Dezinformacja, czy informacja? Sukces, czy porażka? Informacja prasowa Burmistrza z dn.18.04.2023 w sprawie DW579

Przytaczając definicję dezinformacji za wikipedia.org:

Dezinformacja – to zamierzona i konsekwentna forma przekazu informacji (w tym fałszywych lub zmanipulowanych) i fabrykowanie takiego przekazu poprzez tworzenie różnego rodzaju fałszywych dokumentów, organizacji itd., które wprowadzają w błąd (powodują powstanie obrazu świata niezgodnego z rzeczywistością) i wywołują określone efekty w postaci: podejmowania przez dezinformowanego (odbiorcę) błędnych decyzji, wytworzenia określonych poglądów, podejmowania działań lub braku działań – zgodnie z założeniami dezinformującego.

Mówiąc prościej dezinformacja – to działanie celowe, nieprawdziwa lub zmanipulowana informacja jest przekazywana po to, aby osiągnąć określony efekt, dać odbiorcy “wiedzę” pozorną, bezużyteczną lub szkodliwą, która następnie posłuży do podejmowanie przez odbiorcę błędnych decyzji korzystnych z punktu widzenie podmiotu dezinformującego.

Dezinformacja może być realizowana przy użyciu przekazu o dużej zbieżności z faktami. Dezinformacji podaje się całe populacje, a nie poszczególne osoby.

Dezinformacja, czy informacja?

W przypadku “informacji prasowej gminy Błonie” z dn. 18.04.2023 r. dotyczącej drogi DW579 trudno nie stwierdzić, że już w pierwszym zdaniu Burmistrz pisząc “Przebudowa drogi 579 w Błoniu na ostatniej prostej!” dezinformuje mieszkańców, bowiem nie jest to żadna ostatnia prosta, a rozpoczęcie procedury od nowa, czyli początek procesu związanego z przebudową drogi DW579. Przetarg ogłoszony przez MZDW dotyczy opracowania projektu tej przebudowy. Przy opracowaniu projektu, są uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór wykonawcy, budowa, wiec jeszcze szmat czasu upłynie, zanim ta ostatni prosta Burmistrza się zrealizuje. Nadmienić należy, że na samo opracowanie projektu potencjalny projektant będzie miał 37 miesięcy – to nie mniej, ni więcej jak 3 lata i 1 miesiąc. Następnie pozyskanie pozwolenia, przetarg i wybór wykonawcy – przy dobrych wiatrach łopata może będzie na tej ostatniej prostej wbita w ziemię za 6-7 lat.

Kolejna dezinformacja bijąca po oczach w tej “informacji prasowej”, to akapit zaczynający się od słów “…Przypomnijmy, że w wyniku wieloletnich protestów mieszkańców gminy Błonie, na każdym kroku postępowania, zwłaszcza tzw. środowiskowego itd….” Tego akapitu nie da się czytać, bez diagnozy – wszyscy winni, tylko nie ja. Wybielanie się, obciążanie winą za porażkę dotyczącą procedowania sprawy od 2012 r. na wszystkich wkoło, oprócz siebie i ani słowa o tym, że wielokrotnie błoński urząd wzywany był do uzupełnienia brakującej dokumentacji w procesie uzyskania opinii środowiskowej w RDOŚ i GDOŚ.

Wina mieszkańców, wina RDOŚ, wina GDOŚ – to wielokrotnie przedstawiana niedorzeczna teza. Każdy urzędnik wie jakie są reguły postępowania administracyjnego i jakie są prawa stron (w gminie Błonie chyba najwidoczniej jedna strona ma tylko prawa i nie są to mieszkańcy niestety). Twierdzenie, że ktoś utrudnia budowę, kiedy w postępowaniu realizuje własne prawo – jest żenujące, infantylne i świadczy o arogancji formujących takie tezy, a robione jest to po to, aby przerzuci odpowiedzialność za brak efektów na kogoś innego.

Kolejny akapit “informacji prasowej” mówiący o zmianie przepisów i informowanie, że teraz Burmistrz może wydać decyzję środowiskową (wg. art. 75 – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko Dz.U.2022.1029 t.j.) chyba nie został bacznie przeanalizowany wg nas.

Podsumowują – informacja prasowa gminy Błonie z dn. 18.04.2023 nosi znamiona dezinformacji przyjmując przytoczoną na wstępie definicję. Po co jest to robione, to również wynika z tej definicji – aby osiągnąć określony efekt, dać odbiorcy “wiedzę” pozorną, bezużyteczną lub szkodliwą, która następnie posłuży do podejmowanie przez odbiorcę błędnych decyzji korzystnych z punktu widzenie podmiotu dezinformującego.

I tak porażka, miała stać się sukcesem – żenujące i bezwstydne. Można pokusić się o stwierdzenie, że autor “informacji prasowej” wyszedł z błędnego założenia, iż część mieszkańców ma problem z myśleniem, nie potrafi czytać ze zrozumieniem, nie ma dostępu do informacji z innych źródeł niż błoński BIS, czy strona internetowa gminy, licząc pewnie, że wszystko odpowiednio przedstawione (zmanipulowane) będzie odebrane jako spektakularny sukces – ostatnia prosta…. i już za chwilę wszyscy mieszkańcy centrum miasta odetchną, będzie upragniony od 60 lat wiadukt, będzie nowa droga, a to, że przerzucimy jednym mieszkańcom smród i ruch tir, drugim, to już mało istotne, będzie sukces.

Radna Marzena Cichewicz zwróciła się do Burmistrza Błonia z interpelacją, w której poprosiła o przekazanie kopii dokumentów jakie z Urzędu Miejskiego w Błoniu skierowane zostały do MZDW oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego w roku 2022 w sprawach: 1. MZDW – Inwestycji drogowej pt. “budowa i rozbudowa drogi DW579 z budową wiaduktu” (pisma jakie Urząd Miejski w Błoniu wystosował w sprawie tej inwestycji) oraz 2. Sejmik Województwa Mazowieckiego – Ponownego (po wykreśleniu w roku 2018) wpisania w WPF Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2038 planowanej inwestycji drogowej Obwodnica Wschodnia Błonia.

Niestety, czytając w odpowiedzi z dn. 28.03.2023 – z uwagi na chorobę Burmistrza i jego Z-cy, urząd nie był w stanie w terminie zrealizować prośby z interpelacji, jednocześnie interpelacja miała zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki w możliwie najszybszym terminie. Czekamy.

Marzena Cichewicz uzyskała korespondencję z MZDW, składając wniosek o dostęp do informacji publicznej.

W dokumentacji tej m.in. znajdują się pisma: pismo Burmistrza do Marszałka Województwa z prośbą aby MZDW złożyło do Burmistrza wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, decyzja RDOŚ o umorzeniu na wniosek Burmistrza Błonia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, pismo dot. przekazania dokumentacji z urzędu w Błoniu do MZDW, umowa o przekazanie praw własności, aneks nr 2 do porozumienia z dn. 17.01.2006 i umowa gminy Błonie z MZDW w zakresie pomocy rzeczowej, porozumienie dotyczące rozwiązania porozumienia z dn.17.01.2006 zmienionego aneksem nr 1 z dn. 25.08.2009 i inne.

Dokumenty uzyskane z MZDW:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie