Jaką decyzję podejmie Burmistrz w sprawie przetargu na przebudowę TARGU?

W dn. 18 lutym br. na błońskim BIP zamieszczono informację o rozpoczęciu postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na przebudowę naszego miejskiego targu.

15 marca br. ratusz oznajmił (tego wymaga prawo zamówień publicznych), ile środków gmina ma zamiar przeznaczyć na realizację tej inwestycji. Kwota z błońskiego budżetu na rok 2021 w wysokości 4 000 000 zł oraz w 2022r 2 500 000 złRAZEM INWESTYCJA BĘDZIE KOSZTOWAŁA MIESZKAŃCÓW GMINY BŁONIE 6 500 000 zł.

Także w dn.15 marca br. sporządzono protokół z otwarcia ofert, jakie wpłynęły do ratusza w ramach postępowania przetargowego. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 8 733 000 zł. Czyli oferta wyższa od zakładanych środków, jakie zamierza ratusz przeznaczyć na ten cel o 2 233 000 zł.

Co teraz zrobi Burmistrz Błonia?

Ma dwie możliwości. Pierwsza unieważnić przetarg. Druga wystąpić do Rady Miejskiej o przeszło 2 000 000 zł, by zwiększyć planowany wydatek do kwoty oferty. Obie możliwości wynikają bezpośrednio z art. 93 Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. poz.2019).

Przywołany artykuł 93 w punkcie 1 podpunkt 4 mówi ” 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4 ) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”.

Co zrobi Burmistrz?

Sądzimy (obyśmy się mylili), że pomimo braku jakichkolwiek i z kimkolwiek konsultacji społecznych, pomimo braku przedstawienia w odpowiednim czasie pomysłu przebudowy targu (zmieniając jego funkcję) radnym (czyli przed tym, jak uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg) oraz pomimo faktu, że cała procedura administracyjna odbyła się w iście ekspresowym tempie, pomimo braku informacji o kosztach jakie gmina poniosła na projekt, a także pomimo braku pozyskania nawet 1 gr z funduszy zewnętrznych na ten cel, Burmistrz będzie forsował swoją wizję. W efekcie radni “posłusznie klepną” bez refleksji zmianę do budżetu i WPF i projekt będzie realizowany.

Aby uzmysłowić mieszkańcom naszej gminy, jak wyglądają standardy działania innych władz samorządowych w tego typu sprawach przytoczymy przykład z Brwinowa.

Władze Brwinowa prowadziły blisko dwa lata konsultacje społeczne. W pierwszej kolejności konsultacje przeprowadzono z sąsiadami targowiska (z mieszkańcami bezpośrednio sąsiadujących z targiem posesji), następnie z mieszkańcami i najemcami. Konsultacje trwały od roku 2017 do roku 2019. Dla władz miasta uwagi użytkowników były cennymi wskazówkami. Całkowity koszt przebudowy targowiska wyniósł 5.154.881,44 zł. W ramach przebudowy plac targowy w Brwinowie zyskał dodatkowe 800m2 powierzchni (a u nas w Błoniu maleje o 1/3) Co otrzymali w efekcie końcowym przebudowy targu mieszkańcy Brwinowa: wykonano nawierzchnię w części sąsiadującej z Rynkiem, zamontowano 20 pawilonów handlowych, wyposażonych w media i toalety. Wykonane zostały również prace związane z nasadzeniem zieleni – trawy, kwiatów, a także drzew. Przy zieleńcach zainstalowane zostały stoły i ławki, gdzie można odpocząć. Dla rowerzystów zainstalowane zostały stojaki. Wykonano uzbrojenie techniczne targowiska. Brwinów na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie w kwocie 999 862 zł.

Dodajmy jeszcze, że już w 2018 roku można było ubiegać się o dotację zewnętrzne m.in. na taki cel, jak przebudowa, czy modernizacja targowiska (środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014–2020)). Jednakże, na początku roku 2019 na jednej z pierwszych sesji Rady Miejskiej w Błoniu, na pytanie radnych, czy gmina będzie ubiegać się o środki z funduszów unijnych lub innych funduszy na modernizację błońskiego targowiska, gdyż obecny stan jest delikatnie mówiąc niewłaściwy, padła odpowiedź w stylu, że na ta chwilę nie mamy tego w planach. Jak widać plany się zmieniły i dobrze, szkoda tylko, że nie zmieniły się standardy działania.

Więcej informacji o okolicznych targowiskach znajdziecie w artykułach:

https://zachodniemazowsze.info/tag/targ/

https://www.obiektywna.pl/milanowek/targowisko-na-miare-21-wieku

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie