Informacje z sesji z dn. 06.06.2022 – bloki przy Modlińskiej, strategia gminy

Informację z sesji Rady Miejskiej z dn.06.06.2022

Na sesji Rady Miejskiej w dn. 06.06.2022 obecnych było 18 z 21 radnych. Obecni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jacek Cieślak, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik,  Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Barbara Wielogórska, Monika Zalewska. Nieobecni: Jakub Bargieł, Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska.

Pod obrady Rady Miejskiej, burmistrz przedłożył na sesji specjalnej trzy uchwały. Największe emocje oraz dyskusja wywiązała się podczas obrad nad uchwałą dotyczącą ustalenia lokalizacji dla nowej inwestycji mieszkaniowej, która miałaby powstać w Błoniu przy ul. Modlińskiej. Inwestor na tym terenie, który wg. uchwały Rady Miejskiej z 2016 r. przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi w złożonym do urzędu wniosku zaplanował powstanie trzech bloków wielorodzinnych. Rozbieżność między planem zagospodarowania przestrzennego (z 2016 r), a studium z 2011 r., które to studium na terenie objętym planowaną inwestycją dopuszcza budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i usługi, dała możliwość złożenia wniosku zgodnie z specustawa deweloperską z 2018 r. Pomysł budowy w powyższej lokalizacji 3 bloków na ponad 100 mieszkań, nie jest akceptowalny dla obecnych mieszkańców osiedla, którzy podczas sesji podnosili kilkukrotnie, iż przed przystąpieniem do kupna działki w tej lokalizacji i budowy domu weryfikowali przeznaczenie terenu w Urzędzie Miejskim w Błoniu, otrzymując informację, iż teren przeznaczony jest jedynie pod budownictwo jednorodzinne.

Sesja, okazała się nie tylko specjalna z uwagi na tryb jej zwołania, ale także na fakt, iż po raz pierwszy Rada Miejska kadencji 2018-2023 nie przyjęła uchwały, którą przedłożył burmistrz. Dotychczas wszystkie uchwały kierowane do rady przez burmistrza były uchwalane.

Rada Miejska:

1.    Nie przyjęła uchwały nr 377/XLVII/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej na terenie działki ewidencyjnej 26/2 obręb 0004

W dn. 11.04.2022 inwestor składa wniosek do UM o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. 13.04.2022 Burmistrz wydaje w tej sprawie obwieszczenie z terminem na składania uwag do wniosku do 04.05.2022. W terminie wpływa jedna uwaga od mieszkańców – zostaje uwzględniona (nasadzenie zieleni w wyznaczonym obszarze inwestycji). Wpłynęło także 8 opinii pozytywnych i 1 negatywna z opiniujących wniosek instytucji. Uwagi mieszkańców, które wpłynęły po terminie nie zostały rozpatrzone.

 

Dyskusja nad projektem uchwały:

 

Pan Mecenas Mateusz Szelewicki – reprezentujący mieszkańców działek sąsiadujących, wg. Mecenasa – wskazał w wystąpieniu na szereg uchybień i istotnych wad w treści złożonego wniosku – błędne oznaczenie przeznaczenia terenu na mapie w studium w stosunku do informacji o przeznaczeniu terenu wynikających z wniosku; niespełniania wymogu zapewnienia dostępu do żłobka; nieścisłości dotyczące oddziaływania obiektu; błędne wskazanie we wniosku działek zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z planowaną inwestycją; prawdziwość innych stwierdzeń ujętych we wniosku przez inwestora, nie są one bowiem potwierdzone opiniami, a jedynie oświadczeniami inwestora. Mecenas zaznaczył także, o wycofaniu przez mieszkańców zgody na podpięcie planowanej inwestycji do sieci energetycznej, po tym, jak (w opinii mieszkańców) zostali oni wprowadzeni przez inwestora w błąd o rodzaju inwestycji, jaka ma powstać na tym terenie. Do wystąpienia Mecenasa i przywołanych uchybień odniosła się Pani Naczelnik wydziału planowania przestrzennego Klaudia Beim-Jasińska, stwierdzając – iż w obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy jest poprawne oznaczenie terenu objętego inwestycją (litera M). W kwestii dostępności żłobka – że ustawa określa wyłącznie dostępność do przedszkola. Natomiast w sprawie przyłączenia do sieci energetycznej wg. ustawy wystarczające jest oświadczenie inwestora, że taka możliwość będzie. W kwestii oddziaływania inwestycji na okoliczne tereny, inwestor badał jedynie jej oddziaływanie na działki zlokalizowane na wschód od planowanej inwestycji, ponieważ na południe planowana inwestycja nie oddziaływuje na te tereny.

 

Pan Łukasz Kosiński, właściciel działki bezpośrednio sąsiadującej z planowaną inwestycją – przyczyną nieterminowego złożenia uwag do wniosku przez mieszkańców był brak na tablicy należącej do gminy na terenie osiedla obwieszczenia. Konkludując informacja nieskutecznie została przekazana w szczególności zainteresowanym mieszkańcom. W odpowiedzi Pani Naczelnik stwierdziła, że w myśl obowiązujących przepisów gmina wywiązała się z wymogu informacji publikując obwieszczenie w BIP i na tablicy w urzędzie.

Pan Kosiński – budowa bloków w proponowanej lokalizacji będzie bardzo negatywnie wpływała na mieszkańców sąsiednich domów jednorodzinnych. Wyjaśniał, że całe życie starał się o budowę własnego domu, dostał kredyt, a teraz 10 m od jego domu ma powstać blok, a w rozmowie z panią naczelnik usłyszał, że powinien się cieszyć, że nie jest tam planowana hala. To jest nieetyczne. Stwierdził, że inwestor wprowadził mieszkańców okolicznych działek w błąd i mataczył w sprawie informowania ich, co ma powstać na terenie działki inwestora (mówiono, że dom jednorodzinny, magazyn itd.) jedynie w celu uzyskania zgody na przyłączenie inwestycji do sieci energetycznej. Wyraził także obawy o zalewanie jego działki, poparte badaniami geologicznymi, które przeprowadził. Inwestycja godzi w zasady dobrego sąsiedztwa. Prosił radnych, aby przychylili się do prośby mieszkańców, których dziś reprezentuje na sesji i aby pomogli mieszkańcom i wsparli ich. Odnosząc się do wypowiedzi mieszkańca Pani Naczelnik, zapewniła, że obwieszczenia były rozwieszone, a słowa „niech się pan cieszy, że nie hala” nie padły, w rozmowie z Panem Kosińskim stwierdziła jedynie, że może powstać tam hala.

 

Radna Marzena Cichewicz – poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego badano jedynie oddziaływanie inwestycji dla wschodniej strony. Zwróciła także uwagę, iż Rada Miejska powinna chyba być konsekwentna w działaniu. W 2016 r. Rada Miejska przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który dopuszcza tam budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe, nie dopuszcza budownictwa wielorodzinnego.

 

Pan Artur Wiśniewski – przedstawiciel inwestora z zespołu projektowego. Badanie oddziaływania przeprowadzono dla obszaru wschodniego, ponieważ tam najbardziej oddziaływanie to będzie miało miejsce. Na obszarze południowym nie, bo budynek będzie usytuowany na północy, więc nie ma możliwości, aby zacieniał tereny południowe. Budynek został odsunięty od granic działki o dodatkowe metry, zmniejszono o jedną kondygnację jego wysokość, wszystko po to, aby jak najmniej negatywnie oddziaływał na sąsiedztwo. Powiedział także, iż realizacja inwestycji wymagać będzie przebudowania systemu drenowania i melioracji na terenie planowanym do zabudowy i że zostało to uzgodnione z Wodami Polskimi.

 

Pan Miłosz Oksiak – mieszkaniec osiedla. Jest właścicielem działek, dla których przeprowadzone były badania oddziaływania inwestycji. Z uwagi na sytuację rodzinną musi je sprzedać, ma kupca, działki są przygotowane pod budowę, są uzbrojone. Od planowanej inwestycji dowiedział się od potencjalnego kupca. W świetle planowanej inwestycji działek nikt nie będzie chciał kupić, stracą one na wartości.

 

Radny Andrzej Pływaczewski – złożył wniosek o przesunięcie obrad nad tą sprawą, aby uwagi mieszkańców, które nie były uwzględnione (złożone po terminie) mogły być rozpatrzone.

 

Przewodniczący Rady poprosił radnego Pływaczewskiego zgodnie z procedurą o pisemne uzasadnienie do wniosku przed jego głosowaniem.

 

Radna Grażyna Laskowska. Do komisji skarg trafiły skargi mieszkańców, którzy otrzymali w wydziale planowania informację, że tereny, na których postawili lub postawią domy w sąsiedztwie planowanej inwestycji, przeznaczone są wyłącznie pod budownictwo jednorodzinne. Czy jest to prawda, że taka informacja została udzielona? W odpowiedzi Pani Naczelnik – jeśli ktoś przychodzi do wydziału i pyta co jest w planie miejscowym, to tak, w planie miejscowym jest tam zabudowa jednorodzinna i zabudowa usługowa i taką informację w wydziale na pewno otrzymali. Radna stwierdza, że otrzymali nieprawdziwą informację. Powinny być podane dwie informacje – informacja wynikająca ze studium, oraz druga wynikająca z planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pani Marzena Dalega mieszkanka osiedla. Poinformowała, iż dom pobudowała w 2003 r. Przed budową zwracała się z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu z garażem podziemnym, niestety dostała odmowę, ponieważ jest tam teren podmokły i nie można budować garaży podziemnych.

 

Pan Przemysław Bizan mieszkaniec osiedla. W tym roku zakończył budowę domu na osiedlu. Składał wniosek o możliwość budowy garażu podziemnego, otrzymał odmowę. Dodatkowo musiał przebudować meliorację na działce, trwało to dwa lata. Nie wyobraża sobie teraz zamieszkania w sąsiedztwie bloków. Teren zabudowany jest tam domami jednorodzinnymi.

 

Radny Grzegorz Olędzki. Zapytał, jakim cudem zgodę na garaż podziemny otrzymał inwestor, skoro mieszkańcy dostali odmowę? Kto pokryje stratę, jaką poniesie mieszkaniec, którego działki stracą na wartości przez te bloki? W odpowiedzi Pani Naczelnik – jeśli chodzi o garaż, to proszę o wyjaśnienia zwrócić się do starostwa w Ożarowie Mazowieckim, ponieważ to starostwo wydaje pozwolenia na budowę. Nie jest w stanie odpowiedzieć na drugie pytanie dotyczące utraty wartości gruntów nie jest rzeczoznawcą. Osoba, która uważa, iż poprzez inwestycję jej grunty mogą straci na wartości może wystąpić do rzeczoznawcy o określenie straty. 

 

Pani Marzena Dalega mieszkanka osiedla. Poinformowała, iż odmowę dostała z Błonia, tak jak i pozwolenie. Dodatkowo usytuowanie zbiorczego śmietnika wg. planu obok jej działki nie jest komfortową sytuacją.

 

Sekretarz Gminy Przemysław Kubicki – wyjaśnił, iż działania wydziału planowania są zgodne z obowiązującym prawem. Wniosek spełnia wymagania ustawy. Brał Sekretarz udział razem z Panią Naczelnik w spotkaniach z inwestorem i wszystkie sugestie ze strony urzędu względem dostosowania projektu do otoczenia, mimo że jak zaznaczył, że w żadnym razie inwestor nie musiał ich wysłuchać, zostały uwzględnione w projekcie. Zaznaczył, że wyjściowa propozycja była dużo gorsza.

 

Radny Jacek Cieślak – zadał pytanie – hipotetycznie odrzucamy projekt uchwały i co dalej? W odpowiedzi Pani Naczelnik – podjęcie uchwały odmownej wymaga wg. ustawy uzasadnienia, uchwała idzie do wojewody, a inwestor ma możliwość jej zaskarżenia.

 

Pan Michał Przydatek mieszkaniec osiedla. Od 4 lat mieszka w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji. Pan inwestor był u mieszkańca i innych sąsiadów, prosił o zgodę na przyłączenie się do przyłącza wodnego zlokalizowanego w drodze dojazdowej mieszkańców, bo jak twierdził buduje z tyłu dom dla córki i będzie mu łatwiej się podłączyć. Pan Michał i sąsiedzi zgodzili się. Teraz wie, że inwestor kłamał – stwierdził, że tak się nie załatwia spraw, od samego początku na kłamstwie. Dodał, że w Błoniu jest bardzo dużo innych działek odpowiednich na taką inwestycję, gdzie inwestycja będzie mniej uciążliwa niż proponowana pośrodku domów jednorodzinnych.

 

Pan Miłosz Oksiak mieszkaniec – stwierdził, że ma świadomość, że wniosek jest procedowany zgodnie z prawem. Odniósł się także do sytuacji z odrzuceniem uwag mieszkańców złożonych po terminie, zaznaczając, iż poinformowanie mieszkańców było nieskuteczne. Zapytał także, że skoro były spotkania z deweloperem, to dlaczego takiego spotkania nie było z mieszkańcami. Inwestor chodził, sprawdzał, miał możliwości, a mieszkańcy nie, nic nie wiedzieli. O inwestycji dowiedział się tylko dlatego, że sprzedaje te działki, gdyby ich nie sprzedawał, pewnie mieszkańcy dowiedzieliby się o inwestycji, jakby koparki pojawiły się na jej terenie. Zapytał także, czemu nikt z urzędu nie poinformował mieszkańców, że jest możliwość na tym terenie budowania bloków, skoro w planie zagospodarowania dla tego terenu jest tylko zabudowa jednorodzinna a w studium i wielorodzinna. Sąsiad w sprawie weryfikacji, co może być pobudowane był w urzędzie trzy miesiące temu i otrzymał informację, że możliwa jest tam wyłącznie zabudowa jednorodzinna. Mieszkańcy czują się oszukani przez urząd.

 

Pan Przemysław Bizan mieszkaniec osiedla – zadał pytanie, kto złożył uwagę do wniosku, która została uwzględniona, czy nie był to przypadkiem pracownik urzędu, który ma na osiedlu działkę? Pani Naczelnik stwierdziła, że nie może udzielić takiej informacji. Pan Przemysław poinformował, że niestety tak jest, pracownicy urzędu wiedzą wszystko mieszkańcy nic, pozostawiam to państwa sumieniom.

 

Radny Andrzej Pływaczewski wycofał swój wniosek o przełożenie dyskusji nad uchwałą.

 

Radny Konrad Janowski – poprosił o ustosunkowanie się inwestora do kwestii informowania przez niego mieszkańców, co będzie budowane w ramach inwestycji.

 

Radna Marzena Cichewicz – od samego początku miałam wątpliwości dotyczące inwestycji, co także podnosiłam na spotkaniach komisji. To, że urząd działa zgodnie z ustawą nie budzi wątpliwości, ale radni muszą podjąć decyzję, która zaważy na jakości życia mieszkańców, obecnie żyjących i mieszkających na tym osiedlu. Biorąc pod uwagę plan zagospodarowania z 2016 r oraz to, że ustawa daje prawne możliwości, które skutkują wnioskiem inwestora, to jednak rada powinna być konsekwentna w postanowieniach i ustaleniach, ponieważ skutkują one na rozwój miasta i na jego infrastrukturę. Nie powinno się w tych kwestiach co pięć minut zmieniać zdania.

 

Pan Bogdan Jóźwikowski przedstawiciel inwestora. Stwierdził, że nie będzie odnosił się do zarzutów mieszkańców o kłamstwa. Teren pod inwestycje, to grunt wielopokoleniowy i obecnie właścicielem jest córka Pana Jóźwikowskiego. Stwierdził, że w rozmowie z mieszkańcami informował o tym, że tylko chce tą działkę uzbroić. Były różne pomysły na jej zagospodarowanie, a do tematu nie podchodzi wyłącznie biznesowo, bo jakby chciał, to mógłby mieszkańcom urządzić tzw. „piekło” i na terenie działki zorganizować osiedle kontenerowe dla pracowników, ale po rozmowach z córką i rodziną przekonał się do zrobienia takiego osiedla, jakie zostało zaplanowane i w jakim Pan Jóźwikowski chciałby docelowo mieszkać. Wg. jego opinii osiedle jest ekologiczne o małym oddziaływaniu na sąsiednie działki. Chciałby też zaznaczyć w odniesieniu do głosów mieszkańców o odwodnieniu, że prawie wszystkie sąsiednie działki zostały podwyższone niezgodnie z prawem, zwracając się do mieszkańców stwierdził, że jeśli ich zalewa, to z przyczyny tej, że podwyższyli te działki oraz że zlikwidowany został rów melioracyjny, który zawsze tam był. Teren był geologicznie przebadany i można zrobić garaż podziemny przy zastosowaniu specjalnych technologii (robi się tzw. wannę). Jako inwestor poczynił także ustalenia z urzędem np. w sprawie parkingu przy osiedlu – 1,3 miejsca na lokal. Osiedle jest osiedlem PREMIUM +, to są tacy ludzie (przyszli mieszkańcy) ja Państwo, o takim samym statusie, nie przypuszczam, aby mieszkali ludzie (na osiedlu) nie chce nikogo deprymować, o jakiś mniejszych walorach kulturowych i tak dalej. Wśród moich znajomych też są ludzie, którzy prowadzą różne rzeczy, firmy, nauczyciele i tak dalej, którzy nie chcą kosić trawnika, tak jak państwo chcecie (do mieszkańców) dajmy im taką możliwość, aby tam zamieszkali. Ja nie mówię, że w Błoniu inne osiedla są gorsze, ale wg. jego opinii nie ma w Błoniu, takiego osiedla, jakie inwestorzy chcą zrobić. To nie są też bloki dla ludzi super bogatych. Sądzi, że ceny mieszkań będą rozsądne. Na terenie osiedla przewidziane są tereny na rowerownie, place zabaw, zielone tarasy. Państwo (do radnych) musicie zgodnie z posiadaną wiedzą podjąć decyzję co dalej z tym zrobić. Pan Jóźwikowski nie jest deweloperem i nie chce się na tej inwestycji dorobić, prowadzi firmę od 1990 r.

 

Pan Łukasz Kosiński mieszkaniec – przytoczył spostrzeżenie, że wizualizacja osiedla, którą przedstawił inwestor jest przepiękna, w Passie było to samo. Będąc mieszkańcem osiedla w Passie, na prezentacjach pokazywano, że będzie pięknie przestronnie, jak jest wiadomo – ściana w ścianę i patrzą sobie ludzie w okna. Bardzo źle się mieszka. W założeniach miejsc parkingowych miało być 1,5 na mieszkanie, a faktycznie dla niektórych mieszkań w ogóle tych miejsc nie ma. Projekt plan, to jedno, realizacja drugie. Rozwijajmy miasto, ale nie kosztem innych. Wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Dlatego (zwracając się do radnych) proszę, pomóżcie nam.

 

Radna Grażyna Laskowska – jeśli pismo protestacyjne mieszkańców wpłynęłoby w terminie, to co wtedy by się stało? Czy inwestor musiałby je uwzględnić? Czyli nie budować tego osiedla, czy ta uchwała w ogóle by nie powstała? Jak to wygląda? W odpowiedzi Pani Naczelnik Klaudia Beim-Jasińska – to Państwo jako radni uwagi te byście uwzględniali, albo nie, jeśli byłyby jakieś uwagi od burmistrza.

 

Po zakończonej dyskusji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały. Jak głosowali radni:

ZA (5) – Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Guzik,  Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. PRZECIW (6): Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska,  Marcin Kołota, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma. WSTRZYMALI SIĘ (6): Jacek Cieślak, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Monika Zalewska. NIE GŁOSOWALI (1): Konrad Janowski. NIEOBECNI (3): Jakub Bargieł, Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska.

2.      Przyjęto uchwałę NR XLVII/375/22 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027”. Przepisy wymagają, aby gminy opracowały strategię rozwoju. Obecnie przygotowana strategia na lata 2021-2027, nad którą prace rozpoczęto 19 kwietnia 2021r. zastępuje poprzednią strategię przyjętą na lata 2014-2020. Strategia rozwoju gminy na lata 2021-2027 jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne kierunki rozwój. Wyznacza ramy dla planów i programów powstających w naszej gminie podczas jej obowiązywania. Na potrzeby realizacji strategii opracowano 4 cele strategiczne i odpowiadające im cele operacyjne. Cele strategiczne to: 1.„Przestrzeń przyjazna dla społeczności lokalnej, środowiska i rozwoju gospodarczego”. 2. „Silne, wyedukowane, zintegrowane i aktywne społeczeństwo obywatelskie”. 3. „Zrównoważone środowisko naturalne zapewniające wysoki poziom życia obecnym i przyszłym pokoleniom”. 4. „Korzystne rozwiązania infrastrukturalnie, instytucjonalnie i gospodarcze, powiązane z otoczeniem metropolitarnym oraz w ramach obszaru Gminy Błonie”

 

Jak głosowali radni: ZA (17) Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (0). BRAK GŁOSU (1): Barbara Wielogórska. NIEOBECNI (3): Jakub Bargieł, Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska.

 

3.      Przyjęto uchwałę nr XLVII/376/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bieniewicach. Droga wewnętrzna obejmująca działkę ewid. nr 172/3 położona jest w miejscowości Bieniewice gmina Błonie i stanowi własność osoby fizycznej. Z wnioskiem o nadanie tej drodze nazwy „Dębowa”, wystąpił jej właściciel.

 

Jak głosowali radni: ZA (15): Grzegorz Banaszkiewicz, Marzena Cichewicz, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (0), BRAK GŁOSU (3): Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Barbara Wielogórska. NIEOBECNI (3): Jakub Bargieł, Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska.

 

Red. M.Cichewicz

 

 

 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie