Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 16.10.2023

Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 16.10.2023 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 16.10.2023 r. obecni byli radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. Nieobecni: Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz.

Burmistrz podziękował wszystkim mieszkańcom gminy Błonie za tak liczną obecność podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych. Frekwencja w gminie Błonie wyniosła blisko 80% (79,45%)

1. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXXVII/560/23 – w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. na lata 2023-2025

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy – modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. oraz zadania ustalone przez Gminę Błonie. Zadania powierzone MPWiK w Błoniu sp. z o.o. obejmować będą teren Gminy Błonie. W trybie z art. 21 ust. 4a Burmistrz Błonia przedłożył plan do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pismem z dnia 09.10.2023r. Dyrektor RZGW w Warszawie pozytywnie zaopiniował przedłożony plan. Rozbudowa i modernizacja błońskiej oczyszczalni, m.in. polegać będzie na budowie nowego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, budowa hali magazynowej na odpady stałe przechowywane obecnie na poletku, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody. Szacowany koszt inwestycji to ok. 40 mln zł. przy czym jest szansa na otrzymanie dofinansowania ok. 70% wartości inwestycji.

Dyskusja nad projektem uchwały

W ramach dyskusji nad projektem uchwały pytanie zadał radny G. Olecki – stwierdzając że w planie brakuje informacji dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Radzików, dlaczego?  W odpowiedzi Prezes Ziółkowski – W palnie ujęte są główne zadania, bieżące podłączania i naprawy. Radzików w planie też jest, ale nie będziemy budować tam sieci, bo jest Radzików zasilany z innych sieci obcych (z gm. Leszno) jednak, będziemy my zasilać, wody mamy dużo, a nie będziemy musieli jak to ma miejsce teraz przepłacać za zasilanie z obcej sieci np. z Ożarowa. W tej edycji planu Radzików niestety nie będzie zasilany bezpośrednio z Błonia, to będzie w przyszłości. Pytanie także zadał radny Piotrowski, dopytuję w którym miejscu będzie nowy dodatkowy reaktor wybudowany. Prezes Ziółkowski wyjaśnił, że obok obecnych dwóch, będą teraz trzy.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2): Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz.

2. Uchwała NR LXXVI/561/23 w sprawie zmiany w uchwale NR LXXIV/558/23 z d. 09.10.2023 w sprawie upamiętnienia obywateli Błonia wyznania mojżeszowego zamordowanych przez okupanta podczas II wojny światowej i wyrażenie zgody na umieszczenie tablicy pamięci na skwerku przy ul. Sienkiewicza dz. ew. nr 43/1 0016.

Zmiana dotyczy lokalizacji pomnika i tak, w tytule i w §1 uchwały LXXIV/558/23 skreśla się  wyrazy: „na skwerku przy ul. Sienkiewicza, dz. ew. 43/1 0016.” i wpisuje w tym miejscu wyrazy: „ przy ul. Nowakowskiego, dz. ew. 67/6, 0016.” Zmiany uchwały uzasadnione są faktem uzyskania zgody ze Spółdzielni Mieszkaniowej “Własne Mieszkanie” w Błoniu na umieszczenie przedmiotowej tablicy pamięci na terenie gruntowej działki nr ew. 67/1 obręb 0016, stanowiącej własność Spółdzielni. Przed II wojną Światową na działce tej stała synagoga.

Jak głosowali radni: ZA (15) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (4): Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski,  NIEOBECNI (2): Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz.

3. Uchwała NR LXXIV/562/23 w sprawie przekazania i zajęcie stanowiska wobec skargi mieszkańca Błonia z dn. 10.10.2023

Rada postanowiła w uchwale przekazać skargę zgodnie z właściwością miejscową do Wojewody Mazowieckiego. Rada zajęła stanowisko, że treść skargi, zarzuty są identyczne jak w poprzednich skargach. Obecna skarga różni się jedynie numerem uchwały podjętej przez Radę Miejską.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2): Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz.

Sprawy bieżące, wolne wnioski interpelacje i pytania

W sprawach bieżących głos zabrali:

1. Skarbnik Bogumiła Koprowska – zaprezentowała projekt uchwały korygujący uchwałę podjętą w dn. 09.10.203 NR LXXVI/555/23 dotycząca wieloletniego planu finansowego na lata 2023-2038  z uwagi na pomyłkę w przyjętej na poprzedniej sesji uchwale. Pomyłka dotyczy przedsięwzięcia budowa centrum usług publicznych. Pomylone zostały lata w kolumnach, a uchwała, którą teraz prezentuje błąd ten naprawia. Rada podjęła zaproponowaną uchwałę NR LXXVI/563 zmieniającą uchwałę w sprawie WPF na lata 2023-2038.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. NIEOBECNI (2): Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz.

2. Burmistrz – przypomniał i zaprosił na zbliżające się wydarzenia gminne: 18.10.2023 upamiętnienie błońskiego wybitnego kolarza ś.p. Andrzeja Bławdzina, poprzez nadanie jego imienia trasie rowerowej, zaprosił na spotkania z mieszkańcami, które będą odbywać się wg przyjętego harmonogramu, na uroczystość 11.11.2023 na mszę świętą i rynek na obchody Święta Niepodległości, 23.10.2023 na spotkanie w sprawie bezpieczeństwa o godzinie 17 w CK, 28.10.2023 na targ – na Dzień cebuli – jak stwierdził Burmistrz impreza, to aktywizacja targu i będzie gotowanie ze znanym kucharzem Tomaszem Królikowskim, okazało się że jest naszym mieszkańcem z Nowej Wsi.

Wspomniał też o planach i przygotowaniach do budowy tężni, umowa na projekt jest podpisana, a tężnia będzie po prawej stronie za fontannami w parku Bajka. Koncepcja jest w formie okrągłej rotundy, będziemy występowali do rady o wpisanie projektu do budżetu. To rodzaj uzupełnienia parku Bajka. Projekt i pozwolenie powinny być do końca lutego przyszłego roku, później przetarg.

Sesja została zakończona.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie