Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 20.11.2023

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 20.11.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni: Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXXIV/569/23 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Błonie na lata 2023-2038.

Zmianie nie ulegają przedsięwzięcia. Zmiana dotyczy zwiększenia deficytu roku bazowego (2023 r.) o niecale 2,5 mln zł, który pokryty zostanie z wolnych środków.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

2. Uchwała NR LXXIV/570/23 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Błonie na rok 2023:

W uchwale budżetowej na rok 2023:

– zmniejsza się plan dochodów o kwotę 575 101, 80 zł

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 857 131 zł

– po zmianach plan dochodów wynosi 203 543 158,35 zł

– po zmianach plan wydatków wynosi 235 805 514,91 zł

– deficyt stanowi 32 236 356, 56 zł – pokrycie deficytu wolnymi środkami w kwocie 10 833 034,16 zł oraz kredytem w kwocie 21 300 000 zł.

– dług gminy planowany na koniec roku to 61 000 000

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (4): Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

3. Uchwała NR LXXIV/571/23 w sprawie ustalenia podatków od środków transportu.

Wzrost podatków średnio o 15%. Wartości przyjęte w uchwale są jednak niższe niż wartości określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dn. 21.07.2023 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. 2023 poz. 774).  Szczegółowy wykaz stawek podatków znajduje się uchwale (wszystkie uchwały podatkowe publikujemy na dole tego wpisu), którą można także zobaczyć na stronie gminy.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Grażyna Laskowska, NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

4. Uchwała NR LXXIV/572/23 w sprawie ustalenia podatków od nieruchomości.

Wzrost podatków średnio o 15%. Wartości przyjęte w uchwale są jednak niższe, niż wartości określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dn. 21.07.2023 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. 2023 poz. 774).

Stawki:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1m21,02 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1m233,10 zł

c) zajętych na działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałem siewnym – od 1m215,43 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – od 1m26,68 zł

e) pozostałych, w tym przeznaczonych na odpłatną statutową działalność pożytku publicznego – od 1m210,90 zł

2. Od budowli – 2% ich wartości

3. Od gruntów:

a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -od 1m2 – 1,34 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 6,55 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego – od 1m20,47 zł

d) niezabudowanych objętych planem rewitalizacji – od 1m24,29

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

5. Uchwała NR LXXIV/573/23 w sprawie obniżenie średniej ceny skupu żyta jako podstawa do wyliczenia podatku rolnego na rok 2024.

Obniżenie średniej ceny skupu żyta określonego w komunikacie GUS z dn. 19.10.2023 z kwoty 89,63 zł do kwoty 60 zł z 1 dt.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (3): Grażyna Laskowska,  Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski,  NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

6. Uchwała NR LXXIV/574/23 w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta podczas II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy Muzeum Ziemi Błońskiej. Z inicjatywy IPN oraz Muzeum Getta Warszawskiego powstał projekt pt. “Macewy Pamięci”, którego celem jest upamiętnienie polskich współobywateli wyznania mojżeszowego zamordowanych w czasie II wojny światowej. Projekt zainicjowany został po ogłoszeniu przez Senat RP roku 2023 rokiem pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oraz z uwagi na 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W okresie międzywojennym ponad 30% mieszkańców Błonia stanowili mieszkańcy narodowości żydowskiej. Ze uwagi na kilkukrotne zajmowanie się przez Radę Miejską tematem “macewy”,  na sesję rady zaproszony został koordynator projekty “Macewy Pamięci” Pan Mateusz Blicharz. Podczas swojego wystąpienia wyjaśnił radnym kwestię dotyczące wątpliwości radnych.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (3): Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska,  Grzegorz Olędzki, NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

7. Uchwała NR LXXIV/575/23 w sprawie ustanowienie w gminie Błonie wieloletniego programu osłonowego “Posiłek w szkole i w domy” na lata 2024-2028. Program jest kontynuacją przez gminę tożsamego programu uchwalonego n lata 2019-2023. Założenia oraz wytyczne w programie zgodne są z wymaganiami ustawy.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (3): Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

8. Uchwała NR LXXIV/576/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków. Rada podwyższyła do 200% kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 pkt 1 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności w ramach powyższego programu.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (1): Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

9. Uchwała NR LXXIV/577/23 w sprawie programu współpracy gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024r. Gminy ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane do przygotowania i realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program będący przedmiotem uchwały powstał na bazie programu współpracy gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (1): Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

10. Uchwała NR LXXIV/578/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie w okolicach ulic Passowska i Modlińska. Przyjęta uchwała pozwoli na ustalenie kompleksowych zasad zagospodarowania tego obszaru oraz docelowo skróci czas realizacji inwestycji o okres dotychczas niezbędny na ustalenie warunków zabudowy. Rozpoczęcie przystąpienia do sporządzenia planu wynika ze złożonych do gminy wniosków o ustalenie planu.

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (1): Sławomir Piotrowski NIEOBECNI (3): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

11. Uchwała NR LXXIV/579/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie w okolicach ulic 3 Maja, Szkolna i Nowakowskiego. Przyjęta uchwała pozwoli na dostosowanie ustaleń plany do zmieniających się uwarunkowań przestrzennych oraz rozwijające się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozpoczęcie przystąpienia do sporządzenia planu wynika z wniosków złożonych przez mieszkańców oraz przedsiębiorcę.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Andrzej Pływaczewski,  NIEOBECNI (5): Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

12. Uchwała NR LXXIV/580/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie – Żukówka Północ. Przyjęta uchwał pozwoli na jednolite zagospodarowanie terenu oraz dostosowanie ustaleń planu do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Błonie.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Andrzej Pływaczewski,  NIEOBECNI (5): Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

13. Uchwała NR LXXIV/581/23 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Błonia. Rada Miejska pismem z dnia 24.08.2023 Wojewody Mazowieckiego otrzymała skargę mieszkanki Błonia na burmistrza Błonia. Komisja skarg po analizie sprawy ustaliła, iż brak jest przesłanek do uznania skargi. Tym samym podjęta uchwała odmawia uwzględnienia skargi mieszkanki na Burmistrza.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Andrzej Pływaczewski, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Marzena Cichewicz, NIEOBECNI (5): Grzegorz Olędzki, Ewa Podyma, Sławomir Piotrowski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska.

Sprawy bieżące, wolne wnioski interpelacje i pytania

W sprawach bieżących głos zabrali:

1. Burmistrz – zaprosił mieszkańców w szczególności dzieci w dn. 03.12.2023 na rynek w Błoniu na przywitanie Świętego Mikołaja, który w tym dniu przyjedzie do Błonia oraz corocznego odpalenia choinki w Parku Bajka. Na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w dn. 28.11 oraz 14.12 – Burmistrz wspólnie z p. Skarbnik prezentować będzie plan budżetu na rok 2024.

Wolne wnioski, interpelacje i pytania

1.Radni nie złożyli żadnych interpelacji ani wolnych wniosków.

Pytania:

1. Radny Jakub Bargieł – czy możliwe jest zamontowanie oświetlenia na placu zabaw w parku Bajka, by dzieci w sezonie jesienno-zimowym mogły z niego korzystać. W odpowiedzi Burmistrz – zastanowimy się i zobaczymy jakie są tam możliwości.

2. Radna Marzena Cichewicz – wiedząc jaka jest sytuacja, o czym wielokrotnie informował sekretarz gminy (brak chętnych do świadczenia usług), czy szukamy jakiegoś alternatywnego rozwiązania, aby przywrócić połączenie autobusowe do Warszawy? W odpowiedzi Burmistrz podtrzymuje to, co do tej pory było w sprawie powiedziane, nic się w sprawie od czwartku (od czasu komisji RM) nie zmieniło. Radna podkreśliła że wie o tym, że się nic nie zmieniło, a kontekst pytania jest inny – czy gmina szuka jakiegoś alternatywnego rozwiązania dla tej sytuacji. Burmistrz w odpowiedzi – ironicznie stwierdził, że przecież tramwajów czy metra do Błonia nie podciągnie, nie wie jaka mogłaby być alternatywa i podtrzymuje to co powiedział. Radna ironizując stwierdziła, że może połączenie helikopterem, albo taxi. Wyjaśniła też, co ma na myśli mówiąc o alternatywnym rozwiązaniu (np. przystąpienie do porozumienia międzygminnego “przewozy grodziskie” Ożarowa Maz.) W uzupełnieniu Sekretarz wyjaśnił zawiłości sprawy i stwierdził, że nie widzi innego wyjścia jak organizacja linii przez jakiegoś przewoźnika, a po jej uruchomieniu można byłoby rozmawiać o dofinansowaniu tej linii przez gminę. Ruch nie jest po naszej stronie, bo nie mamy w tej chwili do tego prawa (stwierdził sekretarz. P. Kubicki).

3. Radny Konrad Janowski – prośba do Pana Sekretarza jako radnego powiatowego; radny zauważył że oświetlenie przy drogach powiatowych uruchamia się znacznie później, niż oświetlenie przy drogach gminnych, prośba więc o interwencję, że jak już jest zmrok, aby już świeciło. Sekretarz – zaskoczę Pana, całe oświetlenie zarówno przy drogach powiatowych jak i gminnych jest obsługiwane przez gminę – czy to droga krajowa, wojewódzka, czy gminna – obsługuje gmina. Problem o którym mówi radny najprawdopodobniej wynika z prowadzonej wymiany systemu oświetleniowego, w tym lamp na ledowe. Wdrażamy program centralnego zarządzania oświetleniem, proces rozpoczęliśmy w tym roku w przyszłym powinno to już działać. Wówczas będzie pełna informacja np. która lampa się nie pali i problem ten powinien zniknąć.

4. Radna Marzena Cichewicz – dwa pytania – 1. jaki jest harmonogram, plan, od którego obszaru rozpoczyna się montaż centralnego systemu zarządzania oświetleniem? 2. kiedy nastąp otworzenie centrum administracji, gdyż jak Pan Burmistrz informował, zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca roku? ad 2. Burmistrz -trwają prace wykończeniowe, trwają prace wokół budynku (przebudowa ul. Sienkiewicza). Trudno powiedzieć mi precyzyjnie kiedy prace będą zakończone, do końca roku powinny być zakończone. Ad.1 – Sekretarz – jeśli chodzi o system zarządzania oświetleniem, to w pierwszej kolejności będą dwie ważne ulice Krzywa i Wierzbowa gdzie będziemy światło załączać o 22 a wyłączać o 2 nad ranem. A mówiąc poważnie, system, na który gmina otrzymała dofinansowanie w pierwszej kolejności obejmuje analizę energochłonności budynków użyteczności publicznej (mamy to zinwentaryzowane). Do tego systemu w drugiej kolejności będą włączone ulice (lampy uliczne), nie ma jakiegoś planu. Jak już system będzie działał, wszystko będziemy mieli gotowe (obwody itp.) po kolei będziemy do systemu wszystko dołączać.

5. Radny Konrad Janowski – czy do momentu wdrożenia tego nowego systemu, tam gdzie lampy załączają się później można to zmienić? Sekretarz – tak można proszę to zgłaszać.

6. Radna Grażyna Laskowska – w kwestii oświetlenia – sprzedający na targu zgłaszają, że oświetlenie jest wyłączane za późno i muszą w ciemności rozkładać towar, prosi aby wydłużyć to oświetlenie targu. Wyjaśniono radnej, że oświetlenie na targu w nocy nie jest uruchomione, więc musiałoby być zapalane światło wcześniej, aby widno było na targu z samego rana. Burmistrz ma sprawę zweryfikować.  

Sesja został zakończona.

Przyjęte przez Radę Miejską uchwały podatkowe na rok 2024:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie