Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 04.09.2023

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 04.09.2023 r. obecni byli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. Nieobecni: Monika Zalewska. 

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr LXXV/546/23 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Remont drogi gminnej 410108W” w miejscowości Pass, finansowane z wydatków bieżących. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 800 000 zł. Zwiększa się wielkość nakładów na budowę Centrum Administracji i Usług Publicznych o kwotę 57 548,68 zł.Zwiększa się o kwotę 60 000 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatu” przy ul. Lesznowskiej w Błoniu.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski.NIEOBECNI (1) Monika Zalewska.

2. Uchwała Nr LXXV/547/23 – zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023 W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2023 Nr LVII/432/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2022 r. roku wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.486.251,12, w tym: bieżące – 5.252.706,44, majątkowe – 233.544,68, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.183.548,68, w tym: bieżące – 980.000,-, majątkowe – 203.548,68.

Dyskusja nad projektem uchwały:

Mieszkaniec Gminy Błonie – usłyszałem, że jest zwiększenie dotacji o 40 000 zł dla Muzeum Ziemi Błońskiej. W związku z tym jakie są całkowite koszty utrzymania tego muzeum, przy wszystkich zwiększeniach?

Zastępca Burmistrza – to nie jest zwiększenie budżetu Muzeum Ziemi Błońskiej, tylko dotacja celowa na zorganizowanie wystawy dotyczącej siedemdziesięciolecia zakładów Mera-Błonie.

Mieszkaniec Gminy Błonie – a gdzie tak jest napisane, że gmina Błonie musi organizować imprezy na siedemdziesięciolecie zakładów Mera czy innego stowarzyszenia lub organizacji?

Zastępca Burmistrza – jest to kwestia historyczna i tak jak tworzenie wszelkiego rodzaju pomników, skwerów upamiętniających, jest to jedno z zadań gmin.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski.NIEOBECNI (1) Monika Zalewska.

3. Uchwała Nr LXXV/548/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka – etap I. Projektem planu była objęta cała część wsi Dębówka. Uchwałą Nr 53 w dniu 5.09.2022 r. obszar planu został podzielony na 2 etapy. Przedmiotem dzisiejszego opracowania jest plan miejscowy dla części obszaru wsi Dębówka etap I. Obszar planu zlokalizowany jest w zachodniej części gminy Błonie, w północnej części wsi Dębówka. Obejmuje swoim zasięgiem obszar wyznaczony następującymi  granicami: od północy tereny rolne wsi Dębówka, następnie teren wsi Bramki, od wschodu teren wsi Bieniewice, od południa tereny rolne wsi Dębówka, a następnie tereny kolejowe. Od zachodu granicę stanowi wspólna granica administracyjna gminy Błonie i Baranów. Celem sporządzanego planu jest zaspokajanie potrzeb ogólnospołecznych w zakresie między innymi przeznaczenia terenów infrastruktury.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. NIEOBECNI (1) Monika Zalewska.

4. Uchwała Nr LXXV/549/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.Trwa procedura naboru kandydatów na ławników. Zgłoszone są dwie osoby i Rada Miejska musi wystąpić o informację o kandydatach do Komendanta Stołecznego Policji.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. NIEOBECNI (1) Monika Zalewska.

5. Uchwała Nr LXXV/550/23 w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi z dnia 4 lipca 2023 r.- skarga zostaje przekazana do Wojewody Mazowieckiej, Uchwała Nr LXXV/551/23 w sprawie przekazania pisma z dnia 7 lipca 2023 r. i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma – skarga zostanie przekazana do Wojewody Mazowieckiego. Uchwała Nr LXXV/552/23 w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi z dnia 17 lipca 2023 r. – skarga zostanie przekazana do Wojewody Mazowieckiego. Uchwała Nr LXXV/553/23w sprawie przekazania pisma z dnia 31 lipca 2023 r. i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma – skarga zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Uchwała Nr LXXV/554/23  r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi z dnia 11 sierpnia 2023 r. – skarga zostanie przekazana do Wojewody Mazowieckiego.

Radni wobec powyższych pięciu skarg głosowali identycznie podejmując uchwałę głosami: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. NIEOBECNI (1) Monika Zalewska.

2. Sprawy bieżące

Burmistrz poinformował: Do szkół błońskich powróciło blisko 2000 uczniów, szkoły są przygotowane do nowego roku szkolnego. W czasie wakacji dokonano remontów zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Podziękował za udział w wydarzeniach które odbyły się w gminie podczas wakacji – m.in. gminne dożynki za udział w których dziękuje radnym i mieszkańcom. Podziękował również pracownikom oświaty, młodzieży, harcerzom zuchom za udział w obchodach 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zaznaczył, że na dożynkach była duża grupa radnych, a jeśli chodzi o rocznicę wybuchu wojny to zdecydowanie mniej. Zaprasza aby w tych wydarzeniach uczestniczyć, rada też jest częścią samorządu, najważniejszą w zasadzie, a nie do końca tą obecność zauważył 1 września. Przypomina –  jest kilka uroczystości gminnych 3 maja, 1 sierpnia, 15 sierpnia, 1 września, 11 listopada,  dożynki, dni błonia, więc jest kilka świąt gminnych i uważa, że radni powinni na nich być. Zaprasza teraz do udziału 11 listopada, żeby nie zabrakło nas na błońskim rynku. Podziękował za wyjazd do naszego miasta partnerskiego we Włoszech Coreno Ausonio – byli Radni i pracownicy samorządowi. Świętowaliśmy 20-lecie podpisania naszej umowy o partnerstwie. Przewodniczący Rady – dołączył się do podziękowań i poinformował, że do  biura rady wpłynęły od ostatniej sesji pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z dyrekcji MZDW, od Sekretarza Gminy, z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy od Wojewody Mazowieckiego, a także od mieszkańca naszej gminy.

3. Pytania

1. Radny Jakub Bargieł – czy ktoś z Urzędu ma informacje – i mógłby nam ewentualnie coś o tym powiedzieć – na temat mającej powstać na terenie Błonia betoniarni?

W odpowiedzi Burmistrz: my byliśmy jako gmina tylko raz oficjalnie poinformowani przez potencjalnego inwestora, który złożył jakiś czas temu wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie wjazdu od ulicy Passowskiej. Inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku, w którym było podane, że chodzi o jakieś przedsięwzięcie związane z wyrobem betonu. W określonym terminie tych dokumentów nie uzupełnił i decyzji na zgodę na wykonanie wjazdu nie otrzymał. Tyle wiemy oficjalnie. W uzupełnieniu wypowiedzi burmistrza głos zabrała 

Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska – wyjaśniła, że obowiązującym planie obszar terenu omawianej działki leży na terenie o symbolu 3PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Należy przez to rozumieć realizację budynków i budowli, w których wprowadzana jest działalność produkcyjna, usługowa lub handlowa z wyłączeniem usług użyteczności publicznej w interpretacji według przepisów szczególnych, magazynowa, składowa z niezbędnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami, urządzeniami, w tym również garażami i budynkami gospodarczymi. Odczytała zapisy dotyczące wymagań szczególnych przyjętych w planie zagospodarowania przestrzennego, który to plan Rada Miejska uchwaliła uchwałą  Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Błoniu –  zapisy te m.in. mówią, iż:- Nowa zabudowa winna nawiązywać do charakteru istniejącej w danym terenie zabudowy w taki sposób, aby tworzyła harmonijną całość kompozycyjno-przestrzenną przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań i wymagań funkcjonalno-przestrzennych. Ustala się, iż szkodliwe oddziaływanie prowadzonej działalności usługowej w zakresie emisji gazów, zapylenia nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. Ustala się, iż oddziaływanie uciążliwości akustycznej i wibracji, wynikającej z prowadzonej działalności usługowej, winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji określonych w terenach lub obiektach sąsiednich. Współistnienie obok siebie funkcji zgodnie z przeznaczeniem nie powinno się wzajemnie wykluczać, funkcja wprowadzona jako druga nie powinna kolidować i ograniczać funkcjonowania już istniejącej inwestycji. Zaznaczyła w wypowiedzi, iż od czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 Inwestycja polegająca na stworzeniu instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę w obecnym stanie prawnym nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Burmistrz dodał, że doskonale rozumiem mieszkańców i chciałbym podkreślić, że my jako gmina jesteśmy przeciw tej budowie, dlatego że bardziej widzimy tam tereny mieszkaniowe bądź jakieś nieuciążliwe usługi i taka informacja została dla tego potencjalnego inwestora w stanowisku gminy przekazana. Oczywiście nie jest pewne, czy ta instalacja w ogóle powstanie. Nie wiem, czy ta firma złożyła wniosek, bo nie musiała nas informować, o pozwolenie na budowę do starostwa warszawskiego zachodniego, bo to starostwo wydaje pozwolenia, a nie gmina.

2. Radny Sławomir Piotrowski – proszę o interwencję w Komendzie Powiatowej Policji, żeby przysłali jakąś jednostkę z radarem na ulicę Bieniewicką. Ostatnio tam się zrobił tor wyścigowy i nawet dzisiaj mieszkańcy do mnie dzwonili w tej sprawie. Druga sprawa – chciałabym złożyć podziękowania na ręce pana Burmistrza. Dziękuję strażnikom miejskim – panu  Kossakowskiemu i panu Filipczukowi. Profesjonalnie podeszli do swoich obowiązków. Sytuacja zagrażała zdrowiu i życiu mieszkańców. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że zna tę sytuację i zgadza się z radnym.  Cyklicznie występujemy jako gmina do Policji. Policja informuje, że załóg na terenie naszego powiatu jest tylko jedna czy dwie. Przekaże informację. Corocznie organizowana jest debata na temat bezpieczeństwa i zachęcam Radnych, aby byli obecni.

3. Radny Janusz Guzik chciałbym poruszyć kwestię autobusu do Warszawy. W Błoniu jest bardzo gorąco, a wybory są tuż, tuż. Co się dzieje w tej sprawie? Sytuacja jest naprawdę napięta. Gdy przejeżdżam przez miasto, kilka osób mnie zatrzymuje i pyta, co się dzieje. Druga sprawa – czy policja mogłaby, w szczególności w poniedziałek, zajechać ok. 6 rano na rynek, bo tam jeszcze się dokańczają imprezy? Tydzień temu młodzież ok. dwudziestoletnia na rynku śpiewała, bawiła się z butelką piwa czy wódki, a policji nie było. Chciałbym też podziękować Panu Burmistrzowi i Naczelnikowi Rafałowi Nowakowi za szybką interwencję – wyprostowano słupki na rynku i jeden został wstawiony. 

W odpowiedzi burmistrz  – w kwestii wydarzeń na Rynku rozmawialiśmy wspólnie z Zastępcą z Komendantem naszym komisariatu policji w Błoniu i ciągle to przekazujemy. Nie wiem, o jakich wyborach Pan mówi, ale my jako gmina nie działamy absolutnie pod żadne wybory. Moim zadaniem jest wypełniać jak najlepiej swoje obowiązki i zadania. Autobusy nie mają związku z żadnymi wyborami. Jeśli jakaś firma zdecydowałaby się jednak jeździć, nie zrezygnujemy z tego i będziemy Państwo informować.

4. Radna Marzena Cichewicz Czy jesteśmy w stanie jako gmina wesprzeć mieszkańców poprzez wystosowanie do starostwa pisma, w którym zaznaczymy, że planowana inwestycja (budowa BETONIARNI) nie do końca jest zgodna z naszym planem, z wymaganiami planu? Czy możemy jako gmina wystosować oficjalne stanowisko do starostwa, które wydaje pozwolenie na budowę. Z tego, co zrozumiałam, są zapisy w naszym planie i najprawdopodobniej inwestycja nie będzie z tymi zapisami i wymaganiami zgodna. Na tej podstawie można odmówić wydania takiej decyzji.  Drugie Pytanie – Kwestia dotycząca autobusu do Warszawy – czy Związek Międzygminny, w którym jesteśmy, wystąpił o dotację na zorganizowanie tej linii? Mam też pytanie o drugą strefę – czy coś wiadomo? I o obwodnicę – czy wystąpił nasz Urząd do Samorządu Mazowsza o wpisanie obwodnicy wschodniej, która została w 2018 r. wykreślona z tego planu?

Burmistrz odpowiadając– starostwo oczywiście wydaje pozwolenie na budowę według własnych przepisów i jest w tym względzie samodzielne. Czasami w procesie wydawania decyzji występuje do nas o taką opinię odnośnie zgodności z planem. Wydział Planowania Przestrzennego jak ustali, o jaki wniosek chodzi, i przygotuje pismo do Starostwa odnośnie naszego stanowiska w tej sprawie. Informacje na temat obwodnicy zostały podane, gdy Pani Radna akurat wyszła z sesji. Wysłałem wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i oczywiście była odmowa. W kwestii dotacji trzeba podkreślić, że gmina nie może odpowiadać za transport międzymiastowy. My mamy zapewnić transport na terenie naszej gminy. Z tego co wiem, dotacja nie mogła być wydana. W uzupełnieniu odpowiedzi głos zabrał Sekretarz – Grodziskie Przewozy Autobusowe, których jesteśmy współzałożycielem i członkiem, występują o dotację do funduszu Przewozów Autobusowych. Gmina Ożarów Mazowiecki nie jest zainteresowana przystąpieniem, ponieważ ma umowę z ZTM, dalej jeździć nie chce. Żeby Związek Komunalny otrzymał taką dotację z funduszu Przewozów Autobusowych, musiałby złożyć wniosek na obszar swoich członków. Nie może otrzymać dotacji na obszar, który nie jest w ramach Związku Powiatowo-Gminnego. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, tak jak jest do Płochocina, ale te odcinki są płatne w 100% przez gminy, na których wniosek ten autobus dojeżdża. I na te odcinki nie ma możliwości otrzymania dotacji z funduszów Przewozów Autobusowych. Gmina nie może sama tworzyć nowych linii, może dofinansować istniejące. Burmistrz dodał że rozpoczął rozmowy z pewnym przewoźnikiem, ale nic więcej nie powie, dopóki nie będzie miał wiążących informacji.

Radna Marzena Cichewicz – poinformowała Burmistrza, że to, że mnie nie ma jej chwilowo na sali obrad, to nie znaczy, że nie wie co Burmistrz powiedział, i że zna opinię, którą Pan Burmistrz wówczas wygłaszał na temat obwodnicy. Zaznaczyła, że mówi o czym innym – o kwestii planu finansowego województwa mazowieckiego, z którego została obwodnica wschodnia w 2018 r. wykreślona. Odbyła się komisja (w Sejmiku Mazowieckim), na której stwierdzono, że gmina nie interesowała się tym, aby samorząd na tę obwodnicę przeznaczył środki (na co są dowody w postaci nagrań z tej komisji). Burmistrz– nie potwierdzam, a nawet zaprzeczam, że gmina Błonie nie interesowała się tym tematem, jak i wszystkimi sprawami, które należą do zadań gminy.

5. Radna Ewa Podyma – chciałabym w imieniu mieszkańców Radzikowa zasygnalizować, że ten problem, o którym mówiła pani Cichewicz i pan Guzik powrócił. Ucichł w czasie wakacji. Obecnie młodzież zaczęła jeździć do szkół średnich, do Warszawy, do Ożarowa. Mam nadzieję, że wysiłki, aby to rozwiązać, będą czynione. Prośba do pana Przemysława Kubickiego – w związku z rozkładem pociągów zmienił się rozkład autobusów. Wielu mieszkańców Radzikowa prosi, aby choć jeden autobus pasował, aby można było dojechać na choć jedną mszę i wrócić. Sekretarz stwierdził – nie ma możliwości, aby dopasować rozkład i do pociągów, i do mszy, i do godzin otwarcia basenu, i do lekcji. Dla mnie ważniejsze jednak są dojazdy ludzi do pracy. Gdzieś można na mszę trafić. I tak jest utrudniony dojazd do Warszawy, więc bardziej bym chciał, aby autobusy były dostosowane do pociągów.

6. Przewodniczący Jacek Cieślak – mam pytanie związane z bezpieczeństwem. Na odcinku od Dynglerówki do przejazdu kolejowego nic się nie zmieniło – nadal jest niebezpiecznie. Jeśli będzie trzeba to ja te 700 osób wyprowadzę na ulicę. Czy musi dojść do kolejnej tragedii, żeby cokolwiek urzędnicy zza biurek w Warszawie zobaczyli i poczuli? Zatrzymują się tiry i samochody osobowe i między nimi przemyka młodzież i rodzice z małymi dziećmi.

W odpowiedzi Naczelnik wydziału dróg i mostów R. Nowak – to też temat, którym chciałem się zająć i zajmowaliśmy się nim do zeszłego tygodnia dosyć mocno. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem MZDW odpowiedzialnym za remonty, a także z panią kierownik Urzędu Marszałkowskiego zajmująca się oznakowaniem dróg wojewódzkich i bezpieczeństwem na tych drogach. Był na nim też przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa (radny Uraszewski). Przedstawiciele MZDW i UM obiecali, że zajmą się sprawą i powstała notatka służbowa z tego spotkania z opisem planowanych zmian.

Zostało to przekazane do Działu Inwestycji MZDW, którego Dyrektor przysłał nam pismo informujące, że nic nie będą robili jako samo MZDW. Możemy jako gmina wykonać projekt zmiany organizacji ruchu na tym odcinku, ewentualnie zmiany przejść do przystanku autobusowego przy stacji Shell, a również zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych, które jest przy przejeździe kolejowym. Inne gminy mają podpisane takie porozumienia. Jeżeli będą mieli fundusze, to wykonają nasz projekt, w innym przypadku może to być zrobione w ramach współpracy z MZDW i UM z naszych własnych pieniędzy. Jednak dyrektor MZDW unika kontaktu ze mną, nie dostałem też wzoru porozumienia od MZDW, bo jedyny pracownik, który się tym zajmuje albo chorował, albo był na urlopie. Będę próbował dalej. Przewodniczący poprosił o przesłanie pisma z MZDW i notatki, naczelnik potwierdził, że prześle.

W uzupełnieniu Burmistrz stwierdził – że potwierdza, iż spotkanie się odbyło, lecz wbrew obietnicom otrzymaliśmy pismo ze sprzecznymi informacjami, niż to było ustalone. Nie stronimy od współpracy. Nie unikamy współpracy na drogach powiatowych i wojewódzkich, wspieramy na tyle ile jest to możliwe. Współpraca jest trudna np. przez rok czasu nie możemy uzyskać zgody na wjazd na parking przy przedszkolu (Stokrotka), parking zarósł już chwastami. Trzeba uzgodnić ten wjazd z kilkoma instytucjami, my nie możemy się tam w ogóle przebić. Sprawa wymaga też decyzji Urzędu Wojewody, tam (wydział) gdzie ta sprawa była procedowana. Kilka razy dostaliśmy odmowę, bo przyszła litania do uzupełnienia dokumentacji, tymczasem pan naczelnik mówił, że dokumentacja ta tam była. Nie można było tam się umówić. Zadzwoniliśmy tam, pani powiedziała, że nie jest upoważniona do udzielania informacji, może tylko dokumentację oddać, wypożyczyć i tylko do uzupełnienia. Pytamy więc, czy można umówić się z pracownikiem, który prowadzi sprawę, pani odpowiedziała, że nie można się umówić, można komunikować się emailowo lub telefonicznie.  Ale na telefon nie można się dodzwonić, nie można spotkać się z żadnym pracownikiem merytorycznym, który to prowadzi i do Urzędu Wojewódzkiego nie da się wejść tak jak do ratusza w Błoniu. Tam nie można wejść, po prostu, jeśli nie jest się umówionym, a umówić się nie można, to jest po prostu kuriozalne. My nie mamy tam z kim rozmawiać, trudności są w ogóle w kontakcie, tylko pisemnie. Pisemnie jak składamy, to zawsze przychodzi 100 uwag, że jeszcze tego nie ma, tamtego nie ma, a jak próbujemy wyjaśnić to, to nie ma tam z kim tego wyjaśnić. Ja sam jestem świadkiem tego, bo razem z naczelnikiem dzwoniliśmy i nie można było tam w ogóle ani się dodzwonić, ani się umówić, ani wejść do urzędu nie można, ani się spotkać nie można z nikim. Tak to po prostu działa. Gdybyśmy przyjęli ten projekt (projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa na Grodziskiej, ten, o którym mówił naczelnik) pewnie nie bylibyśmy w stanie w ogóle go uzgodnić.

Przewodniczący Jacek Cieślak – to pachnie zupełną samowolą stosownej komórki, natomiast ja mówię poważnie – jeśli trzeba będzie, to z samorządem uczniowskim, wraz z nauczycielami zorganizujemy taką pikietę, zamkniemy tę ulicę i zobaczymy. Poprosimy pana Dyrektora MZDW, żeby przyjechał i wyjaśnił rodzicom tej dziewczyny i mieszkańcom Błonia, dlaczego na jego sercu nie leży bezpieczeństwo. To nie jest gigantyczny odcinek – tam jest około 200,300m.

Naczelnik Rafał Nowak – nie jest to duża inwestycja, bo jest to poprawa istniejącej infrastruktury oznakowania poziomego i pionowego, przełożenia dwóch chodników po stronie zachodniej 579, dołożenia nowego przejścia. Samo wykonanie mogłoby trwać maksymalnie 2 tygodnie. Myślę, że z panem Burmistrzem pojedziemy do głównego dyrektora MZDW i z nim zaczniemy rozmawiać.

7. Radny Jakub Bargieł – mam sprawę dotyczącą ostatniego progu zwalniającego na ulicy Kopernika. Mieszkańcy się skarżą, że jest on bardzo uciążliwy w przeciwieństwie do tamtych, które są wcześniej. Ma to wpływ na ich samochody. Próg za ostry, jeżeli ktoś ma niższe podwozie. I druga kwestia to stan techniczny, jeżeli chodzi o plac zabaw w parku Bajka. Tam są dwa urządzenia, które nie działają. Poza tym w jednym z domków-samochodzików od co najmniej kilkunastu miesięcy są napisy na tematy polityczne i wyzwiska. Sześcio-siedmio latek to już przeczyta.

Burmistrz – przekażemy, żeby to zamalować. Co do progów zwalniających zapraszam (w kontekście przekazania tematu) Naczelnika Nowaka, ale to potwierdza, co ja wcześniej mówiłem, że progi niszczą samochody i powodują hałas i tylko przynoszą więcej strat niż pożytku.

8. Radna Jadwiga Sowińska – jaki rodzaj inwestycji jest planowany na ul. Bieniewickiej na wysokości cmentarza? Czy wiadomo, co ze skrzyżowaniem w Piorunowie? Czy w związku z generalną przebudową ul. Bieniewickiej, jest planowane zwiększenie bezpieczeństwa na tej ulicy? Ostatnio był znowu śmiertelny wypadek.

Burmistrz Zenon Reszka – teren w pobliżu cmentarza jest terenem prywatnym, według naszej wiedzy żadna inwestycja nie jest tam planowana, obecnie służy ten teren jako plac dla budowy Bieniewickiej (został wynajęty). Teren ten będzie trudno zainwestować z uwagi na przepisy i bliskość cmentarza (ustawa o cmentarzach). Jeśli chodzi o skrzyżowanie w Piorunowie, to ja informowałem Państwa, że zabiegamy o to już chyba 5 lat, z ostatniej informacji niepisemnej wiemy, że podobno zaczęto tam projekt. W kwestii ul. Bieniewickiej mogę powiedzieć, że to zadanie przebudowy realizuje powiat warszawski zachodni z naszym udziałem także, w ramach budowy powinna być zrobiona organizacja ruchu i nowe oznakowanie. Ubolewam, że ten wypadek był tak nieszczęśliwy, ale ten przypadek niekoniecznie miał związek z tym bezpieczeństwem na drodze. Z tego co wiem, nie naruszono tam przepisów odnośnie prędkości czy jakichkolwiek innych.

9. Radna Marzena Cichewicz – chciałabym poruszyć problem głośnych imprez, które odbywają się w godzinach nocnych na Bulwarach. Policja i straż miejska są tam wzywane, imprezowicze dostają upomnienia i temat powraca. Mieszkańcy zapytali, czy istnieje możliwość wymontowania i przełożenia gdzieś indziej ławeczek bezpośrednio sąsiadujących z domami. Druga kwestia – czekam na odpowiedź na interpelację, którą złożyłam dawno temu.

Burmistrz Zenon Reszka – ja nie mam wpływu na działania policji, która jest instytucją państwową, możemy tylko o coś prosić. Co do wymontowania ławeczek, to nie sądzę żeby był to dobry pomysł. Nie możemy raz montować, a raz wymontowywać, bo komuś z kolei może przeszkadzać, że nie ma tam ławki. Poza tym, nie możemy tego zrobić, bo jest to całościowy, dofinansowany projekt. Jest to jakiś koszt, poza tym mogłoby to nas narazić na utratę dofinansowania, oczywiście z odsetkami.

Radna Marzena Cichewicz – nie skupiam się na roli policji, ale na problemie mieszkańców. Nikt by nie chciał mieszkać w pobliżu dyskoteki, na którą nie ma wpływu. Może należałoby zorganizować jakieś miejsce dla tych młodych ludzi.

Burmistrz Zenon Reszka –zgadzam się z panią, jestem za mieszkańcami. Jednak pilnowanie porządku jest rolą policji. Natomiast w kwestii interpelacji pan Rafał Nowak przypomni, żeby dać odpowiedź.

10. Radny Jacek Cieślak – chciałem podziękować za modernizację przejść dla pieszych w mieście. Fajnie to wygląda, przejścia są oznakowane, zwłaszcza przy szkołach. Również dziękuję za to wyniesione skrzyżowanie na ulicy Ekologicznej.

11. Radna Grażyna Laskowska – chciałam zabrać głos w sprawie mostu przy ulicy Norwida. Tam są wyłamane deski i to jest zagrożenie dla dzieci, przede wszystkim jeżdżących rowerami. I ta sprawa dotyczy też ronda w parku przy stawie. Tam też są wyłamane deski, co jest zagrożeniem dla dzieciaków.

Burmistrz Zenon Reszka – dziękuję za to zgłoszenie. Pamiętacie Państwo, jak był uchwalany budżet do spraw komunalnych? Brakuje nam już środków na utrzymanie zieleni i naprawę wszystkiego. Natomiast bezpieczeństwo jest ważniejsze i przekażę, żeby jakoś to naprawić.

12. Mieszkanka gminy Błonie – jest cały czas problem dojazdów do Warszawy. Gdy musiałam dostać się do specjalistów medycznych, miałam duży problem i musiałam korzystać z taksówek. Kto mi zwróci za to pieniądze? Nic się też nie robi dla osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo też nic w sprawie basenu i dodatkowych minut.

Radna Irena Waśniewska – jeżeli chodzi o basen, rozmawiałam z panem dyrektorem Leduchowskim, który powiedział, że ta sprawa jest załatwiona i będzie specjalnie dla niepełnosprawnych czas przedłużony i ja o tym Panią już informowałam. Po uporządkowaniu bieżących spraw wejdzie to w życie. Co do autobusów, faktycznie, popieram. Dziś miałam rozmowę z osobami chorymi onkologicznie leczącymi się na Ursynowie. Temat jest bardzo poważny.

13. Mieszkaniec gminy Błonie – jestem mieszkańcem wsi Rochaliki. Od 4 lat na dwóch działkach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN prowadzona jest uciążliwa działalność gospodarcza w postaci bazy transportowej firmy spedycyjnej należącej do właścicielki działek. Działalność generuje hałas pochodzący od napraw ciężarówek i ich nocnych wjazdów i wyjazdów z bazy, napraw i przeładunku palet, pracujących agregatów chłodniczych naczep, a także smród spalin za stojących na włączonych silnikach samochodów ciężarowych. Dodać do tego należy wulgarny język, którym posługują się pracownicy i którego słuchają nasze dzieci. Poza tym całość zakłóca ład przestrzenny i pasuje tam jak pięść do nosa.

23.02.2023 r. do pana Burmistrza dotarł mój wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie niezgodnego użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po 30 dniach zamiast decyzji w sprawie otrzymałem pismo od pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego wydłużające postępowanie o dwa miesiące do 19 maja. Wówczas dostałem kolejne pismo zawiadamiające o planowanym terminie kontroli nieruchomości sąsiada na 20.06 i jednocześnie wydłużające postępowanie do dnia 20.07. Podczas kontroli nastąpiły wymagające wyjaśnienia następujące sytuacje: okazało się, że dwa kontenery i garaż służący do prowadzenia działalności i zużyte przedmioty znajdują się tuż przy granicy działki objętej moim wnioskiem na działce również należącej do prowadzącej działalność. Komisja ograniczyła się do kontroli działki ujętej we wniosku. Poza tym mój pełnomocnik zadał właścicielowi działki pytanie, czy jest prowadzona tutaj działalność gospodarcza w postaci bazy transportowej, na co pytany skłamał, że to nieprawda. Jednak gdy pani Beim-Jasińska zapytała o zezwolenie na wjazd pod ograniczenie tonażowe powyżej 10 ton, właściciel bazy je okazał. Nikt z kontrolujących nie uznał za warte odnotowania w protokole, że zezwolenie wydano w celu dojazdu do bazy transportowej. Kolejna zastanawiająca rzecz to opisanie w protokole zakresu utwardzenia działki jako częściowego, podczas gdy na zdjęciach satelitarnych widać, że utwardzona jest cała nieruchomość i chociażby to już jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że Pana pracownicy, Panie Burmistrzu, nie podjęli z urzędu działań na działce 31/11, byłem zmuszony złożyć kolejny wniosek o rozszerzenie zakresu postępowania o działkę 31/11. W odpowiedzi dostałem pismo o ponownym wydłużeniu postępowania do 30.09. Oba moje wnioski poparli pisemnie dwaj inni właściciele nieruchomości sąsiadujących z bazą. Jednego z sąsiadów właściciele bazy straszyli, że złośliwie wybudują mu kurnik przy samej granicy i będą nasyłać na niego nadzór budowlany, aby uprzykrzyć mu życie. Po moich sprzeciwach właściciel bazy trąbił co chwilę o 1 w nocy z tira. Świeci także w środku nocy w moje okna silnym halogenem, zapalając go i gasząc. Jest najwyższy czas, aby położył Pan kres tej anarchii na terenie Pana gminy. Poza tym ów właściciel kupił działkę mieszkaniową za 70 zł/mkw i bezkarnie przekształcił ją w działkę przemysłową 10 albo 20 razy droższą. Jaki ten mieszkaniec płaci podatek za tę działkę?

Burmistrz Zenon Reszka – w moim przekonaniu nie jest to sprawa ani dla Rady Miejskiej, ani na posiedzenie Komisji. Dlatego że w tej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne, obowiązuje nas Kodeks Postępowania Administracyjnego i tutaj Rada nie może ingerować w niezależne postępowanie administracyjne prowadzone przez Urząd Miejski, w tym wypadku przez gminę, tak jak i w innych sprawach. Druga kwestia to Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i udziału pozostałych stron postępowania, których dzisiaj tutaj nie ma. Gdyby została tutaj zorganizowana rozprawa administracyjna, to też nie z udziałem tych wszystkich Państwa, tylko z udziałem stron. Nie było Pana u mnie na przyjęciach interesantów, a to byłoby spotkanie z zachowaniem poufności. Te sprawy są niezwykle trudne i trwają bardzo długo, trzeba przesłuchiwać strony, zbierać świadków i dowody. Pan ma prawo przejrzeć dokumenty jako strona, a Rada Miejska nie może tych dokumentów otrzymać. Może pan też złożyć skargę na przewlekłość postępowania która kierowana jest przez nas do organu wyższego stopnia. Przeprowadzę również rozmowę wewnętrzną z panią Naczelnik na temat tego postępowania.

Mieszkaniec gminy Błonie – wiem o możliwości złożenia skargi, ale jestem zwolennikiem załatwiania takich spraw na własnym podwórku. Ja się zapoznałem z dokumentami, które są w Wydziale Planowania Przestrzennego. Chciałbym przypomnieć, że my mówimy o terenie, który jest od chyba ponad lat objęty planem zagospodarowania przestrzennego o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnych domach. Ja proszę tylko o Pańskie osobiste zainteresowanie sprawą.

14. Mieszkanka gminy Błonie – chcę jeszcze raz poruszyć sprawę autobusów MZK. Rozmawiałam w lipcu z dyrektorem miejskich zakładów Warszawie i zostałam poinformowana, że Błonie ostatni raz z nim rozmawiały w 2015 r. na temat przedłużenia linii autobusu. W związku z tym proszę zanotować w protokole, że proszę o udostępnienie przez Urząd Gminy dokumentacji – analizy, która była zrobiona na temat opłacalności i pism, które zostały skierowane do MZK w Warszawie. Poza tym trudno mi się zgodzić z wypowiedzią pana Sekretarza, że nie można tej sprawy rozwiązać. Można, tylko należałoby bardzo konstruktywnie rozmawiać nie tylko z powiatem, ale również z wojewodą. Też podjęłam rozmowy i zapytał co odpowie gmina na pismo podpisane przez mieszkańców. Poszły też pogłoski po Błoniu, że Pan Sekretarz rozmawia z Sochaczewem o nawiązaniu współpracy z Motobusem. Chętnie przejadę się z Panem takim pojazdem, żeby Pan określił, czy jest on odpowiedni dla osób niepełnosprawnych lub otyłych. W godzinach szczytu człowiek siedzi na człowieku, a nie ma klimatyzacji.

Sekretarz Przemysław Kubicki – analizy opłacalności prowadzą firmy transportowe, które na tych liniach jeździły lub mogłyby jeździć. W PKS Grodzisk Mazowiecki, mimo dopłaty 700 000 zł rocznie od gminy Błonie, jakoś im wyszło z tej analizy, że nie są w stanie sobie poradzić i kierowców im brakowało. Motobus, o którym Pani mówi, na moją prośbę o przejeździe z Błonia do Warszawy, odpowiedział, że im się to zupełnie nie opłaca i nie są zainteresowani. Gdybyśmy mieli swój zakład autobusowy jak Łomianki, to ja rzeczywiście mógłbym Pani taką analizę przeprowadzić. Poza tym, jeśli wojewoda coś mówi, proszę o przedstawienie paragrafów, na podstawie których gmina może uruchomić samodzielnie taką linię. Co do wniosków do MZK, Burmistrz kierował je w 2015 r. i wcześniej też i były zawsze odmowy. Co do klimatyzacji, to nie ma po prostu innych firm na rynku chętnych, żeby organizować przewozy.

Mieszkanka gminy Błonie – czy Pan do jakiejkolwiek firmy wystąpił z propozycją? Chodzi mi o wspólne zdobywanie środków i wykorzystywanie możliwości.

Sekretarz Przemysław Kubicki – jeśli są takie furtki, ścieżki, chętnie się o nich dowiem. Rozmawiałem z firmą Motobus. Pozostałe firmy odpowiadały, że nie mają takiej możliwości. Złożyłem do starosty wniosek o  przeanalizowanie opcji przystąpienia do związku komunalnego powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe powiatu warszawskiego zachodniego po to, żeby na tym terenie mogły pojawić się autobusy klimatyzowane, z dobrą obsługą dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli zna Pani odpowiednie firmy, proszę dać znać. Jest tylko jeden warunek. Najpierw muszą uruchomić linię komercyjnie i jeżeli się okaże, że jest ona nierentowna, my wtedy wszczynamy procedury dofinansowania.

Sesja Rady Miejskiej została zakończona.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie