Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury w Błoniu .

Burmistrz miasta i gminy Błonie, zarządzeniem nr 70 z dnia 03.11.2021 ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Błoniu.

Oferty można składać do 23.11.2021 do godz. 12.00 do kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu ul. Rynek 6 – osobiście lub poprzez pocztę, w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Konkurs na kandydata na dyrektora Centrum Kultury w Błoniu. Nie otwierać”. Liczy się data fizycznego wpłynięcia oferty do kancelarii.

W skrócie – wymagania wobec kandydata: obywatelstwo dowolnego kraju UE lub innego, jeśli kandydat ma pozwolenie na pracę w Polsce. Wykształcenie wyższe – co najmniej magisterskie, co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym 4 lata na stanowiskach kierowniczych, co najmniej 2 lata stażu w instytucji kultury lub 2 lata współpracy z instytucją kultury .

Co kandydat powinien m.in. umieć (merytoryka): znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, znajomość specyfiki kulturalno-społecznej miasta i gminy Błonie, doświadczenie w kreowaniu, organizowaniu, promowaniu wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych; specjalistyczna wiedza z zakresu organizacji imprez masowych – wszystkie kryteria oceny merytorycznej oraz wymagane dokumenty dostępne są w treści zarządzenia.

Treść zarządzenia znajdziecie w pliku poniżej:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie