Refundacja VAT w 2024 dla ogrzewających dom gazem.

Wniosek o refundację podatku VAT w 2024 r. dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem

W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub innej gminnej jednostki wyznaczonej do realizacji tego zadania.

Wnioski o refundację podatku VAT są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stronie internetowej urzędu:  

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-refundacje-podatku-vat-w-2024-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie