Informacje z sesji Rady Miejskiej z dn. 14.11.2020

Podczas sesji Rady Miejskiej w dn.14.12.2020 przyjęto większość uchwał przedłożonych na posiedzenie Rady. Między innymi podjęto uchwały: – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r (zmiany porządkowe wynikające m.in. z otrzymania dotacji) oraz uchwałę zmieniającą WFP w następstwie zmian w budżecie, – w sprawie zgody na zaciągniecie kredytu (10 mln zł) na spłatę kredytów, – przyjęto uchwałą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2021, – w sprawie przyjęcia planu pacy komisji rewizyjnej oraz stałych komisji problemowych Rady Miejskiej na rok 2021, – w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Burmistrza Błonia petycji skierowanej do Rady Miejskiej w sprawie likwidacji części placu targowiska miejskiego.

Przeprowadzono procedurę związaną z uchwaleniem budżetu gminy Błonie na rok 2021.

W uchwale budżetowej przedstawiono propozycję budżetu gminy Błonie na rok 2021, gdzie zaplanowano m.in.:

1. Łączne dochody budżetu w kwocie 159 362 970, 20

2. Łączne wydatki budżetu w kwocie 165 836 137, 49 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 476 167, 29 zł, który sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

4. Ustalono rezerwę na kwotę 624 000 zł

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne, na kwotę 18 675 000 zł, które szczegółowo zaprezentowano w załączniku nr 7 do projektu budżetu. Nas szczególnie cieszy ujęcie w planie inwestycji na rok 2021 ulic Solidarności i Piaskowej, w sprawach których wielokrotnie Marzena Cichewicz składała interpelacje i wnioski do budżetu. Oczywiście pozostałe zaplanowane inwestycje również cieszą i mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane z godnie z planem.

Z informacji, jakie pozyskaliśmy znaczna część inwestycji drogowych została rozłożona w czasie na kolejne lata, szczegóły znajdziecie w WPF na lata 2021-2026:

W trakcie sesji Rady Miejskiej dyskutowano również nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania “Strefy płatnego parkowania na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenie na realizację tego zadania środków w budżecie miasta.

Projekt uchwały przygotowany został przez radnych będących członkami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a przedstawiony na sesji przez Przewodniczącego tej komisji. Uchwała o charakterze intencyjnym, w której zaproponowano płatne strefy parkowania przy CK w Błoniu, na terenie Rynku oraz przy Gminnym Ośrodku Zdrowia wzbudziła żywą dyskusję. Opinię negatywną wobec propozycji tej uchwały wyraził Pan Burmistrz. Głosy radnych były podzielone, część osób negatywnie oceniła pomysł utworzenia płatnych stref parkowania, cześć pozytywnie. W trakcie dyskusji wniesiony został wniosek formalny o zdjęcie z punktu obrad powyższej uchwały i skierowanie jej do przedyskutowania w celu pozyskania szczegółowych informacji na wspólnym posiedzeniu komisji problemowych Rady Miejskiej w styczniu 2021 r. Wniosek został przegłosowany – ZA 12 osób, PRZECIWKO – 6 osób, WSTRZYMAŁY SIĘ  – 2 osoby. Tym samym projekt uchwały został zdjęty z obrad sesji Rady Miejskiej w dn. 14.12.2020.

W punkcie porządku obrad dotyczącym informacji bieżących, wolnych wniosków i pytań poruszono kwestię dotyczącą planów przebudowy PLACU TARGOWEGO w Błoniu.

Gmina nie uzyskała środków z krajowego funduszu regionalnego na realizacje tego zadania. Podniesiono kwestię wielkości środków finansowych zaplanowanych na ten cel (6,5 mln zł) pytając, z czego wynika taka kwota, sugerując jednocześnie, że jest to kwota bardzo wysoka. Poproszono Burmistrza o przedstawienie założeń dotyczących inwestycji. Założeń, jakie gmina przekazała jako wytyczne dla projektanta przygotowującego projekt. Niestety nie przedstawiono tych założeń. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wypowiedź Pana Burmistrza, iż projekt zakłada przebudowę placu targowego z budową infrastruktury technicznej, budową zadaszenia i kilku (około 5 szt.) pawilonów handlowych oraz STREFY ODPOCZYNKU/RELAKSU/PLACU ZABAW. Zastanawiający jest pomysł samej strefy odpoczynku. Na pytanie radnej Cichewicz, w jaki sposób mają mieszkańcy odpoczywać na targu, Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o to, aby można było odbyć spacer na terenie targu, bo przecież już dziś wiele osób przychodzi na targ niekoniecznie po zakupy, a w celu pospacerowania. Nadto dużo osób spędza wolny czas w galeriach handlowych i jest to rodzaj odpoczynku i rozrywki.  Dlatego też w opinii Pana Burmistrza, myśląc przyszłościowo, taka idea przyświeca utworzeniu strefy relaksu/spacerów/palcu zabaw na terenie targu. Pan Burmistrz wyraził także pogląd, konkludując, iż najlepiej by każdy zajmował się tym, co potrafi robić najlepiej. Dlatego też projekt przebudowy zlecony został doświadczonemu projektantowi, z którym radni będą mieli zaplanowane spotkanie w celu przedstawienia i wyjaśnienia projektu będącego obecnie w fazie opracowywania. Pytanie, czy aby nie za późno podejmowane są te działania, skoro projekt jest już w trakcie tworzenia, a radni de facto nie znają szczegółów i założeń do projektu? Temat będziemy monitorować i informować Was na bieżąco. Reasumując, wiemy tylko tyle, że będzie przebudowa. Kiedy? Gdy projekt będzie gotowy. Na pytanie, czy na czas prowadzenia prac związanych z przebudową targu, zapewnione zostanie handlującym i kupującym inne miejsce w alternatywnej lokalizacji, odpowiedź na dzień dzisiejszy brzmi NIE.  

Standardowe pytanie zadawane na każdej sesji Rady Miejskiej skierowała do Pana Burmistrza Marzena Cichewicz – “Czy wysłano kolejne pismo do Prezydenta Warszawy w sprawie przyłączenia gminy Błonie do II strefy ZTM? Czy podejmowane są jakieś działania w tej sprawie?” W odpowiedzi Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli Warszawa będzie tematem poszerzenia strefy zainteresowana i zacznie się coś w sprawie dziać, będzie w sprawie działał i Pan Burmistrz. Na tą chwilę, Warszawa ma wiele swoich różnych problemów i nie zajmuje się II strefą ZTM.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie