Informacje z sesji absolutoryjnej z 19.06.2023

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dn. 19.06.2023 r. obecni byli wszyscy radni RM: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

1. RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2022. Burmistrz przedstawił raport o stanie gminy, informując co zostało w raporcie ujęte oraz że raport jest obszerniejszy od poprzedniego z uwagi na dodanie dodatkowych informacji.

DEBATA NAD RAPORTEM:

Debata była bardzo krótka, udział w niej wzięły trzy osoby.

1. Radna Marzena Cichewicz – wyraziła opinię, iż podobnie jak w latach poprzednich, raport jest zbiorem danych statystycznych, a jego forma i objętość nie zachęca mieszkańców do zapoznania się z nim. Zaznaczyła, iż nie będzie kontynuować swoich spostrzeżeń do raportu, z uwagi na to, że już w poprzednich latach szczegółowo o tym mówiła. Po czym zadała pytania:

1) Jedną z pozycji raportu jest prezentacja struktury dochodów, w której między innymi ujęte są dochody wpływające do gminy z tytułu “podatków i opłat”. W roku 2022 wartość tych wypływów wyniosła 67 245 819,25 zł. Porównując ten dochód z dochodem w roku 2021, który wynosił 53 273 646,42 zł, poprosiła o informację, co ma wpływ na tak znaczący wzrost w strukturze dochodów wartości pozycji dotyczącej “podatków i opłat”, czy może zostały wprowadzone jakieś dodatkowe podatki o których nie wie. 

Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, informując, iż żadne nowe podatki nie były w 2022 pobierane, a wpływ na wartość tej pozycji w 2022 r. mają trzy czynniki – skuteczna egzekucja, wysokość podatków (uchwalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w większości progi najwyższe dopuszczalne) oraz ostrożne planowanie, zaległości przybyły wolniej niż planowano .

2) W części raportu dotyczącej realizacji celów strategicznych, które są wymienione wraz z celami operacyjnymi (przepisane z przyjętej Strategii Gminy) jest przy nich zbiorcza informacja, iż dla danego celu strategicznego zrealizowano kilka projektów, przytaczając wartość tych projektów i kwotę dofinansowania jakie gmina na realizację projektów pozyskała.

Posługując się konkretnym przykładem – dotyczącym STREFY SPOŁECZNEJ i celu strategicznego “silne, wyedukowane, zintegrowane i aktywne społeczeństwo obywatelskie, w którym wymieniono cztery cele operacyjne – nr 1 aktywna postawa społeczna mieszkańców gminy, nr 2 trwałe ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców, nr 3 dzieci i młodzież aktywne ruchowo i społecznie, nr 4 wysoka jakość oświaty w gminie – poprosiła o informację, jakie konkretnie programy zostały zrealizowane w ramach tego celu? W raporcie podano, że 8 programów, ale nie wiadomo jakie. Podano także informacje, że na realizację tych 8 projektów wydano 8 448 501,78 zł przy otrzymanej dotacji w kwocie 5 218 573,80 zł. Chciałaby wiedzieć i pewnie mieszkańcy także, jak rozłożyły się projekty i kwoty na poszczególne cele operacyjne.

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz – z uwagi na wielokrotną złożoność (wg Burmistrza) pytanie, poprosił o sformułowanie go na piśmie, a udzieli odpowiedzi.

2. Radny Jakub Bargieł – pochwalił jednostki administracyjne działające na terenie gminy, czy to Centrum Kultury, czy Centrum Sportu- dobrze działają. W odniesieniu do raportu dobrze byłoby, aby jednostki organizacyjne podawały liczbę osób, które brały udział w wydarzeniu, bo to będzie pokazywać, czy wydarzenia te idą w dobrą stronę, czy są trafione.

3. Mieszkaniec Błonia pan Mateusz Zawilski – zadał dwa pytania:

a) Mam pytanie odnośnie obwodnicy. Błonia jest zakorkowane. W 2018 r. Marszałek skreślił te plany z racji braku zainteresowania, stąd pytanie jak to wygląda?

b) II strefa ZTM – czy gmina ma jakieś plany odnośnie II strefy ZTM?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz – na wstępie wyraził uznanie, dla młodego człowieka, któremu chciało się zebrać 50 podpisów poparcia, by móc zabrać głos w trakcie debaty. Odpowiadając na pytania:

ad a) Stwierdził, że budowa obwodnicy nie jest zadaniem gminy. Gmina nie posiada takich środków, ani narzędzi, by móc wybudować obwodnicę, to rola Zarządu Dróg Mazowieckich, a nawet dróg krajowych.  Przypomniał, iż niedawno była na sesji rozmowa o tym, a urząd pisze pisma do Zarządu Dróg Krajowych w tej sprawie.

ad b) Temat II strefy ZTM też już był wielokrotnie omawiany. Warszawa nie jest zainteresowana rozszerzeniem II strefy o Błonie. ZTM także nie jest zainteresowany, aby “czerwoniaki” dojeżdżały do Błonia, ponieważ obsługa takiej linii nie wchodzi w grę. Linia byłaby za długa, a czas dojazdu do Warszawy także byłby bardzo długi. Burmistrz stwierdził, że Warszawa nie jest obecnie gotowa na rozszerzenie strefy o Błonie i czeka na propozycję w tej sprawie z Warszawy.

Po zakończonej debacie rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. Rada Miejska podjęła uchwałę nr NR LXXII/525/23 udzielając Burmistrzowi wotum zaufania.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Janusz Guzik , Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (1): Marzena Cichewicz

2. PROCEDURA związana z ABSOLUTORIUM:

2.1. Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy na rok 2022.

2.2. Odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2022. RIO w uchwale nr 3.E/235/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu.

2.3. Odczytano opinię komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu dotyczącą wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2022 – komisja zaopiniowała wykonanie budżetu pozytywnie, oraz przedłożyła wniosek o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium.

2.4. Odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2022. RIO w uchwale nr 3.f.1/131/2023 z dnia 24 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowało wniosek komisji rewizyjnej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za rok 2022.

2.5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2022 i sprawozdania finansowego za rok 2022 – dyskusja. Dyskusja nie odbyła się, nikt z radnych nie miał pytań.

2.6. Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę NR LXXII/526/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2022 i sprawozdania finansowego za 2022 r.

 Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Janusz Guzik , Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewsk, BRAK GŁOSU (1): Katarzyna Mielcarz.

2.7 W kolejnym kroku Rada Miejska podjęła uchwałę NR LXXII/527/23 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

Jak głosowali radni: ZA (20) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Janusz Guzik , Jacek Cieślak, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJE SIĘ (1): Marzena Cichewicz

Po zakończeniu procedury absolutoryjnej pan Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej, pani Skarbnik oraz wszystkim pracownikom urzędu za wspólną pracę i zaufanie. W podziękowaniu kwiaty otrzymały pani Skarbnik oraz przewodniczące komisji budżetowej i komisji rewizyjnej. Panie także podziękowały Burmistrzowi za udaną współpracę. Podziękowania dla Pani Skarbnik, Pana Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady złożyła także komisja rewizyjna, kwiaty wręczył radny Grzegorz Olędzki.

3. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała NR LXXII/528/23 – zmieniająca wieloletnią prognozę finansową (WPF) gminy Błonie na lata 2023-2038. Zmiany w WPF 2023-2038 dotyczą: Zmniejszenia deficytu do kwoty o 988 181,00 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 988 181,00zł, przesunięcia środków z przedsięwzięcia dotyczącego budowy ul. Polnej (320 tys.) do przedsięwzięcia budowy ul. Engelmana i Staszica dla których łączny nakład wyniesie 850 tys., przesunięć pomiędzy kategoriami budżetowymi na kwotę 1 530 000,00zł, wprowadzenia nowego przedsięwzięcia dotyczącego wymiany lamp oświetleniowych – 700 tys. zł przy limicie w roku 2023 – 420 tys. zł, i w roku 2024 – 280 tys. zł. Nie wzrasta zadłużenie gminy i nie zmienia się wartość rozchodów.

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

2. Uchwała NR LXXII/529/23  zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023. Zmiana dotyczy:

– zwiększenia planu dochodu o 3 034 544,00zł zł (9200,00 zł  z dofinansowania do RDO Storczyk + 2 189 680,00 zł ze sprzedaż działki gminnej przy ul. Targowej + 39 993,00 zł z dofinansowania na remont OSP Górna Wieś + 300 tys. z wykonania budżetu + 54 336zł dotacja z  Funduszu Pomocy + 36134 zł z dotacji na zadania OPS + 107353zł z dofinansowania na system monitorowania energią i ochronę zwierząt + 297 8500zł z dotacji na modernizacje boiska przy ul. Legionów),

zmniejszenie planu wydatków o 1 862 000,00zł (z planu wydatków na ul Polną 320tys. zł + 1,5mln zł przeniesienie z jednej klasyfikacji do drugiej w ramach wydatków UM Błonie + 42000zł przeniesienie w planie wydatków CS).

– zwiększenie planu wydatków o 3 908 363,00 zł (18400zł dla ROD Storczyk + 1 170 000zł na: budowę kanalizacji deszczowej na ul. Milenijnej w Bramkach (160tys.) + przebudowa ul. Mickiewicza w Błoniu (160 tys.) + rozbudowa ul. Engelmana i Staszica (850tys. zł)).

Dyskusja nad projektem uchwały:

Radna Marzena Cichewicz – zadała pytanie dotyczące ul. Mickiewicza i kwoty 160 tys. na jej przebudowę. Poprosiła o informację jaki będzie zakres tej przebudowy i na czym on ma polegać.

Odpowiedzi udzielił naczelnik Rafał Nowak: Jest to odcinek ul. Mickiewicza i odcinek ul. Kalinowej. Ze względu na budowę nowego przystanku PKP Błonie-Rokitno i budowy parkingu przy tej nowej stacji, jedyny dojazd jaki mógł być zapewniony dla tego parkingu jest z ul. Kalinowej, która jest już częściowo wyremontowana, ale mały odcinek ul. Mickiewicza wymaga przebudowy i remontu, aby był dojazd do tego parkingu. W uzupełnieniu Burmistrz dodał – że chodzi o odcinek, którego nie ma, tylko na mapie jest, chodzi o odcinek w kierunku południowym przy samych torach. Przewodniczący zadał pytanie, czy PKP do tego się dołoży, w odpowiedzi naczelnik powiedział, że po rozmowach z PKP doszli do porozumienia i PKP parking wybuduje, natomiast gmina ul. Kalinową. Radny Bargieł dopytał, czy będzie możliwość wjazdu od ul. Nowakowskiego, czy tylko od Kalinowej. W uzupełnieniu naczelnik Nowak wyjaśnił, że PKP nie posiada działki przy torach z dostępem do drogi DW720 (Nowakowskiego), nie może skorzystać ze specustawy drogowej na pozyskanie gruntów, nie było też rozmów z mieszkańcami w sprawie pozyskania gruntów, dlatego też dojazd będzie tylko z ul. Kalinowej.  

Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

3. Uchwała NR LXXII/530/23w sprawie zmiany uchwały LIII/399/22 z dnia 06.09.2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego gminy Błonie “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Zmiana dotyczy zapisu w pkt.6 gminnego programu, który dostosowano do zapisów i wymagań określonych w rządowym programie “Korpus Wsparcia Seniorów”. Punkt ten otrzymał brzmienie: “Program będzie finansowany w wysokości do 80% ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Udział środków własnych gminy Błonie wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania”.

Radni nie dyskutowali nad projektem uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

4. Uchwała NR LXXII/531/23 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Podjęcie uchwały w nowej treści wynika z konieczności dostosowania zapisów do aktualnych przepisów i zasad mających wpływ na organizację i realizację usług. Dotychczasowa uchwała podjęta była w 2014 r. Prawo nakłada na gminy obowiązek określenia stawek za takie usługi, a same usługi należą do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Radni nie dyskutowali nad projektem uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

5. Przekierowanie projektu uchwały do komisji Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Nieruchomość, którą gmina chce sprzedać, to niezabudowana działka stanowiąca własność gminy o powierzchni 0,0507 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 39, położona w Błoniu przy ul. Modlińskiej w obrębie 0003-03. Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dn. 15.06.2023 wszystkie komisje wyraziły negatywną opinię dotyczącą uchwały.

Dyskusja nad projektem uchwały:

Głos zabrał mieszkaniec Włodzimierz Słowiński i zapytał, co radni mają zamiar zrobić na tej działce skoro wszystkie komisje rady wyraziły wobec projektu uchwały negatywną opinię.

Radny Konrad Janowski – jakie są wymagania jeżeli chodzi o odległości między skrzyżowaniami na drogach klasy G, ponieważ była propozycja przebicia przez tę działkę drogi do ul. Modlińskiej, prośba o informację chyba że pan w tej chwili tego nie pamięta. Naczelnik Nowak, nie pamięta, przypuszcza, że są to duże odległości. W dyskusję włączył się Burmistrz, wyjaśniając, iż to co trafia do rady jest zawsze poddane głębokiej analizie odnośnie potrzeb dla gminy Błonie. Kwestię tej działki też analizowano. Nie ma tam możliwości, ani potrzeby przebicia ulicy ponieważ obok jest wjazd na to osiedle. Ciężko będzie uzyskać wjazd od dróg wojewódzkich z ul. Modlińskiej, a po drugie z analizy z wydziału planowania przestrzennego działka ta może posłużyć jedynie na poszerzenie przylegających do niej działek, nie ma też możliwości jej zabudowy. Może posłużyć na poszerzenie działek przylegających i takie wnioski były, ale nie chcieliśmy tego robić w takim trybie, a oficjalnie w trybie przetargu. Pierwsza uchwała rady, dwa wycena, trzy przetarg wtedy zobaczymy, czy ktoś ją kupi, czy nie. Działka ta gminie jest niepotrzebna, nie wykorzysta jej gmina do niczego, ani obecnie, ani w przyszłości, nie będzie mogła być do niczego wykorzystana. Głos zabrał Przewodniczący Wiśniewski – przypominając sytuację dotyczącą ul. Nowakowskiego, gdzie uprzednio sprzedano działki, a później gmina musiała je odkupić, aby mógł powstać tam parking. Zauważył, iż można by było tam (na tej działce), jeśli będzie nowy przebieg DW579 wybudować przystanek autobusowy dla tamtego całego osiedla. Zapytał, czy jest możliwość postawienia tam przystanku autobusowego w momencie kiedy będzie już przebudowana droga 579. Burmistrz – sytuacja odnośnie ul. Nowakowskiego, sytuacja przy ul. Targowej przy KRUS-ie była zupełnie inna niż ta. Przy Nowakowskiego z dużego terenu gminnego wydzielono część pod pawilony, na szczęście one nigdy nie powstały, a grunty mogły być w trybie specustawy wykupione przez gminę, bo wcześniej nie można było się z tymi właścicielami domówić. Podobnie przy KRUS-ie jedna działka, dzięki decyzji rady została odkupiona przez gminę, co umożliwi teraz zaprojektowanie tam parkingu, wcześniej było to niemożliwe. Tu nie ma dużej nieruchomości, cała działka ma 507 m2, nie ma tam możliwości nic pobudowania, jest rów i nie ma wjazdu w ogóle istniejącego na tą działkę, żeby uzyskać teraz wjazd, to nie ma teraz szans, aby uzyskać z dróg wojewódzki, bo jest za blisko skrzyżowań i ta działka naprawdę do niczego się nie przyda. Nawet gdyby była w przyszłości możliwość budowy zatoki, to na pewno łatwiej będzie odkupić kilkadziesiąt metrów, niż trzymać kilkaset bo ona nie jest potrzebna. Naczelnik Nowak – poinformował, że sprawdził w rozporządzeniu i jest 800 m w terenie zabudowanym i 500 m w terenie zabudowanym od skrzyżowania (odległości wymagana dla nowych skrzyżowań – odległości między skrzyżowaniami na drogach klasy G). Głos zabrała radna Marzena Cichewicz – w 2017 lub 2018 r wydział dróg i mostów, prowadził rozmowy z mieszkańcem, który mieszkał przy ul. Krzywej, w sprawie odkupienie części jego nieruchomości w celu rozwiązania wieloletniego problemu związanego z ul. Krzywą, a konkretnie z tym, że jest ona bardzo wąska, przez co nie ma wjazdu na teren osiedla większych samochodów. Na teren osiedla nie ma możliwości wjazdu straży pożarnej z żadnej stron, a ta koncepcja z 2018 r. miała zapewnić “wentyl bezpieczeństwa”. Jeśli gmina sprzeda działkę, być może za jakiś czas, jak chcielibyśmy rozwiązać problem dotyczący ul. Krzywej będziemy musieli jej część odkupić. Na komisji była także dyskusja, że mogłaby odbyć się pewnego rodzaju zamiana, pomiędzy gminą, a obecnym właścicielem nieruchomości z której planowano cześć odkupić, a w 2018 r ówczesny właściciel najpierw zgodził się odsprzedać, a później zrezygnował. W odpowiedzi Burmistrz – według dzisiejszej oceny, wątpliwe jest, albo niemożliwe, budowa tam jakiegokolwiek skrzyżowania, za blisko jest skrzyżowanie ul. Krzywej z Modlińską, by budować tam kolejne skrzyżowanie. Wiem, że ul. Krzywa jest bardzo wąska, że jest problem. Podejmowano rozmowy z mieszkańcami aby oddali cześć swoich terenów na poszerzenie drogi, jednak nikt się nie zgodził. Zrobiliśmy tak jak to było.

..Nawet gdyby tam, to, dotyczyło przebudowy drogi 579, no to nic nie stoi na przeszkodzie, jak my byśmy byli właścicielami, to pewnie zarząd dróg oczekiwałby, że oddamy to nieodpłatnie, jak my nie będziemy właścicielami, to po prostu zapłaci za ten kawałek i tyle, jak to jest przy budowie drogi.

Radny Jarosław Uraszewski – złożył wniosek formalny o przesunięcie powyższego projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję ładu przestrzennego i rolnictwa. Wniosek radnego został przegłosowany. Uchwała trafi pod ponowne obrady komisji

6. Uchwała NR LXXII/532/23 w sprawie nadania nazwy trasie rowerowej przebiegającej przez miejscowości Błonie i Białuty wzdłuż drogi wojewódzkiej 579. W dn. 10 kwietnia 2023 zmarł wybitny kolarz szosowy XX w, mieszkaniec naszego miasta Pan Andrzej Bławdzin. Nadanie powyższej trasie rowerowej im. Andrzeja Bławdzina, będzie oddaniem hołdu szczególnemu sportowcowi i mieszkańcowi Błonia. Radni nie dyskutowali nad projektem uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

7. Uchwała NR LXIII/533/23w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi mieszkańca z dn. 19 czerwca 2023. Skarga jest na przewodniczącego Rady oraz radnych Rady Miejskiej w Błoniu. W uchwale Rada wyraża swoje stanowisko wobec skargi i postanawia przekazać skargę zgodnie z właściwością do Wojewody Mazowieckiego.

Radni nie dyskutowali nad projektem uchwały. Jak głosowali radni: ZA (21) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska.

Sprawy bieżące, wolne wnioski interpelacje i pytania

W sprawach bieżących głos zabrał Burmistrz, przekazując informacje:

1. O podpisaniu przez gminę 3 umów na wykonanie przebudów i remontów dróg gminnych w ramach środków uzyskanych ze spółki CKP Sp. z o.o (5 mln zł):

a) przebudowę mostu na rzece Utrata i przebudowy dróg w miejscowościach Nowa Górna i Nowy Łuszczewek.

b) remont ul. Plater i ul. Sienkiewicza.

c) przebudowa ul. Wąskiej i ul. Poprzecznej w Błoniu wraz z budową kanalizacji w ul. Wąskiej.

2. Bieżące inwestycje trwają zgodnie z harmonogramami. Trwają prace wykończeniowe w nowym budynku centrum administracji jak i w starym rewitalizowanym (kamienica), prace wykończeniowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Trwa także podbudowa pod drogi dojazdowe i parkingi przy tej inwestycji. Inwestycja ta zgodnie z umową powinna być w tym roku zakończona.

3. Trwają remonty i budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych ze środków pozyskanych z programu Polski Ład (5 mln zł).

4. Dzięki dzisiejszej decyzji Rady będziemy mogli rozstrzygnąć przetarg dotyczący przebudowy ul. Egelmana i Staszica. Chcemy jak najszybciej podpisać umowę na realizację tej dwuletniej inwestycji. Ulice będą poszerzone, projekt i pozwolenie są już zrobione pozwala to rozpocząć realizację. W tym roku na drogi wydajemy 23 mln zł.

5. Kontynuowane są prace dotyczące przebudowy sali gimnastyczne przy szkole nr 2. Coraz bardziej widoczne są efekty prac. Oprócz nowej sali przybędzie dużo nowych sal lekcyjnych. Dobry etap zaawansowania widoczny jest także na terenie przebudowy przedszkola w Radzikowie.

Wolne wnioski, interpelacje i pytania

Radni nie złożyli żadnych wniosków. Interpelację złożył radny Andrzej Pływaczewski.

Pytania:

1. Radna Grażyna Laskowska – czy ul. Staszica będzie przebudowana i będzie stanowiła tylko wyjazd z Błonia, czy też wjazd. W odpowiedzi Burmistrz – ulica będzie jednokierunkowa, nie możemy uzyskać zgody na kolejne skrzyżowania z drogą krajową 92 (przepisy)

2. Radny Marcin Kołota – co z placem zabaw na osiedlu przy ul. Sochaczewskiej, który nie został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego? W odpowiedzi Sekretarz – dyr. Ropiak zajął się sprawą, obecnie weryfikuje z projektantem możliwość i ilość ustawienia urządzeń. Projektant ma przedstawić opinię i kosztorys, po otrzymaniu przekażę informacje radnemu i podejmiemy decyzję z Burmistrzem.

3.Radna Marzena Cichewicz – zadała 4 pytania:

a) budowa drogi 579, w korespondencji otrzymanej z MZDW podnoszona jest kwestia o złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla tej budowy. Czy MZDW złożyło do pana Burmistrza taki wniosek? I czy taka decyzja została wydana?  W odpowiedzi Burmistrz – taki wniosek nie wpłynął do urzędu. Nie została wydana decyzja.

b) Korzystając z obecności pana Prezesa Ziółkowskiego – zapytała, czy MPWiK ustalił źródło nieprzyjemnego zapachu chloru w wodzie. O problemie była mowa kilka miesięcy temu i pan Prezes zobowiązał się do ustalenia źródła problemu. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, stąd prośba o jej udzielenie. W odpowiedzi Prezes Ziółkowski – nie odpowiedziałem na pytanie, bo nie mam na nie odpowiedzi. Odpowiedź jest – nie wiem. Wraz z pionem technicznym w MPWiK szukaliśmy przyczyny i niestety nie ustaliliśmy jej. Dawkowanie podchlorynu w tym okresie było poprawne.

c) Czy prace na terenie glinianek też przebiegają zgodnie z harmonogramem, czy nie będzie żadnego poślizgu? W odpowiedzi Burmistrz – prace na terenie glinianek trwają, było tam pewne opóźnienie, ale termin końcowy powinien zostać dotrzymany, jeśli będzie jakieś przesunięcie, to będzie to zgodnie z umową zawartą na dofinansowanie tej inwestycji.

d) W lutym złożyłam interpelację, na którą otrzymałam odpowiedź, że odpowiedź z uwagi na nieobecność pana Burmistrza spowodowaną chorobą, otrzymam odpowiedź najszybciej jak to będzie możliwe. Chciałam się zapytać, najbliższy możliwy czas to jest kiedy? Mamy czerwiec, trochę czasu minęło, pan Burmistrz już wrócił do zdrowia. Burmistrz – W najbliższym możliwym czasie odpowiedzi udzielimy.

4. Radny Andrzej Pływaczewski – od 1 lipca przestanie kursować linia autobusowa do Warszawy. Czy jest to decyzja ostateczna, czy będziemy jeszcze coś robić aby tą linię przywrócić? Pytają mnie o to mieszkańcy, co im mam powiedzieć? Czy może jakieś inne rozwiązania, może warszawskie czerwoniaki, które dochodziłyby do Błonia tak jak to jest w Lesznie. Czy coś się da z tym zrobić Panie Sekretarzu, poprosiłby o jakąś optymistyczną odpowiedź. W odpowiedzi Sekretarz – W zeszłym roku otrzymaliśmy z PKS Grodzisk niespodziewanie podwyżkę stawek, na która się Rada zgodziła. 27.12.2022 przyszło pismo ze zmianą rozkładu jazdy autobusów do Warszawy zmniejszając ilość przejazdów. Gdy odpowiedziałem na to pismo, że się nie zgadzamy, to otrzymaliśmy 28.12.2022 wypowiedzenie umowy. Wówczas ulegliśmy presji dyktatowi monopolisty i zgodziliśmy się, bo nie było wyjścia. Na początku kwietnia br. przyszło pismo z PKS Grodzisk Mazowiecki, że z uwagi na problemy z kierowcami nie będą kontynuowali z nami umowy, czyli nie przedłużą jej od 1 lipca br. Przypominam, że rocznie za tą linie płacimy PKS Grodzisk Maz. 700 tyś zł. W takiej sytuacji przystąpiliśmy do prac aby dać w ramach obowiązujących przepisów mieszkańcom jakąś alternatywę. To, co mogliśmy zrobić, to linia z Błonie-Radzików-Płochocin.

5. Radny Grzegorz Olędzki – mam pytanie odnośnie kamienicy na Piłsudskiego. Taka kamienica czerwona, trochę straszy oko, bo wystają rury kanalizacyjne ze ścian. Pan Burmistrz kiedyś wspominał, że z panem Ropniakiem (pop. Ropiakiem) przychylicie się do remontu albo do ewentualnego wyburzenia, czy coś w tej sprawie, coś wiadomo? Burmistrz – nie przypominam sobie, by było tam jakieś zagrożenie i by wystawały jakieś rury gdziekolwiek, ja nic o tym nie wiem. G. Olędzki – ja uzupełnię, szare rury wystają z kamienicy, są to rury kanalizacyjne, zamiast wentylacyjnych, może tak doprecyzuję. Burmistrz – kanalizacyjne, zamiast wentylacyjnych? ..Z kominów? .. No to wykład z prawa budowlanego, jeżeli dotychczasowe kominy nie przewidywały wszystkich ciągów wentylacyjnych z każdego pomieszczenia, to musiały być zbudowane dodatkowe nowe, które odprowadzają i doprowadzają powietrze, w taki sposób się to robi. G. Olędzki – ale straszą oko. Burmistrz – no tak straszą oko, ale aby zrobić to inaczej, trzeba byłoby przebudować cały komin. Poinformował, że na tej kamienicy jest kilkudziesięciotysięczne zadłużenie z czynszem, więc pytanie, czy w takim przypadku, gdy nie jest opłacany czynsz za lokal komunalny, należy coś w tym lokalu robić? Odpisałem też radnej Laskowskiej w odpowiedzi na jej interpelacje, że dopóki mieszkańcy nie będą płacić czynszu nie mamy moralnego prawa, aby cokolwiek robić w tej kamienicy.

6. Radny Janusz Guzik – prosił o zajęcie się sprawą przechylonych słupków przy starej aptece na rogu na rynku. Notorycznie te słupki są uszkadzane przez samochody dostarczające towar do Lewiatana. Poprosił aby teraz te słupki wyprostować, albo przejść się do Lewiatana. Burmistrz – Pomimo osłupkowania tego łuku, zresztą chyba na pana wniosek, w dalszym ciągu samochody niszczą je, mało tego przez przejście dla pieszych wjeżdżają tam do środka. To jest plaga z niewłaściwym parkowaniem. Działania zostaną podjęte, nie ma niestety pancernych słupków odpornych na samochody ciężarowe. Dobra jest pana sugestia, aby straż miejska przeprowadziła rozmowę z właścicielem sklepu odnośnie dostarczania tam towaru.

7. Radny Jacek Cieślak – ja bym stanął jednak w obronie tych dostawców. Przecież muszą gdzieś stanąć, aby dostarczyć towar. Proszę sprawdzić rano, ciągle te same samochody stoją i stoją na rynku (w domyśle blokują miejsce)..zmierzamy do konkluzji.. należy wprowadzić parkometry. 

8. Mieszkaniec Włodzimierz Słowiński – wyjaśnił radnym na czym polega wg. niego demokracja.

Sesja Rady Miejskiej został zakończona.

Zdjęcie: fot. Jowita Leszczyńska – www.tusochaczew.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie