Informacje z samorządu Gminy Błonie

Samorząd, to mieszkańcy – to jedno z haseł naszego stowarzyszenia Projekt Błonie. To od nas mieszkańców zależy, jak będzie nam się żyło w naszej społeczności, na naszym terenie. To my możemy tą rzeczywistość kształtować, ale aby to robić, potrzebna jest wiedza, ciut większa, niż tylko to, że radny, to radny. Czy wiesz np. jakiego rodzaju sprawy, pisma, kierowane są do Rady Miejskiej? Sądzimy, iż większość z nas nie wie, nie interesuje się, nie ma czasu itd. Aby przybliżyć obszar pracy Rady Miejskiej w Błoniu, publikujemy miesięczne zestawienie dokumentów, które zostały przekazane radnym drogą elektroniczną z biura Rady w styczniu 2023.

Jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej zachęcamy do kontaktu – redakcja@projektblonie.pl lub bezpośrednio do radnych. Informację przekazujemy dzięki uprzejmości naszej Pani Prezes, radnej Marzeny Cichewicz (mcichewicz@blonie.pl).

Korespondencja styczeń 2023:

1. Skarga mieszkańca Błonia, z dn. 30.12.22. Data wpłynięcia do biura RM – 02.01.2023. Skarga na Burmistrza, sekretarza gminy oraz na niektórych radnych RM – dotycząca wg skarżącego niewypełnienia obowiązków.

2. Odpowiedź na skargę dotyczącą bezczynności Burmistrza w zakresie udostępniania zbiorów zagospodarowania przestrzennego. Pismo z dn. 14.12.2022 (do biura RM wpłynęło 11.01.2023). W treści pisma, w imieniu Burmistrza naczelnik wydziału planowania przestrzennego odnosi się do treści skargi wskazując, iż gmina Błonie udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie z ustawą z dn.04.03.2010- o infrastrukturze informacji przestrzennej.

3. Skarga mieszkańca Błonia z dn.13.01.2023, data wpłynięcia do biura RM 13.01.2023. – Skarga na Przewodniczącego RM, który wg skarżącego nie dopełnił obowiązków.

4. Skarga mieszkańca Błonia z dn.16.01.2023, data wpłynięcia do biura RM 16.01.2023. – Skarga na Przewodniczącego RM, który wg skarżącego nie dopełnił obowiązków, skarga adresowana do Prokuratury. 

5. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)uchwała RIO nr. 1.16.2023 z dn.03.01.2023 w sprawie naruszenia prawa w zarządzeniu nr 80.2022 Burmistrza Błonia z dn. 05.12.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022. Organ powyższą uchwałą wskazuje, że w zarządzeniu nr 80.2022 Burmistrza Błonia, w części dotyczącej załącznika w zakresie dochodów ujętych w dziale 758 “Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 “Różne rozliczenia finansowe” § 2180 “Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych” – zwiększenie o kwotę 102 727,00 zł oraz w zakresie ujętym w dziale 852 “Pomoc społeczna” rozdziale 85295 “Pozostała działalność” § 3110 “świadczenia społeczne” “zmiany planów wydatków na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu” – zwiększenie o kwotę 102 727,00 zł zostało wydane z naruszeniem prawa tj. art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DZ.U. z 2022 r. poz.1634 z poź.zm.)

6. Zawiadomienie o przestępstwie – pismo mieszkańca Błonia z dn. 20.01.2023 wpłynęło do biura RM w dn. 23.01.2023. Mieszkaniec zarzuca w piśmie niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Pismo – Wojewódzki Sąd Administracyjny, zawiadomienie o rozprawie na dzień 23 luty 2023. Sekretariat wydziału VII WSA pismem z dnia 18.01.2023 (data wpłynięcia do biura RM 23.01.2023) zawiadamia o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się dnia 23 lutego 2023 o godz. 9.40 sala D ul. Pankiewicza 4, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Sprawa dotyczy skargi mieszkańców Błonia na uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 04 lipca 2022 nr LII/395/22 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

8. Pismo z RIO z dn. 16.01.2023 (data wpłynięcia do biura RM 23.1.2023) – prośba o udzielenie informacji, czy uchwała RIO nr 27.427.2022 z 06.12.2022 stwierdzająca nieważność w części uchwałę RM nr LVI/421/2022 stała się prawomocna, w związku z niezaskarżeniem jej do Sądu Administracyjnego przez Gminę Błonie.

9. Pismo Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów z dn. 18.01.2023 (data wpłynięcia do biura RM 25.01.2023) w sprawie rozważenia przez RM w Błoniu możliwości upamiętnienia poprzez tablicę pamiątkową, bohatera II wojny światowej Antoniego Ulickiego, urodzonego 25.02.1915 w Radzikowie, zasłużonego st. sierżanta, strzelca pokładowego 304 Dywizjonu, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, zmarłego i pochowanego w 1986 r. w Bradford.

10. Uchwała RIO nr 2.33.2023 z 23.01.2023 (data wpłynięcia do biura RM 25.01.2023) dotycząca wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części uchwałę RM w Błoniu nr LVII/432/2022 Uchwała Budżetowa Gminy Błonie na rok 2023 z powodu naruszenia at. 111 ustawy z dn. 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie RIO wyznacza termin do dnia 10.02.2023 do naprawy we własnym zakresie powyższej uchwały rady poprzez doprowadzenie do zgodności zapisu § 12 ust. 8 uchwały. (Rada Miejska podczas sesji w dn. 06.02.2023 zapis 12 doprowadziła do zgodności z ustawą poprzez przyjęcie uchwały nr LX/462/23)

11. Uchwała RIO nr 2.34.2023 z 23.01.2023 (data wpłynięcia do biura RM 25.01.2023) w sprawie wskazania naruszenia prawa w zarządzeniu nr 82.2022 Burmistrza Błonia z dn.20.12.2022 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Błonie na rok 2022 w części dotyczącej załącznika w zakresie dochodów ujętych w w dziale 758 i wydatków ujętych w dziale 852. Jednocześnie RIO wskazało, iż Burmistrz w wymienionym zakresie zarządzenia naruszył art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Uchybienie stanowi naruszenie prawa, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w myśl którego wobec nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu, izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa. 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie