Ceny biletów na basen, II strefa ZTM, ścieżki rowerowe – Sesja Rady Miejskiej w pigułce!

W dniu. 07.09.2020 odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Błoniu. Na sesji podjęto trzy uchwały. Pierwszą dotyczącą zmian w wieloletniej prognozie finansowej, drugą dotyczącą zmiany w budżecie gminnym na rok 2020 (zakres zmian dostępny w projektach uchwał pod artykułem), podjęto także uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska wobec skargi mieszkańca – Rada Miejska pozostawia skargę bez rozpoznania, ponieważ taka sama skarga była już przez Radę rozpatrywana wcześniej.

W trakcie sesji poruszano wiele spraw. Panowie Burmistrz i Sekretarz, Pani Skarbnik oraz Pan Naczelnik wydziału dróg i mostów udzielali odpowiedzi na pytania radnych, m.in.:

1. Kiedy ukończona będzie budowa parkingu przy centrum sportu? Prace trwają. Pan Burmistrz nie pamięta dokładnie daty zakończenia inwestycji. Chwilowo prace były wstrzymane z powodu deszczu i o ten czas ewentualnie będzie miał wykonawca wydłużony termin realizacji prac.

2. Ilu uczniów będzie korzystało z basenu w ramach WF-u? Burmistrz rekomendował placówkom szkolnym prowadzenie zajęć WF na basenie. Podjęto rozmowy przez kierownictwo Centrum Sportu ze szkołami w tej sprawie. Plan został uzgodniony.

3. Ceny biletów na basen, reklama kompleksu, czy Pan Burmistrz jest zadowolony z promocji basenu?

4. Funkcjonowanie MPWiK. Mieszkańcy zgłaszają uwagi odnośnie funkcjonowania MPWiK. Istnieje konieczność zorganizowania komisji zdrowia w tej sprawie. Ustalono, że w dniu 14.09.2020 o godz. 17.30 odbędzie się na terenie oczyszczalni posiedzenie komisji, na które zaproszeni są również mieszkańcy.

4. Kiedy będzie dostępny regulamin parkingu przy ul. Nowakowskiego, czy będzie tam monitoring? Parking przy Nowakowskiego, będzie doposażony w monitoring.

5. Korzystanie z basenu przez osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – czy przewidziane jest możliwość darmowego korzystania przez te osoby z basenu?  Na to pytanie w tej chwili nie może Pan Burmistrz odpowiedzieć, trzeba brać pod uwagę również kryteria dochodowe.

6. Przebudowa drogi 579 z budową wiaduktu, co dzieje się w sprawie? W czerwcu uzupełniono brakujące dokumenty do RDOŚ. Gmina czeka na opinię środowiskową.

7. Co z przewidywanymi dopłatami do transportu do II strefy ZTM w ramach karty Błoniaka, były takie plany?  – Przy karcie Błoniaka nie ma rezerwy na dopłaty do transportu w ramach II strefy ZTM. Nie było takiej decyzji, aby taką rezerwę utworzyć. Jest rezerwa w kwocie 1 mln zł na cele związane z wdrożeniem karty Błoniaka.

8. Ulica Łąki – kiedy będzie oddana do użytkowania? – Jest po odbiorze technicznym, ze względu na zamianę prawa budowlanego, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, na które obecnie gmina czeka, po otrzymaniu droga zostanie automatycznie otworzona dla mieszkańców.

9. Linia autobusowa Leszno – Błonie, jaki jest los sprawy? – Stroną inicjującą temat jest gmina Leszno, która nie otrzymała dopłaty do organizacji transportu. Czy gmina Leszno zechce realizować przedsięwzięcie pomimo braku dopłaty, tego nie wiemy. Gmina Leszno będzie wnioskować ponownie o dopłatę na ten cel w kolejnym naborze. Na chwilę obecną temat stoi pod znakiem zapytania.

10. Co z lokalem po Sun Caffe? W dn.31.08.2020 na komisji oświaty rozmawiano z Dyrektor CK w sprawie braku działań w lokalu. Dyrektor miał się spotkać z osobą wynajmującą obecnie lokal. Jakie kroki zostaną podjęte, ponieważ nic nie dzieje się w lokalu i stoi on pusty? – Prace z objęciem tego lokalu zostały przerwane z uwagi na koronawirusa. Jak sprawa wygląda w obecnej chwil Pan Burmistrz nie wie, bo zajmuje się tym Centrum Kultury, może zapytać jak to wygląda i odpowie przy okazji.

11. Jakie i czy podejmowane są działania w sprawie przyłączenia gminy Błonie do II strefy ZTM? Czy otrzymał Burmistrz odpowiedź na pisma od Prezydenta Warszawy? – Żadnych nowych odpowiedzi i pism gmina nie otrzymała. Ponowione zostaną pisma w sprawie, zarówno do Prezydenta Warszawy jak i ZTM.

12. Czy aneksowana umowa dla zadania budowy ścieżek z terminem realizacji do 30.09.2020 i ewentualne niewywiązanie się z terminu przez wykonawcę nie wpłynie na dofinansowanie, o które dla tego zadania wnioskowaliśmy (wnioskowała gmina)? Czy budowa będzie zakończona w terminie? – Będą dołożone wszelkie starania, aby prace zakończone zostały w terminie.

13. Podziękowania dla Burmistrza od Strzelców Rzeczypospolitej:

Pełna transmisja z XXIII sesji Rady Miejskiej z dn. 07.09.2020:

https://youtu.be/EKsOALK1tgU

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie