KASJER do gminy Błonie poszukiwany – termin składania ofert do 10.02.2021.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy KASJER.

W ogłoszeniu o konkursie określono wymagania niezbędne/konieczne na to stanowisko, są to: obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, nieposzlakowana opinia, niekaralność, co najmniej 3 lata doświadczenia. W wymaganiach dodatkowych oczekuje się: znajomości przepisów ustaw – o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym. Znajomości przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych, znajomości programów komputerowych, umiejętności interpretacji przepisów prawa, umiejętności organizacji pracy na stanowisku i współpracy z innymi stanowiskami, sumienności, dokładności, odpowiedzialności, wysokiej kultury osobistej.

Aby złożyć swoją ofertę na stanowisko KASJERA konieczne jest przedłożenie wszystkich wymienionych dokumentów, które muszą być (jeśli jest to wymagane prawem np. oświadczenia) podpisane. Każde uchybienie np. brak podpisu dyskredytuje ofertę w dalszym procesie rekrutacyjnym. Wymagane dokumenty to: list motywacyjny, cv (życiorys), kwestionariusz osobowy wg. wzoru urzędu w Błoniu, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności, oświadczenia: o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o niekaralności, o posiadaniu nienagannej opinii, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; a także kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (np. kopia polskiego dowodu osobistego) lub oświadczenie o jego posiadaniu, kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie/staż (np. świadectwa pracy), przed zawarciem umowy o prace konieczne będzie dostarczenie z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności. Więcej szczegółów dotyczących oferty wraz z informacją o zakresie obowiązków znajdziecie w pełnej treści ogłoszenia, które zamieszczamy w pliku poniżej.

Ofertę w raz z wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko KASJER” – należy osobiście lub listownie (wysłanie pocztą) dostarczyć do dnia 10.02.2021 do Urzędu Miejskiego w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do urzędu. Wpłynięcie po terminie dyskwalifikuje ofertę w procesie rekrutacji.

Wszystkim chętnym, którzy będą rekrutowali na to stanowisko życzymy powodzenia.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie