Przebudowa Solidarności – zmiana specyfikacji po 2 dniach.

Przed erą internetu, komórek, tabletów, światłowodów itd. w sumie nie tak dawno temu, można było w różnych czasopismach znaleźć humor/zabawę dla spostrzegawczych. Dwa rysunki różniące się miedzy sobą kilkoma detalami – ZNAJDŹ RÓŻNICĘ.

Podobnych wrażeń dostarcza błoński BIP, a konkretnie zamieszczona w nim Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dotycząca postępowania przetargowego pt. przebudowy drogi gminnej ulicy Solidarności.

Zastanawiające jest jak w ciągu zaledwie 2 dni, może zmienić się tak znacząco treść jednego z podstawowych dokumentów przetargowych, czyli specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)? A może urlopy? A może covid? A może, po prostu już tak jest, bo takie są błońskie standardy.

ZNAJDŹ RÓŻNICĘ! 😉 w SWZ z dnia 10.08 i z dnia 12.08.

Przebudowa ulicy Solidarności specyfikacja warunków
zamówienia (SWZ) z dnia 10.08.2021
Przebudowa ulicy Solidarności
specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) z dnia 12.08.2021
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej do przebudowy drogi miejskiej ulicy Solidarności w miejscowości Błonie, gmina Błonie, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowieckie, obr. ew. 0009, dz. nr ew. 37/3, do istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Docelowym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rzeka Utrata. Zakres robót budowlanych obejmuje: – wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,  – wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia, – usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych,  – wykonanie wykopów,  – ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,  – wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych,  – przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania zawarty jest w: • dokumentacji projektowej • specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, • przedmiarach robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Szczegółowe informacje w SWZ.   Po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Solidarności na odcinku od ul. Powstańców – DK 92 (km 0+000) do ul. Kamosińskiego – DG 410176W (km 0+427) w Błoniu. W zakres przebudowy wchodzi: korekta geometrii ulicy; przebudowa nawierzchni z kostki betonowej; – przebudowa skrzyżowania z ul. Poprzeczną oraz fragmentu ul. Poprzecznej;  – przebudowa zjazdów; – budowa chodników. Ponadto przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej do przebudowy drogi miejskiej ulicy Solidarności w miejscowości Błonie, gmina Błonie, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowieckie, obr. ew. 0009, dz. nr ew. 37/3, do istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Docelowym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rzeka Utrata. Zakres robót budowlanych obejmuje: – wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej, – wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia,  – usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych, – wykonanie wykopów, – ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach, – wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych,  – przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni) Szczegółowe informacje w SWZ.  

Jeśli nie zadrwiono z nas mieszkańców, a tym razem w SWZ z 12.08.2021 zakres prac rozpisany jest poprawnie, to mieszkańcy ul. Solidarności mogą mieć nadzieje, że doczekają się po wielu latach utwardzonej ulicy z odwodnieniem deszczowym oraz chodnikiem:). Trzymamy kciuki, by przetarg zakończył się wyłonieniem wykonawcy, a prace rozpoczęły się jak najszybciej.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie