Informacje z sesji Rady Miejskiej z dnia 09.10.2023

Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 09.10.2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 09.10.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni: Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska.

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXXVI/555/23 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Błonie na lata 2023-2038.

Zmiany w WPF dotyczą zwiększenia nakładów i limitów wydatków, limitów zobowiązań w 2024 r., na przedsięwzięcia z kategorii pozostałe – a konkretnie na remont drogi gminnej 401108W ul. Passowska – łączne nakłady to 2,1 mln zł w tym w roku 2023 – 910 tys. zł, w roku 2024 – 1,190 tys. zł. Jednocześnie zmniejsza się nakłady i limit wydatków w rok 2023 odpowiednio na zadania –  80 tys. zł z zadania budowa ul. Polnej w Błoniu, 100 tys. zł z zadania przebudowa drogi gminnej Góra Wieś – Nowa Górna, 200 tys. zł z zadania budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700 i 720 w Błoniu.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska

2. Uchwała NR LXXVI/556/23 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Błonie na rok 2023:

W uchwale budżetowej na rok 2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.579.681 zł (wydatki bieżące). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.579.681 w tym wydatki majątkowe o kwotę 16 000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 1.563.681 zł . Po zmianach plan dochodów gminy wynosi 203.132.205,78 zł, a plan wydatków gminy wynosi 232.962.329,54 zł.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska

Głos zabrał radna Sejmiku Województwa Maz. Anna Brzezińska – przekazała informację o podpisaniu umowy na wykonanie projektu przebudowy i budowy nowego przebiegu drogi 579. Zapytana o wpisanie obwodnicy wschodniej Błonia do planu finansowego województwa mazowieckiego, stwierdziła że we wtorek ma odbyć się w sejmiku posiedzenie na którym omawiany będzie plan transportowy. Wie, że to zadanie było w priorytetach sprawdzi więc i przekaże informacje do przewodniczącego Rady (do dnia 22.10.2023 informacja nie wpłynęła do biura rady).

3. Uchwała NR LXXIV/557/23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podczas sesji przeprowadzona został procedura wyboru ławników. Powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania. Przeprowadzono głosowanie, w którym udział wzięło 19 radnych (wszyscy radni obecni podczas sesji). W wyniku głosowania stwierdzono, że do Sądu Okręgowego w Warszawie na ławników wybrano panią Teresę Ewę Młynarczyk oraz panią Krystynę Maciejczak.

Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. BRAK GŁOSU (1):  Grażyna Laskowska, NIEOBECNI (2): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska

4. Uchwała NR LXXIV/558/23 w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta podczas II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy ul. Sienkiewicza dz. ew. nr 43/1 0016. Z inicjatywy IPN oraz Muzeum Getta Warszawskiego powstał projekt pt. “Macewy Pamięci”, którego celem jest upamiętnienie polskich współobywateli wyznania mojżeszowego zamordowanych w czasie II wojny światowej. Projekt zainicjowany został po ogłoszeniu przez Senat RP roku 2023 rokiem pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oraz z uwagi na 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W okresie międzywojennym ponad 30% mieszkańców Błonia stanowili mieszkańcy narodowości żydowskiej. 

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMALI SIĘ (1): Grzegorz Olędzki, BRAK GŁOSU (1): Grażyna Laskowska, NIEOBECNI (2): Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska

2. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Naczelnik wydziału planowania przestrzennego:

W dn. 08.12.2022 była przedłożona informacja o żądaniach i roszczeniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną do dnia 30.09.2022 r. i przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w dn. 19.12.2022 r.

Informacja o roszczeniach od 01.10.2022 do 30.09.2023 – brak roszczeń; decyzję ustalające opłatę planistyczną – wydano 14 decyzji. Łączna kwota naliczeniowa to 876 822,78 zł uzyskane dochody z tego tytułu to 45 825,42 zł.

3. Informacja o wynikach kontroli oświadczeń majątkowych:

Oświadczenia majątkowe 20 radnych zostały złożone w komplecie i w terminie. Przeprowadzona przez przewodniczącego Rady Miejskiej analiza oświadczeń majątkowych nie stwierdziła uchybień. Urząd Skarbowy w dn. 17.08.2023 przesłał informację o analizie oświadczeń majątkowych radnych, stwierdzając błędy w niektórych oświadczeniach. Błędy zostały przez radnych skorygowane, a poprawki przesłane do Urzędu Skarbowego. Burmistrz poinformował, iż osoby z UM, które powinny złożyć oświadczenia majątkowe złożyły je w terminie. Trwa proces weryfikacji oświadczeń. Oświadczenie burmistrza zostało złożone w terminie, a Wojewoda Mazowiecki nie stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniu

Sprawy bieżące, wolne wnioski interpelacje i pytania

W sprawach bieżących głos zabrali:

1. Burmistrz – zaprosił wszystkich na spotkania z mieszkańcami, które odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach: 17.10.2023 OSP Bieniewice, 18.10.2023 OSP Bieniewo, 19.10.2023 centrum kultury w Bramkach, 24.10.2023 OSP Górna Wieś, 25.10.2023 dom kultury w Radzikowie, 26.10.2023 Zespół Szkół nr 1 ul. Łąki 2, 30.10.2023 centrum kultury w Błoniu. Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 18.00. 

Burmistrz przedstawił także sytuację dotyczącą realizowanych przez gminę inwestycji, które przebiegają planowo. Podziękował za udział w spotkaniach i wydarzeniach, które odbyły się na terenie gminy.

Wolne wnioski, interpelacje i pytania

1.Radni nie złożyli żadnych interpelacji.

2. Wolne wnioski – wniosek o pośmiertne nadanie Honorowego Obywatelstwa Błonia Panu Władysławowi Tyll złożył radny Olędzki – wniosek podpisało 12 radnych.

Pytania:

1. W pierwszej kolejności przewodniczący udzielił głosu radnemu Sejmiku Piotrowi Kalembie, który w wypowiedzi skupił się na dobrej współpracy i podziękowaniach.

2. Radny Sławomir Piotrowski – podziękował burmistrzowi, wiceburmistrzowi, sekretarzowi i naczelnikowi wydziału za remonty dróg. Zapytał o sprawę inwestycji przy Towarowej (chodziło radnemu o ul. Kolejową i składowisko odpadów spożywczych) czy coś szerzej pan Burmistrz może powiedzieć na ten temat. W odpowiedzi Burmistrz – podziękował za podziękowania. Wyjaśnił, iż wniosek złożony przez inwestora jest w trakcie postępowania administracyjnego, nie ma rozstrzygnięcia sprawy, a urząd też jest po stronie mieszkańców w tej sprawie.

3. Przewodniczący Wiśniewski Tomasz – na jakim etapie jest wniosek mieszkańców dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie przy ul. Modlińskiej tam, gdzie inwestor chciał wybudować betoniarnię? Burmistrz – oficjalne stanowisko było prezentowane, spotkaliśmy się z inwestorem, do wydziału architektury w starostwie wysłaliśmy pismo, też pismo do WIOŚ – urząd poinformował instytucje, że mimo niejasności prawnych w tej sprawie dla tej inwestycji powinna być wydana przez gminę Błonie decyzja środowiskowa (od redakcji – decyzja do czasu nagłośnienia sprawy przez mieszkańców i radną Cichewicz nie była wydana) – taką opinię przedstawił urząd błoński do WIOŚ i Starostwa (wydz. archit.) oraz że pomimo, iż dla tego terenu jest plan zagospodarowania przestrzennego, to inwestycja powyższa jest w niektórych punktach niezgodna z planem. Ostatecznie powiat wydał negatywną decyzje dotyczącą pozwolenia na budowę. Sprawę Burmistrz uważa za zamkniętą. Przekazał także informację, że właściciel terenu, poinformował urząd o planach budownictwa wielorodzinnego na tym terenie i planach złożenia do urzędu wniosku w ramach specustawy deweloperskiej. Wniosek jeszcze do urzędu nie wpłynął. Zmieniły się przepisy odnośnie planowania przestrzennego, sam proces zmiany planu zagospodarowanie trwa długo, poprosił burmistrz, aby naczelnik wydziału planowania wyjaśniła szczegóły. Naczelnik wydziału planowania – z uwagi na zmianę przepisów, zmiana planu zagospodarowania jest utrudniona, jednakże wniosek możemy procedować i na najbliższej komisji ładu przestrzennego przedstawimy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu nie tylko tego ale i innych. Obecnie jeśli chodzi o procedowanie wniosków w oparciu o ustawę deweloperską, to jest utrudnienie związane ze strategią rozwoju portu CPK, której jeszcze nie mamy (nie jest uchwalona), a procedowanie w ramach ustawy deweloperskiej musi być z tą strategią zgodne – przez to mamy związane ręce (przy procedowaniu wniosków w ramach specustawy deweloperskiej).

3. Radny Jakub Bargieł – czy jest możliwe utworzenie na rewitalizowanych glinkach w okresie wakacyjnym kąpieliska? Burmistrz – teren ten ze względu na bardzo płytkie wody nie jest w stanie spełnić wymagań dotyczących sanepidu. Aby kąpielisko utworzyć trzeba regularnie poddawać badaniu wodę. 50 czy 30 lat temu takich wymagań jak obecnie nie było (burmistrz sam się tam kąpał) dlatego nie można utworzyć tam kąpieliska, wody nie spełnią wymagań.

4. Radny Andrzej Pływaczewski – przy ul. Kilińskiego drzewa wchodzą gałęziami na jezdnię, drapią samochody po dachy, czy można byłoby coś z tym zrobić, przyciąć? Burmistrz – poprosi odpowiednie służby aby to sprawdzić.

5. Radna Irena Waśniewska – poprosiła o upór i w dalszym ciągu pisanie do GDDKiA w sprawie skrzyżowania ul. Lesznowskiej z DK92. Od wielu lat jest problem dotyczący wyjazdu i bezpieczeństwa w tym miejscu i jest on ciągle nierozwiązany, a teraz będzie się tylko pogłębiał. Prosi o stałą i ciągłą interwencje w GDDKiA w tej sprawie. Burmistrz – pan naczelnik przygotuje pismo do GDDKiA. To trudna sprawa, tam nie ma miejsca i stoją budynki. Wiedzą państwo, że sama przebudowa skrzyżowania z ul. Purzyckiego i DK92 gdzie kierowaliśmy korespondencję od 2017 r. (do GDDKiA) – to 6 lat, a dziś w internecie pojawiła się informacja, że to zupełnie ktoś inny ten temat załatwił, a my od 6 lat pisaliśmy, a dziś ktoś to szybko załatwił, przecież wiedzą państwo jakie są fakty. To 6 lat trwało, a dopiero jest ogłoszenie o przetargu zaprojektuj i wybuduj, a skoro jest ogłoszenie, to znaczy, że to zadanie będzie wreszcie rozpoczęte. A tam jest prostsza sprawa – jest teren, nie jest zabudowany. Natomiast tutaj jest dużo problemów. Burmistrz poprosił o uzupełnienie naczelnika Nowaka. Naczelnik – GDDKiA wprowadziła plan reorganizacji przejść dla pieszych na drogach krajowych i poprawy bezpieczeństwa na nich. Po analizie przez GDDKiA wszystkich skrzyżowań ul. Lesznowska będzie miała tylko zmodernizowane przejście dla pieszych i nie planują na razie nic ze skrzyżowaniem, czyli sygnalizacji świetlnej, która jest wnioskowana przez panią radną Waśniewską. Naczelnik myśli, że ma to związek z przepisami, które mówią w jakich odległościach można ustawiać sygnalizację. Czy ta sygnalizacja poprawiłaby wyjazd z Lesznowskiej też nie wiadomo. Napisze urząd raz jeszcze pismo do GDDKiA. Radna Waśniewska – może jest jakaś alternatywa dla świateł?

6. Radna Marzena Cichewicz – w ramach dygresji do wypowiedzi naczelnika Nowaka, radna podała przykład, gdzie na drodze DK92 w Ożarowie Mazowieckim ustawione są światła jedne od drugich w odległości około 10 m, powinny być naciski z naszej strony, przychyla się i podpisuje pod wieloletnimi zabiegami w tej sprawie radnej Waśniewskiej.

Kierując pytanie do burmistrza, poprosiła o przypomnienie – na kiedy planowane jest zakończenie inwestycji rewitalizacji glinianek w Błoniu oraz rozbudowy szkoły nr 2.

Drugie pytanie, to w zasadzie prośba do Pana Burmistrza zarówno od radnej jak i mieszkańców ul. Klonowej, aby w przypadku, gdy zostanie przeprowadzony przetarg na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego, dotyczące wykonania nakładki na ul. Klonowej, w przypadku, gdyby okazało się, że środków z b.o. jest za mało, o dołożenie środków, aby w końcu po wielu latach ulica ta została zrobiona. Burmistrz – rewitalizacja glinianek, zakończenie przewidziane jest do końca (bieżącego) roku, podobnie jak budynki administracji. Szkoła nr 2 jest przewidziana jeszcze na przyszły rok, jest to zadanie wieloletnie i z tego co pamiętam, to chyba do końca czerwca 2024 przewidziane jest zakończenie. Ulica Klonowa jest w b.o., podziękował burmistrz mieszkańcom za liczne głosowanie na ten projekt, oczywiście będziemy starali się to ulice zrealizować jeśli będzie to od nas zależało.

7. Radny Janusz Guzik – na ul. Poznańskiej koło MOPS jest śmietnik, notorycznie zastawiony jest przez samochody osobowe dojazd śmieciarki do tego śmietnika. Samochody stoją po obu stronach ulicy, pomimo zakazu od strony garaży. Czy nie można byłoby postawić drugiego znaku od strony ul. Wyszyńskiego, by było widać że nie wolno stawać i na dróżce do śmietnika też (również parkują tam samochody)?  Drugie pytanie radnego – czy są prowadzone jakieś rozmowy w sprawie autobusu do Warszawy, czy coś się w tej sprawie dzieje, czy sprawa jest już nieżywa? Burmistrz – poprosił naczelnika Nowaka, aby zajął się sprawami znaków przy ul. Poznańskiej. W kwestii autobusu do Warszawy – trwają w tej sprawie rozmowy, jak będzie jakiś ich finał przekażemy informację. Jest bardzo trudno, żadna firma nie chce tej komunikacji realizować, poszukujemy cały czas rozwiązań.

8. Radna Marzena Cichewicz – korzystając z obecności prezesa Ziółkowskiego, poprosiła o informację, w jaki sposób w miejskich wodociągach jest zmiękczana woda. Zapytała, ponieważ woda obecnie jest tak twarda, że nie mieści się w skali, co osobiście sprawdziła robiąc analizę (w ramach swojej innej działalności). Twarda woda niszczy urządzenia, armaturę i nasze zdrowie.

Czy woda jest zmiękczana, czy nie, jak często jest to robione i jak często mierzony jest poziom twardości wody? Drugie pytanie – sprawa poletka na osady stałe powstające przy oczyszczaniu ścieków. Fetor jest notoryczny. Czy coś w tej sprawie będzie zrobione? Prezes Ziółkowski – Twardość wody nie jest normowana, zmieniły się przepis, obecnie nie jest to wymagane. Błońska woda spełniała wówczas normy. Błońska woda, to woda oligoceńska, która jest uzdatniana. Czasami zgłaszany jest przez mieszkańców lekko brązowy kolor wody – wynika to z faktu, że woda którą dostarczamy znajduje się między dwoma pokładami węgla brunatnego, nie należy się tego bać, to organika, woda jest bezpieczna. W planach jest przebudowa stacji w Błoniu i problem ten powinien być całkowicie wyeliminowany po zastosowaniu nowej technologii. Odnośnie zapachów – poletka nie zlikwidujemy, bo taki jest proces technologiczny. Planowana jest rozbudowa oczyszczalni, występujemy o dotacje na ten cel, a w planie tym przewidziana jest budowa wiaty, która przykryje poletko i nie będą już zapachy tak dokuczliwe. Ad vocem radna Cichewicz – czy obecnie na poletku składowane są wyłącznie odpady pochodzące z naszej gminy, czy też w ramach umowy składujemy odpady obce. Prezes Ziółkowski – składujemy tylko nasze odpady.

9. Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński – zapytał kto popełni błąd i w BIS błońskim błędnie podane zostało miejsce głosowania dla Żukówki i Rokitna w Bieniewicach? Na drodze powiatowej w Radonicach na skrzyżowaniu powinny być progi zwalniające, bo są wypadki śmiertelne, czy wy radni powiatowi potraficie przetłumaczy burmistrzowi, że progi poprawiają bezpieczeństwo. Czy wiecie, że wyświetlacze nie zdają do końca egzaminu, kierujący do wyświetlacza może zwolni, a później już jedzie 80 czy 100. Apeluje aby na ostrym zakręcie na Żukówce zrobić dwa progi zwalniające i ograniczenie prędkości do 30 km. W odpowiedzi Sekretarz – w BIS faktycznie jest błąd. Drukarnia nie wkleiła całego tekstu. Mieszkańcy głosują tam gdzie zawsze, obwieszczenia są rozwieszone. Czy Pan Panie Słowiński wie, że w tym miejscu o którym Pan mówił nie można wykonać progów zwalniających z uwagi na przepisy. To że kierowcy nie zwracają uwagi na wyświetlacze to fakt. Łuk na Żukówce – Pana wniosek w budżecie obywatelskim przeszedł i będzie to realizowane.

10. Mieszkanka Grażyna Czaplicka – czy autobusy do Warszawy będą – jakieś słyszałam działania są prowadzone ale idzie to w opieszałym tempie. Jestem osobą niepełnosprawną 20 minut na basenie na przebranie to za mało, potrzebne jest 30 minut. Ile osób z niepełnosprawnością jest w gminie Błonie? Burmistrz – w kwestii autobusu podtrzymuje to co powiedział i nie ma nic więcej do dodania. W kwestii basenu – ustalony jest regulamin basenu i tego regulaminu dyrektor jest zobowiązany się trzymać.

11.Mieszkanka Helena Pajbo – trudno zgodzić się z wypowiedzią burmistrza. Państwo jesteście dla nas, a szczególnie dla osób, które są z pierwszą grupą niepełnosprawności. W Grodzisku Mazowieckim niepełnosprawni z pierwszą grupą mają 1 h każdego dnia na basenie bezpłatną, można? można, a u nas chodzi o 10 minut. To jest tylko państwa dobra wola. Powtarzam to wy, państwo jesteście dla nas. Przykro mi bardzo. Jesteście w stanie to zrobić szczególnie dla osób z pierwszą grupą niepełnosprawności. Ponawiam pytanie – ile w Błoniu jest takich osób, czy rzeczywiście jest to taki koszt? W odpowiedzi Burmistrz – nie mam nic więcej do dodania.

Sesja został zakończona

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie