Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 30.10.2023

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 16.10.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni: Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz.

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXXVIII/564/23 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna. 1.Planem objęty jest obszar od strony północnej – ul. 3 Maja, od strony wschodniej – ul. Szkolna, od strony południowej – ul. Nowakowskiego, od strony zachodniej – ul. Poniatowskiego. Przeznaczenie terenu: W granicach planu wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolami: 1) MN1, MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MNU1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 3) MW1, MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 4) MWU1, MWU2, MWU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 5) KDD1 – teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 2. Ustala teren, o których mowa w ust. 1 pkt 5 jako teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 3. Dopuszcza się na obszarze objętym planem lokalizowanie zadań dla realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami i przepisów odrębnych z zakresu uzbrojenia terenu w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu dopuszczonych planem.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (2):, Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski.

2. Uchwała NR LXXVIII/565/23 w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Błoniu Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu. Rada Miejska do prac powyższej komisji wskazała radnych: Grażynę Laskowską i Jakuba Bargła.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (2):, Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski.

3. Uchwała NR LXXVIII/566/23 zmieniająca uchwałę Rady Mieskiej w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej gminy na lata 2023-2038. Zmianie nie ulegają: deficyt, wielkość przychodów z tytułu wolnych środków, wielkość długu na koniec 2023r., wielkość rozchodów. W planie w przedsięwzięciu w kategorii pozostałe pt. budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. 3-go maja na odcinku DW720 ul. Poniatowskiego – DK92 ul. Powstańców dodany został cel przedsięwzięcia, a w pozycji tp. budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich 579, 700, 720 – w związku ze zdjęciem limitu wydatków usuwa się limit zobowiązań. 

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, JadwigaSowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska BRAK GŁOSU (2): Jacek Cieślak, Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (2): Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski

4. Uchwała NR LXXVIII/567/23 w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska wobec skargi mieszkańca z dn. 17.10.2023.. Rada postanowiła w uchwale przekazać skargę zgodnie z właściwością miejscową do Wojewody Mazowieckiego. Rada zajęła stanowisko, że treść skargi, zarzuty są identyczne jak w poprzednich skargach. Obecna skarga różni się jedynie numerem uchwały podjętej przez Radę Miejską.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, JadwigaSowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska BRAK GŁOSU (2): Jacek Cieślak, Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (2): Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski

5. Uchwała NR LXXVIII/568/23 w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska wobec skargi mieszkańca z dn. 27.10.2023. Rada postanowiła w uchwale przekazać skargę zgodnie z właściwością miejscową do Wojewody Mazowieckiego. Rada zajęła stanowisko, że treść skargi, zarzuty są identyczne jak w poprzednich skargach. Obecna skarga różni się jedynie numerem uchwały podjętej przez Radę Miejską.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, JadwigaSowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska BRAK GŁOSU (2): Jacek Cieślak, Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (2): Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski

5. Projekt Uchwała NR LXXVIII/568/23 w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowe i wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej. Tym razem projekt uchwały zakładał powrót do pierwotnej wersji lokalizacji pomnika tj. do skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej – a uchwały LXXVI/558/23 z 09.10.2023 oraz LXXVI/23 z dnia 16.10.2023 straciłyby moc. Jednakże po zaprezentowaniu projektu przez Burmistrza, przewodnicząca komisji ładu przestrzennego i rolnictwa radna Grażyna Kościńska, złożyła wniosek formalny o przesunięcie projektu do ponownego rozpatrzenia w komisji z uwagi na niewypracowanie w komisji opinii ze względu na brak wystarczającej ilość informacji w tej sprawie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem – radni Rady Miejskiej przesunęli uchwałę do ponownej pracy w komisji ładu przestrzennego i rolnictwa.

Jak nad wnioskiem głosowali radni: ZA (13) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska PRZECIW (4): Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Ewa Podyma, Irena Waśniewska WSTRZYMUJE SIĘ(1): Jakub Bargieł, BRAK GŁOSU (1): Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (2): Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski.

Po zakończeniu głosowań nad projektami uchwał, głos zabrał Burmistrz zapraszają radnych na spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się zaraz po zakończeniu sesji.

Sesja została zakończona.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie