Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 08.05.2023

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 08.05.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

1. Uchwała NR LXIII/…../23 – w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Błonie. Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią kapituły, rada przyjęła nadanie honorowego obywatelstwa gminy Błonie Panu Romanowi Nowoszewskiemu.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (1): Janusz Guzik.

2. Uchwała NR LXIII/…../23 – zmieniająca wieloletnią prognozę finansową (WPF) gminy Błonie na lata 2023-2038. Zmiany w WPF 2023-2038 dotyczą: Zwiększenia deficytu do kwoty 315 121 007,20 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków. Zwiększenia przychodu budżetu do kwoty 46 004 815, 86 zł. Nie wzrasta zadłużenie gminy i nie zmienia się wartość rozchodów.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

3. Uchwała NR LXIII/…../23 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023.

Zmiana dotyczy:

– zwiększenia planu dochodu o 394939,32 zł (284 000,00 zł dofinansowanie z budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego na przebudowę drogi Nowa Górna – Wola Łuszczewska + 110 939,32 zł wprowadzenie do planu dochodu z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

zmniejszenie planu dochodów o 178333,00zł (zmniejszenie subwencji oświatowej otrzymywanej z Ministerstwa Finansów).

– zmniejszenie planu wydatków o 3 500,00 zł (przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji budżetowej placówek oświatowych na wniosek dyrektorów przedszkoli nr 5 i nr 6),

– zwiększenie planu wydatków o 1 847 300,00 zł (850 000,00 zł w tym 770 tys.. zł na ustalenie planu dla przebudowy drogi Nowa Górna – Wola Łuszczewska oraz 150 tys. zł na zwiększenie wydatków wypłat dla Grodziskich Przewozów Autobusowych z tytułu uruchomienia nowej linii autobusowej z Radzikowa + 100 tys. zł na wydatki dotyczące opłat członkowskich i ubezpieczenia mienia gminy + 653 500,00 zł w tym: na przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej w planach dwóch przedszkoli -3500zł; 550 tys.. na wydatki dotyczące dowożenia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół; 100 tys. na zwrot innym gminom kosztów dotyczących chodzenia do ich przedszkoli dzieci z naszej gminy + 287 800,21 zł przywrócenie planu wydatków nie zrealizowanych w 2022 r. w zakresie programów Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi ).

zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 1 654 190,89 zł (wolne środki)

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

4. Uchwała NR LXIII/…../23 w sprawie zmiany uchwały LXVI/493/23 z dnia 03.04.2023 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Zmiana dotyczy treści § 6 przedmiotowej uchwały. Nadzór Wojewody Mazowieckiego po zapoznaniu się z treścią podjętej w dn. 03.04.2023 uchwały wskazał niezgodność zapisu i nakazał skreślić w powyższym paragrafie zapis “Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego”, a wpisać w tym paragrafie, że “Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 03.04.2023”.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

5. Uchwała NR LXIII/…../23 w sprawie zmiany uchwały LXVI/494/23 z dnia 03.04.2023 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zmiana dotyczy treści § 3 przedmiotowej uchwały. Nadzór Wojewody Mazowieckiego po zapoznaniu się z treścią podjętej w dn. 03.04.2023 uchwały wskazał niezgodność zapisu i nakazał skreślić w powyższym paragrafie zapis “Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego”, a wpisać w tym paragrafie, że “Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 03.04.2023”.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

6. Uchwała NR LXIII/…../23 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie. Ponowne wyznaczenie aglomeracji Błonie podyktowane jest zmianami przepisów prawa, m.in. zmianą w zakresie kompetencji organów właściwych do wyznaczania aglomeracji. Według obowiązujących przepisów obszar aglomeracji musi być uzgodniony także z Wodami Polskimi. Stąd konieczność dokonania zmiany w ww. uchwale. Wyznaczenie aglomeracji Błonie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

7. Uchwała NR LXIII/……/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/495/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 03.04.2023 dotyczącej wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2023 r. Nadzór prawny Wojewody Maz. wskazał, że w jednym z paragrafów programu “Cel” umieszczono zapis, który jest mało precyzyjny oraz nie zamieszczona jednego z priorytetowych zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dlatego też w podjętej uchwale skorygowano zapisy, aby były we wskazanych miejscach precyzyjne i aby dodać brakujące zadanie do programu. 

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

8. Uchwała NR LXIII/……/23 w sprawie oddania w najem gruntów z zasobu gminy. Chodzi o część nieruchomości stanowiącej 25m2 działki ewid. nr 57/1 obręb 0015-15 w Błoniu. Jest to wąski trójkąt stanowiący dojazd do pawilonu handlowego usytuowanego na działce ewid. nr 41 obręb 0015-15 w Błoniu (przy kebabie Malik). Z wnioskiem o kontynuowanie najmu na czas nieoznaczony wystąpił dotychczasowy najemca.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

8. Uchwała NR LXIII/……/23 w sprawie nadania nazwy skwerowi. Burmistrz złożył do Rady wniosek, aby dla upamiętnienia 50-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej skwerowi położonemu na terenie Rynku, po prawej stronie ratusza (działka ewid. nr 62 obręb 0016-16) nadać nazwę “Skwer im. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej”. 

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

9. Uchwała NR LXIII/……/23 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Błonie na temat budżetu gminy Błonie na 2024 r. (budżet obywatelski). Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pt. “Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego”.  Załącznik zawiera także harmonogram, formularz wniosku oraz podział na obszary i wymaganą ilość osób z danego obszaru popierających projekt.

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2024:

26.06 – 31.07.2023 – składanie przez mieszkańców propozycji projektów.

01.08 – 11.08.2023 – weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów przez zespół ds. budżetu obywatelskiego.

17.08.2023 – publikacja listy zgłoszonych projektów wraz z oceną zespołu.

Do 25.08.2023 – możliwość odwołania od negatywnej oceny zespołu.

28.08.2023 – przedstawienie listy propozycji projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

11.09 – 15.09.2023 – głosowanie.

Do 29.09.2023 – ogłoszenie wyników głosowania.

Ujęcie zwycięskich projektów budżecie gminy Błonie na rok 2024.

Wykaz obszarów wraz z minimalną liczbą osób popierających (ilość podana w nawiasach):

Obszar nr 1 – miasto Błonie (12)

Obszar nr 2 – sołectwa: Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Cholewy, Górna Wieś, Marysinek, Nowa Górna, Nowy Łuszczewek, Rochaliki, Stary Łuszczewek, Wawrzyszew, Wola Łuszczewska (1)

Obszar nr 3 – sołectwo Bramki (1)

Obszar nr 4 – sołectwa i osiedla: Błonie-Wieś, Nowa Wieś, Pass, Piorunów (1)

Obszar nr 5 – sołectwa: Bieniewice, Dębówka, Witanów (2)

Obszar nr 6 – sołectwa: Konstantów, Nowe Faszczyce, Stare Faszczyce (0)

Obszar nr 7 – sołectwa: Białuty, Białutki, Kopytów, Łaźniew, Łaźniewek, Radzików, Witki (0)

Obszar nr 8 – osiedle Radzików (0)

Obszar nr 9 – sołectwa: Łąki, Radonice, Rokitno, Żukówka (1)

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

9. Uchwała NR LXIII/……/23w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej na terenie części działek ewid. nr. 30,31 obr. 0012. Inwestor w trybie specustawy mieszkaniowej złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i opiniami. Wniosek obejmuje budowę 3 bloków wielorodzinnych, w których planowana jest minimalna ilość mieszkań – 165, a maksymalna – 198. Budynki o zmiennej wysokości nadziemnej do 5 kondygnacji z 1 kondygnacją podziemną. Ilość miejsc postojowych od 215 do 258 przy założeniu współczynnika min. 1,3 miejsca postojowego na 1 lokal. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono m.in. iż wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, plan zagospodarowania pozwala na tym terenie realizować taką inwestycję oraz, że po przeprowadzonej przez wydział planowania analizie zapotrzebowania na nowe mieszkania w gminie Błonie potrzeby mieszkaniowe gminy nie są zaspokojone, gdyż przy dotychczasowych realizacjach wszystkie mieszkania sprzedały sie na kilka miesięcy przed realizacją inwestycji.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

Radna Marzena Cichewicz: Pytanie do Pani naczelnik – w jaki sposób robiona była analiza stanu zapotrzebowania na mieszkania w gminie Błonie, jakie parametry zostały wzięte pod uwagę, jak to było policzone? Czy była to subiektywna ocena na zasadzie “no bo słyszymy na rynku” tak jak Pani wspomniała, że sprzedały się wszystkie mieszkania.

W odpowiedzi Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska – to była rozmowa z deweloperami, którzy inwestują tu na terenie gminy Błonie.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (1) Grzegorz Olędzki, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (5) Konrad Janowski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska,

9. Uchwała NR LXIII/……/23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej na terenie części działek ewid. nr. 30, 33, 34 obr. 0012. Inwestor w trybie specustawy mieszkaniowej złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i opiniami. Wniosek obejmuje budowę 4 bloków wielorodzinnych, w których planowana jest minimalna ilość mieszkań – 165, a maksymalna – 197. Budynki o zmiennej wysokości nadziemnej do 5 kondygnacji z 1 kondygnacją podziemną. Ilość miejsc postojowych od 215 do 256 przy założeniu współczynnika min. 1,3 miejsca postojowego na 1 lokal. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono m.in. iż wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, plan zagospodarowania pozwala na tym terenie realizować taką inwestycję oraz, że po przeprowadzonej przez wydział planowania analizie zapotrzebowania na nowe mieszkania w gminie Błonie potrzeby mieszkaniowe gminy nie są zaspokojone, gdyż przy dotychczasowych realizacjach wszystkie mieszkania sprzedały sie na kilka miesięcy przed realizacją inwestycji.

Radna Marzena Cichewicz: Czy po spotkaniu 04.05 (wspólne posiedzenie komisji rady) podejmowała Pani może jeszcze jakieś kroki, aby porozmawiać z deweloperem, gdyż intencją komisji jest zmiana parametru dotyczącego ilości miejsc parkingowych z 1,3 na minimum 1,4 tak jak zostało to ustalone w zeszłym roku podczas prac komisji ładu przestrzennego i rolnictwa. Wiemy, że podejmowała Pani rozmowę w tej sprawie z deweloperem wcześniej i nie zgodził się na zmianę tego parametru, czy może próbowała Pani jeszcze porozmawiać z deweloperem po naszej wspólnej komisji (w dn. 04.05)?

W odpowiedzi Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska – Nie, już nie rozmawiałam z deweloperem. Niestety wniosek wpłynął i muszę rozpatrywać to co dostałam.

Jak głosowali radni: ZA (14) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (1) Grzegorz Olędzki, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (6) Marzena Cichewicz, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska,

9. Uchwała NR LXIII/……/23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej na terenie części działek ewid. nr. 23/2 i 26/2 obr. 0012. Inwestor w trybie specustawy mieszkaniowej złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i opiniami. Wniosek obejmuje budowę 1 budynku wielorodzinnego, w których planowana jest minimalna ilość mieszkań – 30, a maksymalna – 70. Budynek o zmiennej wysokości nadziemnej do 5 kondygnacji z możliwością budowy 1 kondygnacji podziemnej. Ilość miejsc postojowych od 46 do 91 przy założeniu współczynnika min. 1,3 miejsca postojowego na 1 lokal. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono m.in. iż wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, plan zagospodarowania pozwala na tym terenie realizować taką inwestycję oraz, że po przeprowadzonej przez wydział planowania analizie zapotrzebowania na nowe mieszkania w gminie Błonie potrzeby mieszkaniowe gminy nie są zaspokojone, gdyż przy dotychczasowych realizacjach wszystkie mieszkania sprzedały sie na kilka miesięcy przed realizacją inwestycji.

Jak głosowali radni: ZA (14) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (1) Grzegorz Olędzki, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ (6) Marzena Cichewicz, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska,

Przedstawienie sprawozdania z pracy ZUK w 2023

Dyrektor ZUK Zygmunt Ropiak, przedstawił sprawozdanie. W sprawozdaniu ujęto m.in. informację o posiadanym przez ZUK mieniu, o wysokości zatrudnienia, o komunalnym mieszkaniowym zasobie gminy wraz z informacją o jego zarządzaniu i utrzymaniu (remonty), informacje o działalności w zakresie: konserwacji i budowy zieleni, utrzymania dróg, ulic, mostów i placów zabaw; nadzoru nad konserwacją ogrzewania. (Pełna treść sprawozdania dostępna jest na stronie internetowej naszego stowarzyszenia www.projektblonie.pl we wpisie o zaproszeniu na wspólne posiedzenie komisji w dn. 04.04.2023).

Pytania radnych:

Radna Marzena Cichewicz – w punkcie dotyczącym odpadów/śmieci, podane są ilości obsłużonych na terenie gminy śmieci. Największą ilość obsłużonych (w tonach) śmieci stanowią odpady zmieszane. Skąd wzięła się ta ilość, czy jesteście Państwo w trakcie przygotowywania się do respektowania standardów JSSO, które mówią że na terenie gminy od 1 lipca 2017 mogą być wyłącznie śmieci segregowane, a do czerwca 2022 gminy miały czas aby się do takiej segregacji przygotować. W dalszym ciągu mamy odpady mieszane – czy ktoś sortuje te śmieci, czy mamy odpowiednie pojemniki do segregacji na poziomie wymaganych 5 frakcji?

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – odpady segregujemy już od 2013 r. na tych 5 frakcji. Odpady segregowane są zgodnie z ustawą. Ilości śmieci w tonach podane są na podstawie sprawozdania, które posiada gmina. MZO Pruszków odbiera od nas odpady segregowanie i odpady zmieszane. Odpady segregowane to szkło, papier, plastik, odpady zielone i frakcja odpady zmieszane czyli te, które nie dały się posegregować. Wszystkie informacje o ilości śmieci segregowanych w gminie Błonie powinny być na stronie internetowej gminy.

Radna Grażyna Laskowska1. Czy jest przewidziany remont klatek schodowy na osiedlu Wyszyńskiego? 2. Czy jest przewidziany remont budynku przy ul. Piłsudskiego 21?

W odpowiedzi Dyr. Ropiakad 1. Budynki Wyszyńskiego 6 i 8 to budynki wspólnot. Do dnia dzisiejszego (blisko 20 lat) nie zostały wybrane zarząd wspólnot. W ramach przepisów ZUK pełni funkcję zarządu. Remont klatek schodowych będzie możliwy, jeśli mieszkańcy podejmą uchwałę i zwiększą fundusz remontowy. Gmina do tego remontu dołoży się. Burmistrz doprecyzował– że owszem gmina dołoży się, ale wyłącznie w procencie odpowiednim do ilości posiadanych w tych blokach gminnych lokali. Ad.2 – Budynek przy Piłsudskiego, to jedyny nie wyremontowany budynek w 100% należący do gminy (reszta jest wyremontowana – częściowo lub w pełni). Aby móc przeprowadzić remont tego budynku potrzebne są środki w budżecie. Remont kapitalny z wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, ocieplenie budynku, zmiana sposobu ogrzewania, to wysokie koszty. Należy rozważyć, czy taki remont opłaca się, czy może lepiej budynek rozebrać i w to miejsce postawić nowy.

Radna Marzena Cichewicz – w sprawozdaniu podana jest informacja, że w 2022 r. ZUK prowadził bieżącą konserwację instalacji C.O budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej. Na czym konserwacja ta polegała i czy planowana jest modernizacja?

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – Budynków pod zarządem ZUK, które mają węzły cieplne jest niewiele. Węzły zostały zmodernizowane wcześniej wg obowiązujących wtedy przepisów. Konserwacja jest bieżąca. W przypadku awarii c.o. lub węzła jest dostępny konserwator. Czy przewidujemy remonty kapitalne c.o. w budynkach – na dzień dzisiejszy są to budynki wspólnot niestety i wiąże się to wszystko z kosztami. Aby przeprowadzić kompleksową modernizację c.o. trzeba przygotować projekt, wymienić całą starą instalację wraz z grzejnikami, trzeba mieć na to środki, a koszty poniosą właściciele lokalu. Jeśli wspólnoty podejmą uchwałę o takim remoncie, będą na to środki, wówczas taki remont będzie można zrobić. 

Radny Jacek Cieślak – patrząc na zasoby materialne ZUK, czy przewiduje Pan zakup dodatkowego sprzętu? Czy jedna zamiatarka jest wystarczająca?

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – jedna samojezdna zamiatarka na teren miasta jest wystarczająca. Problem jest z ludźmi, którzy potrafiliby ją obsługiwać (brak osób). Na teren gminy powinna być zamiatarka samochodowa, jednak dróg gminnych wymagających zamiatania jest niewiele (dróg takich co mają chodniki). Godzina pracy takiej zamiatarki to koszt ok. 800-1000zł. Taka zamiatarka niekoniecznie jest w gminie potrzebna, lepiej mieć środki na utrzymanie tych dróg. W kwestii planów dotyczących zakupów sprzętu byłbym zobowiązany Radzie, jakby środki na takie zakupy znalazły się w budżecie na kolejny rok, ale to raczej marzenia.

Radna Barbara Wielogórska – w sprawozdaniu jest informacja o przeprowadzanych przez ZUK przeglądach placów zabaw i siłowni na powietrzu. W Bramkach są dwa place zabaw dla dzieci. Czy rzadziej niż raz w roku robicie przeglądy na takich placach, bo w Bramkach takiego przeglądu nie było.

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – ZUK ma obowiązek przynajmniej raz w rok robić przeglądy techniczne wszystkich placów zabaw i siłowni na powietrzu. W tym roku takie przeglądy już się odbyły. Natomiast nie wiem, czy już w Bramkach, sprawdzę i dam znać. 

Radny Grzegorz Olędzki – Sprzedawcy z targu skarżą się na teren pod dachem, że woda zalewa im towar. Wystosowali w tej sprawie 2 pisma. Czy zostało coś w tej sprawie poprawione.

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – architektura i konstrukcja dachu nie zapewnia w 100% szczelności. Widzieli Państwo, że na środku zadaszeń są otwory, może się zdarzyć, że coś zamoknie przy silnych opadach. Gdyby konstrukcja była inna np. hala wówczas kupcy mogliby takie interpelacje składać i wnosić pretensje. Nie będziemy zmieniać konstrukcji dachu i go zabudowywać. W uzupełnieniu Burmistrz – forma zabudowy targu, to WIATA, a nie HALA TARGOWA i musimy to wreszcie zrozumieć, że targ ma charakter wiaty, to ochrona przed drobnymi opadami i słońcem.

Radny Jacek Cieślak – 1. Ścieżki rowerowe, co po ich wybudowaniu? Zarastają, chwasty również na kostkach rosną – jak ZUK usuwa te chwasty chemicznie, czy mechanicznie? 2. Plac zabaw – czy rozważana była opcja, aby na terenach palców było coś innego niż trawa. Może wióry lub inne rozwiązanie. Trawa zawsze rano jest mokra, dziecko wchodząc na trawę jest wiadomo ubrudzone. 3. Park Bajka – pajączki dla dzieci, sznurki się przecierają i wystają z nich druty stalowe, dzieci mogą sie poranić, jak często są przeglądy, trzeba z uwagi na eksploatację może częściej je robić.

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – ad. 1. ZUK kosi teren przy ścieżkach. Na utrzymanie ścieżek trzeba przewidzieć odpowiednie środki w chwili ich projektowania i budowania. Nie używamy żadnej chemii do likwidacji chwastów na ścieżkach i nie będziemy używać. Powiem tak, na ten rok mamy środki na koszenie 3 razy poboczy dróg i 4 razy koszenie rowów na osiedlach, bez zbierania trawy. A jak powinno być, np. jeśli ja koszę trawę przed domem 5 razy w miesiącu jest ładnie, gdybym robił to 2 razy w miesiącu jest do przyjęcia, ale jak kosimy raz w miesiącu, to jest nie do przyjęcia. Środki które mamy w budżecie na ten cel wystarczają na 30%  tego, co można zrobić. Jeśli chcemy mieć ładnie, pięknie, to nie bójmy się na ten cel wydać pieniędzy. Analogicznie jest z zielenią mamy ten sam budżet co w zeszłym roku (600 tys. zł, a koszty wzrosły o 30%, więc mamy 30% mniej środków). Ad. 2 i 3 Przegląd robiony jest raz w tygodniu. Pracownik robi protokół z takiego przeglądu. Drobne naprawy robi sam, te wymagające fachowca są zlecane. Co roku jest robiony przegląd wszystkich placów zabaw. Doraźne przeglądy są raz w tygodniu. Jeśli zauważone zostanie uszkodzenie w Parku Bajka, trzeba to zgłosić obecnemu tam pracownikowi.

Radny Marcin Kołota – PSZOK, czy przewiduje Pan tam jakieś inwestycje, a jeśli nie, to czy będzie tam zatrudniony Pudzianowski do przerzucania przez 4m kontenery?

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – Problem powraca. W tym roku chcemy wykonać projekt wypracowanego rozwiązania i umieścić w budżecie na przyszły rok do realizacji. Chodzi o bardziej rozbudowana powierzchnię na PSZOK, aby łatwiej było wrzucać odpady.

Radna Irena Waśniewska – Na utrzymanie zieleni w zeszłym roku wydali Państwo ponad 600 tys. zł (ok. 50 tys. miesięcznie). Na końcu sprawozdania jest enigmatyczny zapis, że wysokość środków przeznaczanych przez gminę na utrzymanie zieleni miejskiej nie pozwala na optymalne jej utrzymanie. Prosiłabym, aby w kolejnym sprawozdaniu nie było takiego enigmatycznego zapisu, lecz aby podane były dane albo informacja jakie środki byłyby potrzebne, aby rada mogła ocenić, czy jesteśmy w stanie coś zmienić czy nie.

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – Na następny sezon postaramy się przedstawić wysokość środków jakie byłyby optymalne na utrzymanie zieleni.

Radna Marzena Cichewicz – tym razem nie mam pytania, a prośbę do pana Dyrektora, aby uprzątnąć wrastające w glebę poprzewracane hotele dla owadów na terenie bulwarów wzdłuż dawnego “małpiego gaju” oraz o ustawienie tam koszy na śmieci. Jest jeden sprawny reszta jest zdewastowana.

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – Jeśli chodzi o infrastrukturę na terenie bulwarów, to gwarancja na nią mija w tym roku. W umowie jest zapis, że wszystkie akty wandalizmu gmina powinna usuwać i sporządzić z tego protokół. Myślę, że rozwiążemy ten problem i trzeba będzie to usunąć.

Radny Konrad Janowski – w kontekście zieleni i trawy, czy nie myśleli Państwo, aby pójść w trendy w dużych miastach i robić łąki kwietne? Jaki jest Pana stosunek do łąk kwietnych w Błoniu?

W odpowiedzi Dyr. Ropiak – w Błoniu mamy jedne park, który spełnia wymogi parku – to park Bajka, pozostałe to skwery. Nie wyobrażam sobie na terenie skwerów np. wzdłuż ul Grodziskiej – łąki. Trudno byłoby utrzymać tam czystość. W miejscach tych byłoby siedlisko kleszczy, a to jest bardzo niebezpieczne. Na terenie gminy mamy powierzchnię ok 10 ha nazywamy to “tereny chwastowe” i kosimy raz w roku w czerwcu, a do tego czasu możemy to potraktować jako łąki kwietne. W uzupełnieniu Burmistrz – temat łąk kwietnych co jakiś czas wraca. Po pierwotnym zachłyśnięciu się łąkami kwietnymi, specjaliści wykazują, że nie w każdym miejscu się one sprawdzają, zwłaszcza w centrach miast (z uwagi na trawę która niekoszona nie rośnie i robią się puste palce). Odchodzi się od łąk kwietnych zwłaszcza w centrach miast.

Sprawy bieżące, wolne wnioski interpelacje i pytania

W sprawach bieżących głos zabrał Burmistrz, przekazując informacje:

1. O podpisaniu przez gminę umów na dofinansowanie na blisko 5 mln zł. Środki te, przeznaczone zostaną na: a) przebudowę ulic Engelmana i Staszica w Błoniu (4 mln zł) – prace dotyczące tej przebudowy są na etapie przygotowania przetargu – inwestycja ma być zrealizowana w okresie 2 lat.

b) 300 tys.. zł – dofinansowanie na zakup autobusu szkolnego (niebawem będzie ogłoszony przetarg).

c) Prawie 300 tys. zł z funduszu na ochronę gruntów rolnych na budowę drogi Nowa Górna – Wola Łuszczewska

d) 20 tys. zł – wsparcie dla sołectw Łaźniewek i Marysinek – na wymianę oświetlenia.

2. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na remont dróg gminnych w ramach środków ze spółki CPK Sp. z o.o. (5 mln zł).

3. Burmistrz odniósł się do “informacji prasowej gminy Błonie z dn. 18.04.2023” dotyczącej przebudowy drogi DW579. Odczytał informację. Stwierdził, iż doskonale radni wiedzą, bo były informacje w sprawie, a dłuższa informacja (ta informacja prasowa) byłaby dla Państwa (radnych) i dla mieszkańców nie bardzo przyswajalna, stąd taka skondensowana informacja prasowa. Następnie pokrótce przypomniał kwestie nowego przebiegu drogi DW579, pokazując mapy. W kwestii zabiegania i zainteresowanie władz krajowych tematem obwodnicy Błonia, zaprezentował kilka pism dotyczących historii i korespondencji jaką gmina Błonie kierowała do instytucji. Pokazano pismo z 24.07.2017 skierowane do Ministra Andrzeja Adamczyka dotyczące prośby o włączenie obwodnicy Błonia do planów budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. W piśmie wskazane zostało, iż gmina Błonie w studium zagospodarowania przestrzennego posiada naznaczony przebieg tej obwodnicy, ale oczywiście każde inne rozwiązanie jest dla gminy akceptowalne. Odpowiedź od ministra urząd w Błoniu otrzymał 17.01.2018. W odpowiedzi udzielono szerokich wyjaśnień, a także poinformowano, iż z uwagi na sytuację, obecnie nie ma możliwości realizacji takiej inwestycji dla miasta Błonie. Burmistrz stwierdził, iż wyprzedziliśmy program 100-obwodnic (program prezydenci podjęty przez Radę Ministrów w 2021 r.) bo w 2017 złożyliśmy wniosek, a jednak nie został on uwzględniony w programie 100 obwodnic. Stwierdził także, że urząd ma tak dużo dokumentów, tak dużo różnych spraw, że nie jest w stanie codziennie na bieżąco przedstawiać informacji Radzie ile pism wyszło, jakich i gdzie. W kwestii obwodnicy Wschodniej, urząd także posiada dużo dokumentacji, urząd nigdy nie zrezygnował z tego pomysłu, a to województwo mazowieckie wykreśliło tą obwodnicę z planu budowy dróg.

4. Kolejną poruszoną przez Burmistrza sprawą, była kwestia dotycząca przebudowy skrzyżowania drogi DK92 z ul. Purzyckiego w Piorunowe. Przedstawił historię korespondencji w tej sprawie z GDDKiA. Pierwsze pismo w sprawie przebudowy tego skrzyżowanie skierowano 22.12.2016 r. prosząc w nim o rozwiązanie problemu, poprzez budowę ronda na tym skrzyżowaniu lub montaż sygnalizacji świetlnej i podając uzasadnienie prośby. Odpowiedź urząd błoński otrzymał w 10.03.2017 r. od dyrektora oddziału ds. zarządzania drogami i mostami GDDKiA, który poinformował, iż nie widzi możliwości budowy na tym skrzyżowaniu ronda (z uwagi na klasę drogi nie stosuje się na drogach krajowych takiego rozwiązania), ale zarząd dróg krajowych rozważy budowę sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na procedury oraz finanse zgłosi tą inwestycję do odpowiedniego planu finansowego i powiadomi błoński urząd. Ponieważ nic się w tej sprawie nie działo urząd 19.03.2021 wystosował pismo przypominające do dyrektora oddziału zarządzania drogami i mostami. Na to pismo urząd nie otrzymał odpowiedzi. 28.02.2023 ponownie wystosowano pismo w powyższej sprawie. W dn. 31.03.2023 ratusz otrzymał odpowiedź, w której GDDKiA informuje, iż obecnie zadanie jest na etapie uzgodnień planu inwestycyjnego i wpisane zostało do planu finansowego, planowane jest zakończenie tego zadania na rok 2024.

5. Burmistrz przekazał także radnym bardzo ważną, strategiczną informację, iż podjął decyzję o budowie nowej szkoły przy ul. Lesznowskiej z uwagi na powstające bloki i przyrost wprawdzie niewielki (100-150 osób) mieszkańców Błonia. Jest to na razie pomysł Burmistrza, o którym informuje radnych oraz Panią Skarbnik, bo jeszcze o tych planach Pani Skarbnik nic nie słyszała. Jak i kiedy realizowana będzie ta inwestycja urząd będzie się zastanawiał.

6. Burmistrz poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego w dn. 10.04.2023 mieszkańca Błonia Pana Andrzeja Bławdzina. Polskiego kolarza szosowego, olimpijczyka z Tokio (1964 r.) i Meksyku (1968 r.), mistrza Polski w drużynowym wyścigu szosowym (1965 r.), uczestnika mistrzostw świata (1964,1966,1967,1969). Aby upamiętnić osobę oraz osiągnięcia Pana Bławdzina, Burmistrz wraz z Dyr. Centrum Sportu Panem Leduchowskim, wypracowali po dyskusji stanowisko, iż pamięć o zmarłym uhonorowana zostanie poprzez nadanie jego imienia trasie rowerowej od mostu na rzece Utrata, gdzie zostanie ustawiona tablica pamiątkowa dobrze w tym miejscu widoczna, w stronę Białuty. Stosowna uchwała w tej sprawie będzie niebawem przedstawiona Radzie Miejskiej. Jednocześnie Burmistrz poinformował, iż wystąpi też z takim wnioskiem do gminą Leszno, aby odcinek tej trasy rowerowej od gminy Błonie do Leszna i dalej do Puszczy Kampinoskiej także został nazwany imieniem Pana Andrzeja Bławdzina.

Głos zabrał Sekretarz Gminy Przemysław Kubicki.

1. Przekazał informację, iż powiat warszawski zachodni otrzymał od spółki CKP dofinansowanie w kwocie 10 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie przebudowana m.in. ul. Bieniewicka w Błoniu od przejazdu w Witanowie do ul. Kwiatowej. Przebudowa tego odcinka realizowana będzie jeszcze w tym roku.

2. Przekazał informację, iż po wygaśnięciu w czerwcu br. umowy dotyczącej linii Błonie – Radzików – Warszawa, umowa nie będzie kontynuowana, o czym powiadomiły gminę Błonie Przewozy Grodziskie. Linia ta będzie zlikwidowana. Mając na uwadze zapewnienie gminnej komunikacji mieszkańcom Radzikowa od dnia 01.07.2023 uruchomiona zostanie linia od dworca PKP w Błoniu do Radzikowa, następnie poprzez Łaźniew, Łaźniewek, Kopytów do dworca PKP Płochocin. Szczegółowy rozkład jazdy będzie podany do wiadomości w czerwcu.   

Gmina nie ma możliwości prawnych, aby samodzielnie zorganizować linię międzymiastową bez porozumienia z sąsiednimi miastami – w przypadku Błonia, to Ożarów Mazowiecki i Warszawa, które nie są zainteresowane porozumieniem z uwagi na posiadanie transportu warszawskiego ZTM.

Wolne wnioski, interpelacje i pytania

Radni nie złożyli żadnych interpelacji oraz wniosków.

Pytania:

1. Radny Marcin Kołota: Kilka miesięcy temu pan Sekretarz informował o 100%-towej realizacji budżetu obywatelskiego tego z okresu cowidowego. Natomiast radny otrzymał od mieszkańców osiedla przy ul. Narutowicza informację, iż nie został wykonany na tym osiedlu plac zabaw, który był ujęty w tym budżecie obywatelski, został pominięty. Sprawę radny zgłosił do sekretarza, który potwierdził, iż plac nie został wykonany, gdzieś ten projekt umknął, ale plac będzie wykonany. Moje pytanie – czy będzie to zrealizowane, czy nie?

W odpowiedzi: Burmistrz stwierdził, że sprawa wymaga wyjaśnienia i nie jest w stanie dziś odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie nie ma teraz tego zadania w budżecie, dlatego sprawa wymaga wyjaśnienia i zweryfikowania kosztów i możliwości, dopiero wtedy przekaże odpowiedź.

2. Radna Irena Waśniewska: Poprosiła o wyjaśnienie, co takiego uległo zmianie, że obecnie w ramach wspomnianego przez radnego Kołotę budżetu obywatelskiego można zrobić plac zabaw przy ul. Narutowicza, a ona od 10 lat co roku otrzymywała odpowiedź, iż takiego placu zabaw nie da się tam zrobić. Poprosiła także w kontekście wypowiedzi Burmistrza o korespondencji z GDDKiA o dyskusję w sprawie poprawy płynności komunikacji drogowej przy skrzyżowaniu ul. Lesznowskiej DK92 – już obecnie wyjazd na DK92 z ul. Lesznowskiej jest bardzo ciężki, teraz jak oddane zostaną nowe bloki będzie jeszcze gorzej, temat jest istotny i należy się nim zająć. W odpowiedzi Burmistrz: Zespół ds. budżetu obywatelskiego spotykał się, do wniosku o plac zabaw załączone były rysunki, z których wynikało, iż proponowane urządzenia zmieszczą się.

3. Radna Ewa Podyma zapytała jak będzie jeździł ten autobus z Radzikowa, czy dojedzie do centrum Błonia. W odpowiedzi sekretarza powtórzył jak będzie przebiegała ta linia.

4. Radny Andrzej Pływaczewski zapytał co z drogą 579 na południe (od biedronki w stronę Grodziska Maz.). W odpowiedzi Burmistrz poinformował, iż trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dla tego odcinka. Przypomniał także radnemu, że to on m.in. protestował, gdy dokumentacja poprzednia była gotowa i można było ten odcinek zrobić już dawno.

5. Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński: Czy Pan wie, panie Burmistrzu, że za takie osiągnięcia sportowe, jakie miał Pan Andrzej Bławdzin, to takim sportowcom w innych gminach Polski za życia jest nadawane Honorowe Obywatelstwo? Sprawa drogi 579 – dlaczego mówiąc o tej sprawie mówi Pan o dokumentach, a nie mówi Pan o pieniądzach, przecież trzeba będzie grunty wykupić (koszt dla gminy). W pierwszej kolejności powinno się mówić o pieniądzach. Panie Tomaszu Wiśniewski, czy może Pan coś powiedzieć odnośnie skargi którą prokurator złożył do WSA, czy dzieje się coś w tej sprawie czy nie? W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że nie ma komentarza w tej sprawie. Przewodniczący poinformował, iż czekamy na informacje w tej sprawie (skarga prokuratora).

Sesja Rady Miejskiej został zakończona.

Nr uchwał uzupełnione zostaną po oficjalnym nadaniu nr przez biuro Rady Miejskiej.

Dokumenty, które prezentowane były podczas sesji przez Burmistrza:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie