Dzień Matki 26.05.2022

Z okazji przypadającego dziś Dnia Matki, wszystkim Mamom składamy serdeczne życzenia samych radosnych dni, dużo zdrowia i pociechy z dzieci. 

Jak Kochać Mamę

Ze­wsząd mię py­tasz fi­glar­na dzia­two,

Jak ko­chać mamę? — a to tak ła­two:

Za­wsze jej tyl­ko speł­niaj roz­ka­zy,

Strzeż się naj­lżej­szej na ser­cu ska­zy;

Bądź wzo­rem cno­ty i po­boż­no­ści:

A tem już do­wód dasz swej mi­ło­ści.

Bo czym­że in­nym jej oka­że­cie,

Że ją ko­cha­cie i mi­łu­je­cie?

Cóż jej — nad wła­sność two­ją je­dy­ną,

Nad czy­ste ser­ce, od­dasz dzie­ci­no?

Sko­ro ty jesz­cze, mały anie­le,

Sam do roz­da­nia masz tak nie­wie­le?

Więc tem ja na­przód ko­chaj ser­decz­nie,

Że w domu bę­dziesz spra­wiał się grzecz­nie;

Tem, że do nauk, syn­ku mój miły,

Bę­dziesz się gar­nął co star­cza siły;

Tem, że się na­wet strzec bę­dziesz cie­nia

Po­wo­du, do jej łez i zmar­twie­nia.

Sło­wem, dzie­ci­no, na każ­dym kro­ku,

Ową cześć dla niej miej na wi­do­ku!

Bo cno­ta, pil­ność, pięk­ne przy­mio­ty,

To ta­jem­ni­czy ów klu­czyk zło­ty,

Co ci w na­gro­dę, dro­bia­zgu hoży,

Na roz­cież ser­ce mat­ki otwo­rzy!

Władysław Bełza

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie