Informacja: 13.03.2023 godz. 16.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Pełen zakres przedmiotu sesji, poniżej w porządku obrad

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.

4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/461/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lutego 2023 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnościami.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/210/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem gruntów z zasobu gminy.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Błonie nieruchomości gruntowej położonej w mieście Błonie w obrębie 0028-28.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własności Gminy Błonie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

13.    Przedstawienie informacji dotyczącej Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo przez doradcę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

14.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Błoniu za rok 2022 – dyskusja.

15.    Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

16.    Zamknięcie Sesji.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie