2019.04.08 VI sesja Rady Miejskiej

Streszczenie najistotniejszych spraw podejmowanych na sesji:

1. Wnioski do protokołów z sesji. 
Mieszkaniec Błonia Pan Włodzimierz Słowiński zgłosił wniosek o uzupełnienie protokołu z dnia 17 grudnia 2018, poprzez umieszczenia w protokole słów wypowiedzi mieszkanki Błonia, która zabierała głos na sesji w dn. 17.12.2019. Przeprowadzono głosowanie. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem wniosku było 4 radnych, za odrzuceniem 12 radnych, wstrzymało się 4 radnych. Wniosek odrzucono.

2. Przyjęto uchwałę w sprawie programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Błonie. Celem programu jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW nie spełniających wymagań ekoprojetu, ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

3. Rada Miasta przyjęła także wszystkie projekty uchwała, które były przedmiotem sesji. 
W tym uchwałę kontynuującą gminny program dofinansowania do wymiany w piecy na paliwa stałe na piece gazowe dla domów jednorodzinnych. Zasady i tryb dotacji nie uległ zmianie. Obowiązują zasady i tryb analogiczny jak w roku 2018. Dofinansowanie wyniesie 60% inwestycji jednakże nie więcej niż 3500 zł. 
Przyjęto także uchwałę zmieniającą zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. W gminie/sołectwach zasady nie uległy zmianie. Łączna kwota przeznaczona na realizację wniosków, to 1 200 000 zł z czego połowa przypada na miasto Błonie, a druga połowa na gminę (sołectwa). Zmianie uległy zasady głosowania w mieście nad wnioskami zgłoszonymi i zakwalifikowanymi do głosowania. Dotychczas głosowanie nad wnioskami było prowadzone w ramach poszczególnych osiedli. Mieszkańcy danego osiedla głosowali na projekty dotyczące ich osiedla. Po zmianie wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli głosować na każdy wniosek, nawet na ten, który nie jest wnioskiem z ich osiedla. Wprowadzono także ograniczenie polegające na określeniu maksymalnej kwoty jaka może być przeznaczona na realizację zadania z jednego wniosku, ograniczenie wynosi 200 000 zł.
Szczegółowe informację dotyczące pozostałych podjętych uchwał można znaleźć na stronie internetowej Błonia oraz w BIP.

4. W następstwie pisma od Wojewody mazowieckiego wskazującego Radę Miejską w Błoniu, jako organu pierwszej instancji do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego wygaszenia mandatów radnych Błonia odbyła się dyskusja w tej sprawie. Wnioski o wygaszenie mandatów radnym K. Janowskiemu, B. Wielogórskiej, M. Zalewskiej i I. Waśniewskiej złożył w dniu 03.01.2019 radny G. Olędzki w imieniu klubu radnych PiS. W dniu 14.03.2019 przekazane zostały do Przewodniczącego RM opinie prawne dotyczące powyższych wniosków. Nie wszyscy Radni zapoznali się z ich treścią w tym wnioskodawca G. Olędzki z uwagi dla długą nieobecność. W trakcie dyskusji opinię prawną dotyczącą swojego wniosku odczytał radny K. Janowski oraz częściowo radna I. Waśniewska. W trakcie dyskusji i po zapoznaniu się z opinią prawną dotyczącą radnego K. Janowskiego, radny G. Olędzki wycofał wniosek dotyczący radnego Janowskiego. Pozostałe wnioski nie zostały wycofane. Radny G. Olędzki poprosił o udostępnienie mu wszystkich opinii prawnych do wniosków. Sprawa wygaszenia mandatów ma być kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 13.05.2019 r.

5. Interpelacje, wolne wnioski i pytania.
A) Radna K. Milelcarz złożyła interpelacje w imieniu klubu radnych Forum Samorządowego w Błoniu dotyczącą pytań: kiedy zostanie zorganizowany konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Błoniu? Jaki jest powód braku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Błoniu do dnia dzisiejszego?

B) Radny K. Janowski złożył interpelację w imieniu klubu radnych Forum Samorządowego w Błoniu dotyczącą lokalu na harcówkę dla 60-tego Szczepu Błońskich Drużyn, Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej Chorągwi Stołecznej ZHP – pytania: czy są czynione jakiekolwiek starania w celu przeznaczenia lokalu na harcówkę? Czy gmina planuje w okresie do 6 miesięcy przeznaczyć lokal na harcówkę? Jakie lokale są planowane na harcówkę, a jeśli nie są planowane to dlaczego, prośba o uzasadnienie. Jeśli w okresie do 6 miesięcy gmina nie planuje przeznaczyć lokalu na harcówkę, to czy po okresie 6 miesięcy będą takie plany, jeśli tak to jakie lokale i kiedy będą brane pod uwagę? A jeśli nie planuje, to prośba o uzasadnienie dlaczego gmina nie planuje. Czy gmina Błonie współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za 60-ty Szczep Błońskich Drużyn (HiGZ) w celu określenia jakie warunki powinien spełniać lokal na harcówkę.

C) Radny K. Janowski złożył interpelację w swoim imieniu dotyczącą możliwości opracowania przez UMiG Błonie wstępnej analizy porównawczej kosztów utrzymania obecnego autobusowego połączenia do Warszawy, a kosztami uruchomienia wewnętrznej komunikacji dowożącej mieszkańców z terenu gminy do stacji PKP Błonie.

D) Wniosek do protokołu złożyła radna G. Laskowska – wniosek dotyczy udostępnienia radnej dokumentów, o które wnioskował mieszkaniec Błonia, a których nie otrzymał. Radna prosi o te dokumenty.

E) Radna M. Cichewicz odczytała i przekazała na Panu Burmistrzowi List Otwarty mieszkańców Błonia w sprawie przyłączenia Błonia do drugie strefy biletowej ZTM. List nawiązujący także do przeprowadzonej w marcu przez radną M. Cichewicz i Stowarzyszenie Projekt Błonie akcji związanej ze zbieraniem podpisów pod petycją w sprawie II strefy ZTM. W odpowiedzi pan Burmistrz sierdził, że nie widzi pod listem żadnych podpisów, tylko jeden podpis radnej. Stwierdził także, że tylko Burmistrz może wypowiadać się w imieniu mieszkańców. Radna w odpowiedzi wyjaśniła Panu Burmistrzowi czym jest petycja internetowa, a czym jest petycja z mocą prawną. Zaznaczyła także, że posiada upoważnienie od mieszkańców, by w ich imieniu podpisać list, a także, że jeżeli Pan Burmistrz pragnie to, zbierze podpisy pod petycją zgodnie z wymogiem prawnym i przekaże Panu Burmistrzowi.

F) Radna M. Cichewicz przekazała do biura Rady projekt uchwały z uzasadnieniem oraz wnioskiem w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu wobec oczekiwanego społecznie rozwiązania dla miasta i gminy Błonie polegającego na wprowadzeniu drugiej strefy biletowej dla Miasta i Gminy Błonie. Projekt uchwały po uzyskaniu pod wnioskiem minimum trzech podpisów radnych będzie włączony do planu sesji Rady miejskiej planowanej w maju. Pod wnioskiem na dzień 8 kwietnia podpisało się 3 radnych.

G) Radny J. Uraszewski skierował wniosek o uprzątniecie/zagospodarowanie parkingu przy ul. Towarowej usytuowanego obok KRUS, który obecnie zawalony jest kostką z demontażu ścieżek rowerowych. Zadał także pytanie czy została przeanalizowana kwestia oświetlenia ternu bulwarów błońskich na odcinku od drogi DK92 do cmentarza. W odpowiedzi – Burmistrz stwierdził, że jest to kwestia przejściowa i parking będzie uprzątnięty.

H) Radny M. Kołota – zapytał o stanowisko władz dotyczące znaleziska archeologicznego, fundamentów klasztoru, w którą stronę idziemy, czy uhonorowanie znaleziska, czy pragmatyzm i parking. W odpowiedzi Burmistrz krótko wyjaśnił stan obecny prac oraz poinformował, iż w dniu 08.04.2019 otrzymał nową decyzję od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydłużająca czas prac badawczych do 08.09.2019.

I) Radna K. Mielcarz zapytała – czy jest jakiś plan odnośnie zagospodarowania budynku przy ul. Sochaczewskiej przy Olimpie? Pytanie 2 – Jakie zasady wynajmu pomieszczeń przez organizacje będą obowiązywały w domu kultury w Bramkach, czy takie same jak w CK w Błoniu? W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że w przypadku budynku przy Lesznowskiej trwają obecnie analizy. A w odpowiedzi na pytanie 2, że zasady wynajmu pomieszczeń w domu kultury w Bramkach powinny być analogiczne do zasad w CK w Błoniu.

J) Radna I. Waśniewska – czy kontynuowany jest pomysł budowy zatoki autobusowej na ulicy Narutowicza przy szkole podstawowej nr 4? W odpowiedzi, Burmistrz stwierdził, że tak. Pytanie 2 – Czy jest szansa w przyszłości ponieważ obecnie nie ma środków, ani nie ujęty jest ten pomysł w budżecie i planach, na budowę parkingu przy Narutowicza 15? W odpowiedzi Burmistrz – temat należy przeanalizować i zweryfikować.

K) Radna J. Sowińska – czy została przeanalizowana sprawa rozmieszczenia koszy na śmieci na terenie gminy? Sprawa była poruszana na jednej z poprzednich sesji, temat miał być przeanalizowany, a do tej pory nic się w sprawie nie dzieje. Pytanie 2 – kiedy zostanie poprawiony stan ul. Towarowej? Na pytanie 1, odpowiedź Burmistrz – ZUK regularnie przegląda kosze i dogląda miejsc, gdzie te kosze są. Nie zgadzamy się z poglądem, że jest gdzieś brudno bo nie ma koszy. Jest brudno dlatego, że ktoś rzuca śmieci i jest to fakt oczywisty, kosze nie rozwiązują pewnych problemów i należy pamiętać, że kosze generują także zwiększone koszty wywozu śmieci. Nie przewidujemy dostawiania koszy. Bo to nie rozwiązuje problemu, a generuje zwiększone koszty. W odpowiedzi na pytanie 2 – Burmistrz: trwają analizy odnośnie bardziej trwałego ulepszenia nawierzchni, mimo że wiemy, że ona od lat przewidziana jest jako jedne ciąg przebudowy drogi 579.

L) Radny K. Janowski – Jaki jest termin przekazania przez wykonawcę basenu raportu z badań archeologicznych? W odpowiedzi Burmistrz – należy przeanalizować decyzje WKZ bo nie wiadomo, czy po pierwszym etapie badań nie jest w decyzji drugiej ujęte, by temat traktować łącznie. Burmistrz musi zapoznać się z nową decyzja WKZ.

M) J. Cieślak – czy pracowników ZUK obowiązują przepisy o ruchu drogowym? W trosce o ich bezpieczeństwo należy zwrócić uwagę, by dyrekcja ZUK przypomniała pracownikom, że poruszają się oni we wspólnej przestrzeni ruchu. Pytanie 2: czy śmieciarki muszą poruszać się przy szkołach w godzinach 7.30-8.00, gdy jest największy ruch. Pytanie 3: w czyjej gestii ZUK, czy MPWiK jest czyszczenie studzienek odwadniających? W odpowiedzi Burmistrz wskazał naczelnika wydziału dróg i mostów i do niego należy temat kierować.

N) Mieszkaniec Pan Włodzimierz Słowiński – zadał kilka pytań m.in., czy gmina za darmo dostała kostkę zalęgającą na parkingu przy KRUS? Kiedy był robiony projekt przebudowy ul. Ekologicznej i na jakim etapie jest ten projekt? Jakie są koszty utrzymania muzeum w Błoniu, bo na to pytanie nie dostał Pan Włodzimierz odpowiedzi? Czy został złożony wniosek do Wojewody o wsparcie na cele dróg lokalnych? W odpowiedzi Burmistrz – wszystkie sprawy poruszane przez osobę pytającą są prowadzone zgodnie z przepisami i w takim kierunku rozwiązywane.

O) Mieszkaniec Pan Tadeusz Dziewulski – dlaczego w statucie opracowanym przez Radę jest sporo przepisów, które są sprzeczne z ustawą o samorządzie gminny? Zwracając uwagę i kierując do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego w sprawie rozpatrywania skarg oraz sposobu prowadzenia i powoływania wspólnych komisji Rady. Pan Dziewulski odnosząc sie do listu otwartego i petycji w Internecie zorganizowanej przez radną M. Cichewicz, przekazał Panu Burmistrzowi informację, ze zarówno on jak i jego rodzina oraz mnóstwo znajomych dojeżdżających do pracy do Warszawy podpisali petycje w Internecie i że to nie jest pod listem wyłącznie podpis radnej Cichewicz i pragnie uspokoić Pana Burmistrza, że bardzo dużo osób tą petycję podpisało uważając inicjatywę za bardzo słuszną i potrzebną i faktycznych podpisów pod petycja jest dużo. Pan Burmistrz podziękował i odnotował to. W odpowiedzi na pytania dot. statutu Przewodniczący RM oznajmił, że obecny statut jest obowiązujący i nie było uwag pisemnych do jego treści od Wojewody.

Link do sesji:

https://www.youtube.com/watch?v=HpQ5i8bPYSs

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie