Drugi WYROK w imieniu RP – Burmistrz Błonia narusza prawo.

Po raz drugi, Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznaje rację radnej Marzenie Cichewicz, wskazując na naruszanie prawa przez Burmistrza Błonia.

Czy wieloletnie doświadczenie samorządowca nie przełożyło się u Pana Burmistrza na przyswojenie podstawowych przepisów prawa?  Najwidoczniej tak, skoro po raz drugi Wojewódzki Sąd Administracyjny (WAS) wydaje wyrok w sprawie, uznając skargę radnej za zasadną i zobowiązując Burmistrza do rozpatrzenia wniosku radnej zgodnie z literą prawa.

Tym razem skarga dotyczyła bezczynności organu i nieudostępnienia informacji publicznej w zakresie ilości spraw sądowych, jakie były prowadzone lub są prowadzone przeciwko gminie Błonie lub Burmistrzowi Błonia w okresie od 2006r do 2020r .

Mieszkańcy gminy Błonie mają konstytucyjne prawo do posiadania takiej wiedzy. Informacje te nie są publikowane ani BIP, ani w BIS, niestety prawo tego nie nakazuje. Z drugiej strony, radni, którzy są reprezentantami mieszkańców, mają problem, aby informacje te pozyskać, chociaż w takiej sytuacji (wniosek o informacje publiczną) prawo jest jednoznaczne – nie tylko radny, każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Czy tych spraw jest aż tak dużo, że błoński ratusz nie chce udostępnić tej informacji?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku tłumaczy zasadność skargi złożonej przez radną oraz naruszenie prawa przez Burmistrza.  

M.in. w wyroku znajdziemy zapis: “zgodnie z art.4 pkt. 1 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są organy władzy publicznej, nie ulega zatem wątpliwości, że Burmistrz Błonia jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej.”[1]

“Należy pamiętać, że stan bezczynności organu administracji publicznej stanowi zaprzeczenie prawa do dobrej administracji i łamie jedno z podstawowych praw jednostki, którym jest prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.   

Stan bezczynności organu administracji publicznej postrzegany jest jako stan bezprawny; bezczynność organu zawsze wiązać się będzie z naruszeniem prawa – naruszeniem ciążącego na organie administracji publicznej prawnego obowiązku realizacji posiadanej przez niego określonej przepisami kompetencji.

Ponadczasowe jak widać jest stwierdzenie:(…) jednostka staje wobec «milczenia władzy» wręcz bezradna (…). Cała ewolucja, jaką przeszło prawo administracyjne w ciągu stuleci, od arbitralnej dowolności kacyków rządzących, do uregulowania ustawowego postępowania prawnego, ulega za jednym zamachem przekreśleniu z zachowaniem całej dekoracji praworządnego ustroju. J.S. Langrod (1939 r.)[2]

PAMIĘTAJCIE! Macie prawo, jako obywatele do uzyskiwania KAŻDEJ INFORMACJI z ratusza i innych urzędów. Możecie żądać każdej umowy, każdej faktury, każdej decyzji i każdego innego dokumentu, który dotyczy kwestii publicznej – gmina TO NIE JEST prywatny folwark grupki osób, to MY MIESZKAŃCY, egzekwujcie swoje prawa.

Pełna treść wyroku WSA w poniższym pliku:[1] Wyrok II SAB/Wa 616/2021 z dn.28.01.2021

[2] Miłosz Michał, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym – monografie www.sip.lex.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie