Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 04.04.2022

W dniu 04.04.2022 odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli następujące uchwały:

1. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych dla Gminy Błonie na lata 2022-2026 (nr XLIV/359/22). Przepisy obowiązującego w Polsce prawa, obligują samorządy, aby w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani gminy opracowały, przyjęły a przede wszystkim realizowały programy profilaktyki. Przyjęty powyższą uchwałą program określa cele i założenia, odpowiedzialność gminy, realizatorów oraz źródła finansowania. Cała treść programu dostępna jest w błońskim biuletynie informacji publicznej (BIP) w treści przyjętej uchwały. Wszyscy obecni na sesji radni (21 osób) głosowali za przyjęciem uchwały.

2. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bieniewicach, gmina Błonie (nr XLIV/360/22). Nadawanie nazw ulicom jest kompetencją Rady. Z wnioskiem do Rady Miejskiej wystąpili właściciele drogi wewnętrznej obejmującej działkę ewid. nr 174/5 w Bieniewicach, prosząc o nadanie drodze nazwy ul. Truskawkowa. Rada przychyliła się do wniosku, podejmując powyższą uchwałę. Wszyscy obecni na sesji radni (21 osób) głosowali za przyjęciem uchwały.

 

3. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Błonie nieruchomości położonych w Bieniewicach z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej ul. Polowej (nr XLIV/361/22). Działki, których dotyczy uchwała posiadają nr ewidencyjne nr 184/7 i 184/9 o łącznej powierzchni 0.0118 ha w obrębie 0004-Bieniewice, znajdują się w ciągu drogi gminnej – ulicy Polowej i stanowią własność osób fizycznych. Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziałów nieruchomości dokonywanych z urzędu w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z uwagi na fakt, iż podziały dokonywane były z urzędu, w/w działki nie zostały przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Błonie. Ich nabycie może nastąpić jedynie umowami kupna-sprzedaży w formie aktów notarialnych. W skrócie – podzielono teren, przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego, gmina nie nabyła z mocy prawa tych działek, teraz musi to zrobić umowami kupna-sprzedaży. Zastanawiające jest w całej sprawie, że gmina dokonała urządzenia drogi na tych działkach, nie będąc jej właścicielem. Podczas sesji o tą właśnie kwestię zapytała radna M. Cichewicz – na jakiej podstawie prawnej gmina urządziła drogę nie na swoim terenie? Odpowiedź nie padła. Wywód p.o. naczelnika wydziału dróg i mostów w Błoniu nie dał konkretnej odpowiedzi. Szkoda, że tyle “szczęścia w urządzaniu dróg przez gminę” nie mają inni właściciele działek pod drogi. Jak głosowali radni – ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Monika Zalewska WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Marzena Cichewicz, Tomasz Wiśniewski.

 

4. W sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2022 roku (nr XLIV/362/22). Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu gminy Błonie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Program obejmuje w szczególności: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 3) odławianie bezdomnych zwierząt, 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 6) usypianie ślepych miotów, 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie i plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Wszyscy obecni na sesji radni (21 osób) głosowali za przyjęciem uchwały.

 

5. W sprawie przystąpienia do prac nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 2021 – 2027 (nr XLIV/363/22). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie zakresu możliwych do realizacji działań, skutkujących ograniczeniem zużycia energii finalnej, zmniejszeniem emisji CO2 na obszarze gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia na terenie gminy. Ważnym aspektem wynikającym z podjęcia wskazanych w nim działań jest ograniczenie kosztów ponoszonych celem zapewnienia zaopatrzenia w energię, ciepło czy paliwa używane w transporcie. Wszyscy obecni na sesji radni (21 osób) głosowali za przyjęciem uchwały.

 

6. Z programu sesji zdjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad “Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 2021-2027”. Każdy projekt uchwały trafia na 7 dni przed sesją do radnych. Odbywa się także posiedzenie komisji problemowej, na której radni będący jej członkami, zapoznają się (a przynajmniej powinni) z jej treścią, a następnie wydają opinię pozytywną lub negatywną dla danej uchwały. Projekt powyższej uchwały na posiedzeniu komisji zdrowia w dn. 29.03.2022 otrzymał opinię pozytywną. W trakcie sesji po odczytaniu projektu uchwały i przedstawieniu opinii komisji zdrowia (pozytywnej) w trakcie dyskusji nad projektem radny A. Pływaczewski zwrócił uwagę, iż w treści programu, są błędy m.in. dotyczące wyliczeń kosztów (błędy algebraiczne) w znaczący sposób zaniżające wartość końcową programu (blisko 2 mln zł). Ogłoszono przerwę w obradach, aby dokonać stosownych autopoprawek do błędnych wyliczeń. Po przerwie Pani Naczelnik wydziału poprosiła o zdjęcie z porządku obrad projektu tej uchwały.  

 

Wolne wnioski i pytania – w tej części sesji głos zabrali:

1. Radny J. Bargieł– czy jest możliwość, aby park Bajka był otwierany wcześniej niż o godzinie 8.00 np. o 7.30. Chodzi o umożliwienie osobom chodzącym m.in. do stacji PKP (i w inne miejsca także) skrócenia sobie drogi przez park. W odpowiedzi burmistrz – przekaże temat osobom zarządzającym, zasadnym jest by na wiosnę i w lato bo na jesieni wcześnie jest ciemno, tak przekaże takie spostrzeżenia, aby to poprawić.

2. Radna M. Cichewiczprośba o wsparcie punktu przy ul. Lesznowskiej. Mieszkańcy dostarczają produkty żywnościowe i odzież, ale obecnie w punkcie brakuje podstawowych produktów spożywczych np. mleka oraz środków higienicznych, czy gmina jest w stanie w jakimś stopniu pomóc, aby zaopatrzyć punkt chociaż w mleko, albo może firmy z którymi gmina współpracuje dostarczyłyby produkty. W odpowiedzi burmistrz – cały czas mamy to na uwadze i cały czas występujemy do różnego rodzaju firm i ostatnio mleko zostało dostarczone, jeżeli tego brakuje jesteśmy w kontakcie będziemy starali się dostarczać. 

3. Radny J. Cieślakw związku z budową ulicy Ekologicznej, czy będą jakieś zmiany w organizacji ruchu w związku z budową? W odpowiedzi – p.o. naczelnika wydziału dróg i mostów R. Nowak – dla przebudowy ul. Ekologicznej i ul. Żukówka zgodnie z dokumentacją jest załączony plan czasowej organizacji ruchu. Jest tam kilka różnych etapów uzależnionych od potrzeb. Będą także zamknięcia czasowe obu dróg na czas bardziej poważnych prac budowlanych (korytowanie, wylewanie asfaltu) i trzeba liczyć się z tym, że ograniczenia mocno wpłyną na utrudnienia na tym terenie oraz przy szkole. J. Cieślak – prosi o dodatkowe oznaczenie przejścia dla pieszych przy szkole. R. Nowak – ok, pomyślimy o dodatkowym ewentualnym oznakowaniu.

4. Radna M. Cichewiczprośba do Pana Sekretarza o przeanalizowanie rozkładu jazdy autobusów gminnych (nowych linii) i dokonanie w rozkładzie jazdy autobusów, które dojeżdżają do stacji PKP korekty. Chodzi o przesunięcie godziny odjazdu autobusu spod stacji o parę minut, w stosunku do przyjazdu pociągu. Obecnie praktycznie oba rozkłady są na styk, co przy niewielkim opóźnieniu pociągu powoduje, że autobus prawie pusty lub pusty odjeżdża sprzed nosa podróżnym z pociągów. W odpowiedzi Sekretarz – rozkład jazdy autobusów, był dopasowany do rozkładu pociągu. Jednakże teraz, gdy trwa przebudowa stacji PKP w Ożarowie, trudno będzie ustalić rozkład z uwagi na liczne zmiany rozkładu PKP, które będą miały miejsce. Proponuję przetrzymać na czas remontu dworca w Ożarowie temat, a po zakończonym remoncie będziemy optymalizować rozkład autobusów.

5. Radny T. Wiśniewski pogratulował dyrektorowi Centrum Spotu dwóch ogólnopolskich imprez, które odbył się w centrum w Błoniu.

6. Radna K. Mielcarz – 1. Czy istnieje możliwość doświetlenia ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Poniatowskiego, ponieważ jest tam bardzo ciemnio jak korzysta się po zmroku z tej ścieżki rowerowej. 2. Czy jest możliwość doświetlenia ścieżki od cmentarza wzdłuż rzeki aż do drogi 92 i czy jest tam monitoring. W odpowiedzi – p.o. naczelnika wydziału dróg i mostów R. Nowak – ad.2 nie ma przewidzianej w budżecie inwestycji dotyczącej oświetlenia tej ścieżki. Ad 1. przy budowie ul. Kalinowej będzie także na ul. Mickiewicza poprawione doświetlenie. Jednakże przebudowy ul. Kalinowej obecnie nie ma, ani w budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej.  

7. Radna G. Laskowska – ile zostało wydanych PESEL i ilu uchodźców jest na terenie naszej gminy? W odpowiedzi burmistrz – nie pamiętam dokładnie. Dziennie nadawanych jest około 100-200 nr PESEL, ile jest obecnie można za chwilę ustalić. Precyzyjne określenie ilości osób przebywających na terenie gminy będzie możliwe do ustalenia dopiero wówczas, gdy osoby te zgłoszą się po świadczenia jednorazowe i podadzą miejsce pobytu.

Na zakończenie sesji życzenia świąteczne zebranym i mieszkańcom złożył przewodniczący rady i burmistrz.

Red. M. Cichewicz

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie