Informacje z sesji Rady Miejskiej z 06.02.2023

Co działo się na sesji Rady Miejskiej? Jakie uchwały zostały przyjęte przez Radę? Czy problem z zapachem chloru w wodzie w błońskich kranach został rozwiązany? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym streszczeniu z sesji Rady Miejskiej z dn. 06.02.2023

Na sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dn.06.02.2023  obecni byli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni – Jadwiga Sowińska,.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LX/461/23zmieniającą wieloletnią prognozę finansową (WPF) gminy Błonie na lata 2023-2038. Zmiany w WPF 2023-2038 wynikają ze zmian w budżecie na rok 2023 związanych ze zwiększeniem o blisko 8 mln zł deficytu, który pokryty zostanie z wolnych środków, oraz zmian dotyczących zwiększenia nakładów finansowych o 4 750 000 zł (2 mln na budowa centrum administracji, 2,5 mln zł rozbudowa szkoły nr 2, 250 tys. zł budowa przedszkola w Dębówce).

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

2. Uchwała NR LX/462/23 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodu o ponad 900 tys. zł, zwiększenie planu wydatków o prawie 9 000 000 zł (1,5 mln zł na rozbudowę drogi Engelnmana do ul. Powstańców i Staszica do Engelmana; 2 mln zł przywrócenia planu na rozbudowę centrum administracji + waloryzacja wynagrodzenia głównego wykonawcy; 18 tys. zł na świadczenia pracownicze – odszkodowania zasądzone w Sądzie Pracy, 1 mln zł na obsługę zadłużenia; około 3,2 mln zł na rozbudowę szkoły nr 2 + budowę przedszkola w Dębówce + na projekt e-szkoły i na pomoc uczniom z Ukrainy; ponad 24 tys. zł na dodatek węglowy; 900 tys. zł na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowy wg ustawy z 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych; 100 tys. zł na zadania sportowe realizowane przez różne podmioty po rozstrzygnięciu konkursów).

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

1. Radna Marzena Cichewicz – zadała dwa pytania:

1. Dotyczące 100 000 zł na zadania sportowe – ile zadań sportowych z tych 100 tys. zostanie zrealizowanych?Oraz drugie pytanie – 2. prawie19 000 zł na świadczenia pracownicze – to chyba jakieś wybiórcze świadczenia pracownicze, bo taka kwota nie jest z pewnością wartością na świadczenia dla wszystkich pracowników, proszę o doprecyzowanie, na jakie świadczenia są te środki?

W odpowiedzi Burmistrz: Ad.1 – jest w trakcie podział środków i nie jest on do końca zakończony, natomiast już wiemy, że środki te są niewystarczające, dlatego zdecydowaliśmy, aby wystąpić do Państwa o zwiększenie tej kwoty o 100 tys. zł. I ten konkurs zastanawiamy się, będzie ogłoszony najpewniej gdzieś po połowie roku i wtedy będziemy wiedzieli na razie analizujemy sytuację.

Ad.2 – jeśli chodzi o tą drugą pozycję 18 tys. jest to kwota konkretna na odprawę z tytułu rozwiązania umowy z jednym z pracowników.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

3. Uchwała NR LX/463/23 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu. Podjęcie powyższej uchwały związane jest z konieczności doprecyzowania uchwały budżetowej na rok 2023, którą Rada Miejska przyjęła w dn. 19.12.2022. Konieczność ta jest następstwem wydanej przez RIO decyzji o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 19.12.2022 – Uchwała Budżetowa. Uchwała NR LX/463/23 wskazuje wysokość zaciąganego kredytu na finansowanie deficytu na kwotę 21 300 000zł, określa że spłaty kredytu będą przebiegać zgodnie z rozpisanymi planami spłaty w WPF na lata 2023-2038, że źródłem spłaty kredytu będą dochody gminy, a kredyt zabezpieczony będzie wekslem “in blanco” do pełnej wysokości zaciągniętego kredytu.      

Dyskusja radnych nad projektem uchwały.

Radni nie mieli pytań, natomiast głos zabrał mieszkaniec Błonia Pan Włodzimierz Słowiński – zadał pytanie:

Ponieważ zostały środki z innych lat, wydatków za dużo jeszcze nie było, po pierwsze – czy to nie za wcześnie na zaciągnięcie tego kredytu? Po drugie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej, czy mogłaby Pani powiedzieć, ile milionów gmina odprowadzi w formie oprocentowania obsługi tego kredytu do banku i według Pani wiedzy, ile już gmina odprowadziła dla banków pieniędzy, które wyszły poza Błonie w związku z tymi kredytami? Bo nie ma roku, żeby gmina nie brała kredytu i dlaczego nie podjęliście działań w celu emisji obligacji, to te pieniądze zostałyby w gminie, mieszkańcy kupiliby te obligacje i pieniądze wydaliby w gminie, ale najważniejsze jaka kwota wypłynie z budżetu gminy poza gminę dla banków, czy Pani wie, że to jest najlepszy biznes dla banków, udzielanie kredytów gminie? Wcześniej były już brane kredyty od banków, których już nie ma na terenie gminy.

Przewodniczący Tomasz Wiśniewski, zanim udzielił głosu Burmistrzowi – podzielił się opinią, że pytanie to trzeba skierować do Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ to oni ustalają główną stopę bazową, od której liczone są różnego rodzaju kredyty m.in. kredyty wobec samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Gdyby Pani Przewodnicząca to wiedziała, to z całym szacunkiem nie zasiadałaby w Radzie Miejskiej w Błoniu, tylko by zasiadała w Radzie Polityki Pieniężnej przy Placów Powstańców Warszawy czy przy ulicy Świętokrzyskiej.

W odpowiedzi na pytania mieszkańca – Burmistrz: Właściwie Pan Przewodniczący odpowiedział na większość pytań, a pozostała część jest raczej skierowana do organu wykonawczego. Chcę powiedzieć wyraźnie, w tej chwili kredytu nie planujemy, uchwała jest konieczna, była zapisana w budżecie i stanowi jako całość naszego budżetu, my na te pytania też nie odpowiemy, bo w tej chwili kredytu nie będziemy brać, on będzie nie wcześniej niż w drugim półroczu roku

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

4. Uchwała NR LX/464/2022 – dotycząca zmiany uchwały 399/22 w sprawie przyjęcia przez gminę programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów”. W zmienianej uchwale zastępuje się wyrażenie “na rok 2022” wyrażeniem “na rok 2023”. Mówiąc prościej Rada Miejska przedłuża na rok 2023 program “Korpus Wsparcia Seniorów”. “Korpus Wsparcia Seniorów” to rządowy program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego gminy mogą starać się o dofinansowanie na działania samorządowe dedykowane seniorom. Program składa się z dwóch części tzw. modułów: moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywateli, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz moduł II– wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów – (opaska m.in. monitoruje tętno, posiada czujnik upadku i bezruchu, przycisk SOS). Gmina Błonie w 2022 kupiła 50 szt. takich opasek. Gmina będzie kontynuować program w module II, ale nie poprzez zakup dodatkowych “opasek bezpieczeństwa”, a poprzez zakup samego systemu obsługi “opasek bezpieczeństwa” dla opasek bezpieczeństwa kupionych w 2022 r.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

1. Radna Marzena Cichewicz – chciałabym poprosić Panią Przewodniczącą, aby powiedziała, jakie są wyniki tego programu, czy mieszkańcy są zadowoleni, czy są jakieś problemy, takieś podsumowanie.

W odpowiedzi Przewodnicząca Irena Waśniewska – stwierdziła, że posiada ogólną wiedzę, a szczegóły zna Pani Dyrektor OPS Pani Anna Fuglewicz.

Pani Dyrektor Anna Fuglewicz: wg. wiedzy było 6 przypadków – cztery były pozytywnie załatwione telefonicznie, a dwa przypadki jak ktoś je zgłosił, to przyjechało pogotowie. W opinii Pani Dyrektor, gdyby była pewna, że do programu osoby podejdą poważnie, to zamówiłabym w tym roku dodatkowo kolejne 50 opasek. Ale jest to różnie odbierane, np. Panie, którym OPS zafundował opaski poszły na imprezę, i od razu był telefon, że ciśnienie skoczyło, bo opaska jest bezpośrednio połączona z systemem, i były kłopoty. Panie zrezygnowały z opasek. Podobna sytuacja była jak Pani poszła na fitness. Dokształcamy, rozmawiamy i tłumaczymy jak one działają. Opaski są przede wszystkim dla osób, które wymagają opieki (nadzoru). W uzupełnieniu Radna Irena Waśniewska dodała, że część osób zwraca opaski, m.in. z tego powodu, jest rotacja, a zwrócone opaski, trafią do kolejnych potrzebujących osób. Rotacja będzie większa, bo musi zwiększyć się świadomość, że opaski przeznaczone są w celach zdrowotnych i celu ratowaniu życia.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

5. Uchwała nr LX/465/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków. Uchwała powyższa, dotyczy zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr IV/26/19 z 14.01.2019 i konieczna jest z uwagi na zmianę w ustawie dotyczącą programu rządowego “Posiłek w szkole i w domu” na lata 201-2023 w której podwyższono kryterium dochodowe ze 150% na 200% zrównując kryteria  zarówno w przypadku dożywiania dzieci młodzieży jak i osób dorosłych.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

6. Uchwała nr LX/466/23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr III/20/18 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2. Zmiana polega na podziale przyjętego uchwałą z roku 2018 Obszaru 1 na 2 etapy – etap I i etap II. Podjęta uchwała umożliwia sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w częściach jako odrębne miejscowe plany. To z kolei usprawni proces uchwalania planu nie powodując konieczności powtarzania czynności administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu (art.17 ust. z 27.03.33 Dz.U.z2022 poz.503 z poz.zm.)

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

7. Uchwała nr LX/467/23 dotycząca wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Błonie nieruchomości gruntowej w obrębie Łaźniew-Majątek. Właściciel działki nr 11/2 obręb 0018 Łaźniew- Majątek wystąpił z wnioskiem do gminy o odpłatne przekazanie jej na rzecz gminy. Wyżej wymieniona działka o powierzchni 0,2811 ha przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną – drogę dojazdową do cmentarza w Łaźniewie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

8. Uchwała LX/468/23 dotycząca wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości gruntowej w Rochalikach obręb 0030-Rochaliki działka 27/1 o powierzchni 0,1522 ha, która przeznaczona jest na cele drogowe. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka powyższa znajduje się na terenie o symbolu planistycznym 2KDD – droga publiczna dojazdowa.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

9. Uchwała LX/469/23 dotycząca ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia ( działka 44/8 i 43/1 obręb 0016-16 Błonie). Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

10. Uchwały  nr : LX/470/23, LX/471/23 oraz LX/472/23 – dotyczące wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości. Uchwały dotyczą zmiany dla trzech miejscowości:

a) z nazwy Marysinek część Wsi Wola Łuszczewska na Marysinek Wieś

b) z nazwy Łaźwniew-Majątek część wsi Łaźniew na Łaźniew-Majątek Wieś

c) z nazwy Kopytów-Majątek część wsi Kopytów na Kopytów-Majątek Osada

Zmiana nazw powyższych miejscowości konieczna jest z uwagi na rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13.12.2021 dotyczące wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 21.07.2021 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, wg którego nie prowadzi się już numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Zmiana rodzaju miejscowości jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym i niosącym najmniej konsekwencji dla ich mieszkańców.

Dyskusja radnych nad projektami uchwał – brak.

Jak głosowali radni – głosowanie nad każdą uchwałą odbyło się odrębnie, wyniki głosowania były identyczne: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

11. Uchwała nr LX/743/23 dotycząca określenia sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Podjęcie uchwały i doprecyzowanie w niej sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dn.13.09.1996 z poź.zm.). W uchwale określone zostało, iż udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić poprzez okazanie:

a) potwierdzenia wykonania usługi odbioru nieczystości ciekłych (potwierdzenie opatrzone pieczątką firmy wykonującej usługę, datą oraz informacją o ilości odebranych nieczystości)

b) faktur VAT, rachunków, paragonów lub dowodów zapłaty

c) indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie burmistrza Błonia na prowadzenie działalności wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Błonie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Olędzki,: BRAK GŁOSU (1): Konrad Janowski,  NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

12. Uchwała nr LX/474/23 – w sprawie nadania nowego statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Błoniu. W dn. 14 listopada 2022 Rada Miejska przyjęła uchwałą nr LVI/424/22 Statut Młodzieżowej Rady Gminy. Obecną uchwałą, uchyla w całości nadany statut. Jednocześnie uchwala nowy statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

13. Uchwała nr LX/475/23 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (anonimizacja danych). Do Rady Miejskiej w Błoniu wpłynęła skarga na burmistrza Błonia, w której skarżąca zarzuca burmistrzowi niewykonanie nakazanych prawem czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po dokonaniu przez komisję skarg wniosków i petycji, analizy skargi, komisja zarekomendowała Radzie Miejskiej w Błoniu odmówienie uwzględniania skargi Pani skarżącej (anominizacja danych) w całości.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

14. Uchwała nr LX/476/23 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi mieszkańca Błonia z dn. 01.02.2023. Skarga na Przewodniczącego RM oraz radnych RM, którzy wg skarżącego nie dopełnili obowiązków i poświadczyli nieprawdę zajmując stanowisko w załączniku do uchwały nr LIX/425/23 z dn. 19.01.2023. Po dokonaniu przez komisję skarg wniosków i petycji, analizy skargi, komisja zarekomendowała Radzie Miejskiej w Błoniu przekazanie skargi wraz ze stanowiskiem Rady Miejskiej do Wojewody Mazowieckiego. W stanowisku m.in. czytamy -Skarżący nie wskazał w swojej skardze na czym polega niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy zajmując stanowisko w załączniku do wymienionej uchwały. Zarzuty skarżącego, jak w poprzednich skargach niczym nie są poparte ani udowodnione.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

15. Uchwała nr LX/477/23 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi mieszkańca Błonia z dn. 02.02.2023. Skarga na Przewodniczącego RM oraz radnych RM, którzy wg skarżącego nie dopełnili obowiązków i poświadczyli nieprawdę zajmując stanowisko w załączniku do uchwały nr LIX/424/23 z dn. 19.01.2023. Po dokonaniu przez komisję skarg wniosków i petycji, analizy skargi, komisja zarekomendowała Radzie Miejskiej w Błoniu przekazanie skargi wraz ze stanowiskiem Rady Miejskiej do Wojewody Mazowieckiego. W stanowisku m.in. czytamy -Skarżący nie wskazał w swojej skardze na czym polega niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy zajmując stanowisko w załączniku do wymienionej uchwały. Zarzuty skarżącego, jak w poprzednich skargach niczym nie są poparte ani udowodnione.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (1) Jadwiga Sowińska.

Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania,w tej części sesji, głos zabrał Burmistrz dziękując wszystkim organizatorom, uczestnikom, darczyńcom z udział w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która w gminie Błonie organizowana była po raz 29. Radna Helena Szymańska, również podziękowała wszystkim za finał i poinformowała, że gmina Błonie zebrał w tym roku 221 800 zł (do 12.02 trwają licytacje w Internecie, więc kwota ta ulegnie zmianie, dojdzie około 15 tys.).

Pytania Radnych do Burmistrza:

1. Radna Marzena Cichewicztrzy pytania:

1. Skrzyżowanie w ciągu drogi 579 (Towarowa,Wyszyńskiego, Traugutta) skrzyżowanie przy “Biedronce” – czy jest szansa na doświetlenie tego skrzyżowania w analogiczny sposób jak zostało doświetlone skrzyżowanie ul. 3-go Maja z Poniatowskiego?

2. Pytanie, a w zasadzie prośba – czy mógłby Pan Burmistrz wystąpić od MPWIK z prośbą o wyjaśnienie przyczyny bardzo nieprzyjemnego zapachu (od dłuższego czasu od ponad dwóch tygodni)  chloru w wodzie, jest wyczuwalny ten zapach zdecydowanie.

3. Czy gmina przystąpiła, czy zabiega, o to aby w wieloletniej prognozie finansowej dla inwestycji drogowych Województwa Mazowieckiego znalazł się wpis dotyczący dwóch naszych plaanowanych dawnych inwestycji -tj. budowy obwodnicy wschodniej Błonia (która z planów bodajże w 2019 r została wykreślona) oraz ostatniej inwestycji, gdzie został wycofany wniosek (przez Pana Burmistrza) o wydanie decyzji środowiskowej, czyli o rozbudowę drogi 579 z budową wiaduktu?

Odpowiedzi Burmistrza:

Ad. 1 – jeśli chodzi o to skrzyżowanie, to przeanalizujemy ten temat.

Ad. 2 – jest na sali Pan Prezes Bogusław Ziółkowski – więc proszę o odpowiedź teraz.

Ad. 3 – tak zabiegamy

Ad.2 Prezes Ziółkowski: Jeśli chodzi o zmiany organoleptyczne w wodzie, to powiem, że sam korzystam z tej wody, a jestem wyczulony na takie rzeczy i ja tego nie dostrzegam. Rzeczywiście potwierdzam formalnie, do nas wpłynęły pisma z Sanepidu, że w kilku próbkach, pobranych z sieci zasilanych z różnych stacji, stwierdzono ponadnormatywny zapach. Zastanawiamy się skąd to się wzięło, bo dlatego, że absolutnie nie zwiększyliśmy dawek podchlorynu sodu, bo wodę dezynfekujemy podchlorynem sodu, to jest wymagane przepisami prawa, to jest nasz obowiązek nałożony przez Sanepid, my tego stosujemy mniej niż się wymaga, dlatego że mamy dosyć dobrą wodę, to jest woda z ujęć głębinowych, więc ona siłą rzeczy jest dosyć dobrej jakości. Zastanawiamy się, i prowadzimy również rozmowy z Sanepidem w Starostwie, i nie wiemy czy zastosowano jakieś odczynniki inne czy jakieś, czy rzeczywiście jakiś zbieg okoliczności, że nagle ten zapach się skumulował. Ja powiem tylko po to, nie aby się usprawiedliwiać, ale jako ciekawostkę, sam byłem zdziwiony tym faktem, a w Stanach Zjednoczonych mamy znajomych w tej branży, to tam jest tak, że jeżeli odbiorca wody, odkręca kran i nie czuje chloru, to zaraz dzwoni do przedsiębiorstwa, dlaczego mu nie dezynfekują wody, on się czuje zagrożony, ale to oczywiście mówię nie po to, aby się usprawiedliwiać, bo ja sam nie chciałbym tego chloru czuć w wodzie, bo jeśli woda jest dobra, to nie należy jej psuć (taką zasadę wyznajemy), jest to przedmiotem naszego postępowania, wyjaśnień, myślę, że dojdziemy co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Każdy przypadek zgłaszany niezależnie od tych zgłaszanych przez Sanepid, bo badania wody prowadzone są jakby dwutorowo – przez stacje i przez przedsiębiorstwo, bo nałożony od kilku lat został taki obowiązek na przedsiębiorstwo, że we własnym zakresie poprzez certyfikowane laboratoria badana jest ta woda i te pobory odbywają się zamiennie, tak że praktycznie cały czas jest pełna kontrola nad jakością wody i myślę, że ustalimy przyczynę, czy rzeczywiście coś się dzieje, czy tylko jest taka sugestia, że ludzie wiedzą że Sanepid to stwierdził, proszę mi wierzyć, sugestia to jest coś co jest naprawdę.. zdarza się że coś można zasugerować, ale jest to przedmiotem naszego postępowania i myślę, że na następną sesję jakiejś informacji tutaj Państwu udzielimy w tej sprawie.

Ad vocem Marzena Cichewicz: chciałam się zapytać Panie Prezesie, bo troszeczkę zaniepokoiło mnie to, że Państwo będą to dopiero ustalać, rozumiem, że to co jest w procesie uzdatniania wody po Państwa stronie jest w stuprocentowej pewności, że jest OK, i nagle coś, gdzieś się bierze skądś, jakie jest prawdopodobieństwo, że jest to np. jakiś sabotaż, dywersja lub cokolwiek innego – bo jeżeli coś się bierze i nie wiadomo skąd, to różne mogą być tego powody. Czy nasze urządzenia są we właściwy sposób zabezpieczone, monitorowane, aby takich akcji nazwijmy to sabotażowych nie było?

W odpowiedzi Prezes Ziółkowski: Wszystkie stacje uzdatniania wody, a mamy ich cztery (jedna miejska i trzy wiejskie), są zabezpieczone poprzez czy to przez monitoring, czy przez alarmy, czujniki ruchu i podobne wyposażenia, i w przypadku jakiejkolwiek ingerencji natychmiast przychodzi informacja do dyspozytorni i mamy podpisaną umowę z firmą ochroniarską, która również dostaje sygnał, że coś się dzieje na obiekcie i natychmiast reaguje zgodnie z zasadami przyjętymi przy ochronie tego typu obiektów. Woda jest dezynfekowana, bo mamy, część sieci szczególnie miejskich jest dosyć wiekowa i te sieci wymagają już chlorowania, aby nie nastąpiło wtórne zanieczyszczenie wody w sieci. Chciałem też uspokoić, że chlor mieści się w normie, na razie jest sygnał, że jest zapach troszeczkę uciążliwy, natomiast norma w żadnym wypadku nie jest przekroczona, czyli zdrowie nie jest zagrożone absolutnie, tym bardziej że chlor, to jest ten podchloryn sodu, posiadający certyfikat i dopuszczony do stosowania do dezynfekcji wody, także absolutnie żadnego zagrożenia dla zdrowia nie ma. I myślę, że wyjaśnimy skąd takie sygnały, że ten zapach się pojawia. Chciałbym powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nie stanowi (ten zapach) zagrożenia dla zdrowia i dawki, które znajdują się w wodzie mieszczą się w normach. W Polsce mamy bardzo surowe normy jakościowe wody, jedne z najwyższych parametrów w Europie. Także proszę się czuć bezpiecznie. 

2. Radny Konrad Janowski: Na grudniowej sesji pytałem o obiecywaną linię autobusowa, która miałaby osbługiwać Stare Faszczyce, Żukówkę, Radonice, czy temat został przeanalizowany, coś wiadomo, czy linia zostanie uruchomiona, a jeśli tak to kiedy?

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Przemysław Kubicki: W ubiegłym roku mówiliśmy o dwóch potrzebnych liniach autobusowych, aby pokryć całość gminy. Ta, o której Pan wspominał po stronie południowej i po stronie północno-wschodniej m.in. obejmująca Łaźniew, Łaźniewek, Radzików. Wtedy, gdy konstruowaliśmy budżet, zabrakło pieniędzy i te linie nie były wzięte pod uwagę. W międzyczasie pojawiła się problematyczna sytuacja, trudna, ponieważ w grudniu przed samym końcem roku otrzymaliśmy informację od PKS Grodzisk Mazowiecki, który obsługuje linie komunikacyjną Błonie-Radzików-Warszawa, że zmieniają rozkład jazdy. Po odmowie z naszej strony zaakceptowania takiej zmiany (ograniczenie ilości autobusów) otrzymaliśmy wypowiedzenie tej umowy. W związku z tym, nie było innego wyjścia tylko się zgodzić na to, by autobusy z Błonia przez Radzików do Warszawy w takim rozkładzie jaki zaproponował PKS Grodzisk (rozkład jaki jest teraz) ponieważ, groziło to tym, że autobusy pojeżdżą tylko do końca stycznia, a od lutego nie byłoby tego połączenia w ogóle, a nie da się czegoś innego zastępczego przygotować w ciągu miesiąca, bo to jest minimum trzy miesiące. Jesteśmy w stałym kontakcie z PKS Grodzisk, który twierdzi, że nie chodzi o pieniądze, a o problem jaki ma PKS Grodzisk z brakiem kierowców. Nie ma kierowców na rynku. Dlatego Sekretarz ma obawy, że linia Błonie-Radzików-Warszawa będzie tylko do końca trwania umowy z PKS Grodzisk Mazowiecki tj. do końca czerwca 2023, a PKS Grodzisk Mazowiecki umowy tej nie przedłuży. Przypomniał Pan Sekretarz, że jest to linia, do której gmina w skali roku dopłaca 700 000 zł. Gmina samodzielnie takiej linii utworzyć nie może, co wynika z ustawy o transporcie zbiorowym. Gmina może tworzyć linie wyłącznie na terenie gminy lub w ramach związków międzygminnych połączenia międzygminne, lub na podstawie odrębnych umów międzygminnych (np umowa z Lesznem, Ożarowem, Brwinowem). Wracając do meritum pytania radnego – w tej chwili pracuje nad przygotowaniem linii, która zastąpiłaby linię autobusową przez Radzików do Warszawy. W ubiegłym roku Sekretarz próbował porozumieć się z mieszkańcami Radzikowa, mieszkańcy nie zgodzili się wówczas na propozycję sekretarza. My od 1 lipca planujemy uruchomienie trasy (Radzików, Łaźniewek, Łaźniew, Kopytów, Błonie) z PKS Grodzisk Mazowiecki, ale gmina Błonie będzie musiała pokryć 100 % za każdy kilometr po terenie gminy Błonie (przy pozostałych liniach pokrywamy 30 %) ponieważ jej dotowanie możliwe będzie dopiero w 2024 r. Jeśli chodzi o linię o którą pyta Pan radny – to założenie jest takie, aby od pierwszego stycznia 2024 również i ona ruszyła. Jest to też przekazane do PKS Grodzisk, do wyliczeń, przygotowania rozkładów jazdy.

3. Radna Grażyna Laskowska: Chciałam zapytać o kamienicy przy ul. Piłsudskiego, mieszkańcy ponad rok temu pisali, aby podłączyć im gaz, czy w tej sprawie są jakieś postępy?

Burmistrz: w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, musze temat sprawdzić i postaram się by informacja dla Pani została przekazana.

4. Radny Jacek Cieślak: Przejeżdżając ul. Lesznowską po lewej stronie była słynna górka, którą Pan Ś.P. Karlicki sypał. Ta górka jest w tej chwili formowana – to mamy rozumieć, że rozpoczęła się rewitalizacja glinianek. Mam konkretne pytanie – w obiegu krąży informacja, że w ramach rewitalizacji będą na gliniankach alejki asfaltowe, czy to jest prawda? A jeżeli tak, to czy nie można byłoby tego zamienić na alejki wysypane makadanem żeby obszar ten utrzymał charakter ekologiczny.

Burmistrz:  Glinianki robimy w formule zaprojektuj i wybuduj,a wykonawca został już dawno wybrany w ubiegłym roku. Rozpoczął pracę. Na temat ścieżek było wiele dyskusji, opinii w tym takżę co do nawierzchni ścieżek. Postanowiłem głos oddać fachowcom. Niedawno było spotkanie, w którym uczestniczył Pan Sekretarz, Ja, Z-ca Naczelnika wydziału inwestycji, i projektant. Dużą dyskusję poświęciliśmy na temat ścieżek i zapadły ostateczne decyzje głosami fachowców, czyli Z-cy Naczelnika wydziału inwestycji i Pana projektanta, że będą to ścieżki z asfaltu. Przeważyły opinie, że są one najbardziej odpowiednie i najłatwiejsze do utrzymania, natomiast pozostałe nie spełniałyby pewnych kryteriów odnośnie całości tego projektu. Jakieś krótkie odcinki mają być z innego materiału nie z asfaltu, ale główne odcinki mają być budowane z asfaltu.

Ad vocem jacek Cieślak: Zastrzegam, że nie jestem projektantem, fachowcem, ale obawiam się hulajnóg, rolek i spacerujących ludzi – chodziło mi bardziej o to, aby ten teren był wykorzystany do celów joggingu, czy miejsce organizacji biegów przełajowych.

Ad vocem Burmistrz: Chcieliśmy, aby ścieżka była wielofunkcyjna i tak zostało to przyjęte. Zdajemy sobie sprawę, że przynajmniej na początku, gdy wszyscy nie przywykną do wspólnego korzystania z tego terenu jakiś problem może występować.

5. Radny Jakub Bargieł: Czy jest ostateczna decyzja, czy na Dębówce będzie przedszkole i żłobek, czy samo przedszkole?

Burmistrz: ten temat był w ostatnim czasie kilkukrotnie dyskutowany. Pierwotnie projektowano kompleks przedszkole i żłobek. Po analizie możliwości finansowych gminy, możliwości otrzymania dotacji w kwocie 2,5 mln zł na ten cel, a przede wszystkim kosztów późniejszego utrzymania obiektu,  podjęto decyzję o zmianie koncepcji i budowie wyłącznie przedszkola. Dlatego też zmieni się wielkość pierwotnie planowanego (projektowanego) budynku, będzie mniejszy (samo przedszkole). Prowadzone są prace przez wydział inwestycji w znalezieniu projektanta, który obecny projekt przeprojektuje na samo przedszkole (dokona zmiany w projekcie).

6. Radna Irena Waśniewska – w budżecie jest na ten cel 19200 (na projekt). Czy tak kwota będzie weryfikowana?

Burmistrz: z uwagi na inflację nie wiemy, czy ta kwota będzie wystarczająca, dopiero jak przeprojektujemy zrobimy kosztorys.

7. Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński: Pytanie 1. Panie Burmistrzu czy dotarła do Pana Informacja, że Minister Marlena Maląg publicznie informuje, że wszystkie gminy, które do 19 lutego złożą wnioski otrzymają pomoc finansową na żłobki? Pytanie 2. – co Panu wiadomo w sprawie strategii rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 r.? Gminy do końca stycznia mogły zgłaszać swoich kandydatów do prac nad strategią. Gmina Błonie nie złożyła kandydatów z tego co mi wiadomo. Pytanie 3.  – na sesji w listopadzie zgłaszałem, że zniknęła lampa na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej i ul. Żukówka lampa za 15 tys. zł z funduszu obywatelskiego – powiedział Pan wtedy (na sesji w listopadzie), że zorientuje się Pan co się z tą lampą stało. Więc pytam się, kto jest obecnym właścicielem tej lampy i gdzie ta lampa się znajduje? Pytanie 4. – proszę o podanie podstawy prawnej do otwierania, tworzenia dla każdego z mieszkańców rachunku bankowego (bo o tym Pan informował w pismach mieszkańców, że gmina utworzyła dla każdego mieszkańca rachunek bankowy).

Burmistrz:

Ad.1 -podtrzymuje to co powiedziałem w szerokiej wypowiedzi na temat otrzymania finansowania na żłobki.

Ad. 2– Gmina jest członkiem Metropolii Warszawskiej i realizuje wszystkie prawa i obowiązki z tego członkostwa wynikające. Obowiązki fakultatywne – realizujemy w ramach naszych  decyzji, obligatoryjne obowiązki realizujemy.

Ad. 3 –  jeszcze nie wiem gdzie się znajduje lampa

Ad. 4 – żadnych rachunków bankowych dla mieszkańców nie otwieraliśmy.

8. Radna Marzena Cichewicz – Panie Burmistrzu mam prośbę, aby rozwinął Pan myśl “poczynamy starania” w kontekście wpisania do planu finansowego Mazowsza inwestycji drogowych(obwodnice), co konkretnie robimy w tej sprawie?

Burmistrz: Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie i ten temat jest jakby procedowany.

9. Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński: Dostałem od Burmistrza Błonia informacje że został dla mnie utworzony rachunek bankowy? Czy zajmie się Pan tą sprawą i poda podstawę prawną czy nie? Panie Burmistrzu ja się pytałem czy dotarła do Pana informacja, że do 19 lutego można składać wnioski o dofinansowanie na żłobki i że pieniędzy na to nie zabraknie. Jest jeszcze czas, co to za problem zadzwonić do gabinetu minister Marleny Maląg i zapytać się co trzeba złożyć i dostać pieniądze? W sprawie Metropolii ja się pytam o to, dlaczego gmina nie wyznaczyła członków, a nie, że gmina jest członkiem stowarzyszenia.

Burmistrz: w odpowiedzi dotyczącej Metropolii – wyjaśniam, że gmina realizuje swoje obowiązki i członkowie zostali wyznaczeni. Jeśli chodzi o wnioski na dotację dla żłobków – to podkreślam, że mówiłem, że środków nie zabraknie w ramach limitu – dla gminy Błonie limit, to 2 mln z kawałkiem, co jest dla nas kompletnie niewystarczające zarówno na budowę jak i późniejsze utrzymanie.

Skarbnik Bogumiła Koprowska: Proszę czytać ze zrozumieniem, to nie tak, że mieszkańcowi został utworzony rachunek.  W ramach rachunku jaki posiada gmina, zostały utworzone rachunki pomocnicze za które gmina nie płaci. Utworzenie ich ułatwia proces zarządzania płatnościami i zadłużeniami.

 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie