Informacje z sesji Rady Miejskiej z dnia 5 września 2022

Po wakacyjnej przerwie w dniu 5 września 2022 w Centrum Kultury w Błoniu odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej.

Na sesji obecni byli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni – Marzena Cichewicz, Helena Szymańska.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LIII/397/22 zmieniającą wieloletnią prognozę finansową – zmiany wynikają ze zmian w budżecie na rok 2022 i dodaniu zadania w roku 2023 dotyczącego rozbudowy przedszkola w Radzikowie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak.  Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

2. Uchwała NR LIII/398/22 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022 – zmiana dotyczy: 1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę 3.471.330,14 wynikającą z otrzymanych dotacji (w tym: 2.712.570,11 zł z funduszy rządowychrządowego funduszu dróg samorządowych na przebudowę ulic Ekologicznej i Żukówka oraz Środki z Funduszu Pomocy za m-ce czerwiec i lipiec br. na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; oraz 758.760,00 zł z funduszu województwa mazowieckiego na rozbudowę przedszkola w Radzikowie i budowę ogólnodostępnej strefy aktywności fizycznej przy centrum sportu). 2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 390.000.00 zł (Przebudowa ul. Engelmana w Błoniu – 140.000,- na wniosek WDiM;  250.000,00 zł w związku z wynikami przetargu na zadanie zakup samochodu śmieciarki- udało się kupić śmieciarkę taniej). 3. Zwiększenie wydatków o 4.781.330,14 zł ( 500 tyś. pomoc dla powiatu, 1 mln zł przebudowa drogi w Nowym Łuszczewku, 50 tyś. remont ul. Długiej w Bramkach, 100 tyś. remont ul. Śląskiej w Błoniu, 790 tyś. bieżące utrzymanie dróg, 15 tyś aplikacja e-sesja, odżywianie uczniów w szkołach 300 tyś, 500 tyś rozbudowa przedszkola w Radzikowie, 500 tyś zakup autobusu dla uczniów, 427.459,00 zł środki na kształcenie opiekę dla dzieci z Ukrainy, i in.) 4. Zwiększenie palny przychodów o 920 tyś zł z tytułu wolnych środków.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

3. UCHWAŁA NR LIII/399/22 dotycząca przyjęcia programu osłonowego Gminy Błonie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, wnikającego z rządowego programu “Korpus Wsparcia Seniorów”. Program osłonowy Gminy Błonie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Gmina Błonie liczy 21.300 osób. Na dzień 14.12.2021 w wieku poprodukcyjnym odnotowano 5.525 osób, co stanowi 25,94% ogółu mieszkańców (proporcja osób starszych w piramidzie demograficznej ciągle wzrasta) należy zatem zapewnić im ofertę usług społecznych stanowiącą odpowiedź na te potrzeby. Przystąpienie i realizacja rządowego Programu ,,Korpus Wspieraj Seniora” przyczyni się znacząco do podwyższenia standardów usług skierowanych na rzecz osób starszych. Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Błonie, osoby w wieku 65 i więcej lat, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Program będzie finansowany w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

4. UCHWAŁA NR LIII/400/22 w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i za warunki pracy, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Błonie. Regulamin dotyczy zasad wynagradzania nauczycieli poprzez dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny. Pytanie/stwierdzenie w sprawie regulaminu wyraził radny J. Cieślak, który zasugerował, że kwota 300 zł dla nauczyciela za pełnienie funkcji wychowawcy jest nieadekwatna do realiów i ilości zadań oraz obowiązków wychowawcy i powinna wynosić ok. 500 zł.

Poza głosem radnego J. Cieślaka innej dyskusji nie było. Jak głosowali radni: ZA (16) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska PRZECIW (1) Grzegorz Olędzki WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska.

5. Uchwała NR LIII/401/22 – uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka – podjęcie uchwały umożliwia sporządzenie planu zagospodarowania w częściach i polega na podzieleniu tereny obejmującego plan na etapy i obszary, które zamierza się uchwalać, jako odrębne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Olędzki,  NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

6. Uchwała NR LIII/402/22 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ewidencyjnej nr 104/2 w obrębie 0016- 16, położonej w Błoniu przy ul. Jana Pawła II na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem o wykup na własność, będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 104/2, położonej w Błoniu, przy ul. Jana Pawła II w obrębie 0016-16, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym. W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) „nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu”. Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust.2 pkt. 5 w/w ustawy i w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Olędzki,  NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

7. Uchwała NR LIII/403/22 w sprawie nadania nazwy alei w Błoniu. Autorski pomysł burmistrza, aby nazwać aleję biegnącą przez park bajka “Aleją Parkową”. Wg uchwały – Alei położonej w Błoniu, w obrębie 0023-23, obejmującej działkę ewid. nr 10/2, stanowiącą własność Gminy Błonie, nadaje się nazwę “Aleja Parkowa”.

Dyskusja radnych nad projektem w zasadzie nie było. Głos zabrał radny J.Cieślak – pytając czy ma sens nazywanie alei w parku “Aleją Parkową” skoro w parku nie ma ulic i wiadomo, że to jest aleja w parku. Burmistrz swój autorski pomysł wyjaśnił potrzebą “zamknięcia w całość” odcinka od Alei Norwida do Alei Coreno Ausonio – aby była całość. Oczywiście wiadomo, że to aleja parkowa w parku – oczywista oczywistość. Umieszczona zostanie tam piękna tablica z nazwą. Po nadaniu nazwy wszyscy będą mogli spotykać się w parku na Alei Parkowej. Radny Janowski zadał pytanie czy nie będzie się to myliło z ulicą Parkową, która już jest w Błoniu. Wg burmistrz trzeba będzie precyzyjnie określać miejsce albo ulica Parkowa, albo Aleja Parkowa. Jak głosowali radni: ZA (14) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska PRZECIW (1) Grażyna Laskowska WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

8. Uchwała NR LIII/404/22 w sprawie przystąpienia gminy Błonie do prac nad utworzeniem Spółdzielni Energetycznej. Przystąpienie gminy Błonie do utworzenia Spółdzielni Energetycznej ma na celu obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną kupowaną od dystrybutorów, a w przyszłości dążenie do autonomiczności energetycznej. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będzie miała wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego. Gmina, aby móc ubiegać się o rządowe dofinansowanie na ten cel, musi mieć spółdzielnie energetyczną składającą sie minimum z 3 podmiotów gminnych posiadających osobowość prawną, dlatego też w członkami spółdzielni energetycznej będzie gmina Błonie, Centrum Kultury w Błoniu oraz Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Dyskusja – Radna I. Waśniewska zapytała o potencjał wytwórczy (energii) spółdzielni. W odpowiedzi sekretarz gminy P. Kubicki, wyjaśnił, iż jest to obecnie w fazie weryfikacji, jednakże na początku będzie najprawdopodobniej można przyjąć, aby spółdzielnia w I etapie dążyła do zaspokojenia pokrycie zużycia energii rzędu 10-15% obecnie generowanego zapotrzebowania przez członków spółdzielni (gmina, ośrodek zdrowia i centrum kultury). Radny G.Olędzki – zapytał czy także filie ośrodka zdrowia i centrum kultury wejdą w skład spółdzielni. W odpowiedzi sekretarz wyjaśnił, że nie chodzi o budynki, a o instytucje. Podmiot jest jedne np. centrum kultury, a ile on ma liczników, (np. w filii) nie ma znaczenia. Głos w dyskusji zabrał także mieszkaniec Pan W. Słowiński – zapytał czy spółdzielnia powstaje w oparciu o prawo spółdzielcze, a jeśli tak to czy osoby fizyczne – mieszkańcy Błonia (których wg. ustawy musi być min. 10) też będą mogły do tej spółdzielni przystąpić, być jej członkami? Czy jest projekt statutu, ile wynosić będzie wpisowe i jak będzie wyglądał podział udziałów? Czy jest to już przygotowane, czy nie jest przygotowane, a tylko tak, aby podjąć uchwałę, a później się zobaczy? W odpowiedzi sekretarz wyjaśnił, że spółdzielnia powstanie w oparciu o prawo spółdzielcze, nie przewiduje gmina, aby w skład spółdzielni wchodziły osoby fizyczne, spółdzielnie tworzyć będą gminne podmioty prawne, ale z chęcią gmina wesprze od strony merytorycznej, dokumentacyjnej każdą grupę mieszkańców, która będzie chciała stworzyć własną spółdzielnie energetyczną. Wyjaśnił również, iż jest przygotowana pierwsza wersja statutu, udziały nie zostały jeszcze określone, obecne tworzenie spółdzielni energetycznej jest procedowane wyłącznie na potrzeby gminnych instytucji publicznych. Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

9. Uchwała NR LIII/405/22 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu. Po uzyskaniu wyjaśnień od Dyrektora OPS w Błoniu, komisja skarg wniosków i petycji uznała skargę niezasadną w całości, a w konsekwencji do Rady Miejskiej skierowano projekt uchwały odmawiający uwzględnienia skargi mieszkanki. Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

10. Uchwała NR LIII/405/22 w sprawie przekazania według właściwości do Prezesa Rady Ministrów skargi na działalność Wojewody Mazowieckiego. Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2) Marzena Cichewicz, Helena Szymańska

 Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania

Radny M. Kołota – po raz kolejny, po roku czasu od poprzedniego poruszenia na sesji tematu dotyczącego punktu odbioru odpadów (PSZOK) – uciążliwości spowodowanej brakiem podestu ułatwiającego wrzucanie do kontenera cięższych odpadów, zapytał, dlaczego nic w tej sprawie nie został zrobione, pomimo tego, iż była obietnica, iż problem będzie rozwiązany. Minął rok i problem dalej jest. Burmistrz przyznał rację radnemu, jednak cały czas myślą jak to usprawnić, odbyła się też wizja lokalna i już wiadomo co trzeba zrobić/przebudować, jednak wymaga to przygotowania dokumentacji i sporo środków. ZUK planuje przebudowę, z nową drogą dojazdową i placem manewrowym, przygotowywana jest dokumentacja.

Radny J. Bargieł zadał pytanie – czy wiadomo jak duże (ilość oddziałów) będzie przedszkole i żłobek w Dębówce? Czy istnieje ryzyko, że w okresie grzewczym w Błoniu zamknięte będą szkoły?  Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż nie ma jeszcze pozwolenia na budowę w Dębówce, więc na razie nie można mówić o ilości oddziałów, tworzona jest jeszcze dokumentacja. W kwestii pytania nr 2 – to pytanie do Rządu a nie do burmistrza. Burmistrz i samorząd nie odpowiada za ceny energii, ceny węgla, jeżeli nie będzie energii czy gazu, to burmistrz nie wie, co wydarzy się, jak będzie gaz i prąd to gmina nie przewiduje zamykania szkół.

Radny K. Janowski – czy jest szansa na otworzenie dla ruchu ul. Warszawskiej? W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż trudno powiedzieć z uwagi na brak zgody GDDKiA na takie rozwiązanie.  

Radna E. Podyma – zwróciła uwagę na niesprawne termostaty przy grzejnikach w szkole, prosząc, aby w dobie kryzysu energetycznego, zwrócić uwagę, na marnowanie ciepła. Niesprawne termostaty nie pozwalają na regulację temperatury, jak jest za gorąco otwierane są okna, a ciepło marnowane, to generuje straty. Prosi o zajęcie się tym problemem, aby można było oszczędzać pokrętłami a nie otwieraniem okien. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że problem zna i pracują nad nim.

Mieszkaniec Pan W. Słowiński – zadał pytanie, czy radni kiedykolwiek rozmawiali na temat retencji i wiedzą, że dzięki gminie Błonie, Polska jest na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o retencje, czy zajmiecie się tą sprawą? Dokonywane są przebudowy np. dróg, gdzie można byłoby wody opadowe zatrzymać, a tak się nie dzieje, a wody opadowe po kryjomu odprowadzane są do kanalizacji, to jest nienormalne. Rozrzutność i niegospodarność to jest podstawa gminy Błonie, prosty przykład przy straży w Bieniewicach, nie było ronda, jak się wyłożyło pieniądze jest rondo, a rondo jest, bo były wypadki i stłuczki, to samo będzie przy przebudowie ul. Ekologicznej i ul. Żukówka – może być rondo, a nie ma ronda. Jak będą stłuczki i wypadki trzeba będzie wydawać dodatkowe pieniądze na przebudowę tego skrzyżowania. W wielu miejscach tak jest. W większości gmin na drogach poza polnymi są ronda, bo rondo jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, w gminie Błonie jakoś to nie dociera do wydziału dróg. Zwrócił się mieszkaniec bezpośrednio do burmistrza. Panie Burmistrzu, jeśli na uroczystościach Pan mówi o kombatantach, dlaczego Pan prawdy nie powie, że wśród błońskich kombatantów był jeden pseudo kombatant, który kombatantem nigdy nie był, a został kombatantem zrobiony przez UB, SB i PZPR, a kombatantem J..O.. nigdy nie był, okradł ponad tysiąc członków banku spółdzielczego i za 50 tys. wraz ze swoimi wspólnikami sprzedali bank spółdzielczy w Błoniu, a wcześniej narobili nadużyć, to jest prawdziwa historia Błonia, o tym trzeba mówić. W odpowiedzi burmistrz – gmina Błonie działa wg. prawa i zgodnie z przepisami prawa.

Mieszkaniec Pan W. Słowiński – skierował pytanie do przewodniczącego T. Wiśniewskiego – czy na kolejnych przyszłych sesja będzie poddawał pan pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania jakiejś skargi, czy zapozna się pan najpierw z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art. 10. KPA zasady czynnego udziału stron w postępowaniu  § 1.Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. § 2.Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. § 3.Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.) bez względu na to, czy to będzie moja skarga, czy kogoś innego, przed podjęciem uchwały powinien udzielić pan głosu skarżącemu. W odpowiedzi przewodniczący T. Wiśniewski – odpowiadając panu Sowińskiemu na pytanie – pomyślę.

 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie