Informacje z sesji RM z dn. 15.05.2024

Przedstawiamy Państwu, informacje z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 15.05.2024 w Błoniu.

W sesji Rady Miejskiej w dn. 15.05.2024 udział wzięli radni:

Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecna – Barbara Wielogórska.

Po rozpoczęciu sesji i stwierdzeniu kworum ślubowanie radnego złożył Jarosław Uraszewski otrzymując jednocześnie zaświadczenie wyboru na radnego.

Przed rozpoczęciem obrad nad projektami uchwał głos zabrał obecny na sali Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Romuald Reszka – dziękując wszystkim, gratulując radnym wyborów do RM, życząc owocnej współpracy zarówno w radzie jak i pomiędzy gminą, a powiatem.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR II/4/24 – w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

Tryb wyboru komisji rewizyjnej przebiegał w kilku etapach.

I – radni ustalili ilość osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej. Zaproponowana przez przewodniczącego ilość 5 osób została przyjęta w głosowaniu. Nie było innych propozycji.

II – radni głosowali en bloc – nad wszystkimi zaproponowanymi kandydatami – wszyscy obecnie podczas sesji radni zagłosowali na ZA proponowanym składem.

III – następnie głosowano nad przyjęciem uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej.

Wszyscy obecni na sesji radni (20) zagłosowali ZA przyjęciem uchwały.

W skład komisji weszli: Marzena Cichewicz (klub radnych Projekt Błonie), Janusz Guzik, Marcin Kołota (klub radnych Forum), Grzegorz Kołpaczyński, Barbara Wielogórska.

2. Uchwała NR II/5/24 – w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej

Po wyborze składu komisji rewizyjnej, członkowie komisji udali się w celu ukonstytuowania komisji na obrady. W wyniku przeprowadzonych głosowań – komisja nie wybrała przewodniczącego, ani zastępcy przewodniczącego, z uwagi na równą ilość głosów jakie oddano na kandydatów na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Kandydaci na przewodniczącego komisji: Marzena Cichewicz -2 głosy, Barbara Wielogórska – 2 głosy.

Kandydaci na zastępcę przewodniczącego komisji: Janusz Guzik – 2 głosy, Marzena Cichewicz – 2 głosy.

Wobec powyższego odbyło się głosowanie całej Rady nad poszczególnymi kandydaturami.

Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej:

Głosowanie nad kandydaturą Barbary Wielogórskiej13 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Maciej Pater, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (5): Marzena Cichewicz, Tomasz Janowski, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Mirosław Nowakowski, Wstrzymali się (2): Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski,

Głosowanie nad kandydaturą Marzeny Cichewicz7 głosów ZA: Marzena Cichewicz, Tomasz Janowski, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Mirosław Nowakowski, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski. Przeciw (10): Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Pater, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Wstrzymali się (3): Maciej Górski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz,

Przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrana została Barbara Wielogórska.

Wybór zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej:

Głosowanie nad kandydaturą Janusza Guzika14 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Maciej Pater, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (4): Marzena Cichewicz, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Mirosław Nowakowski, Wstrzymali się (2): Tomasz Janowski, Aneta Piotrowska.

Głosowanie nad kandydaturą Marzeny Cichewicz 7 głosów ZA: Marzena Cichewicz, Tomasz Janowski, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Mirosław Nowakowski, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski. Przeciw (9): Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Janusz Guzik, Maciej Pater, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Wstrzymali się (4): Jacek Cieślak, Maciej Górski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz.

Zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrany został Janusz Guzik.

Głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej: 18 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Maciej Pater, Ewa Podyma, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (1): Marzena Cichewicz. Wstrzymali się (1): Mirosław Nowakowski.

3. Uchwała NR II/6/24 – w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Tryb wyboru komisji skarg, wniosków i petycji przebiegał w kilku etapach.

I – radni ustalili ilość osób wchodzących w skład komisji skarg, wniosków i petycji. Zaproponowana przez przewodniczącego ilość 5 osób została przyjęta w głosowaniu. Nie było innych propozycji.

II – radni głosowali en bloc – nad wszystkimi zaproponowanymi kandydatami – wszyscy obecnie podczas sesji radni zagłosowali na ZA proponowanym składem

III – następnie głosowano nad przyjęciem uchwały o powołaniu składu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej.

Głosowanie – 18 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Ewa Podyma, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0):  Wstrzymali się (2): Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska.

W skład komisji weszli: Jakub Bargieł, Maciej Górski (klub radnych Forum), Grażyna Laskowska, Maciej Pater,  Aneta Piotrowska (klub radnych Projekt Błonie)

4. Uchwała NR II/7/24 – w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji.

Po wyborze składu komisji skarg, wniosków i petycji, członkowie komisji udali się w celu ukonstytuowania komisji na obrady. W wyniku przeprowadzonych głosowań – komisja na przewodniczącego wybrała Jakuba Bargła, na zastępcę przewodniczącego Macieja Górskiego.

Głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji: 18 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Ewa Podyma, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (1): Grzegorz Kołpaczyński. Wstrzymali się (1): Marzena Cichewicz.

5. Uchwała NR II/8/24 – w sprawie powołania komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Rada Miejska powołała następujące komisje problemowe:

1. Komisja budżetu i spraw komunalnych

2. Komisja oświaty, kultury i sportu 

3. Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Komisja ładu przestrzennego i rolnictwa.

5. Komisja zdrowia, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

Głosowanie – wszyscy radni obecni na sesji (20) głosowali ZA podjęciem uchwały.

6. Uchwała NR II/9/24 – w sprawie powołania składów komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Rada ustaliła składy komisji problemowych.

1. Komisja budżetu i spraw komunalnych: Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Grzegorz Kołpaczyński, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski – przewodniczącym komisji został wybrany Jarosław Uraszewski, komisja liczy 7 członków.

2. Komisja oświaty, kultury i sportu: Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Helena Szymańska, Tomasz Janowski – przewodniczącą komisji wybrana została Katarzyna Mielcarz, komisja liczy 11 członków.

3. Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego: Helena Szymańska, Tomasz Janowski, Waldemar Szymański, Mirosław Nowakowski, Jarosław Uraszewski, Ewa Podyma, Maciej Górski, Katarzyna Mielcarz, Maciej Pater – przewodniczącym komisji wybrany została Helena Szymańska, komisja liczy 9 członków.

4. Komisja ładu przestrzennego i rolnictwa: Barbara Wielogórska, Tomasz Janowski, Waldemar Szymański, Aneta Piotrowska, Jarosław Uraszewski, Marzena Cichewicz, Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Tomasz wiśniewski, Andrzej Pływaczewski, Katarzyna Mielczarz – przewodniczącym wybrany został Grzegorz Banaszkiewicz, komisja liczy 11 członków. 

5. Komisja zdrowia, pomocy społecznej i ochrony środowiska: Ewa Podyma, Grażyna Laskowska, Mirosław Nowakowski, Grzegorz, Banaszkiewicz, Marcin Kołota – przewodniczącym komisji została Ewa Podyma, komisja liczy 5 członków.

Głosowanie – wszyscy radni obecni na sesji (20) głosowali ZA podjęciem uchwały.

7. Uchwała NR II/10/24 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza Błonia.

Wynagrodzenie będzie składało się z poniższych pozycji i łącznie wynosiło 20041,5 zł

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 10.410 zł

2) dodatek funkcyjny w wysokości – 3.405 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę- 4.144,50zł

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 2.082 zł.

Wynagrodzenie burmistrza nie uległo zwiększeniu w stosunku do wysokości wynagrodzenia ustalonego w roku 2021.

Głosowanie – 18 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Ewa Podyma, Aneta Piotrowska, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0):. Wstrzymali się (2): Grzegorz Kołpaczyński, Andrzej Pływaczewski.

8. Uchwała NR II/11/24 – w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Błonie

Wysokości diet radnych nie były zmieniane w Radzie Miejskiej w Błoniu od roku 2007.

Rada Miejska podjęła uchwałę dotycząca zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Błonie, przyjmując za podstawę ustalenia – kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t. jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 2692 ze zm.).

Ustalono, iż wysokość miesięcznej diety radnego, w zależności od pełnionej funkcji, stanowi udział procentowy w kwocie wynikającej z iloczynu: kwota bazowa (1.789,42) x 2,4 x 75% – co daje 3220,96 zł przyjmując procentowy podział dla funkcji wg propozycji przedłożonej przez radnego Jarosław Uraszewskiego (innych propozycji nie było) i wynosi dla poszczególnych funkcji:

I ) Przewodniczący Rady – 95% kwoty bazowej tj. – 3059,91 zł

2) Wiceprzewodniczący Rady – 80 % kwoty bazowej tj. – 2576,77 zł

3) Przewodniczący komisji rewizyjnej – 85% kwoty bazowej tj. – 2737,82 zł

4) Członkowie komisji rewizyjnej – 65% kwoty bazowej tj. 2093,62 zł

5) Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji – 85% kwoty bazowej tj. 2737,82 zł

6) Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji – 65% kwoty bazowej tj. 2093,62 zł

5) Przewodniczący Komisji – 75 % kwoty bazowej tj. 2415,72 zł

6) Radny niepełniący funkcji – 55% kwoty bazowej tj. 1771,53 zł

Od diet będą potrącane kwoty 8% w przypadku nieobecności radnego na sesji i 4 % w przypadku nieobecności na komisji.

Dyskusja nad projektem uchwały:

1. Radna Marzena Cichewicz – zadała pytanie, prosząc o potwierdzenie mecenasa, czy zastosowanie procentowej gradacji wysokości diet są zgodne z przepisami (nadmieniając, iż Wojewoda Mazowiecki, zakwestionował określenie procentowe), zaznaczając, że w przypadku np. corocznej zmiany kwoty bazowej, zmianie ulegać będą co roku także wysokości diet. W odpowiedzi mecenas Milczak stwierdził, że nie widział rozstrzygnięcia, o którym nadmienia radna, potwierdził jednocześnie, iż w przypadku zmiany kwot bazowych przy tej konstrukcji uchwały będą zmieniały się wysokości diet.

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanego udziału procentowego dla wyliczenia wysokości diet radych. Głosowanie – 17 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Maciej Pater, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (1): Grzegorz Kołpaczyński. Wstrzymali się (2): Mirosław Nowakowski, Aneta Piotrowska.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia całości uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Błonie.

Głosowanie – 19 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Aneta Piotrowska. Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (1): Grzegorz Kołpaczyński. Wstrzymali się (0):.

Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

1. Burmistrz podziękował za sprawne przeprowadzenie wyboru składów komisji, stwierdził że Rada pracuje niezwykle sprawnie, co dobrze wróży na kolejne 5 lat kadencji. Przypomniał o trwających i planowanych inwestycjach. Poinformował o rozpoczynających się zebraniach dotyczących wyboru rad sołeckich i przewodniczących osiedli, zapraszając radnych do udziału w zebraniach.

2. Radny Bargieł złożył interpelację w sprawie montażu monitoringu w miejscowości Pass.

3. Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek – w sprawie poparcia wniosku radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Kubiki, Białas) dotyczącego przystąpienia powiatu do związku międzygminnego “Grodziskie Przewozy Autobusowe” co pozwoli na szersze zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w powiecie i przyczyni się do odbudowy połączenia autobusowego Błonia z Warszawą przez Radzików. Wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali ZA poparciem wniosku przewodniczącego.

4. Głos zabrały: przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Maja Korbuszewska i Zuzanna Mieczkowska – pogratulowały radnym Rady Miejskiej i burmistrzowi rozpoczęcia nowej kadencji 2024-2029, zaznaczyły iż Młodzieżowa Rada jest gotowa na współpracę i wsparcia działań Rady Miejskiej.

5. Głos zabrała Karolina Walczewska przewodnicząca rady osiedla Radzików – stwierdziła, iż przyszła na sesję z wnioskiem o to, aby przywracane połączenie Błonie-Warszawa przebiegało przez Radzików. Podziękowała radnym za zagłosowanie za wnioskiem przewodniczącego Rady Miejskiej oraz za linię autobusową nr 14 do Radzikowa, z której mieszkańcy są zadowoleni.

6. Radna Ewa Podyma – zgłosiła potrzebę wykoszenia trójkąta oddzielającego jezdnie drogi 92 przy wyjeździe z Radzikowa koło mostu z uwagi na ograniczenie widoczności. Burmistrz w odpowiedzi stwierdził, że koszenie na drogach krajowych odbywa się 2 razy w sezonie i potrzebne są środki. Stwierdził, że nie jest to kompetencja gminy, niemniej sprawę zgłosi do właściciela drogi GDDKiA.

7. Radny Marcin Kołota – zgłosił problem bałaganu i śmieci na gliniankach oraz na Rynku – jest bardzo dużo śmieci szczególnie po weekendzie. Kosze są za małe, śmieci leżą obok. Zgłosił także problem dużego ubytku sztucznej powierzchni w parku Bajka. Burmistrz – kwestia zarządzania i sprzątania terenu glinianek jest obecnie ustalana. Jest tam dwóch gospodarzy – gmina jako właściciel i Polski Związek Wędkarski jako dzierżawca glinianek. Zależy gminie, aby prządek tam był. Jeśli chodzi o Rynek – wie, że występują takie sytuacje, pomimo tego, że Rynek jest sprzątany zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Generalnie jest duży problem z osobami do pracy. Odnośnie parku Bajka – tak wie o ubytkach. Będą na bieżąco uzupełniane. 

8. Radny Andrzej Pływaczewski – zwrócił uwagę, iż ładnie by wyglądało, gdyby miasto było udekorowane flagami biało-czerwonymi w czasie świąt państwowych. Burmistrz stwierdził, że miasto jest dekorowane flagami w na czas świąt państwowych. Radny doprecyzował, że chodzi mu o główą ulice w Błoniu drogę 579. Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi tą drogę, sprawdzi, czy np. są odpowiednie uchwyty na słupach przy tej drodze.

9. Radny Waldemar Szymański – zasugerował, iż kosze na śmieci są małe, a dodatkowo ptactwo roznosi z koszy śmieci. Należałoby zamontować kosze, które utrudniałyby roznoszenie śmieci przez ptaki.

10. Radny Jacek Cieślak – zasugerował, że należałoby wyłonić służby do sprzątania Rynku jako miejsca szczególnie reprezentacyjnego. Burmistrz stwierdził, że takie służby są, sprzątają rynek i może miedzy sprzątaniami akurat był problem. Radny zasugerował, że sprzątanie terenów miejskich powinno odbywać się bardzo wcześnie, z samego rana, wówczas nie byłoby problemu.

11. Radny Maciej Górski – czy planowane są zmiany na PSZOK, albo jakieś udogodnienia, aby mieszkańcy łatwiej mogli wrzucać do kontenerów przywiezione odpady. Burmistrz – PSZOK wymaga przebudowy, kilkakrotnie rozmawiał z dyrektorem ZUK w tej sprawie, przebudowa wymaga powiększenia terenu przynajmniej na drogę. Wymaga to przygotowania projektu, uzyskania pozwoleń i środków. Pracujemy nad tym.

12. Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński – zadał następujące pytania: czy radny Bargieł zgłaszając kandydaturę radnego Wiśniewskiego na przewodniczącego Rady, wiedział, że organ nadzoru jakim jest Wojewoda uznał ponad 30 skarg na przewodniczącego Rady Tomasza Wiśniewskiego za zasadne. Zapytał czy znana jest radnemu jakakolwiek inna gmina w Polsce, gdzie na przewodniczącego Rady wpłynęło ponad 30 skarg, a współtowarzysze w radzie nie podjęli żadnych działań? Pytanie do radnego Uraszewskiego – jak robił wyliczenia procentowe dotyczące diet radnych, wyliczenia dotyczące potrąceń, to jak to liczył, czy samo przyjście i podpisanie listy, to już obecność, bo dobrze radny wie, że w poprzedniej kadencji były sesje dłuższe i na ich koniec nie zostawało zbyt wielu radnych – jak to będzie załatwione? Ile będzie kosztowało gminę miesięczne utrzymanie radnych? Na Żukówce powinno być 6 progów zwalniających, nie ma żadnego. Kiedy zostaną podjęte działania? Radny Bargieł – stwierdził że przewodniczący Wiśniewski nie ma ograniczonego prawa wyborczego. Radny Uraszewski, wyjaśnił iż jego propozycja dotycząca diet uzyskała poparcie większości radnych, nie było innych propozycji, a kwestia obecności na sesjach to decyzja radnych. Burmistrz stwierdził, że Rada Miejska jest szczególnym miejscem, w którym obowiązuje szacunek, i kultura wypowiedzi. Zaznaczył, że można wydawać oświadczenia, zadawać pytania, ale ani on, ani przewodniczący podobnie jak w poprzednich kadencjach nie będą wyrażali zgody na przesłuchania kogokolwiek.

Sesja została zakończona.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie