Informacje ze wspólnego posiedzenia komisji RM i sesji RM z 10.10.2022

Informacje ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej oraz z sesji Rady Miejskiej z dn. 10.10.2022

Informacje ze wspólnego posiedzenia komisji RM

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej odbyło się w dn. 10.10.2022 o godz.10.00 poprzedzając zaplanowaną na ten sam dzień sesję Rady Miejskiej.

W komisji udział wzięli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska, NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Błoniu:

a) Zaprezentowano radnym projekt uchwały LV/412/22 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037“. Prezentacji powyższego dokumentu dokonał jego współautor, który specjalnie na posiedzenie komisji został zaproszony przez UM do Błonia.

b) Komisje rady opiniowały przedłożone na zbliżającą się sesję projekty uchwał. Wszystkie projekty otrzymały pozytywne opinie z poszczególnych komisji.

c) Dyskusje, pytania:

Radna K. Milelcarz zadała Przewodniczącemu Wiśniewskiemu pytanie, czy wrócimy do uprzednich godzin zwoływania sesji Rady Miejskiej i posiedzenia komisji w godzinach popołudniowych, jak miało miejsce, czy sesje i komisje będą przez Przewodniczącego zwoływane w godzinach porannych jak ostatnio. Wyraziła także opinię, iż godziny poranne na zwoływanie posiedzeń komisji i sesji nie są najtrafniejszym terminem. 

W odpowiedzi Przewodniczący Wiśniewski, stwierdził, iż zmiana godzin zwoływania sesji i komisji, to jego wyłączne uprawnienia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i statutu gminy. Ostatnie sesje i komisje zostały przez przewodniczącego Wiśniewskiego zwołane w godzinach rannych, ponieważ jak autorytarnie stwierdził, części radnych nie odpowiadają godziny popołudniowe, ponieważ nie przychodzą na sesję, więc zmienił godziny. Zaznaczył także, że czuje się dotknięty (czytaj obrażony) sytuacją, jaka miała miejsce 1 lipca 2022 gdzie sesja rady nie odbyła się z powodu braku kworum, ponieważ część radnych zbojkotowała zdaniem przewodniczącego tą sesję i na nią nie przyszła, dlatego postanowił zmienić godziny.

Nastąpiła wymiana zdań pomiędzy przewodniczącym, a niektórymi radnymi. Padły stwierdzenia, że takie działanie przewodniczącego, to kara dla radnych za ich niesubordynację i w ten sposób przewodniczący kara radnych (do czego nie ma najmniejszego prawa), podnoszono także kwestię godzin, i tego, że godziny ranne radnym nie odpowiadają, większość radnych pracuje zawodowo.

Opinie

Przysłuchiwałam się wymianie zdań, pomiędzy radnymi, a przewodniczącym i doszłam do wniosku, że tym razem nie zabiorę głosu w tej dyskusji. Czemu? Ponieważ całą sytuację, kierując się niskimi pobudkami, wywołał Przewodniczący Wiśniewski i nie chciałam wdawać się w zbędną dyskusję, która z pewnością przybrałaby poziom preferowany przez przewodniczącego, a mi zdecydowanie nieodpowiadający. Kieruje się innymi zasadami etycznymi i innymi standardami. Niestety, podczas sesji, czy komisji, słuchając wypowiedzi przewodniczącego i obserwując jego zachowanie, rysuje mi się w głowie ponury obraz młodego i choć inteligentnego człowieka, to pełnego złośliwości, mściwego, przebiegłego i manipulującego, przekonanego o swojej wyjątkowości, a także bezkarności. Przykład z ostatniego wspólnego posiedzenia komisji jest niestety dowodem na to, że powiedzenie “małpa z brzytwą” jest ciągle aktualne. Zero zastanowienia się, przemyślenia, czy refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce podczas sesji w dn. 01.07.2022 (brak kworum), a za to zemsta na radnych i pokazanie im, kto tu rządzi, bo mogę to zrobić, bo mam władzę jestem przewodniczącym – słabe zachowanie.

M. Cichewicz.

Sesja RM – skrót informacji.

Udział w sesji Rady Miejskiej w dn. 10.10.2022 wzięli radni: Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska, NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska. 

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały: 

1. Uchwała LV/409/2022 zmieniająca uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038. W WPF dokonano stosownych zmian wynikających z otrzymanych dotacji oraz dodano nowe zadanie pt. “kompleksowa modernizacja wybranych sieci dróg gminnych na terenie gminy Błonie”, na które gmina otrzymała dotację w wysokości 5 000 000, 00 zł z programu POLSKI ŁAD. Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska. 

2. Uchwała LV/410/22 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022 – zmianie uległa wysokość dochodów (zwiększenie) o kwotę 6.769.890,94zł (6.630.581,00 zł rządowego Funduszu Pomocy + 139.309 zł z opłaty od sprzedaży alkoholu). Jednocześnie zmniejszono dochody o 3.916.365,zł w ramach przeniesienia do właściwej klasyfikacji budżetowej. W obszarze wydatków – zmniejszono wydatki o 612.598,00 zł, co także wynika z przeniesienia wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej, a także zwiększono wydatki o kwotę 3.816.123,94 zł ( 240.000, zł na administrację – zakup sprzętu i podróże służbowe + 1.040.834 na oświatę – wniosek Sz. Podst. nr 1 oraz dodatkowe działania oświatowe + 139.309,94 na ochronę zdrowia oraz 2.395.980 pomoc społeczną, a konkretnie na wypłaty dodatku węglowego). Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska. 

3. Uchwała LV/411/22 w sprawie opłaty targowej. Uchwała zmieniła nieznacznie stawki przyjęte w 2018 r. oraz wprowadziła dwie nowe stawki, których w dotychczas nie było. Opłaty targowe kształtują się obecnie w sposób następujący:

1) sprzedaż z kosza, za handel z ręki – 5,00 zł;

2) za 1 m2 zajętej pow. handlowej – 8,00 zł;

3) na stanowiskach numer od 41 do 64 pod zadaszeniem – 18,00 zł;

4) na stanowiskach numer od 65 do 80 pod zadaszeniem – 12,00 zł;

5) z samochodu do 1,5t ładowności – 25,00 zł;

6) z samochodu powyżej 1,5t ładowności – 38,00 zł;

7) z ciągnika z przyczepą – 21,00 zł;

8) w sektorze – 24,00 zł.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska.

4. Uchwała LV/412/22 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037” Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Art. 19 ustawy nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres 15 lat oraz ich aktualizację, co najmniej raz na 3 lata. Poprzedni dokument został przyjęty Uchwałą Nr VII/379/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.03.2018 r. Obecne przyjęcie uchwały i niniejszego dokumentu spełnia wymagania stawiane ustawą “Prawo Energetyczne” w zakresie opracowania dokumentu. Zakres założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z w/w ustawy i obejmuje: – ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, – przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego, – możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, – możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, – zakres współpracy z innymi gminami. Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Olędzki, NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska.  

5. Uchwała LV/413/22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr LII/395/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 04.07.2022. W dn. 12.09.2022 do UM w Błoniu wpłynęła adresowana do Rady Miejskiej skarga kierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dotycząca uchwały LII/395/22. W świetle obowiązujących przepisów (ustawy “prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”) Rada Miejska jest zobowiązana przekazać taką skargę do właściwego sądu. Stąd też podjęcie powyższej uchwały.

W skardze do WSA czytamy, iż mieszkańcy reprezentowani przez mecenasa wnoszą o stwierdzenie nieważności uchwały LII/395/22 Rady Miejskiej i zarzucają jej:

      1. Rażące naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym polegające na ponownym poddaniu pod głosowanie uchwały, która była już przedmiotem głosowania na sesji Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 6 czerwca 2022 r., opartej na tej samej podstawie faktycznej i prawnej, która nie uzyskała wymaganej większości głosów, co narusza procedurę obowiązującą przy podejmowaniu uchwał, skutkującą nieważnością uchwały,

      2. Rażące naruszenie art. 8 ust. 2 specustawy mieszkaniowej, w zw. z art. 13 pkt 10 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.) polegające na braku wskazania w uchwale daty jej wejścia w życie, co uniemożliwia ustalenie daty jej obowiązywania,

     3. Rażące naruszenie art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. b specustawy mieszkaniowej, polegające na braku określenia w uchwale w formie graficznej charakterystyki inwestycji mieszkaniowej, obejmującej określenie „charakterystyki zabudowy” (…) „w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych”.

Wskazując na powyższe, wnoszą o stwierdzenie nieważności Zaskarżonej Uchwały w całości na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.

Jak głosowali radni: ZA (19) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Marzena Cichewicz, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska. 

6. Uchwała LV/413/22 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana…(mieszkańca Błonia). W dn. 30.08.2022 Rada Miejska otrzymała od Wojewody Mazowieckiego skargę mieszkańca Błonia (skarga z dnia 10.05.2022). Na posiedzeniu w dniu 03.10.2022 komisja skarg, wniosków i petycji uznała skargę mieszkańca w całości za niezasadną. Jak głosowali radni: ZA (18) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marzena Cichewicz, Grzegorz Olędzki., NIEOBECNI (2) Andrzej Pływaczewski, Helena Szymańska

Podczas sesji głos zabrali:

Burmistrz:

1. Zaprosił wszystkich zebranych na sesji oraz mieszkańców gminy Błonie na planowane coroczne spotkania z Burmistrzem, przekazując jednocześnie radnym harmonogram spotkań, które zaplanowana zostały w terminie od 11.10 do 19.10.2022

2. Przekazał informację, iż w dn. 03.10.2022 do Urzędu Miasta wpłynęło pismo ze spółki PGE Paliwa z Krakowa, która w ramach grupy PGE specjalizuje się w dostawach na polski rynek certyfikowanego węgla. W piśmie podniesiono, iż w związku z trudną sytuację na rynku paliw spowodowaną wojną wywołaną przez Rosję na Ukrainie, spółka realizuje zadanie importu węgla opałowego, który będzie mógł być wykorzystywany w celach ciepłowniczych przez klientów indywidualnych. W związku powyższym spółka zwraca się do Urzędu Miasta w Błoniu o zaapelowanie do spółek komunalnych działających na terenie gminy o zarejestrowanie się (tych spółek) jako podmiot węglowy (aby móc nabyć węgiel dla potrzebujących mieszkańców gminy).

Burmistrz powyższe pismo przekazał do spółki komunalnej w Błoniu – do MPWiK – z prośbą o analizę w celu rozpoznania możliwości, a także wady i zalety tego apelu, który został z tego, co wie Burmistrz rozesłany do wszystkich gmin w Polsce. Następnie poprosił o zabranie głosu przez prezesa MPWiK Pana Ziółkowskiego. Zanim głos zabrał Pan Ziółkowski, pytanie do Burmistrza skierował przewodniczący Rady Miejskiej T. Wiśniewski – pytając, dlaczego pismo nie zostało skierowane do ZUK, a do MPWiK? Burmistrz w dopowiedzi podkreślił, iż jedyną spółka komunalną na terenie gminy Błonie jest MPWiK, pismo nie jest kierowanie do ZUK, bo ZUK jest zakładem budżetowym i nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, może realizować jedynie własne cele, dlatego pismo adresowane jest jedynie do tej spółki (MPWiK), bo mamy tylko jedną spółkę, gdyby były inne, to też pismo by otrzymały. ZUK tego zadania realizować nie może.

Następnie głos zabrał prezes MPWiK Pan Ziółkowski – mówiąc, iż otrzymał powyższe pismo podpisane przez prezesa PGE Paliwa i zaczął od tego, że są na sali prawnicy, i dlatego chciałby ocenić wagę tego pisma. Bo jest to pismo podpisane przez prezesa jakiejś spółki funkcjonującej na rynku w obrocie gospodarczym, i pytanie do pana prawnika, jaką ono (to pismo) ma wagę, czy to jakieś zobowiązanie. Zdaniem Pana Ziółkowskiego to pismo warte jest tyle ile papier, na którym zostało wydrukowane, tylko tyle.


Ale, jak stwierdził Prezes Ziółkowski – oczywiście problem z zaopatrzeniem w węgiel jest i do tego trzeba się odnieść, bo jest pokazana tam (w tym piśmie) jakaś tam ścieżka, jak można realizować (zaopatrzenie). Prezes Ziółkowski przystępując do analizy tego pisma kierował się prawem, a w szczególności prawem spółek handlowych, prawem zamówień publicznych, obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi obrotu gospodarczego. Stwierdził następnie, iż po pierwsze, spółka MPWiK w swoim PKD nie ma takiej działalności, musiałaby zmienić taką działalność. Obrót materiałami energetycznymi, do których zalicza się węgiel, wymaga też specjalnego zezwolenia, nie wie, czy w randze koncesji – ale zezwolenia, na które też trzeba złożyć wniosek, a udzielenie takiego zezwolenia wg. wiedzy prezesa trwa około miesiąca.

Poinformował także, że sprawdził jakie są możliwości zakupu tego węgla, jego sprzedaży, jakie są ceny, jakie skutki może to wywołać dla spółki. W opinii prezesa, węgla powinno wystarczyć, bo węgiel jest zamówiony (zamówiony przez rząd), dostawa wymaga transportu morskiego, a problem jest nie w ilości węgla, a w dowiezie tego węgla o czasie. Wg. prezesa Ziółkowskiego, po jego analizie – jest tak, że dzisiaj tego węgla nie ma, może on być gdzieś za miesiąc, a realnie, że ten węgiel pojawi się gdzieś w okolicach marca, może trochę później w dużych ilościach i oznacza to, że jego cena spadnie i będzie tańszy niż dzisiaj. Jakie taka sytuacja niesie skutki dla spółki, gdyby spółka, zarejestrowała działalność, zmieniła PKD i zaczęła węgiel sprowadzać, to ta deklaracja prezesa PGE Paliwa, z uwagi na dynamiczną rzeczywistość, gdzie może tego pana prezesa za moment nie być, to zobowiązanie to może być niewiele warte. Ale i tak w obrocie prawnym jest ona niewiele warte, to wyłącznie jakaś informacja.

Poinformował, że cena węgla została określona w piśmie na 2100 zł netto za 1t, co dla końcowego odbiorcy oznacza, że po doliczeniu VAT i kosztów transportu, kosztów logistycznych i obsługi cena zbliży się do 3000 zł za 1t. Po takiej cenie MPWiK mógłby ten węgiel sprzedać (w wersji optymistycznej). Aby węgiel sprzedawać, trzeba do tego przygotować infrastrukturę, kupić i wbudować wagę, przygotować i przeszkolić ludzi, bo węgiel jest towarem szczególnym i trzeba się na węglu znać, żeby kupić węgiel odpowiedniej jakości. A w MPWiK takich osób nie ma, nie ma takich pracowników, bo nie było takiej potrzeby, spółka nie prowadziła takiej działalności.

Zaznaczył też, że zarówno MPWiK jak i gmina Błonie nie posiadają informacji o faktycznym zapotrzebowaniu na węgiel. Wprawdzie gmina wie, ile jest gospodarstw korzystających z ogrzewania na węgiel i potrzeby tych gospodarstw MPWIK i gmina oszacował na do 2 500 ton na cały sezon, to aby kupić ten węgiel potrzeba byłoby zaangażować 6 mln zł i trzeba te pieniądze znaleźć, mieć i wyłożyć przy ryzyku, że węgiel ten przyjdzie już po sezonie grzewczym i nikt go nie kupi. Aby poznać faktyczne zapotrzebowanie MPWiK musiałby zebrać od mieszkańców deklaracje, a co gdy mieszkańcy potraktują te deklaracje jako zobowiązanie MPWiK, że dostarczy węgiel, a tego węgla pomimo zapewnień w tym piśmie, jak i przez rząd, nie będzie? Jak nie dopłynie? To zostawiamy ludzi na lodzie. Ludzie będą szukać innego miejsca zaopatrzenia, a kto będzie winny? – gmina i spółka MPWiK, dlatego, że podjęły się takiej działalności. Prezes Ziółkowski takiego ryzyka podjąć nie może.

Może zdarzyć się też tak, że ten węgiel przyjdzie już po sezonie i MPWiK zostanie z dużą ilością węgla kupionego po wysokich cenach, a węgiel na rynku będzie tańszy, co oznacza ewidentną stratę, którą będzie musiał pokryć MPWiK. Takie działanie jest działaniem na szkodę spółki, a odpowiedzialność ponosi personalnie prezes. Nie podejmie się takiego działania na szkodę spółki. Dodatkowo, jeśli chcielibyśmy kupować ten węgiel, w taki sposób w jaki nam tu rząd proponuje, to naruszamy ustawę zamówień publicznych. Póki co nie ma żadnych przepisów, które by spółkę z takiego obowiązku zwalniały lub które ułatwiały by działalność w tym zakresie. Zdaniem prezesa wrzucenie takiej działalności do spółek przypomina mu czasy gospodarki nakazowo-rozdzielczej z dawnych lat, a taka działalność skończyła się katastrofą gospodarczą na wielką skalę. Inwestując w to zadanie pieniądze na jeden sezon, bo za chwilę sytuacja na rynku się unormuje, to wyrzucanie pieniędzy w błoto, pieniędzy mieszkańców, bo to państwo zapłacicie wtedy w cenie wody i ścieków za te wydatki. Dlatego takiej działalności podjąć nie może.     

W uzupełnieniu wypowiedzi prezesa Ziółkowskiego, burmistrz przytoczył dane, iż w całej gminie jest tylko 206 gospodarstw domowych korzystających z węgla jako opału, co wynika ze złożonych do końca czerwca br. deklaracji. Natomiast na opalanie drewnem i węglem zostało złożonych 640 deklaracji (gospodarstw domowych). Razem 846. Opalanie gazem na terenie gminy zadeklarowało ponad 4 tys. gospodarstw domowych. Problem jest w naszej gminie niewielki w porównaniu do innych gmin.

Sekretarz gminy Przemysław Kubicki, także zabrał głos, informując, iż przed sesją był na błońskim składzie węgla, w którym jak się dowiedział od właściciela składu, były także wiadomości TVP, które pokazywały, że węgla nie brakuje, jest węgiel leży na pryzmach po 3300 zł za 1 tonę i jest to węgiel ogólnodostępny. Co więcej skład jest wysuniętą spółką Polskiej Grupy Górniczej, czyli na stronie pgg.sklep.pl można między godziną 16 a 18, zamówić węgiel i jest on w cenie 1500 zł za tonę + koszty transportu i marża składu, to jest około 2100 za tonę i że w tym tygodniu już było ok. 120 osób, które ten węgiel kupiły, a teraz będą odbierać. Ilość kupujących zwiększa się i na bieżąco węgiel jest dostarczany i robiona jest dystrybucja. Osoba prowadząca skład, która się na tym zna, stwierdziła, że na terenie naszej gminy nie ma takiego problemu, bo za 3300 można kupić od ręki węgiel, który leży na składzie, ale na bieżąco polski węgiel (niezaimportowany) z PGG jest i co tydzień ludzie go odbierają.

Wolne wnioski, interpelacje i pytania

1. K. Janowski złożył wniosek o przegłosowanie przez Radę Miejską pisma do PKP w sprawie udzielenia przez PKP zapewnienia, że zachowana zostanie po wybudowaniu nowego przystanku PKP Rokitno przepustowość dotychczasowych przejazdów w ciągu ulic Grodziskiej, Nowakowskiego i Poniatowskiego. Pismo ma charakter wniosku do PKP o udzielenie informacji. Poprosił, aby pismo to wspólnie zostało przez radę podpisane i skierowane do PKP – stąd wniosek radnego.

W sprawie zabrał głos sekretarz Kubicki, który przekazał informację, iż był na spotkaniu w sprawie budowy tego przystanku i niestety z informacji jakie posiada przepustowość przejazdu w ciągu ul. Nowakowskiego będzie niższa z uwagi na rozwiązanie techniczne tj. budowę obu peronów po jednej stronie przejazdu. Zostało to na tym spotkaniu potwierdzone (wyłącznie w stosunku do tego przejazdu na Nowakowskiego).

Radna Laskowska zapytała, czy przy tym przystanku Rokitno są planowane jakieś parkingi. W odpowiedzi sekretarz przekazał, iż sprawę podnosił na spotkaniu z PKP. Ustalono, że na terenach należących do PKP przy tym przystanku, PKP mogłoby ewentualnie wybudować parking, a gmina z drugiej strony na terenach, które wykupiłaby od obecnego właściciela. PKP wysłało pismo do ministerstwa w tej sprawie i oczekuje ciągle na odpowiedź. Sekretarz stwierdził, że najprawdopodobniej ministerstwo się nie zgodzi.

Przewodniczący Wiśniewski wtrącił – skoro to przystanek prezydencki (budowa przystanku Rokitno odbywa się w ramach programu prezydenckiego – 100 przystanków) – to może napisać do Prezydenta, idźmy do źródła.

Następnie odbyło się głosowanie nad wnioskiem. Głosowało 19 radnych. ZA wnioskiem głosowało 18 radnych. PRZECIWKO wnioskowi wysłania pisma do PKP głosowała jedna osoba, radna Laskowska.

2. I. Waśniewska – czy GDDKiA odmawiając zgody na rozwiązanie zaproponowane w piśmie skierowanym przez gminę do GDDKiA, a dotyczącym problemu skrzyżowania ul. Lesznowskiej z ul. Powstańców (gmina wnioskowała o montaż świateł), zaproponowała jakieś alternatywne rozwiązanie? Jeśli nie, to trzeba ciągle pisać w tej sprawie, o co radna prosi naczelnika Nowaka.

3. G. Laskowska – ile wniosków o dofinansowanie zakupu węgla wpłynęło do gminy? W odpowiedzi burmistrz – do tej pory złożono około 1300 wniosków o dofinansowanie. Wnioski są weryfikowane, niektóre złożone zostały dwukrotnie, niektóre będą oddalone, bo złożone zostały niezgodnie z przepisami.

4. J. Cieślak:

a) Czy zakończyła się przebudowa ul. Ekologicznej? W odpowiedzi naczelnik Nowak – nie.

b) Jaki jest postęp prac na remontowanej drodze krajowej 579? W odpowiedzi naczelnik Nowak – będę wiedział w środę po naradzie z budowy.

c) Do biura rady wpłynęło pismo od jednego z pracowników klubu sportowego Błonianka w sprawie nie wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia – czy zgłoszony problem został rozwiązany i nadany został bieg sprawie? W odpowiedzi burmistrz – tak został nadany bieg sprawie. Klub sportowy jest stowarzyszeniem, wysłane zostało do klubu pismo z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy.

d) Jak wygląda kwestia uchwały intencyjnej rady w sprawie montażu parkometrów w Błoniu? W odpowiedzi burmistrz – sprawą zajmuje się Pan M. Książek i na kolejnej sesji przygotuje i przekaże odpowiedź w tej sprawie.

5. S. Piotrowski – zwrócił się z prośbą o przycięcie krzewów na ul. Towarowej na odcinku od ul. Bieniewickiej do ul. Kwiatowej, krzewy wrastają w pas jezdni. Poprosił także o przycięcie koron drzew przysłaniających lampy oświetleniowe na ul. Towarowej.

6. E. Podyma – w związku z planowaną przebudową ulicy 3 Maja, czy planowane jest jakieś rozwiązanie dotyczące skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (wyjazd na Poniatowskiego)? W odpowiedzi naczelnik Nowak – nowy odcinek ul. 3 Maja jest jeszcze w trakcie projektu i analiz. Nie przewidujemy w tym projekcie przebudowy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Poniatowskiego, gdyż jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej i ewentualnie drogi wojewódzkie będą mogły w sprawie coś więcej zrobić. Gmina zajmuje się obecnie przebudową ul. Wiejskiej. Planowane jest złożenie do przyszłorocznego budżetu kosztów dotyczących przebudowy (zabudżetowanie zrobienia projektów) dla ul. Szkolnej, aby ciąg nowego odcinka ul. 3 Maja wraz z ulicami Staszica, Engelmana, usprawnić. Przebudowa ul. 3 Maja z myślą o wydłużenie odcinka do trasy krajowej nr DK92, a też z uwzględnieniem skrzyżowanie z DK92 – czyli dodatkowy wjazd i wyjazd na DK92.

7. G. Kościńska – czy coś się dzieje w sprawie skrzyżowania ul. Purzyckiego z GDK92? W odpowiedzi naczelnik Nowak – prowadzimy rozmowy z jednym z deweloperów na temat przebudowy tego skrzyżowania. Wnioski do GDDKiA w ten sprawie pozostają bez rozstrzygnięcia.

8. M. Cichewicz – pytanie do Pana sekretarza w kwestii oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy zgłaszają niedziałanie lamp ulicznych w różnych porach, czy jest to świadome np. działania oszczędnościowe, czy wynika to z jakiś problemów np. ze sterownikami czasowymi tych lamp. W odpowiedzi sekretarz Kubicki – na dzień dzisiejszy gmina nie wprowadziła żadnych oszczędności, to, co robimy, to sukcesywnie wymieniamy lampy na lampy energooszczędne, będzie także zmniejszana ilość skrzynek tzw. “sonek – skrzynek z bezpiecznikami”, aby zmniejszyć ilość sterowników i dostosować je do lamp ledowych, aby efektywniej można było zarządzać oświetleniem i jego natężeniem np. w godzinach nocnych będziemy ściemniać oświetlenie o np. 30%. Jeśli chodzi o zgłaszane wyłączenia, to sekretarz także je otrzymał, i jeśli chodzi np. o wyłączenia przy ul. Kolejowej to wynika to z faktu, że ktoś ze skrzynek ukradł bezpieczniki, najprawdopodobniej są to przygotowania do jakiś złodziejskich historii, sprawa została zgłoszona na policję.

uzupełnieniu burmistrz przypomniał, iż gmina prowadzi sukcesywną wymianę lamp na ledowe, a także zaznaczył, że w obecnej sytuacji rynkowej, gdzie bardzo wzrastają ceny energii, nasza gmina ma podpisaną dla wszystkich gminnych jednostek umowę na dostawę energii elektrycznej na poziomie 400zł za 1 MWh z gwarancją ceny do końca 2023 r. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Natomiast tak dobrze nie jest z gazem, wprawdzie działa tarcza antyinflacyjna, jednak nie wszystkie gminne obiekty są nią objęte, basen nie kwalifikuje się do objęcia tarczą. I tam koszty ogrzewania i eksploatacji wzrosną o około 300%.

9. J. Cieślak – w jakim realnym czasie przebudowana zostanie ul. 3 Maja i połączona zostanie z krajową dwójką? Obecna sytuacja w mieście przy zamknięciu wyjazdy w ciągu ul. Nowakowskiego pokazuje jak jest sytuacja, jak jesteśmy obecnie zablokowani. Kiedy będziemy mieli kolejny wjazd i wyjazd z miasta? W odpowiedzi burmistrz – z uwagi na konieczność uwzględnienia w budżecie wzrostu cen energii i ogrzewania, gdzie koszty będą dużo wyższe niż obecnie (szacujemy ok. 90% wzrostu), trudno jest przewidzieć realizację naszych inwestycji, tym bardziej, że w wyniku wprowadzenia rozwiązań Polski Ład, gmina Błonie straciła dużo środków jeżeli chodzi o podatki, płacimy także “janosikowe” co roku coraz wyższe niestety ( w tym roku ponad 3,6 mln zł) w związku z tym trudno jest odpowiedzieć na pytanie kiedy. Widać też już problemy, mieszkańcy już protestują, przeciwko budowie tej drogi, a inwestycja nawet się jeszcze nie rozpoczęła.

10. Mieszkaniec P. W. Słowński:

a) Ile paneli fotowoltaicznych zostało zamontowanych na budynkach, które są własności gminy Błonie i o jakiej mocy?   

b) Panie burmistrzu, kiedyś Pana pytałem, ilu tych komendantów w Błoniu się zmieniło, powiedział Pan, że nie wie. Czy będzie mógł Pan zrobić jakieś rozeznanie i skąd go przywieźli tego komendanta, komendanta Policji?

c) Czy w tedy, kiedy jest widno, lampy (uliczne) muszą się świecić, czy można założyć jakieś sterowniki coś w rodzaju jak na wodomierzach, kiedy wodomierz jest sprawdzany, a tu żeby było wyłączane, coś takiego powinno być, ponieważ te, które są, dobre nie są, bo ulice są oświetlane rano, wtedy kiedy jest już widno.

d) Panie naczelniku Nowak, czy Pan coś słyszał o retencji? I czy nadal przy przebudowach dróg…proszę się nie śmiać, bo Pan wodę w kranie ma, a tam gdzie się robi przebudowę dróg powinny być rowy, by zatrzymać tą wodę. To, co jest zrobione przy przebudowie ul. Żukówka i Ekologiczna, to jest największy bubel, największy bubel, że tam nie ma rowu.

e) Panie Tomaszu Wiśniewski, na przedostatniej sesji pytałem się Pana, czy będzie mógł się Pan zapoznać z artykułem 10 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przed podejmowaniem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi? – Przerywając T. Wiśniewski stwierdził – że już kiedyś, na to pytanie Panu odpowiedziałem. Przerywając Pan W. Słowiński – Pan odpowiedział, że się zastanowi, że Pan pomyśli. T. Wiśniewski – pomyślę i pomyślałem, także, że już Panu odpowiadałem na to pytanie, więc proszę sobie wrócić od poprzednich sesji.

Odpowiedzi na pytania mieszkańca udzielił burmistrz: 

ad. a) nie wiem, nie pamiętam w tej chwili jaką moc mają te panele,

ad. b) zadania dotyczące bezpieczeństwa, to zadania administracji państwowej i komisariat policji w żaden sposób mi nie podlega. Gmina opiniuje kandydaturę na komendanta, jednak opinia ta nie jest wiążąca. Jak jest propozycja, przesyłane jest do gminy pismo, a opinia gminy nie ma żadnego znaczenia, gmina nie ma uprawnień, by prowadzić postępowanie wobec kandydatury na komendanta policji.

ad. c) w ramach zmian dotyczących zasilania zewnętrznego, przygotowujemy tzw. “inteligentny system” sterowania oświetleniem ulicznym, który będzie przewidywał takie możliwości, obecny system takich możliwości nie ma. W celu regulacji czasu, natężenia oświetlenia ulicznego będą zamontowane specjalne sterowniki pozwalające na te działania, jesteśmy w trakcie realizacji

ad. d) nasze drogi wszystkie, które są przebudowywane w ramach pełnej procedury są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o retencje, to nie jest to kompetencja gminy, to zadanie spółek wodnych i Wód Polskich.

Opinie

Podczas sesji z uwagą i zainteresowaniem słuchałam tego, co Pan Prezes Ziółkowski miał do powiedzenia w sprawie przekazanego mu przez Urząd Miasta pisma ze spółki PGE Paliwa dotyczącego dystrybucji węgla przez gminę. Od dawna węgiel jest tematem podgrzewającym krajową (i nie tylko) dysputę polityczną. Oczywiście w przekazach do opinii publicznej trafiają zarówno informacje wiarygodnie i sprawdzone, jaki i fake newsy manipulujące i nakręcające temat.

Początkowo chciałam podzielić się z czytelnikami PIN opinią odnoszącą się do wypowiedzi Prezesa Ziółkowskiego obszernie. Doszłam jednak do wniosku, że czasami krótsza opinia jest lepsza i bardziej trafna. Patrząc na obecne problemy występujące na rynku energetycznym, zarówno krajowym, europejskim jak i globalnym, a przede wszystkim patrząc na zwykłych ludzi i ich potrzeby, ich troski, nie mogłam oprzeć się wrażeniu słuchając wypowiedzi Pana Ziółkowskiego, że oglądam i słucham jednego z odcinków Monty Pythona.

Niestety w gminie Błonie przeważnie jest szukanie wymówek i pretekstów, aby czegoś nie zrobić, zamiast poszukania rozwiązań jak coś można zrobić dla mieszkańców, to też swoiste standardy, które wymagają zmian – gmina, samorząd – to mieszkańcy, to na potrzeby wspólnoty/mieszkańców w strukturach administracji państwowej funkcjonują urzędy gminne i rady gmin, a nie odwrotnie.

 M. Cichewicz

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie