2018.12.17 Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej – dot. zasad pracy stałych komisji problemowych RM w Błoniu

Podstawowym dokumentem dla samorządu gminnego, w tym dla Rady Miejskiej jest ustawa o samorządzie gminnym oraz status gminy. Wymagania jakie określa ustawodawca względem Rady Miejskiej powinny mieć odzwierciedlenie w dokumencie jakim jest statut gminy. Statut powinien być zgodny z ustawą. W statucie precyzowane powinny być zasady pracy m.in. Rady Miejskiej. W grudniu radna M.Cichewicz zwróciła się do Przewodniczącego RM w Błoniu z wnioskiem dotyczącym podjęcia prac nad statusem w celu uregulowania zapisów m.in. dotyczących pracy komisji problemowych RM. W odpowiedzi otrzymała informację ustną, że w styczniu powołana zostanie komisja doraźna ds. statutu. Niestety komisja doraźna nie została powołana, tym samym prośby z wniosku nie zostały uwzględnione. Jak się okazało “stara rada” na zakończenie kadencji VII kadencji w dn. 15.10.2018 rzutem na taśmę podjęła uchwałę o zmianie Statutu Gminy Błonie. W chwili składania wniosku przez radną od Przewodniczącego RM, wiedział on doskonale, że jest podjęta uchwała zmieniająca status i jest ona procedowana w organie nadzorczym – u wojewody. Radnej informacja ta nie została przekazana. W grudniu 2018 r. z godnie z wymaganiami prawa uchwała o zmianie statutu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (pozycja 12535). Dlaczego Przewodniczący RM nie poinformował radnej, że trwa procedowanie statutu i przyjął jej wniosek bez komentarza, wiedząc jaki jest stan faktyczny? Obecnie status pomimo tego, że przeszedł przez tryb weryfikacji prawnej po stronie UM i po stronie wojewody, że opublikowany został w Dzienniku Urzędowym, to posiada on błędy formalne i zapisy nie zgodne z prawem. Temat statutu powinien jak najszybciej trafić pod obrady nowej komisji doraźnej. Czy Przewodniczący RM powoła komisję doraźną ds. zmian w statucie? Miejmy nadzieję, że rozsądek weźmie górę.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie