2019.02.11 V sesja Rady Miejskiej

Skrótowy opis najistotniejszych spraw z sesji:

1. Uczczenie minutą ciszy Ś.P. Premiera Jana Olszewskiego.

2. Uchwalenie zmiany w budżecie – uwzględnienie dotacji na rozbudowę boiska szkolnego przy szkole nr 3 (kwota dotacji 98 tyś. zł), zwiększenie wydatków na transport o 300 tyś. zł (zwiększenie dotyczy możliwości zapewnienia realizacji usług transportu publicznego na terenie gminy).

3. Przyjęto uchwałę zmieniającą dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Błonie -Wieś.

4. Przyjęto uchwałę zezwalającą na zawarcie porozumienia dotyczącego uruchomienia transportu międzygminnego z gminą Grodzisk Mazowiecki – najistotniejszą kwestią porozumienia jest przedłużenie do centrum Błonia linii grodziskiego autobusu miejskiego. Urząd MiG Błonie nie przewiduje w porozumieniu dla tej linii rozszerzenia jej o miejscowości ościenne gminy Błonie. Połączenie to zapewni m.in. możliwość bezpośredniego dojazdu do szpitala. Kursy mają odbywać się 7 dni w tygodniu. Koszty poznamy po podpisaniu porozumienia, koszty uzależnione są m.in. o rozkładu jazdy i jakości taboru. Zakładany plan trasy autobusu – wjazd od strony Radonic i przystanek w Radonicach, kolejny przystanek przy Merze, za przejazdem skręt w Harcerską i przystanek na Harcerskiej, następny przystanek przy zatoce autobusowej przy Centrum Sportu Błonianka, następnie jazda wzdłuż Poniatowskiego do ronda i skręt w Nowakowskiego, przystanek przy Nowakowskiego przy planowanym parkingu, następnie jazda wzdłuż Okrzei i przystanek przy CK, następnie jazda ul. Grodziską bez wjazdu na stację PKP i bez przystanku na Grodziskiej np. w okolicy Bieniewickiej. Przewidywany termin uruchomienia połączenia – drugi kwartał 2019. Szczegółowe informację dotyczące rozkładu jazdy i przystanków podamy po podpisaniu porozumienia.

5. Wg. info od Sekretarza Gminy Pana Kubickiego zapadła decyzja o utworzeniu linii zapewniającej dojazd do Płochocina (do II strefy ZTM) linia ma obejmować Pass i Radzików. Linia ma działać 7 dni w tygodniu. Aby uruchomić tą linię ogłoszony będzie przetarg. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego w tym zakresie została opublikowana w BIP Błonie w dniu 10.01.2019 (zakładka przetargi > informacje o przetargach >2019). Termin przeprowadzenia przetargu drugi kwartał 2020, więc uruchomienie tej linii nie nastąpi wcześniej niż pod koniec 2020r.

6.Nasza radna Marzena zadała pytanie – czy możliwe jest przygotowanie przez UM planu rozwoju gminnego transportu z uwzględnieniem przeprowadzenia konsultacji społecznych badających potrzeby mieszkańców, w celu wypracowania rozwiązania przystającego do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia, aby nie pozostawać w stagnacji i rozwiązaniach z lat 80/90. W odpowiedzi Sekretarz Pan Kubicki, skupił się na wyjaśnieniu możliwości rozwiązania docelowego – tj. samej organizacji gminnego transportu publicznego. Konkretna odpowiedź, czy jest możliwe przygotowanie planu rozwoju nie padła.

7. Radna Jadwiga Sowińska skierowała do Pana Sekretarza Kubickiego pytanie, czy istnieją moce przerobowe, by wykorzystać autobusy szkolne (gimbusy, które w czasie przerwy w kursach realizujących dowóz dzieci do szkoły mają przerwę i stoją) do obsługi lokalnych tras gminnych. W odpowiedzi Pan Sekretarz Kubicki poinformował, że nie ma takiej możliwości z uwagi na przepisy dotyczące rozliczenia i rejestracji pracy kierowców.

8. Podczas debaty nad projektem uchwały dotyczącej porozumienia gminnego, mieszkaniec Pan Włodzimierz Słowiński skierował pytanie do Sekretarza Gminy i do Rady Miejskiej – cyt.”dlaczego tu jest tylko propozycja dotycząca uruchomienia komunikacji autobusowej na linii Grodzisk Mazowiecki Błonie, a nie uruchomienia komunikacji autobusowej i rowerowej”? W odpowiedzi Sekretarz Pan Kubicki – cyt. “z takiego powodu że Burmistrz złożył taki wniosek do Rady”.

9. Podjęto uchwałę w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych (wybory do rad sołeckich i rad osiedli). Wybory odbędą się w terminie 1.03.-30.04.2019 a harmonogram będzie ujęty w rozporządzeniu Burmistrza.

10. Przyjęto uchwały zmieniające statuty 32 błońskich sołectw. Najistotniejsza zmiana w statutach dotyczy wydłużenia terminu organizacji wyborów w sołectwach z trzech do sześciu miesięcy po wyborach samorządowych.

11. Przyjęto uchwałę dotyczącą planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Problemowych.

12. Wystąpił Pan Burmistrz z informacją o przyznaniu gminie dwóch nagród. Nie chcemy zabierać Panu Burmistrzowi możliwości przekazania tej radosnej informacji na stronie internetowej Błonia oraz BIS Błonie – tam na pewno znajdziecie szczegóły.

13. Wnioski jakie złożyli radni podczas Sesji:
a) Radny K. Janowski – cyt. “wnioskowałbym o wykonanie takiej wstępnej analizy … na temat transportu na terenie gminy Błonie w kontekście wewnętrznego systemu transportu, rozstrzygające/czy jakby biorące pod uwagę dwa modele – to znaczy jeden model, zlecenia tego zewnętrznie, drugi model jakby utrzymania własnego w ramach odrębnej jednostki i prosiłbym żeby przede wszystkim w takiej analizie popartej nazwijmy to dowodami, wstępnymi dowodami oszacować koszty takich rozwiązań, tak, czyli pokazać jedno i drugie… prosiłbym o opracowanie tego w okresie do 3 miesięcy”. 
b) Radna M. Cichewicz – wniosek dotyczący planu pracy komisji problemowych, o to aby były przesyłane zagadnienia do radnych odpowiednio wcześniej z informacją co będzie poruszane podczas pracy komisji, jakie zagadnienia problemowe.
c) Radny J. Bargieł – wniosek o zastanowienie sie jak upamiętnić rocznicę półwolnych wyborów parlamentarnych z 1989 r. oraz o jeśli będzie w gminie utworzona jakaś nowa ulica o nazwanie jej imieniem Premiera Tadeusza Mazowieckiego.
d) Sekretarz Kubicki – wniosek / prośba do radnych o zastanowienie się przemyślenie, czy zmienić coś w regulaminie dotyczącym budżetu obywatelskiego.
e) Radny J. Uraszewski – wniosek o zainstalowanie kamery monitoringu na przy wjeździe na osiedle Narutowicza/Sochaczewska z uwagi na częste przypadki uszkodzenia mienia, libacje alkoholowe, handel narkotykami w tym rejonie.

14. Pytania
a) Radna I. Waśniewska – do prezesa Ziółkowskiego dotyczące informacji pojawiających się w mediach dotyczące zmiany VAT cen wody (czy będzie zmiana z 8 na 23%VAT). W odpowiedzi Prezes Ziółkowski stwierdził, że nie ma na ten temat informacji, jednakże w świetle proponowanych zmian w ustawie VAT, nie wykluczone jest że zostanie zmieniona stawka, co pociągnie za sobą zmianę cen wody, wzrost o 15% (różnica VAT). Jednakże są to obecnie jedynie doniesienia medialne. 
b) Radna J. Sowińska – w imieniu mieszkańców Pass, kiedy będzie realizacja budowy kładki? Kiedy można na to liczyć realnie. W odpowiedzi Burmistrz – trudne pytanie, w miarę rozwoju sytuacji i w miarę obserwacji dochodów i wydatków gminy, będzie się Pan Burmistrz z Panią Skarbnik zastanawiał, by ponownie przywrócić ten punkt do budżetu gminy.
c) Mieszkaniec W. Słowiński 
Pytanie 1- skierowane od pana Sekretarza “kto sprawuje nadzór nad wykonaniem budżetu obywatelskiego? Odpowiedź Pana Sekretarza, że nadzór i kontrola sprawowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą, wyjaśniając jednocześnie jak wygląda procedura.
Pytanie 2 – skierowane do Pana Burmistrza – ile Pan zapłacił za te nagrody proszę Pana? Czy to tej firmie, czy organizacji co te nagrody przyznała, czy ta firma, czy ta kapituła, czy ta organizacja, która przyznawała te nagrody, wiedziała że zadłużył Pan ze swoją ekipą gminę na 50 mln zł? W odpowiedzi Burmistrz wydał oświadczenie, konkludując, że gmina Błonie jest w bardzo dobrej kondycji finansowe.
d) Radna M. Cichewicz
Pytanie 1 – skierowane do Pana Naczelnika Nowaka / Pana Burmistrza – w różnych dokumentach urzędowych funkcjonują różne nazwy dla rozbudowy drogi 579. Brak jest spójności nazwy. Jaka jest ostateczna poprawna nazwa tej inwestycji.? W odpowiedzi Pan Burmistrz – poprawna i funkcjonująca w oficjalnych dokumentach typu decyzje środowiskowe ZRID itp. używana jest pełna nazwa inwestycji “rozbudowa i przebudowa drogi 579 z budową wiaduktu nad torami ” Natomiast potocznie używane są różne nazwy, co wynika z uproszczeń. Jednakże zawsze chodzi o tę samą inwestycję dotyczącą drogą 579. 
Pytanie 2 – skierowane od P. Nowaka – kiedy przekaże Pan Naczelnik dane o które prosiła wcześniej tj. jaki łączny koszt poniosła gmina Błonie od 2008 roku do chwili obecnej na przygotowania planów, projektów, uzgodnienia planów, projektów i koszty innych czynności dotyczących rozbudowy drogi 579? W odpowiedzi Pan Nowak – niezwłocznie tj. w dniu jutrzejszym. 
Pytanie 3 – do Pana Burmistrza – czy od tego roku od stycznia, a może jeszcze w grudniu ubiegłego roku zostały podjęte jakiekolwiek działania dotyczące przyłączenia Błonia do II strefy ZTM? I czy jest harmonogram takich działań? W odpowiedzi Pan Burmistrz – Pan Burmistrz rozmawiał na ten temat z Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Trzaskowski poprosił o przygotowanie wniosku w tej sprawie, informując jednocześnie, że jest powołana nowa osoba która zajmuje się takimi sprawami. Wniosek zostanie przez gminę Błonie przygotowany i przesłany do dalszego procedowania. 
e) Mieszkaniec Pan T. Dziewulski – konkludując: chciał przekazać dowody, iż gmina kłamie w stosunku do informowania mieszkańców, że to z powodu zaskarżeń przez mieszkańców nie są wydawane pozytywne opinie środowiskowe dla inwestycji rozbudowy drogi 579. W odpowiedzi Pan Przewodniczący T. Wiśniewski przerwał wystąpienie Pana Dziewulskiego informując, iż miał Pan Dziewulski możliwość swobodnego zabrania głosu na wspólnym posiedzeniu komisji w tej sprawie, czego nie uczynił i jednocześnie zaprosił Pana Dziewulskiego na kolejne spotkanie w tej sprawie, jednakże data tego spotkania nie jest obecnie znana. Odbędzie się ono po przygotowaniu nowego wniosku o opinię środowiskową. Zabrał również głos Pan Burmistrz – kategorycznie stwierdzając, że nigdy nie było takiej sytuacji by mieszkańcom Błonia przekazywano nieprawdziwe informacje.

Linki do sesji:

cz. 1
https://www.youtube.com/watch?v=B5A8fhir-8I

cz. 2
https://www.youtube.com/watch?v=i0V3fIwRntI

cz.3
https://www.youtube.com/watch?v=35l1_iPQxnI

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie