Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 27.06 oraz 03.07.2023

Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 27.06.2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 27.06.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.  Nieobecni: Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1.1 Uchwała Nr LXXIII/534/23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004. Inwestor planuje budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą. Na sesji z dnia 4 lipca 2022 roku Rada Miejska w Błoniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej nieważność z uwagi na nieprzeprowadzenie przez Radę Miejską analizy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w gminie, wobec powyższego ponownie należało rozpatrzeć uchwałę podejmując decyzję odnośnie wniosku inwestora.

Dyskusja nad projektem uchwały:

Radna Marzena Cichewicz – zadała pytania: 1. pytanie – dotyczące metodologii przeprowadzenia analizy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Błonie – jaka była metodologia przy tej analizie? 2. pytanie – dotyczące spójności planowanej inwestycji z polityką przestrzenną gminy. Wiemy, że ze studium ta inwestycja jest ok, ale jest jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu ustalony w 2016 r.

Odpowiedzi udzieliła naczelnik Klaudia Beim-Jasińska – ad. 1. – Naczelnik stwierdziła, że to Rada bierze pod uwagę zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w gminie. Dlatego na komisji było pytanie do radnych i to oni stwierdzili, że potrzeby te nie są zaspokojone. Ad.2 Naczelnik wskazała, że inwestycja musi być zgodna ze studium, a nie z planem miejscowym.

Burmistrz Zenon Reszka poprosił Radną Marzenę Cichewicz o podanie podstawy prawnej wymogu stosowania jakiejkolwiek metodologii przy takiej analizy. Radna Marzena Cichewicz odpowiedziała burmistrzowi, że podstawy prawnej oczywiście nie ma, ale zdrowy rozsądek i robienie analiz wymaga jakiś założeń, wie że w pewnych obszarach nie jest to działanie standardowe, natomiast jest ona przy analizach nauczona robienia ich profesjonalnie (założenia, narzędzia, metoda, itd). Burmistrz powiedział, że oświadcza jako organ wnoszący powyższą uchwałę, że analiza została przeprowadzona przez badania własne pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego.

Mieszkanka Gminy Błonie – w uzasadnieniu czytała pani naczelnik, że powstaną nowe miejsca pracy, nie zrozumiałam jakie to są zakłady, jakie nowe miejsca pracy powstają po to, aby tak samo powstawały nowe mieszkania. Odpowiedzi udzieliła naczelnik Klaudia Beim-Jasińska – powiedziała, że dobrze rozwijający się przemysł usługowy i przemysłowo-usługowy w Błoniu tworzy nowe miejsca pracy i bardzo dobrze wiemy, jakie tereny mamy, jakie plany uchwalamy, jacy inwestorzy tutaj przychodzą i jakie inwestycje tu robimy. Przewodniczący Tomasz Wiśniewski dodał, że dotyczy to nie tylko miasta, ale i całej gminy.

Radna Grażyna Laskowska – zwróciła uwagę na protesty mieszkańców wobec inwestycji blokowej, jako że na omawianym terenie znajdują się domy jednorodzinne. Spytała, czy tej informacji nie powinno być w uzasadnieniu uchwały. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Zenon Reszka – poinformował, że uzasadnienie odnosi się ściśle do projektu uchwały, a nie do sytuacji dotyczącej otoczenia.

Jak głosowali radni: ZA (10) Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (3) Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki.WSTRZYMUJE SIĘ (5) Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Jadwiga Sowińska. NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

1.2 Uchwała Nr LXXIII/535/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Purzyckiego w Bieniewicach na terenie działki ewid. nr 195/3.

Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Purzyckiego w Bieniewicach, gmina Błonie.

Dyskusja nad projektem uchwały:

Radna Monika Zalewska – zwróciła uwagę na to, że w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego wzdłuż torów jest droga, i zadała pytanie, czy projekt uchwały uwzględnia tę drogę. Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska –odpowiedziała, że na zagospodarowaniu tego obszaru ten teren jest wyznaczony.

Radna Irena Waśniewska – zadała pytanie, czy planowana inwestycja jest w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w Bieniewicach. Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska –udzieliła odpowiedzi, że jest to obszar wzdłuż ulicy Purzyckiego, od terenu boiska przy szkole do torów kolejowych.

Radna Marzena Cichewicz – zadała pytania: 1 – Czy według opinii, którą przesłało PKP jest możliwość nałożenia się planów zagospodarowania terenu według omawianej ustawy z planami zabudowy PKP? 2 – Jak daleko jest odsunięta linia ostatniego budynku od torów kolejowych? Odpowiedzi na pytania udzieliła naczelnik Klaudia Beim-Jasińska. Ad.1 –  Nie było odpowiedzi PKP, przeczytana opinia została wystawiona przez Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną. Ad.2 – Około 27, 5 m, a w planie miejscowym jest 50. Burmistrz Zenon Reszka – 1) W planie zagospodarowania przestrzennego ta linia zabudowy jest ustalona z PKP w głąb (50 metrów) planowanego osiedla mieszkaniowego. Jednak plan zagospodarowania nie jest obowiązujący dla ustawy Lex developer, więc można te linie naruszać niejako. Ale tym niemniej mieliśmy wątpliwości i zwróciliśmy się do PKP z pismem, żeby się do tego ustosunkowało, bo linia zabudowy teraz absolutnie z planem jest sprzeczna według tej uchwały. My wystosowaliśmy już kilka miesięcy temu wniosek i przez kilka miesięcy PKP nie udało się odpowiedzieć i nam nie udało się w tej sprawie nic uzgodnić. To jest niezwykle ważna sprawa, że w planie zabudowy ta linia była inaczej ustalona i obecnie wchodzi w głąb tego osiedla, o czym zresztą zainteresowani na spotkaniach byli informowani. I rada też powinna mieć tego świadomość tego faktu, co powinno być omówione na komisji.

Przewodniczący Tomasz Wiśniewski zadał pytanie, czy w momencie, kiedy mieszkania zostaną wystawione na sprzedaż, będzie możliwość uzyskania informacji w urzędzie miejskim w wydziale pani naczelnik o tym, że tego rodzaju plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tę 50-metrową wcinkę ze strony PKP. Chciałby uniknąć sytuacji, w której Lex deweloper robi co innego, ustawa robi co innego, a PKP po 20 latach się przypomni. Wówczas wina za brak informacji od miasta może być zrzucona na tych, którzy to uchwalali.

Burmistrz Zenon Reszka stwierdził, że celowo poruszył ten temat, żeby to przedyskutować, żeby wszyscy mieli państwo pełną świadomość, jak rada. Dodał, że nie mam możliwości poinformowania przyszłych nabywców, dlatego że gmina otrzymuje informacje dopiero wtedy, kiedy mieszkania są sprzedane.

Radna Barbara Wielogórska stwierdziła, że sytuacja jest analogiczna do tej z działkami przy ulicy Towarowej, choć tam mieszkańcy byli informowani podczas nabywania działek, że w przyszłości ma być planowana droga 579. Radna zadała pytanie, czy, mimo że to jest prywatny przedsiębiorca, nie będzie roszczeń do gminy w przyszłości?

Burmistrz Zenon Reszka powiedział, że tego nie da się przewidzieć, Lex developer wygaśnie i takie sprawy będą rozstrzygać sądy powszechne.

Wobec wątpliwości co do kwestii płacenia ewentualnych odszkodowań radca prawny Radosław Milczak wypowiedział się, że płaciłoby je PKP, czyli państwo, a nie gmina.

Radna Irena Waśniewska złożyła wniosek formalny, aby omawiana kwestia wróciła do Komisji.

Radna Grażyna Kościńska przypomniała o dwóch istniejących zabudowaniach w pobliżu linii torów i zastanawiała się, dlaczego najnowsza inwestycja miałaby być problematyczna, zwłaszcza że mieszkańcy istniejących zabudowań nie zgłaszają zastrzeżeń.

Radna Marzena Cichewicz spytała, jaka jest odległość budynków mieszkalnych planowanej inwestycji od torów.

Radny Konrad Janowski udzielił odpowiedzi, że jest to odległość ok. 47 metrów.

Jak głosowali radni: ZA (8) Grzegorz Banaszkiewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. WSTRZYMUJE SIĘ (9) Marzena Cichewicz, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (1) Konrad Janowski. NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

Dyskusja nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały do Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

Wiceprzewodniczący Jacek Cieślak zadał pytanie, kto poniósł odpowiedzialność za wydawanie decyzji do zabudowy, która spowodowała problem z 579. Burmistrz Zenon Reszka odpowiedział, że to pytanie sugeruje pewne nieprawidłowości, tymczasem decyzja w kwestii zabudowy nie jest kwestią uznaniową. Jeśli są spełnione warunki, to gmina musi decyzję wydać.

Wiceprzewodniczący Jacek Cieślak spytał, czy omawiany wniosek spełnia takie wymagania.

Burmistrz Zenon Reszka udzielił odpowiedzi, że o ile tamta decyzja nie była kwestią uznaniową rady miejskiej, to obecna już nią jest.

Jak głosowali radni nad wnioskiem: ZA (6) Grzegorz Banaszkiewicz, Marcin Kołota, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Irena Waśniewska, Monika Zalewska. PRZECIW (6) Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki. WSTRZYMUJE SIĘ (5) Janusz Guzik, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. BRAK GŁOSU (1) Konrad Janowski. NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

1.3 Uchwała Nr LXXIII/536/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023. W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2023 Nr LVII/432/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2022r. roku wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan dochodów o kwotę 199.656, zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.656, Po dokonaniu w/w zmian: § 1 otrzymuje brzmienie: plan dochodów budżetu gminy wynosi 194.240.302,61 zł, w tym: dochody bieżące 168.639.246,56 zł, dochody majątkowe 25.601.056,05 zł. § 2 otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 228.373.128,81zł, pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 166.762.742,76zł, pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 61.610.386,05 zł.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1) Grzegorz Olędzki. NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

1.4 Uchwała Nr LXXIII/537/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Rada Miejska w Błoniu postanawia odmówić uwzględnienia skargi na Burmistrza Zenona Reszkę w całości. Skarżący w złożonej skardze zarzuca Burmistrzowi Błonia Zenonowi Reszce naruszenie art. 7b i art. 13 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r.; poz. 775), jak również art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) w związku z wydaną Decyzją Nr 1927/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dokonując analizy wskazanych artykułów, można stwierdzić, że Burmistrz Zenon Reszka nie naruszył prawa odnośnie wskazanych przepisów.

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

1.5 Uchwała Nr LXXIII/538/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi. Skarga złożona jest na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu Pana Tomasza Wiśniewskiego w związku z brakiem udzielenia głosu na Sesji Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 19 czerwca 2023 r. skarżącemu. Z zarzutami, jak również z uzasadnieniem skargi nie można się zgodzić.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu pan Tomasz Wiśniewski działał zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r.; poz. 40), jak również ze Statutem, na Sesji Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 19 czerwca 2023 r.

Przewodniczący, prowadząc sesję we wskazanym terminie, udzielał głosu, jak również udzielił głosu skarżącemu w punkcie dotyczącym zadawania pytań. W zaistniałej sytuacji wskazać należy, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu pan Tomasz Wiśniewski nie uchybił procedurze wynikającej z przepisów prawa.

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

1.6 Uchwała Nr LXXIII/540/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnione dla operatorów i przewoźników oraz określa się warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

Dyskusja nad projektem uchwały:

Mieszkanka Gminy Błonie zwróciła uwagę na to, że podczas przygotowywania nowych 144 przystanków osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z dostaniem się do ważnych miejsc, np. do specjalistów.

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska, NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

2. Sprawy bieżące

2.1 Podjęcie Uchwały Nr LXXIII/539/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (3) Jakub Bargieł, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma.

Sesja Rady Miejskiej został zakończona.

Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 03.07.2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 03.07.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni: Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz.

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXXIV/541/23 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 217) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Dlatego też Rada Miejska w Błoniu aby móc dokonać wyboru ławników zobligowana jest do utworzenia zespołu opiniującego kandydatów.

Rada Miejska powołała zespół w składzie: – Przemysław Kubicki – przewodniczący Zespołu, – Marta Kowalska – zastępca przewodniczącego Zespołu, – Grażyna Laskowska – członek Zespołu, – Janusz Guzik – członek Zespołu. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz.

2. Uchwała NR LXXIV/542/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie. Zmiana dotyczy:

Zmiany dotyczyły dostosowania treści podjętej uchwały do obowiązujących przepisów oraz korekty precyzującej organ wykonujący wskazaną pomoc tj. “Urzędu Miejskiego w Błoniu zastępuje się wyrazami „Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu” w odpowiednim przypadku.,”

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz.

3. Uchwała NR LXXIV/543/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Błonie.

W 22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która wprowadza szereg zmian. Zmieniła się nazwa ustawy z przemocy w rodzinie, na przemoc domową. Wprowadzone zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy. Ustawa określa także, że “Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego”. W przyjętej przez Radę Miejską w Błoniu uchwale określono, że skład osobowy Zespołu ustala się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Błonia, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a i 5 ustawy. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy/kurator wskazani/wskazany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim. Nadto, określono, że członków Zespołu powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Błonia podając jego imienny skład, a członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. Wymieniono także przypadki, w których możliwe jest odwołanie członka.

Dyskusja nad projektem:

Radna Marzena Cichewicz – zadała pytanie, czy biorąc pod uwagę zapisy ustawy oraz intencje ustawodawcy poprawny jest zapis dotyczący tego, iż członków Zespołu powołuje się na czas nieokreślony, skoro w ustawie jest określenie “kadencja” czyli wymiar czasowy. Dyrektor OPS Pani Anna Fuglewicz – powiedziała, że otrzymała odpowiedź od radcy prawnego, że taki zapis jest prawidłowy.

Jak głosowali radni: Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz.

4. Uchwała NR LXXIV/544/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/531/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Po raz kolejny nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego zakwestionował i przekazał do poprawy treść powyższej uchwały. Nakazał zmienić zapis § 6 uchwały, który stanowił, że „Opłaty uiszczane są na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.” Wskazał, iż nie może być tylko jednej formy wpłaty, winna być też możliwość zapłaty za wykonane usługi w formie gotówkowej. Dlatego też w uchwale dodano, iż istnieje także możliwość wpłat w kasie banku bez pobierania opłat i prowizji bankowych.

Radni nie dyskutowali nad projektem uchwały. Jak głosowali radni: Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz.

5. Uchwała NR LXXIV/545/23 w sprawie przekazanie do Burmistrza Błonia wniosku mieszkanki Błonia.

Rada Miejska uznała, że nie posiada kompetencji, aby ustosunkować się do wniosku mieszkanki, a właściwą instytucją w sprawie wniosku jest Burmistrz.

W dn. 27.06.2023 do Rady Miejskiej wpłynął wniosek mieszkanki o następującej treści:

WNIOSEK

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego składam wniosek dotyczący w szczególności lepszego zaspokojenia potrzeb ludności dotyczące połączenia autobusowego miasta Błonie przez Radzików do Warszawy. Propozycja załatwienia sprawy to ubiegane się o Fundusze Rozwoju Przewozów Autokarowych o charakterze użyteczności publicznej dla Mazowsza oraz opcja o złożenie wniosku o wydłużenie trasy SKM z Ożarowa Mazowieckiego do Błonia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uzasadnienie:

Brak wystarczającej ilości miejsc pracy dla mieszkańców Błonia a także szkół ponadpodstawowych i wyższych dla uczniów zamieszkałych w Błoniu oraz brak szpitali i przychodni specjalistycznych dla osób starszych i chorych na terenie jest przesłanką do połączenia Błonia z Warszawą. Odległość od Warszawy to zaledwie 27 km a więc jest to w 21 wieku odległość niewielka i stworzenie warunków do jej pokonania w formie kolejowej oraz alternatywnej czyli autobusowej dla Błonia nie stanowi problemu jako dla stolicy polskiej logistyki. Błonie od 2008 roku posiada wyróżnienia i liczne nagrody jako ośrodek oparty na logistyce czyli praktycznym wdrożeniu proces planowania, realizowania i kontrolowana sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów oraz osób a więc stworzenie takiej sieci połączeń ze stolicą będzie dla tak doświadczonego ośrodka niewielkim zadaniem w dziedzinie przewozów.

Przewodniczący komisji skarg wniosków i petycji radny J. Bargieł prezentując uchwałę, stwierdził, że dotyczy wniosku mieszkanki w głównej mierze mówiącym o wydłużeniu linii SKM do Błonia, nie wspominając, że wniosek w szczególności dotyczy lepszego zaspokojenia potrzeb ludności dotyczące połączenia autobusowego miasta Błonie przez Radzików do Warszawy. Radni z treścią wniosku mogli zapoznać się 30.06.2023 – wówczas otrzymali jego treść drogą elektroniczną.

Radni nie dyskutowali nad projektem uchwały. Jak głosowali radni: Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz.

Sprawy bieżące, wolne wnioski interpelacje i pytania

W sprawach bieżących głos zabrał Burmistrz, przekazując informacje:

1. O podpisaniu przez gminę 3 umów na:

a) dofinansowanie ponad 20 tys. zł na program aktywna młodzież – środki na utworzenie Młodzieżowej Rady gminy Błonie,

b) 120 tys. zł w ramach “Mazowieckiego programu przygotowania szkół do nauki zdalnej – sprzęt i oprogramowanie dla szkół,  

c) ponad 110 tys. zł z programu “lokalne centra integracyjne”. W Błoniu m.in. takim centrum jest centrum kultury – środki z dofinansowania będą przeznaczone na modernizację sali widowiskowej na poziomie -1.

2. Gmina podpisała umowę na realizację zadania “Przebudowa ul. Engelmana i Staszica”. Zadanie jest dwuletnie, w tym roku wykonawca w ramach kompletnej przebudowy tych ulic będzie wymieniał wszystkie instalacje wewnątrz dróg, co będzie wiązało się z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Obie ulice będą poszerzone. W roku 2024 inwestycja ma być ukończona – nowe nawierzchnie i chodniki.

3. Burmistrz poinformował, że w tym roku gmina na drogi wydała blisko 23 mln zł. Nigdy tyle na drogi gmina nie wydała wcześniej. Wcześniej nie było tyle pieniędzy. Poinformował również, iż nie tak dawno gmina przekroczyła kwotę 100 mln zł w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (środki z UE + środki krajowe) w okresie kilkudziesięciu lat. Podziękował pracownikom urzędu. 

4. Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił kilkuminutową przerwę w celu przeprowadzenia konsultacji z komisją skarg wniosków i petycji wobec pisma, które wpłynęło do rady 27.06 w sprawie udostępnienia mieszkańcowi dokumentów. Po zakończonej przerwie, przewodniczący komisji skarg wniosków i petycji przedstawił ustalenia. Komisja zawnioskowała, aby przewodniczący wyraził zgodę na udostępnienie mieszkańcowi pism, o których mowa we wniosku. Przewodniczący wyraził zgodę informując, iż mieszkańcowi zostaną udostępnione wnioskowane dokumenty do wglądu po ustaleniu przez mieszkańca z kierownikiem biura rady terminu. 

Wolne wnioski, interpelacje i pytania

Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani wniosków.

Pytania:

1. Radna Irena Waśniewska – poprosiła o interwencje w dwóch sprawach: 1) ul. 3-go maja na posesji vis a vis nowego bloku przez ogrodzenie wychodzą gałęzie utrudniając przejście pieszym. 2) Posesja przy sklepie Natura – na poddaszu istnieje groźba wypadnięcia cegieł na chodnik. W obu przypadkach radna prosi o interwencję i załatwienie spraw.

W odpowiedzi Burmistrz: ad 1) “faktycznie przy ul 3-go maja zawsze był i jest problem, że każdy chce podjechać, najlepiej aby najwięcej było takich bankomatów ze 20 ustawionych i żeby samochody mogły podjeżdżać do bankomatu, żeby szyby otworzyć i wtedy można by było wybrać pieniądze. No niestety każdy chce, mówi że na chwile tylko staje, no i tam straż miejska interweniuje i policja interweniuje, ale cały czas posterunku nie ma, więc kierowcy są niereformowalni i wiecznie tam się zatrzymują. Faktycznie tam jest zakaz, to tam tamuje ruch, poza tym jest przepis i powinien być przestrzegany. Przekażę jeszcze raz straży miejskiej żeby tam się mogła pojawiać. Jeżeli chodzi o 2 pytanie było załatwione, 3 pytanie odnośnie tego budynku na rynku. Tak sytuacja jest znana od wielu lat, ten budynek od frontu jeszcze jakoś wygląda, ale od zaplecza w ogóle jest juz w bardzo złym stanie technicznym i też się boimy, że grozi zawaleniem. My nie mamy właściwości aby w tej sprawie działać, możemy informować powiatowy nadzór budowlany ..oczywiście, że zawiadamiamy, natomiast jest tylko problem taki, że sprawy trwają dosyć długo. Zostało już pewnie z rok temu zawiadomienie też wysłane odnośnie tego budynku obok między centrum kultury, a strażą pożarną, odpowiedź była taka, że tam jeszcze nie ma takiego zagrożenia i żadnej czynności PINB nie podjął w tej sprawie, więc bardzo nam trudno … te sprawy trwają niezwykle długo, tak, a tu jest jeszcze gorszy stan niż w tamtym budynku, więc..ale swoje na pewno zrobimy i te informacje pisemnie do PINB-u przekażemy o tym zagrożeniu. Dziękuję”

2. Radna Ewa Podyma – dwie sprawy. Pierwsza dotyczy komunikacji autobusowej Błonie-Warszawa. Poprosiła, kierując w stronę Sekretarza gminy słowa wiary w jego kreatywność. I że wymyśli on coś, będzie o tym myślał i że sprawa nie zostanie zakończona (w domyśle tak jak teraz, że rozwiązaniem ma być linia 14). Autobusy są potrzebne. Prośba aby wrócić do tematu. Druga sprawa – terminowa. Na komisji oświaty poruszany był temat oddziałów przygotowawczych. Są one likwidowane, a dzieci z nich muszą być umieszczone w różnych szkołach podstawowych. Naczelnik wydziału oświaty i Burmistrz Książek, poinformowali, że będzie to zgodne z miejscem zamieszkania. Upłynęło 3 tygodnie, a w sprawie nic się nie ruszyło. Nie wiadomo, które dzieci, z których oddziałów, z których klas pójdą do jakich szkół. Informacja jest potrzebna dla rodziców i dzieci.

W odpowiedzi, Burmistrz – przypomniał, że mamy tzw. rejony, podział, którego gmina musi się trzymać. Wyjątki rozpatrywane są indywidualnie. Sekretarz gminy – Nic nowego od przedostatniej sesji w sprawie się nie wydarzyło. Kreatywność jest ograniczona przepisami prawa. Ustawa o transporcie zbiorowym mówi jasno, że gmina odpowiada za transport po terenie gminy i tam może go tworzyć. Nie możemy tworzyć linii międzymiastowych. Gdyby pojawiła się jakaś firma komercyjna, wówczas taką linię można tworzyć. Po raz kolejny przypomniał sytuację z PKS Grodzisk Maz. oraz zwrócił uwagę, iż podjął działania, aby zapewnić mieszkańcom Radzikowa dojazd od Błonia, aby miejscowości nie były w ogóle odcięte. PKS odmówił w kwietniu przedłużenia umowy, wiec gmina podjęła działania, aby zapewnić dojazd do Błonia (linia 14). Po dwóch miesiącach PKS przysłał pisemko, że nieznacznie sytuacja się u nich poprawiła (nie wie sekretarz co to znaczy sytuacja się nieznacznie poprawiła). My zrobiliśmy to co mogliśmy. Poinformował, że od dwóch, czy nawet trzech tygodni próbuje się skontaktować z firmą z Sochaczewa – bezskutecznie. Proszę nie liczyć na kreatywność, bo przepisy prawa nie pozwalają. Sekretarz nie jest przewoźnikiem, nie otworzy też takiej firmy, bo to się nie opłaca. Gdyby to się opłacało, byłaby tu (w gminie) cała plejada chętnych. Obecnie PKS Grodzisk Maz. ma monopol przełamywany przez PKS Tarnobrzeg, który powoli ich wypiera dając dużo lepsze oferty. Jeśli pojawi się możliwość organizacji, będziemy rozmawiali. Radna Podyma – dodała, że mieszkańcy z pobliskich wsi są bardzo zadowoleni z linii 14.

Sekretarz zdaje sobie sprawę z problemu dot. autobusu do Warszawy, choć jego zdaniem, obecnie problem podnoszony jest nie do końca przez osoby, które z tej linii korzystały (korzystały od wielkiego dzwonu), jest kilkadziesiąt osób w sakli gminy, które jeździły regularnie, co wynika z zestawień otrzymywanych z PKS Grodzisk Maz. – regularnie 100 osób jeździło do i wracało z Warszawy. W najgorszej sytuacji są ci co wysiadali po drodze do Warszawy. Sekretarz ma tego świadomość. Ale jest autobus finansowany przez gminę ten co jeździ z Pass do Starostwa. Można się przesiąść na czerwony autobus przy Starostwie w Ożarowie.

3. Radny Marcin Kołota – w ramach informacji bieżących przekazał pan Burmistrz informację o środkach na modernizację kina. Czy pan wie, na czym będzie polegała ta modernizacja? Burmistrz – tyle ile powinienem ogolnie wiedzieć to wiem, a szczegóły zna pani dyr. Centrum Kultury, więc proszę zwrócić się do niej to udzieli szczegółowych informacji.

4. Irena Waśniewska – powracając do tematu autobusu, zdaje sobie radna sprawę, że sekretarz dwoił się i troił w sprawie razem z panem burmistrzem, ale chciałaby wiedzieć, czy jeśli będzie taka szansa, aby z PKS Grodzisk wrócić do ponownych negocjacji np. z ewentualną mniejszą częstotliwością kursów, czy jest szansa, że spróbujemy odtworzyć tę linię? Sekretarz – w tej chwili stan faktyczny jest taki, że mamy podpisane umowy i zobowiązania finansowe na linię 14, w związku z tym środki, które były zarezerwowane w budżecie na linie do Warszawy ( a PKS poinformował o zerwaniu umowy), to środki te zostały przekierowane na linię nr 14. Nie było bowiem ekstra pieniędzy, które czekałyby na naszą decyzję, czy utworzymy jakąś nową linię, czy nie. W związku z tym umowa zawarta jest do końca przyszłego roku (umowa na linię 14), wiec na obecną chwilę nie ma w budżecie środków (na linię do Warszawy). Nie ma też informacji, aby jakaś inna firma próbowała w to miejsce wejść. Sekretarz będzie starał się skontaktować z firmą z Sochaczewa.

5. Radna Marzena Cichewicz – dwa pytania: 1) mówił pan Burmistrz, że gmina pozyskała 100 mln zł z różnych form dofinansowania. Te pozyskane 100 mln zł w jakim okresie jest pozyskane 3,5,10 lat?

2) w kontekście problemu z autobusem do Warszawy. Padły słowa z ust pana Sekretarza, że ZTM w Warszawie nie jest zainteresowany przedłużeniem linii 713 z uwagi na czas przejazdu. Jednakże w 2014 z ZTM gmina otrzymała wraz z ofertą pismo, w którym proponowane było utworzenie do linii 713 tzw. linii L (lii lokalnej) – ZTM to proponował, czy jest szansa, aby gmina zwróciła się do ZTM z pytaniem, czy taką linię (lokalną L) by zrobili – linia z Błonia do Ożarowa, linia lokalna jako połączenie do linii 713?

Burmistrz – ad1 – to jest łączny czas jakieś 15 lat. Sekretarz – ad2) – chciałby zwrócić uwagę, że mamy teraz linię która jeździ do Ożarowa (Pass – Błonie – Ożarów) i jest możliwość przesiadki, to jest linia którą finansujemy wspólnie z Ożarowem. Radna Cichewicz – wie, że taka linia istnieje, jednak standard tej linii jest inny niż oczekiwania społeczne – częstsze kursy, itd. – wiemy jak obecnie wygląda rozkład jazdy tej linii z Passu. Sekretarz – kursów na tej linii dziennie jest 10 albo 12, uważa że jest to wystarczająca ilość, podobne ilości kursów dotyczą wszystkich linii na terenie gminy. Mieszkańcy korzystają z tej linii i przesiadają się w Ożarowie.

6. Radny Jarosław Uraszewski – otrzymuję często zgłoszenia dotyczące libacji alkoholowych, dewastacji i uszkadzania mienia gminnego i prywatnego – problemem są trzy miejsca – jest to Rynek, ul. 11-go listopada oraz amfiteatr, gdzie odbywają się nocne rajdy i jest duży hałas. Zgłoszenia na Policję nie pomagają, brak reakcji ze strony Policji. Co my możemy zrobić (jako gmina) w tej sprawie? Burmistrz – jest w tej sprawie w ciągłym kontakcie z komendantem posterunku Policji w Błoniu. Za kwestie bezpieczeństwa opowiada Policja, jest to zadanie państwa, a nie samorządu. Wielokrotnie o tych trzech rejonach mówił komendantowi Policji i trudno się za komendanta wypowiadać, dlaczego jest taka, czy inna reakcja. Proponuje, aby ustalić termin i zaprosić na posiedzenie komisji bezpieczeństwa pana komendanta Policji. Komendant na pewno przyjmie zaproszenie bo zna te problemy. Sekretarz – raz w roku w powiecie, komendant powiatowy Policji składa raport nt. bezpieczeństwa w powiecie. Sugestia, podpowiedź policjantów – jest taka strona, na której można zaznaczyć miejsca niebezpieczne. Bardzo dokładnie są rozliczani policjanci z działań dotyczących takich miejsc, tych zaznaczonych. Jest to sprawdzane i pilnowane. Sekretarz proponuje zaznaczenie na tej stronie tych miejsc. Dodał, że wg raportu w powiecie jest wolne 40 wakatów policyjnych.

7. Mieszkanka Grażyna Czaplicka – panie Burmistrzu, dochodzą słuchy, że PKS Grodzisk Maz. chciałby dalej tą linie do Warszawy prowadzić, tylko że Błonie już ma linię 14 – czy to jest prawda? Druga sprawa, to prośba taka – proszę wytłumaczyć ludziom chorym i niepełnosprawnym jak mają dojechać do Warszawy do lekarza. Muszą wcześnie wyjść, aby dotrzeć do pociągu, który może nawet wcale nie przyjechać. Dodała, że nie jest prawdą to co powiedział Sekretarz, iż są autobusy co 15 minut, bo to sprawdziła, nie ma też rozkładu autobusu do Ożarowa. Sama jest niepełnosprawna, jest po 40 operacjach, płacząc zwracała uwagę, że ciężko jest na chorych nogach dojść do PKP. Przykre, że tak się traktuje osoby niepełnosprawne.

Sekretarz – tak to prawda, Grodzisk Maz. kilka dni temu wystosował pismo, że nieznacznie poprawiła się u nich sytuacja kadrowa (z kierowcami), ale to już było po podpisaniu wszystkich umów. Rozkłady jazdy wiszą i zostały tak zmienione, aby spod dworca PKP i z ul. Nowakowskiego autobusy pojawiały się co 15 minut. Zwrócił uwagę na linię 11, która może mieć opóźnienie z racji trasy po drodze DK92, gdzie są korki często, a przez to opóźnienia. Problem pojawi się niebawem z linią nr 10 jadącą ul. Bieniewicką z uwagi na planowany remont ulicy, który potrwa do końca roku. Trasa autobusu będzie zmieniona.

8. Radna Marzena Cichewicz – chciałam zapytać o linię autobusową, która ma być ewentualnie w przyszłym roku uruchomiona z Faszczyc. Czy coś dzieje się w tej sprawie, była dyskusja, że może w 2024 uda się tą linię uruchomić? Sekretarz – w tej chwili mamy tę linię wyznaczoną, przystanki autobusowe określone, czekamy na wycenę. Wszystko zależy od tego, ile to będzie kosztowało i czy znajdą się na nią pieniądze w budżecie.

9. Radna Grażyna Laskowska – jaki będzie zakres remontu ul. Bieniewickiej? Sekretarz – w ramach pieniędzy z CPK, gmina Błonie otrzymała 5 mln zł, a powiat 10 mln zł na wydanie na terenie gminy Błonie. Przetarg się odbył, umowa ma być lub już jest podpisana. Firma ma czas do końca tego roku na remont. Zakres prac to pełna przebudowa – droga, chodnik, ścieżka rowerowa.

10. Mieszkanka Grażyna Czaplicka – ma prośbę, krępującą dla niej. Chodzi o pomoc w zorganizowaniu ułatwienia, aby mogła sama z piwnicy wystawić rower, aby nie być uzależnionym od pomocy kogokolwiek. Burmistrz nie wie co odpowiedzieć w takiej sytuacji. Jest wiele osób niepełnosprawnych i jest mu przykro. Może jakimiś niezbyt wielkimi środkami postara się pomóc. Budynki (ten też w którym mieszka pani) nie są własnością gminy. Proszę napisać podanie i zaproponować rozwiązanie coś co dałoby się wykonać, zobaczymy co się da w sprawie zrobić.

11. Radna Jadwiga Sowińska – remont na ul. Bieniewickiej – kiedy remont się zacznie, czy będzie także przebudowa oświetlenia ulicznego, po której stronie będzie ścieżka? Sekretarz – remont/przebudowa powinny zacząć się jak najszybciej to możliwe. Nie jestem w stanie powiedzieć kiedy wejdą. Lamp oświetleniowych na pewno nie będzie na środku chodnika. Wydaje mi się, że ścieżka będzie po stornie północnej, ale nie wiem dokładnie.

Sesja Rady Miejskiej został zakończona.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie