 mln zł, a z drugiej strony ogólna sytuację na rynku dotycząca cen oraz dostępności towarów i usług budowlanych jest niepewna, powinien być bardzo dobrze rozważony. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż budżet na rok 2022 jest mocno napięty i chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest przeholowany. 

Bardzo kosztowne dwie inwestycje forsowane przez Burmistrza tj. budowa centrum administracji za 22,5 mln zł jak i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 za 15 mln zł, mogą z jednej strony świadczyć o rozmachu, którego akurat włodarzowi Błonia nie brakuje, ale też o zbyt odważnej i może nie do końca dobrze przemyślanej ocenie sytuacji. I nie chodzi tu wyłącznie o ocenę, czy inwestycja jest potrzebna, czy niepotrzebna lub o ocenę sytuacji finansowej gminy i o to, czy gminę stać, czy nie stać na kolejny kredyt (bo nie ulega wątpliwości, że obie inwestycje będą na kredyt), lecz o szerokie strategiczne spojrzenie uwzględniające ryzyka (m.in. ryzyko – przepłacenia za inwestycje, ryzyko wydłużenia się czasu realizacji inwestycji, ryzyko nieukończenia inwestycji itd.), którego wystąpienie jest obecnie zdecydowanie bardziej prawdopodobne, niż jeszcze kilka lata temu. Nie chodzi o to, aby się bać i nie podejmować wyzwań inwestycyjnych, lecz o rozwagę, umiar, profesjonalną analizę (w tym potrzeb mieszkańców), planowanie, których często brakuje. Chodzi również o standardy pracy nad przygotowaniem budżetu, bynajmniej nie o poprawności jego sporządzenia z obowiązującymi zasadami i przepisami ujętymi w ustawie o finansach publicznych, a o standardy działań dotyczące merytorycznej oceny zasadności inwestycji.

Radni o szczegółach dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 dowiedzieli się na posiedzeniu komisji połączonych, gdy zwrócono uwagę na zdecydowanie wyższe koszty dla tej inwestycji. Okazuje się, że w ramach przebudowy szkoły – będzie realizowana budowa nowej sali gimnastycznej i pomieszczeń administracji (o czym radni wiedzieli) oraz budowa 6 dodatkowych sal lekcyjnych (o czym radni już nie wiedzieli). Burmistrz podczas sesji zdecydowanie protestował, twierdząc, że informacja ta była podana. I tak inwestycja dotycząca szkoły napuchła w budżecie do kwoty 15 mln zł. To, że wszystkie pomysły Burmistrza “zawsze przechodzą” jest oczywiste (ma swoich radnych w radzie – 12 osób z 21) i daje Burmistrzowi wolne pole do szastania pieniędzmi mieszkańców i realizacji własnych wizji bez rzetelnych konsultacji z radnymi, o mieszkańcach już nie wspomnę. Co tam radni mają do gadania, za budżet odpowiada Burmistrz i to jest fakt, tak stanowi prawo, ale należy pamiętać, że to rada ten budżet zatwierdza i aby zrobić to odpowiedzialnie, powinna posiadać odpowiednią wiedzę i informacje z odpowiednim wyprzedzeniem. Niestety w Błoniu od wielu lat obowiązują specyficzne standardy. A jak zabraknie środków, bo ceny poszybują w górę, albo w “połowie inwestycji” wykonawca analogicznie, jak przy budowie ścieżek rowerowych postawi radę i Burmistrza pod ścianą, żądając jeszcze więcej pieniędzy? To nie ma problemu, Burmistrz “poprosi”, a rada dołoży środków jak zwykle. 

Jakie inwestycje do realizacji zaplanowano w 2022 r. prezentuje tabela “przedsięwzięcia WPF”. 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie