Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 03.04.2023

Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dn. 03.04.2023 r. obecni byli wszyscy radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXIII/491/23 – zmieniająca wieloletnią prognozę finansową (WPF) gminy Błonie na lata 2023-2038. Zmiany w WPF 2023-2038 dotyczą: zmianę kategorii dla przedsięwzięcia “poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” z kategorii “pozostałe” na “wydatki na programy, projekty..”. Jednocześnie zwiększają się dla tego przedsięwzięcia nakłady finansowe. Zmiany powyższe wynikają z otrzymanej na to zadanie dotacji. Wynik, przychody, dług i rozchody w WPF nie ulegają zmianie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

2. Uchwała NR LXIII/492/23 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023.

Zmiana dotyczy:

– zwiększenia planu dochodu o 680 826,05 zł (329 526,05 zł otrzymana dotacja na zadanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych + 350 000,00zł srodki z funduszu przeciwdziałania covid – na dopłaty do gazu i energi elekt + 1300 zł dochód jednostki budżetowej),

– zmniejszenie planu wydatków o 100 000,00 zł (przeniesienie do właściwej klasyfikacji środków dla zadania poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych),

– zwiększenie planu wydatków o 780 826,05 zł (430 826,05 zł zwiększenie na zadanie poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych + 350 000,00 zł z funduszu przeciwdziałania covid na wypłatę dodatków na gaz i prąd).

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

1. Radna Marzena Cichewicz: poprosiła o przedstawienie zakresu modernizacji przejść dla pieszych (co w ramach projektu będzie zrobione, czy np. doświetlenie) oraz wykaz przejść, które będą modernizowane w ramach otrzymanej dotacji dla programu “poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Naczelnik Rafał Nowak: W ramach dofinansowania do programu przewidziano doposażenie przejść dla pieszych w oznakowanie pionowe i poziome. 22 przejścia zlokalizowane są na ulicach: Jana Pawła, Narutowicza, Lesznowskiej, Łąki oraz w miejscowościach Bramki, Radzików, Pass. Zamontowane będą aktywne znaki D6 (mrugające), wielopunktowe odblaskowe elementy w jezdni, wymalowane zostanie biało czerwone oznakowanie poziome na przejściach. Na niektórych przejściach przy dojściach od nich będą zamontowane płytki dla osób niewidomych. Doświetlenie nie jest objęte tym projektem, będzie ono realizowane z innej puli.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

3. Uchwała NR LXIII/493/23 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, obejmujący zapewnienie usługi wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Program kierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Środki finansowe na program pochodzić będą w 100% z Funduszu Solidarnościowego, w związku z czym realizacja Programu nie będzie wymagała udziału środków własnych Gminy Błonie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały:

1. Radna Marzena Cichewicz: Przed przystąpieniem do projektu robiona zapewne była po stronie MOPS analiza, rozeznanie, jaka jest procentowo skala potrzeb na terenie naszej gminy dotycząca tego programu (Opieka wytchnieniowa). Jakie są w gminie potrzeby?

Dyrektor MOPS Anna Fuglewicz: Do nas wpłynęło jedno zgłoszenie. Po przyjęciu programu, nagłośnimy go i pod koniec roku zrobimy rozeznanie jakie są potrzeby na naszym terenie. W pierwszej kolejności musimy przystąpić do programu, aby później już na bazie pozyskanych informacji móc program rozszerzać i wnioskować o większe środki.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

4. Uchwała NR LXIII/494/23 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Gmina Błonie będzie kontynuować w 2023 roku realizację rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, do którego przystąpiła w 2021 r. Program, w całości finansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego, w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia społecznego mającego na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Błonie, na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia oraz do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększanie możliwości zaspokajania potrzeb włączania w życie społeczne oraz wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

5. Uchwała NR LXIII/495/23 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2023 roku. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu gminy Błonie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Program obejmuje w szczególności: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 3) odławianie bezdomnych zwierząt, 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 6) usypianie ślepych miotów, 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program, o którym mowa może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie i plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

6. Uchwała NR LXIII/496/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela, pozwoli na jednolite zagospodarowanie terenu oraz dostosowanie ustaleń planu do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

7. Uchwała NR LXIII/497/23 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Błonia. Rada Miejska postanowiła odmówić uwzględnienia skargi na Burmistrza Błonia Zenona Reszkę w całości. Skarżący nie przedstawił w skardze w jakim zakresie Burmistrz naruszył normy prawne oraz nie zamieścił w jej treści uzasadnienia skargi. W skardze skarżący wnosi o podjęcie przez Radę Miejską działań dyscyplinarnych wobec Burmistrza, wnosi także o zorganizowanie wycieczki dla radnych do Grodziska Mazowieckiego w celu obejrzenia w Grodzisku parkingu, wnosi także o powołanie niezależnego eksperta, który sporządzi opinię na okoliczność budowy parkingu piętrowego przy ul. Nowakowskiego w Błoniu. Rada Miejska nie posiada uprawnień do dyscyplinowania Burmistrza oraz kompetencji, by nakazywać działań Burmistrzowi, które nie wynikają bezpośrednio z kompetencji ustawowych Rady – jest organem uchwałodawczym.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

8. Uchwała NR LXIII/498/23 w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania mieszkańca gminy Błonie. Podanie które wpłynęło do Rady Miejskiej 24 marca 2023 dotyczy usunięć naruszeń prawa poprzez doprowadzenie do zgodności z prawem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bramki, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr LI592/06 z dn. 23.10.2006. Rada postanawia podanie przekazać do rozpatrzenia przez Burmistrza Błonia jako organu wykonawczego posiadającego wynikające z prawa kompetencje.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMAŁSIE (1): Andrzej Pływaczewski.

9. Uchwała NR LXIII/499/23 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wniosku o odwołanie Tomasza Wiśniewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu. w dn.24 marca br. do Rady Gminy wpłynęła skarga mieszkańca Błonia, który w jednym z punktów skargi złożył wniosek o odwołanie Tomasza Wiśniewskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Rada Miejska w Błoniu postanawia nie zajmować stanowiska w powyższej sprawie z uwagi na brak uprawnień ze strony skarżącego do składania takiego rodzaju wniosku, co bezpośrednio wynika z art. 19 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który określa, iż odwołanie z funkcji przewodniczącego rady, możliwie jest na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

Wolne wnioski interpelacje i pytania

Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński :

1.Czy w związku z pismem WSA, to jest tajemnica, czy powie Pan czego to pismo dotyczy, a jeśli Pan nie powie, to czy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z tym pismem bez składania wniosku w biurze Rady, czy będzie musiał wniosek składać?

2. Czy komisja skarg wniosków i petycji zajmując stanowisko odnośnie podjęcia uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Tomasza Wiśniewskiego, wiedziała o pismach Wojewody Mazowieckiego z dn. 01.03.23, 22.03.23….(wymiana kolejnych pism), w których wojewoda uznał skargę za zasadną?

W odpowiedzi mecenas Radosław Milczak: ad.2 arty.19 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, kto może złożyć wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady – jest to 1/4 składu Rady, więc w takim momencie Rada nie rozpatruje w ogóle wniosku o odwołanie i pozostawia go bez rozpoznania, ponieważ ustawodawca wprost określił kto może taki wniosek złożyć. Komisja skarg wniosków i petycji mogłaby się nad tematem pochylić i taki wniosek w formie uchwały ewentualnie przygotować. Żadna osoba spoza składu Rady takich uprawień nie ma. Poza tym, taki wniosek należy uzasadnić. Tego uzasadnienia również brakowało.

Ad 1. Odpowiedzi udzielił przewodniczący – pismo, to zawiadomienie o terminie posiedzenia niejawnego w dn. 27.04.2023 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na decyzję Rady Miejskiej w Błoniu z dn.11 października 2021 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przewodniczący komisji skarg wniosków i petycji uszczegółowił odpowiedź na pytanie mieszkańca w kwestii pism od wojewody, że komisja zna ich treść.

Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński:

1. Kontynuował wymienianie pism od Wojewody Mazowieckiego z kilku lat wstecz, informując że Wojewoda uznał skargi na przewodniczącego i Rade za zasadne. Przewodniczący uzupełnił – że tylko w części Wojewoda uznał skargi, a nie jak twierdzi mieszkaniec w całości, nie podając tym samym pełnej informacji.

2. Mieszkaniec zwrócił się do radnej Ewy Podymy: że był program “Maluch+” 5,5 mld zł, czy w związku z tym programem “Maluch+” podjęła Pani jakieś działania, żeby z tych 5,5 mld zł jakieś pieniądze wpłynęły do gminy? Czy podjęła Pani jakieś działania o budowę żłobka? Czy podjęła Pani jakieś działania, aby w Pani okręgu wyborczym powstał żłobek? Czy jest Pani przeciwna, czy Panią to w ogóle nie interesuje, czy tylko interesuje Panią Pani dieta?

W odpowiedzi Burmistrz Marek Książek: W odpowiedzi za Panią Ewę Podymę – zarówno na komisji oświaty, jak i komisji zdrowia niejednokrotnie omawialiśmy kwestię żłobków. Radni z komisji dobrze wiedzą, że podchodziliśmy do sprawy żłobka przy nowej inwestycji na Dębówce. Miało to być i przedszkole i żłobek, ostatecznie zdecydowaliśmy się na samo przedszkole, bowiem po analizie środki jakie moglibyśmy uzyskać z tego programu to jakaś 1/3 lub nawet mniej kosztów tej inwestycji. Zawsze gdy są programy z których gmina mogłaby pozyskać dofinansowanie, pochylamy się nad tym.

Przewodniczący na zakończenie sesji złożył w imieniu Burmistrza Zenona Reszki, Burmistrza Marka Książka, w imieniu Rady Miejskiej i swoim serdeczne życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Błonia.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie