Informacje z sesji RM z dn. 23.05.2024

W sesji Rady Miejskiej w dn. 23.05.2024 udział wzięli radni:

Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Nieobecne – Helena Szymańska, Barbara Wielogórska.

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR III/12/24 – zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2024-2038.

Zmiany w WPF związane są z potrzebą dostosowania wielkości zmian w uchwale budżetowej na rok 2024. Wzrasta o kwotę 1 240 270 zł deficyt budżetu, przy zwiększeniu przychodu z wolnych środków o kwotę 1 240 270 zł. Nie zmienia się wysokość zadłużenia na koniec roku 2024, ani wielkość rozchodów w roku 2024. Nie ma również zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach.

Dyskusja:

1. Radny G. Kołpaczyński – czy dołożenie pół miliona do tężni to uzasadniony wydatek, czy to konieczne? Skarbnik B. Koprowska – nie przy tym projekcie uchwały padło to pytanie, bo tężnia jest zadanie inwestycyjnym jednorocznym to bardziej w budżecie. Uzasadnione jest to głównie warunkami rynkowymi. Planując inwestycje przyjmujemy kosztorys. W budżecie był milion. Teraz po otwarciu ofert najtańsza oferta to 1,5 mln. Dlatego zasadne jest dołożenie środków, albo nowy przetarg. Ale istnieje ryzyko, że nowy przetarg przyniesie oferty wyższe, a może niższe, ale wiadomo, że ceny idą w górę (wszystko drożeje).

Głosowanie – 16 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (3): Marzena Cichewicz, Grzegorz Kołpaczyński, Andrzej Pływaczewski.

2. Uchwała NR III/13/24 – w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2024.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 226734 zł wynikającą z otrzymanego dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego do zadania “Remont nawierzchni boiska sportowego Olik w Błoniu”.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 467 000 zł – na którą składają się:

a) 500 tys. zł w dziale oświata i wychowanie z uwagi na zwrot kosztów za 1km indywidualnego dowożenia do szkół uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności;

b) 500 tys. zwiększenie środków na inwestycję budowy tężni solankowej w parku Bajka, z uwagi na otrzymanie w przetargu ofert, które są wyższe o blisko 500 tys. niż zakładały założenia i planowane przez ratusz na ten cel środki; w tym miejscu polecamy posłuchać dyskusji jaka miała miejsce przed sesją podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji RM. Niestety, dyskusje i pytania padają na wspólnych posiedzeniach komisji, a nie na sesji RM. Ustawa o samorządzie gminnym obliguje do nagrywania i transmisji sesji Rady Miejskiej, jednak już nie do transmisji z posiedzeń komisji RM, a właśnie na komisjach wyjaśniane są wątpliwości, zadawane są pytania. Dlatego też nasze stowarzyszenie nagrywa każde wspólne posiedzenie komisji RM, aby mieszkańcy mieli dostęp do informacji.

Fragment z nagrania wspólnego posiedzenia komisji RM dotyczący dyskusji o zwiększeniu o 500 tys. środków na budowę tężni, poniżej:

Pełne nagranie ze wspólnego posiedzenia komisji RM z dn. 23.05.2024

c) 476 tys. zł – ustalenie wydatku na remont boiska Orlik.

3. Zwiększenie przychodów o kwotę 1 240 270 tys. zł ze środków własnych na potrzebę pokrycia deficytu budżetu.

Dyskusja:

1. Radny G. Kołpaczyński – jaka jest procentowa zmiana dotycząca dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w stosunku do pierwotnego budżetu? Jakie jest niedoszacowanie budżetu? Skarbnik – nikt nie jest w stanie powiedzieć jakie koszty poniesiemy do końca roku. Zmiana podyktowana jest m.in. zmianą przepisów, wzrostem stawki za 1km, wzrostem ilości zgłoszeń. Było 300 tys. dokładamy 500 tys. i w 800 tys. do końca roku powinniśmy się wyrobić. 

Głosowanie – 14 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Maciej Pater, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (5): Marzena Cichewicz, Grzegorz Kołpaczyński, Mirosław Nowakowski, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski.

3. Uchwała NR III/14/24 – w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2025 rok (Budżet Obywatelski). Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pt. “Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego”.  Załącznik zawiera także harmonogram, formularz wniosku oraz podział na obszary i wymaganą ilość osób z danego obszaru popierających projekt.

Harmonogram budżetu obywatelskiego:

24.06 – 31.07.2024 – składanie przez mieszkańców propozycji projektów.

01.08 – 09.08.2024 – weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów przez zespół ds. budżetu obywatelskiego.

19.08.2024 – publikacja listy zgłoszonych projektów wraz z oceną zespołu.

Do 26.08.2024 – możliwość odwołania od negatywnej oceny zespołu.

28.08.2024 – przedstawienie listy propozycji projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

09.09 – 13.09.2024 – głosowanie.

Do 30.09.2023 – ogłoszenie wyników głosowania.

Ujęcie zwycięskich projektów budżecie gminy Błonie na rok 2025.

Wykaz obszarów wraz z minimalną wymaganą liczbą osób popierających (ilość podana w nawiasach):

Obszar nr 1 – miasto Błonie (12)

Obszar nr 2 – sołectwa: Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Cholewy, Górna Wieś, Marysinek, Nowa Górna, Nowy Łuszczewek, Rochaliki, Stary Łuszczewek, Wawrzyszew, Wola Łuszczewska (1)

Obszar nr 3 – sołectwo Bramki (1)

Obszar nr 4 – sołectwa i osiedla: Błonie-Wieś, Nowa Wieś, Pass, Piorunów (1)

Obszar nr 5 – sołectwa: Bieniewice, Dębówka, Witanów (2)

Obszar nr 6 – sołectwa: Konstantów, Nowe Faszczyce, Stare Faszczyce (0)

Obszar nr 7 – sołectwa: Białuty, Białutki, Kopytów, Łaźniew, Łaźniewek, Radzików, Witki (0)

Obszar nr 8 – osiedle Radzików (0)

Obszar nr 9 – sołectwa: Łąki, Radonice, Rokitno, Żukówka (1)

Głosowanie – 19 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (0).

4. Uchwała NR III/15/24 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy budynkach Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Nadzór prawny Wojewody Maz. uznał, że w przyjętej przez Radę Miejską uchwale w powyższej sprawie (uchwała nr LXXXIII/631/24 z 24.04.2024) cześć zapisów jest nieoprawna – powtarzanie/cytowanie z ustaw czyli przepisów wyższego rzędu i nie powinny się takie zapisy znajdować w regulaminie. Wobec powyższego regulamin został poprawiony.

Głosowanie – 16 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Marcin Kołota, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (1): Grzegorz Kołpaczyński, Wstrzymali się (2): Tomasz Janowski, Grażyna Laskowska,

5. Uchwała NR III/16/24 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Błonie.

Podjęcie uchwały podyktowane jest zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023. Wg nowej ustawy, z dniem 1 stycznia 2026 traci moc ustawa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a wprowadza w jego miejsce nowy akt planowania przestrzennego w postaci planu ogólnego. Plan ogólny, będzie określał m.in. podział obszaru gminy na strefy planistyczne, wskazywał gminne standardy urbanistyczne, w których szczegółowo określone zostaną profile funkcjonalne poszczególnych stref oraz wskaźniki urbanistyczne. Plan ogólny obejmował będzie cały obszar gminy i będzie on podstawą do sporządzania planów miejscowych oraz podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Głosowanie – 19 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (0).

6. Uchwała NR III/17/24 – w sprawie przyznania dotacji w ramach “Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Polski Ład” dla Parafii Św. Trójcy w Błoniu.

24 kwietnia 2024 Rada Miejska w Błoniu uchwałą LXXXIII/643/2024 wyraziła zgodę na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie Parafii Świętej Trójcy w Błoniu. Przedmiotowa uchwała precyzuje – iż dotacja celowa udzielona zostaje w kwocie 294 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku kościoła Parafii Świętej Trójcy w postaci prac izolacyjnych ścian oraz konserwacji i renowacji elewacji w zakresie określonym we wniosku o dotację. W związku z przyznaniem promesy wstępnej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Świętej Trójcy. W programie Polski Ład dotacja jest przekazywana Gminie Błonie, dlatego też aby móc przekazać dotację Beneficjentowi (parafii) niezbędne było podjęcie powyższej uchwały. 

Głosowanie – 19 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (0).

7. Uchwała NR III/18/24 – w sprawie udzielenia dotacji na remont wieży strażniczej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu.

27 września 2023 r. OSP w Błoniu złożyła do burmistrza wniosek o sfinansowanie remontu wieży w budynku strażnicy OSP. Rada Miejska uchwałą z 24.04.2024 LXXXIII/643/2024 wyraziła zgodę na udzielenie dotacji celowej OSP.  Dotacja przeznaczona zostanie na prace remontowe w zakresie określonym w projekcie jak i planie prac załączonym do złożonego burmistrzowi wniosku. Wartość przyznanej dotacji wynosi 300 000 zł.

Głosowanie – 19 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grzegorz Kołpaczyński, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (0).

8. Uchwały: NR III/18/24; III/19/24; III/20/24; III/21/24; III/22/24; III/23/24; III/24/24; III/25/24; III/26/24; – dotyczące skarg złożonych przez mieszkańca na burmistrza, przewodniczącego i Radę Miejską zostały rozpatrzone, w konsekwencji w powyższych uchwałach zostało wyrażone stanowisko Rady wobec skarg jak też poszczególne skargi skierowane zostały do rozpatrzenia przez właściwy organ lub odrzucone jako niezasadne.

Głosowanie – 18 głosów ZA: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Maciej Górski, Tomasz Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Mirosław Nowakowski, Maciej Pater, Aneta Piotrowska, Ewa Podyma, Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska, Waldemar Szymański, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski. Przeciw (0): Wstrzymali się (1): Grzegorz Kołpaczyński.

Sesja została zakończona.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie