Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy!

„Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy”. W wielu krajach świata Komisje Wyborcze pełnią kluczową rolę w zapewnieniu uczciwego i transparentnego przebiegu wyborów. Niestety coraz częściej dochodzi do doniesień o nieprawidłowościach w działaniu tych instytucji i to już na szczeblu komisji okręgowych.

Polski Kodeks Wyborczy oraz uchwały PKW określają m.in. kto może, a kto nie może być członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej oraz zasady i tryb powoływania w skład komisji obwodowych jej członków w przypadku niedoboru jak i nadwyżki chętnych do tej funkcji.

Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej NIE MOŻE być: kandydat w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny; osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym (np. ojcem/matką), zstępnym (np. córką/synem/wnukiem), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co jeśli wystąpi sytuacja, gdy osób chętnych do pracy w komisji wyborczej jest za dużo lub za mało?  

Przypadki takie precyzuje UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. – konkretnie § 12. 1. Gdy liczba członków miałaby być mniejsza niż ustawowy skład liczbowy – pozostałych kandydatów na członków komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. Gdy liczba członków miałaby być większa– kandydatów na członków komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych.

Losowanie przeprowadza komisarz wyborczy lub pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zobowiązany jest do przekazania informacji o: możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania; miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania – komisarz wyborczy podaje te informacje do publicznej wiadomości, co najmniej na 1 dzień przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a także przekazuje je do właściwego urzędu obsługującego daną komisję celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Błoniu losowania odbyły się, jednak na próżno szukaliśmy tej informacji w BIP zarówno przed losowaniem jak i po nim. Pełnomocnicy (niektórzy) nie otrzymali także informacji, że jest potrzeba dokonania losowania i mogą zgłosić kandydatów. Takie standardy błońskie.

Natomiast jak możemy przeczytać w Postanowieniu Komisarza Wyborczego 696/2024 z 18 marca 2024 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Błonie, szczególnym szczęściem, może pocieszyć się jeden błoński komitet wyborczy, który miał wyjątkowego farta w losowaniu przy uzupełnianiu składów komisji – członkowie tego komitetu w większości przypadków zostali szczęśliwie wylosowani.

A jak to jest u nas w Błoniu z tymi kandydatami na radnych i członkami komisji?

Tu też okazuje się, że jeden z komitetów przoduje w obsadzaniu komisji członkami rodziny. Ba nawet w komisjach, które ustalać będą w okręgu kandydatów wynik wyborczy, w komisjach mają pracować członkowie rodziny. To jest niezgodne z prawem! Jest także nadużyciem zaufania wobec wyborców.

Ile zarobią członkowie Okręgowych Komisji Wyborczych? Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych (Uchwała nr26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024r.) Tak więc, jeśli do komisji (OKW) zgłoszonych zostałoby np. sześć osób z jednej rodziny – to wówczas rodzina podreperuje swój budżet domowy o minimum 4200 zł – bez jakichkolwiek podatków.

Zachęcamy do zapoznania sie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego 696/2024 z 18 marca 2024 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Błonie, na podstawie którego możecie przeprowadzić własne “śledztwo” aby ustalić, który komitet jest największym farciarzem, a który kandydat jest najbardziej zapobiegliwy i dbający o rodzinę.

Miejmy w tym wszystkim nadzieję, że przywołane na wstępie słowa „Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy” nie przyświecały nikomu w naszej gminie do działań związanych z Okręgowymi Komisjami Wyborczymi, a jedynie dziwna mentalność, albo dziwne rozumienie demokracji lub elementarny brak wiedzy pchnęły niektórych pełnomocników wyborczych do nieodpowiedzialnych i niezgodnych z prawem działań z doborem kandydatów do pracy w komisjach.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie