Skrót Sesji Rady Miejskiej z dn. 07.03.2021

W dniu 07.03.2022 odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej.

Rada Miejska przyjęła stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy”

„Rada Miejska w Błoniu wyraża jedność z Ukrainą, zmagającą się z wojną, autorytarną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. W tym trudnym czasie Rada Miejska w Błoniu wyraża solidarność z narodem ukraińskim, a zwłaszcza z osobami z Ukrainy, należącymi do społeczności naszej Gminy. Wyrażamy nadzieję, że przyszłość przyniesie Ukrainie oraz światu pokój.

Rada Miejska w Błoniu wysyła przyjaciołom w Ukrainy głośny, jednoznaczny sygnał jedności.

Jesteśmy z Wami!

Міська рада в Блоні висловлює свою солідарність з Україною, яка бореться з війною, авторитарною агресією Російської Федерації.

В цей тяжкий момент Міська Рада в Блоні висловлює солідарність з українським народом, а особливо з людьми з України, які належать до громади нашої гміни. Ми сподіваюся, що майбутнє принесе Україні і світові мир.

Міська Рада в Блоні запевняє наших друзів з усієї України – ми з вами!”

W trakcie sesji radni przyjęli następujące uchwały:

1.      Zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o ponad 500 000 zł. Zwiększenie wynik z wyższych subwencji oświatowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na rok 2022 oraz dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (47 tyś. zł). Zmniejszenie planowanych wydatków o blisko 300 tyś. zł z uwagi na przeniesienie ww. kwoty do właściwej pozycji klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie o ponad 800 tyś zł wydatków z powodu przywrócenia do budżetu niezrealizowanego w 2021 projektu dla szkół podstawowych „Błońskie Szkoły Kompetencji” oraz zwiększenie wydatków na zadanie objęte promesą rządową dotyczące rewitalizacji glinek (wkład własny gminy ponad 55 tyś zł przy promesie na 5 mln zł.) Warto zauważyć, iż rewitalizacja glinek w Błoniu będzie obejmowała wyłącznie zagospodarowanie terenów zielonych, a zadanie realizowane będzie tylko ze środków rządowych (5 mln zł), ponieważ w planie budżetu na 2022r. nie została pełna rewitalizacja zaplanowana ani uwzględniona, a z drugiej strony gmina otrzymała dotację w ramach złożonego przez nią wniosku. Wszyscy radni głosowali (21 osób) ZA podjęciem uchwały.

2.      Uchwałę w spawie określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących usługi w Dziennym Domu Senior+ w Błoniu. Podjęcie uchwały podyktowane było realizacją zaleceń pokontrolnych, będących wynikiem kontroli przeprowadzonej w Dziennym Domu Senior+ przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego. Wszyscy radni (21 osób) głosowali ZA podjęciem uchwały.

3.      Uchwałę w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Błoniu (uchwała nr XLII/351/22). Podjęcie uchwały podyktowane było realizacją zaleceń pokontrolnych, będących wynikiem kontroli przeprowadzonej w Dziennym Domu Senior+ przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego. W uchwale określono zasady i wysokości opłat za pobyt z uwzględnieniem zmiany stawek (podwyższeni) wynikającej ze wzrostów kosztów utrzymania jednostki. Wszyscy radni (21 osób) głosowali ZA podjęciem uchwały.

4.      Uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, – z uwagi na zmiany jakie inwestor poczynił w projekcie inwestycji, koniecznym było uzyskanie akceptacji tych zmian przez Radę Miejską. Zmiany dotyczą zmniejszenia ilości mieszkań i kubatury budynku przy jednoczesnym zwiększeniu wymogu dotyczącego zapewnienia miejsc parkingowych. Wszyscy głosujący radni (20 osób) głosowali ZA podjęciem uchwały, jedna osoba nie głosowała.

5.      Uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Targowiska Miejskiego w Błoniu przy ulicy Targowej 3 – krótki regulamin dotyczący zasad korzystania z Targowiska (uchwała 354). Szczegóły dotyczące np. ustalania wysokości opłat mają być określone w odrębnym regulaminie. Za było 17 radnych – wstrzymało się od głosu 4 radnych: Jacek Cieślak, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski

6.      Uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Błonie. Uchwała ta, to odpowiedź gminy na wymogi ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), która obliguje każdą gminę do udostępnienia takiego miejsca. W gminie Błonie miejscem tym ma być Targowisko Miejskie. Wszyscy głosujący radni (20 osób) głosowali ZA podjęciem uchwały, jedna osoba nie głosowała.

7.      Uchwałę w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia wniosku spółki 5th Property Trading Poland Sp. z o.o. – wniosek dotyczył obniżenia kwoty podatku od nieruchomości. Wszyscy głosujący radni (20 osób) głosowali ZA podjęciem uchwały, jedna osoba nie głosowała.

Wolne wnioski i pytania:

1.      E. Podyma – prośba dotycząca ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej – ścieżka do Radzikowa (w zimie nieodśnieżana, nieuprzątana, niebezpieczna na odcinku na zakręcie) – o sprawdzenie bezpieczeństwa. W odpowiedzi burmistrz – Rafał Nowak ma to sprawdzić.

2.      H. Szymańska – poinformowała, że w skrzynkach radnych znajdują się zaproszenia dla radnych na wystawę i koncert do sali kameralnej (sala na poziomie -1 w CK, która jest po remoncie).

3.      J. Bargieł – czy dla pracowników OPS, którzy pracują w punkcie zbiórki na Olimpie są już jakieś środki na wynagrodzenie dla tych pracowników. W odpowiedzi burmistrz – praca podzielona jest na zmiany, pracownicy pracują na zmiany, więc nie ma takiej potrzeby, a jak będzie taka potrzeba, to będziemy ją realizować.

4.      M. Cichewicz – co leżało u podstaw działania Pana burmistrza w sprawie wycofania złożonego w 2012 r. do RDOŚ wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy i rozbudowy drogi 579, co skutkuje umorzeniem postępowania, co wpłynęło na tą decyzję i dlaczego radni od listopada 2021 nic w tej sprawie nie wiedzą, nie zostali poinformowani? W odpowiedzi burmistrz – cały czas trwa proces przygotowania tej inwestycji, nigdy jakby nie zrezygnowaliśmy z tej inwestycji i nie zrezygnujemy. W ramach tego procesu podejmowane są wszystkie czynności wynikające z przepisów prawa jak i bieżącej sytuacji. Burmistrz nie powiedział, dlaczego nie poinformował radnych o tak ważnej decyzji.

5.      J.Cieślak – 1. czy przewidywana są barierki ochronne wzdłuż chodnika przy Rokitnicy za Centrum Sportu? Jest tam wysoka skarpa do rzeki i jest niebezpiecznie. 2. Czy na ul. Sienkiewicza, gdzie ustanowiono zakaz parkowania i postoju nie można by przy tym znaku postawić ograniczenia czasowego, kiedy obowiązuje ograniczenie, kiedy nie? W odpowiedzi burmistrz – 1. temat zna, skarpa długa, duże koszty, bo nazwijmy to, tego typu instalacje wymagają utrzymania, są co pewien czas niszczone, zrywane, trzeba je malować itd., a to jest bardzo długi odcinek i wzdłuż całej rzeki trzeba by to robić, więc doszliśmy do przekonania, że nie będziemy tego montować z powyższych względów.2. “Temat odbił się echem, jest tam dużo sklepów, to uliczka dojazd do rynku, ale o ten zakaz wnioskowali jedni z właścicieli sklepu, którzy mają problem i utrudnienie dojazdu z towarem do sklepu. Przede wszystkim chodzi o dojazd od budowy centrum administracji. Budowa trwa, pod nowy budynek już niedługo będą wylewane fundamenty, osobiście rozmawiałem na naradzie na budowie o tym, by może ograniczenia czasowe wprowadzić, ale kierownik budowy zapytał wtedy, kto mu wtedy zapłaci jak przyjedzie dostawa w godzinach różnych, oni nie wiedzą kiedy, jak z procesu budowy wyjdzie, kiedy potrzeby będzie beton i jeżeli zatrzyma się gruszka z betonem, to kto zapłaci, bo ona musi być natychmiast wylana, wtedy się wycofałem. Jednoczenie kierownik budowy, stwierdził, że nie są w stanie określić, kiedy co będą zamawiać w zależności od postępu budowy i może to być w różnych godzinach, albo bardzo rano, albo po południu, albo wieczorem i dlatego nie można ustalić zakazu czasowego. Tym bardziej znając mentalność nas wszystkich, jeżeli nawet by ta godzina była, no to ktoś i tak zostawi po godzinie, po prostu pójdzie, bo albo nie zdążył, albo coś mu wypadło, tak samo jak teraz, mimo znaku i tak ludzie parkują. No musi być pewna trwałość rozwiązań, nie możemy jakby codziennie, co pewien czas zmieniać znaki drogowe. Tym bardziej, że niedaleko jest parking przy ul. Kościuszki można tam zaparkować i można przejść, no nie zawsze musimy wjechać do sklepu pod same schody tylko można zostawić auto gdzieindziej i czytałem też, że jest to bardzo zdrowe, że jak zostawiamy samochód daleko na parkingu to warto spacerować (taki żart), ale dzisiaj nie możemy tego zapewnić, a budowa musi być dziś priorytetem.”

6.      G. Olędzki – ostatnie wichury pokazały w jakim stanie są przydrożne drzewa. Czy gmina coś z tym faktem robi, chodzi o to, czy gmina sprawdza jakość tego udrzewienia, możliwość przycięcia kiedy jeszcze nie ma gniazdowania, czyli ptaków i liści, w jakim to jest stanie i czy są jakieś działania w tej sprawie podjęte? W odpowiedzi burmistrz – robimy to na bieżąco, obserwujemy, a wichura pokazała, że wszystkie drzewa można przewrócić, obojętnie jakie i dobre drzewa i złe drzewa, wydział środowiska na bieżąco monitoruje.

7.      M. Cichewicz – 1. Nie odpowiedział mi Pan burmistrz w poprzedniej rundzie pytań, na pytanie dotyczące łącznych kosztów, jakie poniosła gmina na dotychczasowe procedowanie wniosku w RDOŚ. 2. Wpłynęła decyzja od Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego i unieważnienie uchwały Rady Miejskiej – czy zna Pan szczegóły i powody tej decyzji? Burmistrz w odpowiedzi 1. “Bardzo dziękuje Pani za to pytanie, cieszę sie, że Pani tak mnie ocenia, ale nie jestem w stanie spamiętać, wszystkich kwot jakie są wydatkowane na poszczególne zadania i na to również. 2. Jeśli chodzi o postępowanie Wojewody, to nie wiem czy Pani naczelnik już coś na ten temat wie, Pani naczelnik potwierdziła, że nie wie. W zawiadomieniu nie było informacji, o co chodzi.

8.      Sekretarz P. Kubicki – w odniesieniu do pytania G. Olędzkiego – chciał zaznaczyć, że nie wszystkie drzewa są drzewami gminnymi rosnącymi na działkach gminnych. Obowiązek ich przycinania i dbania należy do właścicieli. Mamy też przypadki, że pomimo wichur, drzewa rosnące na prywatnych posesjach dotykały przewodów, powodując spięcia, to i tak niektórzy właściciele nie zgadzali się na przycięcie drzew, mimo że proponowaliśmy, że to zrobimy, bo nasza ekipa już tam była. Zakład energetyczny ma prawo przyjechać i do 30 % jak leci przyciąć drzewa przy liniach z napięciem, gmina nie.

9.      Mieszkaniec W. Słowiński – Pani Ewo, dlaczego nie zapoznała się Pani z tym projektem budowy tej ścieżki i nie podjęła Pani interwencji wtedy, kiedy jeszcze nie była wybudowana? 2. Co będzie w sytuacji, jak wszystkie wnioski, które złożyła gmina w ramach Polskiego Ładu zostaną zatwierdzone i będzie można je realizować, ile gmina będzie musiała dołożyć, żeby wykonać to, co zostało zawnioskowane i jaki powstanie wtedy zadłużenie? W odpowiedzi Burmistrz – że nie będzie to zwiększało zadłużenia gminy, zostało to przeanalizowane.

10.  M. Cichewicz – 1. czy jest opracowywana strategia długoterminowa dotycząca działań gminy w związku z sytuacją wojny i napływem uchodźców do gminy. To, co jest obecnie robione wynika z potrzeby serca, czekamy na przepisy, ale czy mamy koncepcję dalszych działań, na późniejszy okres? 2. Czy wiemy już coś więcej w sprawie korzystania z autobusów jeżdżących po gminie i kiedy ruszy promocja tych linii? W odpowiedzi: Burmistrz jest zdumiony pierwszym pytaniem, proszę sobie sprawdzić zadania samorządu, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli nie leży w gestii samorządu, to są działania i zadania policji państwowej i służb, również wojska, gmina nie ma prawa wydawać nawet środków na analizy, bo my za to nie odpowiadamy, pytanie proszę skierować do rządu do policji. W kwestii promocji – był nagrywany film, chyb czeka na montaż, jak tylko sie pojawi, będzie udostępniony w sieci. 2. W odpowiedzi sekretarz – nie mam możliwości, zbyt wcześnie, aby można było mieć już jakieś wiarygodne statystyki, ale mieszkańcy korzystają coraz częściej z autobusów. Ad vocem M. Cicheiwcz do Burmistrza – Pan całkowicie nie zrozumiał pytania, nie chodziło o kwestie obronności, doskonale wiem, co jest zadaniem własnym gminy, chodzi o przygotowanie gminy.

11.  A. Pływaczewski – jakie są postępy w sprawie przebudowy drogi 579 na odcinku od Biedronki w kierunku Grodziska, na jakim jest to etapie? W odpowiedzi burmistrz: cały czas jest to na etapie projektowania, nic się nie zmieniło.

12.  B. Wielogórska – czy jeśli zbierze się 10 osób i będzie wnioskować o zmianę rozkładu jazdy autobusów gminnych, to czy jest na to szansa, aby wspomóc niektóre osoby (rozkład jest tak skonstruowany, że na kolejny autobus trzeba czekać np. godzinę)? 2. Czy będziemy mogli udzielać pomocy osobom, które przyjechały do Polski przed 24.02 (status uchodźcy wojennego). W odpowiedzi burmistrz: 2. Status uchodźcy nadaje Wojewoda. Osoby, które przekroczyły granicę od 24.02 mają status uchodźcy w rozumieniu prawnym, osoby które przed 24.02 przyjechały do Polski (np. kilka dni przed) mają status uchodźcy w potocznym znaczeniu, ale nie prawnym. 1. Zawsze jest możliwość poddania pod analizę rozkładu jazdy, ale nie powinniśmy tego robić, że co chwilę zmieniamy, bo nigdy nie będzie tak, że wszystkim będzie to pasowało. 

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie