BON ENERGETYCZY – wsparcie dla gospodarstw domowych.

Sejm 23 maja 2024 r. uchwalił ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta weszła w życie 13 czerwca 2024 r.

Z ustawy wynika m.in., że bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać do urzędu miasta w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Natomiast organ gminy na rozpatrzenie wniosku będzie miał 60 dni, a wypłaty pieniędzy powinna być zrealizowana w bieżącym roku oraz na początku 2025. Tak wynika z ww. ustawy.

Kto będzie mógł ubiegać się o bon energetyczny 2024 – zdecyduje wysokość, kryterium dochodowe.

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Według ustawy stawki bonu będą zróżnicowane w zależności o grupy do jakiej należy nasze gospodarstwo domowe. Są cztery grupy gospodarstw:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla gospodarstw domowych, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), wsparcie będzie zwiększone o 100%.

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

Uwaga !! :

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Bon energetyczny 2024 – składanie wniosków

Wnioski o wypłatę bonów energetycznych będziemy składać do urzędu gminy.

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego będzie udostępniany przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, co pozwoli na zapewnienie przejrzystości i kompletności tego wniosku, a jednocześnie odciąży gminy z konieczności samodzielnego przygotowywania wzoru wniosku.

Wnioski będziemy składać odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wzór nie został jeszcze opublikowany.

MC

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie