Sesja Rady Miejskiej z DAWTONĄ w tle. Skrót informacji z sesji z dn. 19.04.2021.

Nasi przedstawiciele, którym powierzyliśmy reprezentowanie nas w organach błońskiej władzy samorządowej, w dn. 19.04.2021 obradowali na sesji Rady Miejskiej.

Podjęto uchwały:

  1. Dotyczącą przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
  2. Zmieniającą budżet i wieloletni plan finansowy gminy (zmiany wynikają z otrzymania dotacji i rekompensaty, przesunięcia środków z jednej inwestycji na drugą. Kolokwialnie mówiąc, uporządkowanie od strony finansowej i prawnej przychodów i wydatków gminnych, które są w ciągu roku zmienne m.in. z powodów otrzymywania dotacji i rekompensat).
  3. Dotyczącą trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  4. Dotyczącą przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnnego “Grodziskie Przewozy Autobusowe“, co jest następstwem przystąpienia naszej gminy do tego związku (Uchwała RM z dn. XVII/239/21 z dn. 08.02.2021 dostępna w BIP Błonia) – dodajmy, że gmina Błonie wg. słów sekretarza gminy, nie miała innego wyjścia, musiała przystąpić, ponieważ obecne połączenie Błonie-Grodzisk realizowane jest z dofinansowaniem samorządów. Gdybyśmy nie przystąpili, musielibyśmy sami organizować i sami jako gmina płacić za utrzymanie tego połączenia. Inne alternatywy, jak chociażby rozmowy z ZTM w Warszawie nie były brane pod uwagę, przecież “Warszawa” nie jest zainteresowana, by gmina Błonie pozostająca w ogonie peletonu i jako jedyna w powiecie warszawskim zachodnim bez usług ZTM Warszawa, mogła w końcu korzystać z tych usług. Ratusz w dalszym ciągu czeka na zaproszenie i inicjatywę ze strony Warszawy (czytaj ZTM Warszawa). Takie standardy u nas. Chyba dośmiertnie skazani jesteśmy na usługi Grodziska.
  5. Przystąpienia do prac nad “Strategią Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021-2027”. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały “najważniejszym argumentem przemawiającym za aktualizacją strategii jest wejście w nowy okres programowania finansowego na lata 2021-2027, w którym gmina planuje ubiegać się o środki zewnętrzne” (uchwała RM XXX/261/21 z dn.19.04.2021 dostępna w BIP Błonie).

Trochę więcej uwagi poświęcimy czterem propozycjom uchwał, które były przedmiotem dyskusji na omawianej sesji. Jedna z nich nie została przyjęta. To uchwały dotyczące:

  1. Przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Błonie – uchwała została przyjęta.
  2. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś – Bieniewicka północ – uchwała przesunięta do ponownego zaopiniowania przez wszystkie komisje RM.

Gmina Błonie posiada Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium przyjęte zostało uchwałą Rady Miejskiej w roku 2011 (XIII/71/11 z dn. 29.09.2011). Jednakże gmina pragnie studium to zmienić i uaktualnić. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały podjętej podczas omawianej sesji RM z dn. 19.04.2021 powodem przystąpienia do zmian jest:

a) ujęcie w studium instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW (urząd powołuje się w tym miejscu na przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz.293), wskazując, że tego typu inwestycje wymagają wpisania w studium.

Faktycznie tak jest, jednakże urząd nie przywołuje pełnego brzmienia przepisu tj. pkt. 2a.(art. 10, pkt. 1, podpunkt 16, a w nim wspomniany pkt. 2a, który mówi:

 “JEŻELI NA OBSZARZE GMINY PRZEWIDUJE SIĘ WYZNACZENIE OBSZARÓW, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie”.

Co ten przepis oznacza? Wyjaśniamy – źródła energii o mocy przekraczającej 100 kW to np. fermy/elektrownie fotowoltaiczne, dla których jak wynika z przywołanego przepisu potrzebne są także strefy ochronne i ujęcie w studium. Instalacje do 100 kW, to np. małe instalacje domowe, tak popularne obecnie w Polsce, a także i w naszej gminie, dla których nie jest konieczne uwzględnienie ich w studium.

Argumentacja urzędu, powołująca się na ten przepis, daje do myślenia.

Przypomnijmy, że podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 08.03.2021 podjęto uchwałę XXVIII/250/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Cholewy etap I.

Podczas tej marcowej sesji w trakcie dyskusji nad projektem uchwały radna M.Cichewicz, zapytała, czy ograniczenie w uchwale (ujęte w paragrafie 11, pkt. 4, litera b “dopuszczenie zasilania w energię elektryczną przy pomocy urządzeń wytwarzających energię ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzanie energię promieniowania słonecznego, aerotermalną lub geotermalną,  o mocy nieprzekraczającej 100kW oraz dopuszczenie do realizacji mikroinstalacji o mocy zgodnej z przepisami odrębnymi,”) uniemożliwiające budowę instalacji powyżej 100kW nie powinno być zmienione i nie powinna być dana możliwość budowy instalacji o wyższym kW, niż 100?

W odpowiedzi na to pytanie radna usłyszała, – że nie ma takiej potrzeby, zwiększania mocy takich instalacji, ponieważ trudno jest przewidzieć zamiary ewentualnych inwestorów. Gmina nie wie (urząd), kto, kiedy i w którym miejscu gminy będzie chciał wybudować instalację o dużej mocy. Natomiast na potrzeby gospodarstw domowych wystarczająca jest z nawiązką moc 100 kW.  

Jak widać od 8 marca do 19 kwietnia zmieniły się tak priorytety, jak i potrzeby gminy. Z pewnością również ustawiła się kolejka inwestorów chcących budować lokalne elektrownie słoneczne, zaś ratusz doskonale wie, w jakiej lokalizacji przewidywane jest wyznaczenie niniejszych obszarów.

Teraz 100 kW to mało, trzeba zmienić studium, a że może kiedyś, jakiś inwestor będzie chciał gdzieś w gminie budować elektrownię fotowoltaiczną o mocy powyżej 100 kW. Błoński urząd – powołujący się na dostosowanie studium do wymagań prawa w zakresie ujęcia w studium inwestycji o mocy instalacji powyżej 100 kW – chyba liczył na to, że nikt nie będzie analizował ani uchwał, ani sesji i pewnie nikt nie skojarzy ze sobą obu przypadków tj. kwestii dotyczącej uchwały dla Cholew i uchwały dotyczącej przystąpienia do prac nad nowym studium. Jak to mówi stara prawda ludowa “każdy powód jest dobry”, a chyba w tym przypadku urząd dosłownie ją zastosował, argumentując konieczność (której de facto nie ma) dostosowania studium (w obszarze dotyczącym instalacji źródeł odnawialnych) do obowiązującego prawa.

Zastanawia nas także postępowanie, a w zasadzie tok myślenia i podejmowania decyzji przez niektórych radnych. Odnosimy wrażenie, że spora grupa błońskich radnych nie kojarzy, albo nie pamięta, albo nie analizuje propozycji uchwał z uwzględnieniem podjętych niedawno uchwał, czy odbytych dyskusji. Taki stan jest bardzo niepokojący. Wskazuje na brak konsekwencji, a docelowo może powodować uchwalanie prawa w oparciu o sprzeczne wyjaśnienia. Najwidoczniej uchwały podejmowane są “tu i teraz” – dziś dostaliśmy taki dokument, to działamy, kto by tam pamiętał o uchwałach sprzed miesiąca, albo innych już dawniej podjętych. A tak na marginesie, w sprawie uchwały dotyczącej Cholew została wszczęta przez wojewodę procedura administracyjna o jej unieważnienie. To skłania do refleksji, co do standardów i jakości prawa stanowionego w naszej gminie.

b. umożliwienie rozbudowy istniejącego zakładu usługowo produkcyjnego we wsi Błonie Wieś i poprawy powiązań komunikacyjnych (pragniemy tu wyjaśnić enigmatyczny zapis, chodzi o rozbudowę firmy DAWTONA)

Firmę Dawtona, każdy mieszkaniec gminy Błonie zna. Firma o zasięgu krajowym, a nawet międzynarodowym, czym szczycą się jej właściciele. Dostarczająca z jednej strony gotówki do budżetu gminnego, z drugiej strony problemów mieszkańcom ul. Bieniewickiej. To właśnie na wniosek firmy Dawtona od dłuższego czasu toczy się w Radzie Miejskiej dyskusja, czy ustanowić precedens i zmieniać studium oraz uchwalić plan zagospodarowania obszaru ul. Bieniewickiej tak, aby firma mogła się rozwijać.

Przypomnijmy trochę faktów. Już w poprzedniej kadencji firma Dawtona przysporzyła niektórym radnym bólu głowy. Ówczesne protesty mieszkańców zniweczyły plany firmy. Mieszkańcy zgłaszali bardzo duże uciążliwości wynikające z sąsiedztwa tej firmy. Finalnie firma Dawtona zobowiązała się do “działań naprawczych” obiecując poprawę. W trakcie “realizacji” tych zobowiązań, uskuteczniła samowolę budowlaną stawiając bez pozwolenia magazyn, a wiele zadeklarowanych obietnic okazało się obietnicami bez pokrycia. Uciążliwości dotyczące nieprzyjemnych zapachów, hałasu, notorycznego ruchu ciężarówek niestety trwają nadal.

Obecnie (2021r.), po otrzymaniu przez firmę dotacji zewnętrznych, firma pragnie się rozwijać i rozbudowywać, co ze strony biznesowej jest jak najbardziej racjonalne. Jeśli nie zrealizuje zaplanowanej inwestycji (rozbudowy) najprawdopodobniej będzie musiała zwrócić przyznane środki. Rozbudowa m.in. ma polegać na wybudowaniu nowoczesnego magazynu wysokiego składowania. Pierwotnie firma chciał postawić magazyn o wysokości 40 m, ostatecznie magazyn ma być wysokości 30 m. Jednakże wiarygodność firmy jest niestety nadszarpnięta i trudno jest po raz kolejny uwierzyć w obietnice, które być może nie będą spełnione. Część radnych jest zdecydowanie przeciwna, by przyjąć uchwałę umożliwiającą przystąpienie do prac nad opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego dla wsi Błonie Wieś obszar północny (dla ul. Bieniewickiej i Dawtony). Są jednak także głosy, że należy się zgodzić i dać firmie możliwość rozwoju i rozbudowy.

Argumentacja “ZA”, jaką przytoczył Burmistrz, wykorzystując przy tym prawdy ekonomiczne ze starych podręczników do ekonomii, części radnych nie przekonała. Przywołanie kwestii czynników wpływających na rozwój gminy i użycie w tym kontekście jako głównego argumentu przychodów z podatku od firm, chyba w nasze gminy nie do końca jest trafiony. Czyżby Burmistrz nie wiedział, że blisko 80% przychodów gminy pochodzi od mieszkańców, a nie od firm? A może liczył na to, że świadomość radnych jest na tyle “uśpiona”, że nie wychwycą tego niuansu i kupią “argumentację” o rozwoju dzięki wpływom z podatków od firm.

Podjęcie ostatecznej decyzji powinno być przemyślane. Dlatego zorganizowano spotkanie Radni, Burmistrz, Dawtona, na którym podnoszono m.in. kwestie niespełnionych przez firmę Dawtona obietnic złożonych w poprzedniej kadencji. Dawtona przekonywała, że jest obecnie dużą wiarygodną firmą, chcącą rozwijać się u swych korzeni, czyli w naszej gminie. Pan Prezes Dawtony, przedstawił prezentację o rynkowych osiągnięciach firmy, o wysokości podatków jakie firma płaci do gminy oraz wizję dotyczącą wsparcia dla gminy i mieszkańców. Troska o dzieci i ich rozwój fizyczny i intelektualny, to trzon obiecywanych przez firmę działań charytatywnych. Prezentacja ta, miała być przesłana radnym. Nie została wysłana. Czy urząd nie przesłał? Czy firma nie wysłała? Tego nie wiemy. Jednak kolejna prosta do realizacji obietnica nie została dotrzymana.

Na spotkaniu dyskutowano także o planowanym wybudowaniu drogi łączącej ul. Bieniewicką z drogą krajową 92. Jej przebieg zaznaczony jest w obowiązującym studium. Jedna z części “drogi” (działka pod drogę) należy do firmy Dawtona, druga części jest własnością innej osoby/innych osób prywatnych.

W dyskusji podnoszono, iż powstanie tej drogi w sposób zdecydowany odciąży ruch na ul. Bieniewickiej oraz w centrum miasta. Pogląd ten, w świetle informacji jakie przekazał Pan Prezes Dawtony, że większość samochodów ciężarowych kieruje się z siedziby firmy przy ul. Bieniewickiej do autostrady A2, a budowa przedmiotowej drogi ułatwi komunikację między siedzibą firmy w Błoniu, a oddziałem w Lesznie, wydaje się nazbyt optymistyczny. Realnie patrząc i bazując na przykładzie Radonic, powstanie nowej drogi łączącej ul. Bieniewicką z DK92 spowoduje, że odcinek od ul. Grodziskiej do nowej drogi oraz odcinek od strony Bieniewic do nowej drogi, traktowany będzie, jako kolejna dzika obwodnica, analogicznie, jak ma to miejsce w Radonicach.

Spotkanie było długie, wymiana zdań zdecydowana. W efekcie tego spotkania, firma Dawtona zaoferowała, że na działce należącej do niej wybuduje drogę na swój koszt i przekaże ją gminie. Natomiast w gestii gminy będzie wykupienie gruntów i wybudowanie drugiej części drogi (odcinka do DK92). Firma zobowiązała się także do podjęcia działań minimalizujących uciążliwości zapachowe powstające na jej terenie.

Czy łatwo podjąć decyzję w tej sprawie? I łatwo i trudno, zależy od stawianych priorytetów. Co jest ważniejsze? Czy rozwój i rozbudowa rodzimej firmy, czy ważniejsi są mieszkańcy ul. Bieniewickiej oraz bezpośredni, obecni i przyszli sąsiedzi Dawtony. Czy ważniejsze jest zachowanie tego obszaru, jako terenu pod budownictwo jednorodzinne, drobne usługi i działalność rolniczą? Czy otwieramy furtkę pod przemysł w tym miejscu? W miejscu, które pewnie za 10 lub 20 lat będzie w większości zabudowane domami. Czyj interes jest ważniejszy mieszkańców, czy firmy?  Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla “Beniewickiej” nie została podjęta, skierowana została do dalszej dyskusji w ramach komisji połączonych.

Kolejne podjęte dwie uchwały to:

  1. Ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej na terenie działek ewid. nr 4/7, 4/11, 4/12/ 4/13  oraz części działek ewid nr 4/6, 4/9, 4/10 obręb 0006.
  2. Ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej na terenie działek ewide. nr 5/1, 5/2 obręb 0006 oraz fragmentach działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10, 17 obręb 00006

Obie uchwały zostały przyjęte przez Radę Miejską. W trakcie dyskusji nad ich projektami “kij w szprychy” włożył radny Konrad Janowski. Podniósł on bardzo ważną kwestię, która nagminnie, nie tylko u nas, ale i w kraju jest bagatelizowana. Chodzi o miejsca parkingowe dla nowo powstających inwestycji. W naszym gminnym przypadku dla inwestycji dotyczącej budowy bloków (dwa kolejne bloki powstaną przy ul. Lesznowskiej), w ramach osiedla nad stawami. Inwestycja zlokalizowana jest na byłej działce gminnej, na tej, na której kiedyś były składy budowlane. Jak słusznie podniósł radny Janowski, inwestor zapewnia w projekcie 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, jest to zdecydowanie za mało. Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych spowoduje, wykorzystywanie każdego możliwego miejsca w pobliżu, jako parkingu. Niestety bardzo często inwestorzy nastawieni na maksymalizację zysku z inwestycji, niejednokrotnie przy ograniczonej powierzchni terenu pod inwestycje, po macoszemu podchodzą do zapewnienia właściwej ilości miejsc parkingowych. Rozwiązaniem na przyszłość dla gminy, mogłoby być uchwalenie przez Radę Miejską uchwały krajobrazowej.

W bloku “informacje bieżące, wolne wnioski i pytania”, radni pytali:

1. J. Cieślak: Organizacja ruchu przy tymczasowym targu – czy służby miejskie, będą przez jakiś czas pilnować i koordynować ruch? – Odpowiedź Burmistrza: tak, w początkowym okresie oraz później, zarówno pracownicy ZUK jak i Straż Miejska będą pilnować tam porządku.

2. K. Mielcarz: Czy plac zabaw w Bramkach będzie doposażony w sprzęt? Odpowiedź Burmistrza: trzeba byłoby się zastanowić, czym doposażyć plac, aby nie zepsuć placu i wizji projektanta. Trudno Burmistrzowi na to pytanie odpowiedzieć – nie wie, urząd będzie się nad tym zastanawiał.  

3. K. Mielcarz: Kiedy planuje Pan Burmistrz ogłoszenie konkursu na dyrektora Centrum Kultury w Błoniu? Odpowiedź Burmistrza: jest przewidywany, ale nie chcieliśmy tego robić w dobie pandemii, trzeba pamiętać też, że od ponad roku Centrum Kultury jest prawie zamknięte więcej niż otwarte, nie ma specjalnie w ogóle co tam robić. Zobaczymy jak już ustanie pandemia, wrócimy do sprawy.

4. K. Mielcarz: Na jakim etapie są prace dotyczące przedszkola w Dębówce? Brak odpowiedzi.

5. K. Mielcarz: Czy dostał Pan Burmistrz odpowiedź z GDDKiA w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi DK92 w Piorunowie? Odpowiedź Burmistrza: Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

6. S. Piotrowski: Na terenie oczyszczalni składowane są odpady przywożone z zewnątrz, jakaś firma dzierżawi plac za marne pieniądze, to wszystko gnije i odór jest bardzo przykry. Radny prosi o zorganizowanie spotkania w tej sprawie. We wrześniu już raz było spotkanie zorganizowane po trzech tygodniach od zgłoszenia, w tym czasie wszystko z poletka wywieziono, a teraz z podwójną siłą jest ta sama działalność. Odpowiedź Burmistrza: Nie widzi problemu, aby takie spotkanie zorganizować. Spotkanie będzie zorganizowane.

7. M. Cichewicz: Jaki procent 80-cio i 70-cio latków z terenu naszej gminy zostało zaszczepionych przeciw covid? Odpowiedź Burmistrza: Wszystkie osoby 80+ i 70 + mają wyznaczone terminy szczepień.

8. M.Cichewicz: Prośba o zweryfikowanie możliwości odkupienia od właścicieli działki w Starych Faszczycach. Działki, która od blisko 80 lat jest używana jako droga. To odcinek około 120 m łączący dwie drogi należące do gminy. Obecnie ten fragment jest “drogą”, którą utrzymują od strony technicznej mieszkańcy. Odpowiedź Burmistrza: nie kupujemy, nie przyjmujemy takich działek od lat, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, ale musi to wynikać z analizy. W tym konkretnym przypadku dyskusja toczy sie blisko od 20 lat, gmina proponowała właścicielowi bezpłatne przejęcie tego terenu, ale właściciel się nie zgodził.

9. B.Wielogórska: Prośba o więcej ławek do siedzenia na placu zabaw w Bramkach. Pytanie – na jakim etapie jest realizacja projektu dotyczącego przebudowy ul. Bajecznej? Odpowiedź Burmistrza: Doposażenie w ławki, przeanalizowana będzie sprawa, nie powinno być z tym problemu. Zadanie dotyczące Bajecznej jest wpisane z wieloma innymi zadaniami, po kolei jest realizowane i był przewidywany tam remont nawierzchni tej drogi.

10. A.Pływaczewski: W sprawie drogi w Faszczycach, prosi o działania, by zlikwidować absurd jaki tam jest i dogadać się z właścicielem. Odpowiedź Burmistrza: Burmistrz mówił już, że deklarował bezpłatne przejęcie tego odcinak od właścicieli, ale nie było na to z ich strony zgody.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie