Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn.18.03.2023

Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 18.04.2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w trybie hybrydowym w dn. 18.04.2023 r. obecni byli radni Rady Miejskiej: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecna – Barbara Wielogórska.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXIII/500/23 – zmieniająca wieloletnią prognozę finansową (WPF) gminy Błonie na lata 2023-2038. Zmiany w WPF 2023-2038 dotyczą: Zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł łącznych nakładów w 2023 r na przedsięwzięcie “Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie gminy Błonie. Wydłużenia do roku 2025 łącznych nakładów na przedsięwzięcie “Rozbudowa drogi gminnej ul. Englemana do ul. Powstańców do ul. Wiejskiej i ul. Staszica od ul. Engelmana do ul. Powstańców. Wydłużenie okresu wynika z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na to zadanie w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł podzielone na lata: 2023 – 700 000, zł; na rok 2024 – 1 200 000,00zł; na rok 2025 – 2 100 000,00zł. Zmianie nie ulegają wynik budżetu, wielkość przychodów i rozchodów roku bazowego oraz dług na koniec 2023 r.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Grzegorz Olędzki,

2. Uchwała NR LXIII/501/23 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023.

Zmiana dotyczy:

– zwiększenia planu dochodu o 6 350 000,00 (5 000 000,00 zł – w dn. 12.04.2023 gmina podpisała umowę ze spółką CPK sp. z o.o. o dofinansowanie zadania “Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w ramach programu Bezpieczne Drogi; 700 000,00 zł dofinansowanie przedsięwzięcia Rozbudowa drogi Engelmana.. w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego; 650 000,00 zł – z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla osób fizycznych),

– zmniejszenie planu wydatków o 578 500,00 zł (28 500,00 zł – przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Centrum Sportu na wniosek Dyrektora – dotyczy kwoty wkładu własnego gminy z uwagi na nieuznanie części rozliczenia dotacji; 550 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na remont drogi 410109 Górna Wieś – Nowa Góra na wniosek wydziału dróg i mostów),

– zwiększenie planu wydatków o 6 928 500,00 zł (5 000 000,00 zł zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy dróg gminnych w ramach program Bezpieczne Drogi; 700 000,00 zł rozbudowa budowa drogi Engelmana .. ; 150 000,00 zł -ustalenie planu wydatków na remont drogi ul. Dzikiej Róży w Bieniewicach; 100 000,00 zł  na zadanie poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych; 300 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych; 650 000,00 zł – zwiększenie tytułem preferencyjnej sprzedaży węgla; 28 500,00 zł przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej w planie finansowym CS).

W ramach dofinansowania wynikającego z podpisanej umowy ze spółką CPK Sp. z o.o. kwota dotacji 5 000 000,00 zł przeznaczona została na: remont drogi Górna Wieś-Nowa Górna, remont mostu na rzece Utrata w Nowej Górnej, budowa/remont ul. Wąskiej i Poprzecznej, remont ul. Sienkiewicza (odcinek od Piłsudskiego do Rynku z budową podbudowy, a odcinek od Poniatowskiego do Piłsudskiego wymiana nawierzchni), remont Emilii Plater (zrobienie podbudowy + kostka).

W ramach dofinansowania na lata 2023-2025 z Urzędu Marszałkowskiego (4 000 000,00 zł) zaplanowano dodatkowe zadnie tj. remont ul. Dzikiej Róży w Bieniewicach.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Grzegorz Olędzki.

9. Uchwała NR LXIII/502/23 w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi mieszkańca z dn. 14.04.2023. Rada Miejska postanowiła przekazać skargę do Wojewody Mazowieckiego jako organu właściwego do rozpoznania skargi wraz z podjętym stanowiskiem Rady wobec powyższej skargi. W stanowisku Rada wyjaśnia, iż zarzuty skarżącego nie są poparte żadnymi dowodami, ani nie jest wyjaśnione na czym mają polegać rzekome przestępstwa popełniane przez Przewodniczącego i Radę. W stanowisku Rada wyraża także opinię, iż działania skarżącego polegające na składaniu licznych, tożsamych w treści skarg różniących się wyłącznie nr uchwały, której dotyczą, destabilizują prace Rady. Działania skarżącego (składanie wielu skarg o praktycznie tej samej treści) wypełniają znamiona pomówienia i zniesławienia (wg. art.212KK) oraz nękania (wg art. 190a KK). Rada w stanowisku wnioskuje do Wojewody Mazowieckiego o analizę całokształtu sprawy i podjęcie odpowiednich działań wobec skarżącego.

Dyskusja radnych nad projektem uchwały – brak. Radni nie mieli pytań do projektu.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do dnia 26.04.2025.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie