Streszczenie VII sesji RM z 13.04.2019

1. Pan Burmistrz zaprezentował wyniki wyborów sołeckich. Podziękowano i wręczono upominki sołtysom, którzy w tym roku zakończyli swoją pracę społeczną w gminnych sołectwach.

2. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019r.

3. Podjęto uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

4. Podjęto uchwałę (zmieniającą) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania  przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.

5. Podjęto uchwałę (zmieniającą) w sprawie wprowadzenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi  i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 r.

6. Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru Błonie-Wieś etap I.

7. Interpelacje:

a) K. Mielcarz + K. Janowski – interpelacja dotycząca przedstawienia planu remontu sieci dróg na terenie gminy Błonie na minimum 5 lat wraz z przedstawionym kosztorysem. Jeśli nie ma takiego planu, wnioskujący proszą o informację na kiedy taki plan zostanie przygotowany.

b) K. Milecarz – interpelacja – dotyczy braku konkretnej odpowiedzi na interpelację K. Mielcarz z dn. 08.04.2019 prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania z pierwotnej interpelacji (pytania dotyczące Centrum Kultury w Błoniu)

c) J. Sowińska – interpelacja nr 1 – dotycząca palcu zabaw między Wyszyńskiego 2, a Wyszyńskiego 4. Interpelacja nr 2 – dotycząca stanu ul. Towarowej.

d) K. Janowski – interpelacja dotycząca odpowiedzi do interpelacji z dn.08.04.2019 kontynuacja sprawy.

e) J. Bargieł – interpelacja nr 1 – dotycząca umieszczenia oświetlenia w skatepark.  Interpelacja nr 2 – dotycząca stanu placu zabaw przy ul. Narutowicza i Sochaczewskiej

8. Wolne wnioski:

a) Przewodniczący RM T. Wiśniewski – złożył wniosek dotyczący propozycji pisma jakie zostało przez Przewodniczącego przygotowane w odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego z dn. 29.03.2019 w sprawie “wniosków o wygaszenie mandatów z dn.03.01.2019“.

W uwagach do treści propozycji odpowiedzi, radny K. Janowski poprosił, radnego G. Olędzkiego o niezwłoczne wysłanie do Wojewody informacji, iż po sesji w dniu 08.04.2019 wniosek dotyczący jego osoby został przez radnego G. Olędzkiego wycofany.

Uwagę do treści zaproponowanej odpowiedzi zgłosiła radna M. Cichewicz, zaznaczając, że w proponowanej odpowiedzi przez Przewodniczącego brak jest przełożenia/konkretnych odpowiedzi w stosunku do treści pisma jakie wysłał do Rady Miejskiej Wojewoda, a także brakuje w tej propozycji informacji dotyczącej wycofania wniosku dotyczącego radnego K. Janowskiego.

Przewodniczący RM T. Wiśniewski odrzucił/nie przyjął zaproponowanych przez radną M.Cichewicz zmian do treści pisma, uzasadniając decyzję w sposób następujący – po pierwsze, że Wojewoda otrzymuje w proponowanym piśmie informację w jakich minutach może odsłuchać sobie sesje RM z dn. 08.04 i jak wyglądała dyskusja w przedmiotowej sprawie. I nie będzie Pan Przewodniczący wyręczał ani Wojewody, ani jego urzędu prawnego w tych kwestiach. Jeśli chodzi o opinie radnych, którzy wystawiali oświadczenia względem swoich zakładów pracy i swojej działalności, było to na użytek Rady Miejskiej. Jeśli Wojewoda nie zgadza się z tym, niech rozpocznie swoją procedurę, a nie wykorzystuje naszą, którą my tutaj dopełniliśmy z racji ustawy, po pierwsze o samorządzie gminnym i kodeksie wyborczym.  

Następnie odbyło się głosowanie, dotyczące akceptacji treści pisma w zaproponowanej przez Przewodniczącego T. Wiśniewskiego formie. Głosowało 16 radnych, nie głosowało 4 radnych, za przyjęciem pisma w zaproponowanej przez Przewodniczącego formie głosowało 13 radnych, przeciwko było 3 radnych, wstrzymało sie 0. Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska w Błoniu w wyniku głosowania przyjęła propozycję pisma w formie zaproponowanej przez Przewodniczącego.  (00:52:53 – 1:00:37)

b) Wniosek złożył radny K. Janowski – prośba o zmianę treści tabliczek informacyjnych i treści na postumencie  na cmentarzu żołnierzy nieznanych poległych w czasie II Wojny Światowej i pochowanych na naszym cmentarzu.  (1:00:50 – 1:04:16)

c) J. Sowińska – złożyła wniosek – proekologiczna inicjatywa dotycząca zweryfikowanie możliwości zakupu i zamontowania w Błoniu butelkomatu do skupu plastikowych butelek. Butelkomat funkcjonuje w Krakowie. Za wnioskiem głosowało 19 radnych, 2 nie głosowało, za przyjęciem wniosku było 19 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosów 0. Rada Miejska wniosek przyjęła. (1:04:35 -1:09:45)

d) E. Podyma – wniosek w imieniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu – Rada Miejska w Błoniu wnioskuje, o niezwłoczne przystąpienie do prac mających na celu jak najszybszą budowę przedszkola w miejscowości Dębówka lub Bieniewice. Za wnioskiem głosowało 19 radnych, 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (1:10:16 – 1:24:20)

9. Pytania

a) Mieszkaniec Błonia Pan Włodzimierz Słowiński zadał kilka pytań – m.in. jaka kwota w budżecie gminnym została zarezerwowana na funkcjonowanie muzeum ziemi błońskiej na rok 2019? Dlaczego nie przekazana został  informacja o Kongresie Samorządów, który miał miejsce w dniach 8-9.04 w Krakowie? Kiedy sporządzony był projekt dla ul Ekologicznej i co się z tym projektem dzieje? (1:24:30 – 1:38:00) Odpowiedzi na część pytań udzielił Pan Burmistrz i radna B.Wielogórska (1:50:10 – 1:53:33)

c) M. Cichewicz – pytanie 1 – Jaki jest stan negocjacji z Grodziskiem Mazowieckim w sprawie porozumienia dotyczącego przedłużenia autobusowej grodziskiej  linii lokalnej z Kłudzienka do Błonia, kiedy realnie połączenie to będzie w Błoniu uruchomione? Pytanie 2 – Czy jest możliwość, aby autobus szkolny obsługujący linię biegnącą przez miejscowość Pass miał wyznaczony dodatkowy przystanek przy nowym osiedlu? Pytanie 3 – Czy planowana budowa kładki w Pass ma szanse powstać w najbliższym czasie? Pytanie 4 – ul. Solidarności, z informacji uzyskanych od Naczelnika Pana R. Nowaka, budowa realizowane będzie w chwili uzgodnienia z WZDK budowy odwodnienia przy ul. Powstańców – jaki jest stan obecny, czy uzgodnienia i rozmowy zostały zakończone, jaki jest realny termin realizacji dla tych prac? Pytanie 5 – w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje radnej, czy znamy termin/ ramy czasowe wykonania przejścia dla pieszych i części chodników po obu stronach ul. Grodziskiej w celu poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ul. Grodziskiej z  Żukówka (przy Biedronce)? Pytanie 6 – ile dopłaca gmina do pobytu dziecka w przedszkolu konkretnie w przeliczeniu na jedną osobę/dziecko? Pytanie 7 – II strefa ZTM, do dnia 13.05.2019 UMiG nie otrzymał odpowiedzi od Prezydenta Warszawy na pismo z dnia 15.02.2019 dotyczące prośby o rozpatrzenie możliwości przyłączenia Błonia do II strefy ZTM, co w tym temacie się wydarzyło, jakie działania są podejmowane, czy nic nie jest robione? (1:42:00 -1:58:23).

W odpowiedzi Pan Burmistrz: ad1. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim nie podjęła jeszcze w tej sprawie uchwały. Ad2. Sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia do wydziału oświaty i wydziału dróg i mostów. Ad3.Ogłoszony jest przetarg na wykonanie kładki. UMiG czeka na oferty. Po otrzymaniu ofert na Sesji RM przekazana zostanie informacja. Ad4.Gmina ma przygotować projekt. Prace są zapewne w trakcie. Sprawa przekazana będzie do Pana Naczelnika Nowaka, by udzielił odpowiedzi. Ad5. Terminu Pan Burmistrz nie zna. Sprawa zostanie przekazana do Pana Naczelnika Nowak, by udzielił odpowiedzi. Ad.6 Wysokość dopłat na dziecko zostanie przekazana telefonicznie. Ad7. Brak odpowiedzi, czekamy na dopowiedź, jeśli się nie pojawi zostanie wysłane kolejne pismo z prośbą o ustosunkowanie sie do sprawy. W uzupełnieniu odpowiedzi Pana Burmistrza głos zabrał Pan Sekretarz P. Kubicki – Ad1. projekt uchwały i wzór porozumienia przekazany został do RM w Grodzisku Mazowieckim. W dn. 24.05.2019 RM w Grodzisku Mazowieckim na sesji ma podjąć decyzję w tej sprawie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wówczas realnym jest, że od lipca autobus zacząłby obsługiwać Błonie. Ad7 W Łomiankach odbyło się spotkanie w sprawie transportu, na tym spotkaniu ZTM przedstawił prezentację, w której na jednym ze slajdów pokazane były plany rozszerzenia II strefy i Błonie w tych planach było ujęte objęciem II strefą ZTM. Kiedy? nie wiadomo. ZTM nad tym myśli.  (1:58:25 – 2:04:20)

d) I. Waśniewska – ścieżka rowerowa przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego z Nowakowskiego, istnieje niebezpieczeństwo, że takie zakończenie może być groźne, czy takie zakończenie ścieżki było przeanalizowane przez projektanta? W odpowiedzi Pan Burmistrz – ścieżki są obecne w trakcie budowy, żadna ścieżka nie została jeszcze oddana do użytku, skontaktuje sie w sprawie Pan Nowak po zweryfikowaniu jak planowane jest to zakończenie w dokumentacji projektu i przekaże informacje.  (2:04:22 – 2:06:15)

e) J. Sowińska – pytanie 1 – czy możliwe jest podjęcie inicjatywy dotyczącej ustawienia gdzieś lodówki na zbieraniu nadmiaru żywności w celu podzielenia się żywnością z potrzebującymi? Pytanie 2 – czy jest możliwe wykonanie oświetlenia na ul. Kamosińskiego? Pytanie 3 – na terenie między Armii Krajowej, a Narutowicza wzdłuż ciągu pawilonów handlowych jest bardzo brudno, zanieczyszczenie odchodami psimi, śmieci, radna prosiła też o zwiększenie ilości koszy na śmieci, brak pojemników z torebkami na odchody zwierzęce – czy można liczyć na zagospodarowanie tego terenu?

W odpowiedzi Pan Burmistrz – Ad1. odpowiemy na tą propozycję. Rozważy propozycje, jednak trudno znaleźć jest odpowiednie miejsce na postawienie lodówki. Ad2. Zweryfikujemy możliwość oświetlenia Kamosińskiego  sprawdzając w budżecie możliwości finansowe. Temat przekazany zostanie do Pana Nowaka. Ad3. Taka sytuacja może mieć miejsce. Są wyznaczone okresy sprzątania. Dodatkowo problemem są zasoby. Brak jest pracowników. Temat odchodów psich nie zależy od torebek, a od kultury właścicieli psów, ten problem jest powszechny nie tylko w Błoniu, ale także w innych miastach w Polsce, w Europie i na świecie, nie zależy od ilości torebek, a od kultury właścicieli. Nikt nie jest w stanie tego upilnować w chwili obecnej. Jeśli chodzi o liczbę koszy na śmieci Pan Burmistrz jest odmiennego zdania, ilość koszy nie ma większego wpływu na porządek, to również zależy od kultury mieszkańców, kosze są po to, aby wyrzucić do nich drobne rzeczy, papierki, a nie po to, by wynosić do nich śmieci.   (2:07:15 – 2:14:21)

f) A. Pływaczewski –  pytanie 1–  jaka jest szans na chodnik/ścieżkę rowerową wzdłuż drogi 579 od Radonic do Mery? Pytanie 2 – popierając Pana Słowińskiego -czy jest możliwość ustawienia znaku ograniczającego prędkość i wybudowanie spowalniaczy na wskazywanym łuku drogi Żukówka?  W odpowiedzi pan Burmistrz – ad1. sprawa ciągnie się od wielu lat, były plany budowy chodnika i ścieżki w tym miejscu, które zostały oprotestowane przez mieszkańców. Czy obecnie WZDK prowadzi ten projekt należy to sprawdzić. (2:14:25 – 2:18:45)

g) G. Laskowska – kiedy poprawione będzie droga Towarowa? W podpowiedzi Pan Burmistrz – droga jest przedmiotem opracowania w ramach przebudowy drogi 579 i budowy wiaduktu stąd nie były wkładane środki na przebudowę tej drogi. Droga jest naprawiana na bieżąco. (2:18:50 – 2:20:20)

h) I. Waśniewska – przekazała Panu Burmistrzowi i Panu sekretarzowi podziękowania od mieszkańców za naprawienie drogi przy garażach przy ul. Targowej i za dodatkowe oświetlenie przy ul. Narutowicza.

i) J. Guzik – jaka jest możliwość podcięcia drzewek na pasażu przy ul. Traugutta? W dopowiedzi Pan Burmistrz – przekaże temat do ZUK (2:20:45 – 2:21: 47)

j) M. Kołota – czy możliwe jest wykonanie barierek przy wyjeździe ze szkoły podstawowej nr 1 po lewe stronie od wyjazdu? W odpowiedzi Pan Burmistrz – temat zostanie przekazany do załatwienia (2:21:50 – 2:23:01)

k) G. Olędzki – Czy RODO obejmuje imienną korespondencję pocztową do radnego? W odpowiedzi Przewodniczący – nie. W uzupełnieniu Pan Burmistrz wyjaśnił – że pisma kierowane na adres urzędu ul. Rynek 6 są w urzędzie otwierane i rejestrowane nawet imienne.  (2:23:05 – 2:24:38)

l) A. Pływaczewski – poprosił o doprecyzowanie odpowiedzi i udzielenie odpowiedzi na drugie swoje  wcześniejsze pytanie. W odpowiedzi Pan Burmistrz – Ad1. potwierdził że nie wie na jakim etapie obecnie jest sprawa, ponieważ projekt prowadzi zarząd wojewódzki dróg, a nie gmina, przekaże sprawę do Naczelnika Nowaka z prośbą o wyjaśnienie i przekazania informacji. Ad2. Sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia do Naczelnika Nowaka (2:24:43 – 2:25:57)

m) J. Cieślak – jakiego typu prace trwają przy ul. Kolejowej? W odpowiedzi Burmistrz – Tam nie trwają żadne prace, teren wykorzystywany był przez wykonawcę budowy bulwarów do składowania ziemi i materiałów. Urząd zwrócił się do wykonawcy o uprzątnięcie tego terenu i są z tym problemy.  (2:26:02 – 2:26:48)

n) B. Wielogórska – czy plac zabaw dla dzieci przy domu kultury w Bramkach został odebrany do użytku od wykonawcy? Problem dotyczy zbyt wysokiego obrzeża zagrażającego bezpieczeństwu dzieci. W odpowiedzi Pan Burmistrz – nie wie czy inwestycja została odebrana. Sprawę przekaże do wyjaśnienia do Z-cy Burmistrza który temat prowadzi (2:26:50 – 2:28:29)

o) M. Cichewicz – pytanie 1 – Jakie zalecenia zostały określone w piśmie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które dotarło do UM w dn. 08.04, a które to pismo wydłuża czas prowadzenia badań archeologicznych na terenie budowy parkingu do 8 września i czy prace będą prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę? Pytanie 2 – w nawiązaniu do pytanie pierwszego i do informacji podanej przez Pana Burmistrza na sesji w dn. 08.04 że poprzez wydłużenie prac archeologicznych, ale i nie tylko tych prac, będzie przesunięcie terminu oddania basenu, jaki są prognozy kiedy będzie oddany basen do użytku i jakie są problemy powodujące, że ten termin się przesunie? W odpowiedzi Pan Burmistrz – Ad1. Od decyzji wydłużającej prace do 08.09 gmina złożyła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie, ale decyzja Konserwatora posiada klauzule natychmiastowej wykonalności i jest ona realizowana. W decyzji konserwatora nie było jakiś szczególnych zaleceń. Ujęte w zaleceniach wytyczne są realizowane. Ad2. Prace trwają, gmina jest w stałym kontakcie z wykonawcą, występujące utrudnienia są na bieżąco omawiane i rozwiązywane na naradach technicznych. Mogą wystąpić opóźnienia, jak długie tego na dzień dzisiejszy Pan Burmistrz nie jest w stanie określić. Ad vocem M. Cichewicz – prośba o doprecyzowanie w kwestii basenu, podnoszonego przez niektórych mieszkańców problemu dotyczącego wypiętrzania się niecki basenu spowodowanego wodami gruntowymi. Czy faktycznie taki problem występuje? W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że nie ma zwyczaju omawiania na sesji problemów technicznych z narad technicznych. Są powołani inspektorzy nadzoru czuwający nad przebiegiem inwestycji i problemy, które się pojawiają rozwiązywane są na bieżąco.   (2:29:00 – 2:35:12)

p) B. Wielogórska – Ze zdumieniem radna odsłuchała wypowiedź p.o. dyrektora CK w Błoniu Pana Sitarskiego w sprawie domu kultury w Bramkach. Radna wnioskuje, by dyrektor przygotował plan działania dla domu kultury w Bramkach i by ta działalność jak najszybciej się rozpoczęła, bez zwłoki do września po wakacjach. W odpowiedzi Pan Burmistrz – zaproponował, by w tej sprawie odbyła się komisja oświaty, a Pan Dyrektor Sitarski zostanie zobowiązany przez Burmistrza do stawienia się na niej i udzieli odpowiedzi.  (2:35:14 -2:38:39)

r) Głos zabrał Pan sołtys Niedziński – zwrócił uwagę, że postawienie lodówki na nadmiar żywności nie jest takie proste, wymagane są pozwolenia z sanepid-u, ważne jest bezpieczeństwo i odpowiedzialność. W odpowiedzi radna J. Sowińska – zweryfikuje i sprawdzi temat po stronie pozwoleń z sanepidu. Możliwość ustawienia takiej lodówki na pewno jest. (2:38:50 -2:41:00)

s) K. Mielcarz – prośba do Burmistrza, by p.o. Dyrektora Pan Sitarski przychodząc na komisje oświaty nie tylko był zobowiązany do odpowiadania na pytania, ale i do czynów. Burmistrz podziękował za tą uwagę. (2:41:10 – 2:41:42)

Transmisja z sesji – link poniżej

https://youtu.be/6n25cjazU3oh

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie