PLAN OGÓLNY dla gminy Błonie – ruszył proces opracowania.

Szanowni mieszkańcy, BARDZO WAŻNA informacja, nad którą warto pochylić się, a przede wszystkim wziąć aktywny udział w pracach, które rozpoczęły się w naszej gminie, a dotyczą procesu opracowania tzw. PLANU OGÓLNEGO.

Co to jest plan ogólny?

Plan ogólny to nowy dokument, który zastąpi dotychczasowe “studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” najpóźniej do 2026 roku. Jego celem jest określenie, jak będzie wyglądać nasza gmina w przyszłości. Będzie to akt prawa miejscowego, na podstawie którego m.in. wydawane będą warunki zabudowy, każdy będzie musiał go przestrzegać. Zawartość panu ogólnego przedstawia poniższy schemat:

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Dlaczego gmina Błonie musi przygotować plan ogólny?

Zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw) nakłada obowiązek stworzenia planu ogólnego przez każdą gminę w Polsce. W naszej gminie, Rada Miejska w Błoniu w dniu 23 maja 2024 r. podjęła uchwałę nr III/16/24 o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Jak wygląda procedura – etapy tworzenia planu ogólnego:

  • Zbieranie wniosków:  Pierwszy etap to zbieranie wnioski od mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. Możecie napisać, jak chcielibyście, żeby poszczególne tereny były zagospodarowane – czy powinny być przeznaczone na mieszkania, przemysł, usługi w tym magazyny, zieleń czy rolnictwo. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Wg. obwieszczenia burmistrza Błonia – składanie wniosków odbywa się od 7 czerwca do 8 lipa 2024. Nie ma więc dużo czasu, abyście wyrazili swoją opinie w sprawie i określili jak chcielibyście, by wyglądało wasze najbliższe sąsiedztwo.
  • Analiza wniosków:  to kolejny etap, w którym przeanalizowane zostaną wszystkie złożone wnioski. Podczas analizy wniosków pod uwagę brane będą obowiązujące przepisy prawa oraz zasady planowania przestrzennego.
  • Kolejny etap to tworzenie projektu:  Specjaliści z różnych dziedzin (urbanistyki, komunikacji, infrastruktury, środowiska i dziedzictwa kulturowego, ekologii itd.) przygotują projekt planu. Będzie on również konsultowany z różnymi instytucjami.
  • Następy krok, to konsultacje społeczne:  Projekt planu ogólnego zostanie przedstawiony mieszkańcom. Będzie można zapoznać się z nim i zgłaszać swoje uwagi.
  • Uchwalenie planu:  Po rozpatrzeniu uwag przez burmistrza, plan zostanie skierowany do uchwalenia przez Radę Miejską. Po przyjęciu planu zacznie on obowiązywać.

Opracowanie planu ogólnego jest BARDZO ważne.

Plan ogólny wpłynie na rozwój naszej gminy na wiele lat. Przyjęty i uchwalony plan, będzie decydował o tym, gdzie będą mogły powstać nowe budynki zarówno te jednorodzinne jak i wielorodzinne (bloki), jak będą wyglądać nasze ulice i jakie tereny pozostaną zielone lub będą pełnić inne funkcje, jak np. tereny rolnicze, tereny usługowe, tereny produkcyjne. Dlatego warto, aby mieszkańcy wzięli udział w jego tworzeniu.

Warto zaangażować się w tworzenie planu

Wnioski do planu ogólnego można składać jak już wspomnieliśmy w terminie od dn. 7 czerwca br. do 8 lipca br., co wynika z obwieszczenia burmistrza z dn. 07 czerwca 2024 r. opublikowanego na stronie gminy. Wniosek można złożyć na piśmie lub elektronicznie na formularzu, którego wzór określony został przez Ministra Rozwoju i Technologii (formularz do pobrania poniżej).

Po wypełnieniu wniosku możecie go:

– przesłać do urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: UMwBloniu/SkrytkaESP

– przesłać na adres email: ratusz @um.bloine.pl

– złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędy Miejskiego w Błoniu

– lub wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870

Gorąco zachęcamy do udziału w procesie opracowania planu ogólnego, aby uniknąć w przyszłości niespodzianek, takich jakie niejednokrotnie miały już miejsce np. z betoniarnią. Warto zaangażować się chociażby minimalnie na rzecz naszej społeczności i wyrazić własną opinię na temat wizji i kierunków rozwoju gminy oraz przeznaczenia terenów. Teraz jest na to odpowiedni moment.

Dla chcących szczegółowo zapoznać się z tematem, czym jest plan ogólny, z jakich elementów musi się składać, jakiego rodzaju ustalenia będą w nim zawarte polecamy odwiedzić stronę Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które odpowiada za planowanie przestrzenne.

Baza wiedzy o reformie planowania przestrzennego dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/baza-wiedzy-dotyczaca-reformy-systemu-planowania-przestrzennego

Na stronie ministerstwa udostępnione są specjalistyczne materiały, w tym prezentacja dotycząca planu ogólnego gminy.

Najważniejszym elementem planu ogólnego jest wyznaczenie na obszarze gminy stref planistycznych, dla których ustala się profil funkcjonalny oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenu.

Charakterystyka stref planistycznych:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie