SKRÓT z sesji Rady Miejskiej z 16.12.2019 – budżet, II strefa ZTM

W dn. 16.12.2019 odbyła się  XV sesja Rady Miejskiej. Najistotniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie budżetu dla naszej gminy na rok 2020. Zaplanowany budżet, to dochody w wysokości około 157 mln zł, wydatki na poziomie około 154 mln zł.

Dyskusja nad budżetem podczas sesji była bardzo krótka. W zasadzie w ogóle jej nie było.  Głos zabrały 3 osoby, dwoje radnych: Marzena Cichewicz i Konrad Janowski oraz mieszkaniec Błonia Pan Włodzimierz Słowiński.

Radny Konrad Janowski zapytał o braku w budżecie zapisu o dokończeniu remontu drogi w Konstantowie. W odpowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił, że takiego zapisu nie musi być, że budżet zawiera najważniejsze drogi, dla których musi być przygotowana dokumentacja projektowa, a na remonty takiej dokumentacji nie musi być.

Pan Słowiński  zadał pytanie, czy radni wiedzą, że za pieniądze które wydatkowane będą na obsługę kredytu w wysokości 10 mln zł, zaciągniętego na spłatę kredytu można byłoby wyremontować kilka odcinków dróg gminnych i czy radni we własnych gospodarstwach domowych także zaciągają kredyty na spłatę innych kredytów. Nikt nie udzielił odpowiedzi.

Radna Marzena Cichewicz wyraziła opinię na temat budżetu. Wskazując, iż brak w nim podobnie jak i w WPF (od 10 lat brak zapisów w  WPF w tej sprawie) zabezpieczenia środków na ewentualne podpisanie umowy z Warszawą o włączenie Błonia do II strefy ZTM. Zwróciła uwagę, iż są pozycje w budżecie, które przy pewnym uszczupleniu (oszczędnościach) pokryłyby roczny koszt II strefy w gminie Błonie.  W odpowiedzi Pan Burmistrz był zdziwiony wypowiedzią, bo przecież nie ma żadnej oferty z Warszawy.

Opinia radnej Marzeny Cichewicz do budżetu gminnego na rok 2020

Uchwała budżetowa przyjęta została głosami: ZA -18 , PRZECIW – 1 (głos M.Cichewicz), WSTRZYMALI SIĘ – 2 (G.Laskowska, G. Olędzki).

Kolejnym punktem programu, było podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2020. Uchwałę przyjęto głosami: ZA – 21, PRZECIW – 0, WSTRZYMALI SIĘ – 0.

Kolejny punkt obrad, to uchwała grupy radnych pod kierownictwem Pana Przewodniczącego. Uchwała z przyjętymi autopoprawkami w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu dotyczącego rozwoju komunikacji gminnej i drugiej strefy biletowej ZTM w Warszawie dla mieszkańców gminy Błonie. Na posiedzeniu wspólnym komisji w dn. 05.12.2019 wszystkie komisje wyraziły pozytywną opinie dla ww. uchwały. Dyskusji nie było. Uchwała została przyjęta głosami: ZA -17, PRECIW – 1 (radna M.Cichewicz), WSTRZYMAŁO SIĘ – 3 (G.Laskowska, G.Olędzki, A.Pływaczewski)

Następnie głosowano nad uchwałą z autopoprawkami radnej Marzeny Cichewicz w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu wobec oczekiwanego społecznie wprowadzenia drugiej strefy ZTM Warszawy dla gminy Błonie. Na posiedzeniu wspólnym komisji w dn. 05.12.2019 wszystkie komisie wyraziły negatywną opinię. Na sesji opinię negatywną wobec uchwały wyraził także Pan Burmistrz.  Opinia negatywna, bo uchwałę poprzednią (swoich radnych) zaopiniował pozytywnie, standardowe “merytoryczne” uzasadnienie.

“Złote usta” dla Burmistrza, opinia bardzo merytoryczna;)

Głos w sprawie uchwały zabrała radna Jadwiga Sowińska. Podsumowując, że przyjęcie jednej szerszej uchwały, nie powinno być pretekstem do odrzucenia drugiej.

Opinia rednej J. Sowińskiej

W związku z negatywną opinią Burmistrza w sprawie uchwały, pytanie Burmistrzowi zadał radny Konrad Janowski i otrzymał odpowiedź:

Pytanie radnego Konrada Janowskiego

Uchwała radnej Marzeny Cichewicz nie została przyjęta. PRZECIW -głosowało 12 osób (T.Wiśniewski, J.Cieślak, G.Banaszkiewicz, B.Wielogórska, J. Bargieł, E. Podyma, J. Guzik, S. Piotrowski, G. Kościńska, M. Zalewska, H. Szymańska, J. Uraszewski), ZA – głosowało 8 osób (M.Cichewicz, G.Laskowska, J. Sowińska, K. Mielcarz, I. Waśniewska, G.Olędzki, A. Pływaczewski, K. Janowski), WSTRZYMAŁ SIĘ – 1 (M.Kołota)

Przyjęto również uchwałę dotyczącą wyników kontroli, którą przeprowadziła komisja rewizyjna rady miejskiej (kontrola uchwały dotyczącej realizacji planu inwestycyjnego MPWIK)  oraz uchwałę dotyczącą planu pracy komisji rewizyjnej w roku 2020.

Zachęcamy do obejrzenia całej transmisji z sesji:

XV sesja Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 16.12.2019
miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie