SĄD ADMINISTRACYJNY wydał wyrok! Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu nieważna.

We wrześniu ubiegłego roku opisywaliśmy działania Prokuratury podjęte w sprawie błońskiej uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu VIII/66/15 z dn.18 maja 2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błonie. W skardze Prokuratura wskazywała 14 przesłanek istotnego naruszenia prawa przez Radę Miejską w Błoniu poprzez przekroczenie delegacji ustawowej i nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązków, których nie miała prawa nałożyć.

Dodajmy także, że obowiązujące w Polsce prawo daje możliwość skarżenia uchwał będących prawem lokalnym w zasadzie bez ograniczeń czasowych. Chociażby mając na uwadze tą przesłankę, stanowienie prawa lokalnego powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.

W odpowiedzi Burmistrz Błonia skierował do WSA w Warszawie obszerne wyjaśnienia, prezentując stanowisko gminy w tej sprawie. Zaznaczając m.in. w konkluzji wyjaśnień, że ewentualne orzeczenie nieważności skarżonej uchwały, spowodowałoby, że przez okres trzech lat na terenie naszej gminy nie obowiązywały żadne regulacje prawne dotyczące utrzymania czystości i porządku. A to, w opinii Burmistrza byłoby sprzeczne z szeroko rozumianym interesem społecznym i mogłoby spowodować poważne komplikacje prawne dla organów samorządu i mieszkańców gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 grudnia 2020 uznał skargę Prokuratury za zasadną i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Co teraz? Pozostała jeszcze możliwość złożenia do sądu wyższej instancji, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na wyrok WSA. Uchwała w sprawie skierowania do NSA skargi kasacyjnej będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej na najbliższej sesji rady tj. 08.02.2021 godz. 17. O wyroku NSA poinformujemy Was, jak tylko takowy zostanie orzeczony.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie