KONIEC dawnego TARGU, zmiana funkcji na BAZAREK.

Koniec dawnego TARGU, zmiana funkcji na BAZAREK.

Handel w Błoniu na placach targowych swoje początki datuje w końcówce XV w. Praktycznie przez cały okres, aż do naszych czasów “tradycja” ta była kultywowana. Jest to nasze dziedzictwo historyczne. Czy można w duchu postępu odstąpić od tradycji i zmienić przeznaczenie terenu placu targowego? – Owszem można. Ładny projekt “nowego targu”, który jest obecnie w budowie, to raczej typowy nowoczesny bazarek osiedlowy, a nie targ. Burmistrz bez konsultacji z radnymi, nie mówiąc już o konsultacjach z mieszkańcami, realizuje zmienię funkcję placu. Targ, jaki znaliśmy, to już historia bezpowrotna. Teraz będzie nowocześnie, ładnie, zielono – ale czy praktycznie dla sprzedawców i kupujących, to się okaże? Zastanawiający jest także czas i tempo działań błońskich władz. Aby proces przybliżyć mieszkańcom naszej gminy, przedstawiam chronologię dotyczącą tej inwestycji za prawie 9 mln zł. Koszty realizacji inwestycji, niestety pokrywane są wyłącznie z naszego budżetu miasta. Ratusz przez lata nie był w stanie pozyskać środków na ten cel, choć taka możliwość była od 2014 r., nie pozyskano ani złotówki.

Rok 2018 

Od 2014 roku gminy mogły ubiegać się o dotację z funduszów unijnych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o dotację m.in. ma modernizację placów targowych. W 2018 r. Marszałek Mazowsza dzieli pule środków m.in. na dotację do modernizacji targów, pieniądze otrzymują m.in. Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Brwinów. Pod koniec 2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Błoniu zadaję pytanie: “Czy gmina, planuje ubiegać się o dotację na modernizację błońskiego targu? Odpowiedź – nie mamy takich działań w planie, nie planujemy“.

Rok 2019

Na terenie za stacją paliw rozpoczyna budowę bloków deweloper. Najemcy pawilonów handlowych z mięsem i wędlinami otrzymują od Burmistrza pismo, które informuje, iż w związku z planowaną budową przedłużenia ul. Narutowicza nastąpi w roku 2019 wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntów, na których zlokalizowane są pawilony handlowe, a dzierżawcom zostaną zaproponowane nowe miejsca pod pawilony handlowe. Założenie było takie, że pawilony mają być przeniesione na pozostałą część placu targowego. Nie zakładano remontu targu. Radni dają także zielone światło burmistrzowi na zawarcie umowy z deweloperem – deweloper wybuduje parking i drogę (na części targu przeznaczonej do likwidacji). 

Rok 2020

Na sesji RM w dn. 23.01.2020 r. dyskusja ujawnia więcej szczegółów w sprawie targu. Wyjaśniano radnym, że przedłużona zostanie ul. Narutowicza, aż do nowo powstających bloków. Budowę tego przedłużenia/ drogi /ul. Narutowicza wykona deweloper na swój koszt. Lewa część, patrząc od strony głównego wejścia, zostanie zamieniona na parking, który także na swój koszt wykona deweloper. Stragany z tej części przeniesione zostaną przeniesione. Na tej sesji po raz pierwszy pada stwierdzenie, że planowana jest także modernizacja placu targowego, uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych (notabene gmina nigdy nie pozyskała złotówki na ten cel). 

Wybuchła pandemia Covid. Szok, lockdown, praca zdalna itd. 10 kwietnia 2020r. burmistrz wydaje zarządzenie nr 27 w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom finansowym epidemii Covid i realizacji niektórych wydatków budżetu gminy na rok 2020. Zarządzenie m.in. ogranicza wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem tych, na które rozstrzygnięto już przetargi i/lub zawarto umowy na realizację oraz finansowanie ze środków zewnętrznych), a także na zadania inwestycyjne i remontowe w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO). Z – zarządzenie określa także, że nie będzie procedury przygotowania BO na rok 2021. 

W październiku do dzierżawców, którzy handlują na targu w pawilonach, trafia pismo datowane na 30.09.2020 r., wypowiadające umowy dzierżawy ze skutkiem na dzień 31.12.2020 r. Także w październiku w odpowiedzi na interpelację dotyczącą m.in. przedstawienia założeń/koncepcji dla przebudowy targu – burmistrz odpowiada, że jest to jeszcze projektowane, czyli standardowa odpowiedź w stylu “do widzenia”.

W listopadzie 2020 r. burmistrz przygotowuje projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego “budowa zadaszenia oraz pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach założenia przebudowy placu miejskiego w Błoniu w celu nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych“. Niestety, nie planuje organizacji miejsca zastępczego na targ. Przecież to normalne, że targ będzie nieczynny, bo będzie remont.  

Rok 2021

W dn. 18.02.2021 r. ogłoszono przetarg na Roboty budowlane. Budowa zadaszenia oraz pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach założenia przebudowy placu miejskiego w Błoniu w celu nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych”. Z zamieszczonej w ogłoszeniu dokumentacji wynika, że projekt pozbawia mieszkańców ponad 1/ 3 terenu przeznaczonego do handlu, zakłada na terenie nowego targu, “aż” 8 miejsc parkingowych, w tym 1 dla niepełnosprawnych. Z łącznej powierzchni terenu przeznaczonego do modernizacji (6027m2²), powierzchnia do handlu będzie stanowiła 2626,8 m²2. Z uwagi na fakt, że radni nie posiadali żadnych informacji o założeniach dotyczących projektu wywarto nacisk, aby jednak przedstawiono projekt radnym. 22.02.2021 r. odbyło się spotkanie radnych z Panią projektant Aleksandrą Wasilkowską. Pani projektant wyjaśniła, jakie założenia przyjęła przy jego tworzeniu oraz odpowiadała na pytania radnych.

Założenia przyjęte przy projektowaniu to m.in.: Zmiana funkcji, by targ był miejscem czynnym/aktywnym przez cały tydzień, a nie wyłącznie w dni targowe. Zmiana betonowej przestrzeni w przestrzeń zieloną, która poprawi standard miejsca zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. 

Po raz kolejny zwróciłam uwagę, że warto jest pochylić się nad sprawą wyznaczenia zastępczego miejsca, w którym na czas remontu/przebudowy targu można byłoby zorganizować tymczasowy plac handlowy. Przebudowa/remont potrwają jakiś czas, a brak alternatywnego miejsca spowoduje brak możliwości robienia zakupów mieszkańcom, w szczególności tym, którzy nie preferują zakupów w centrach handlowych i dużych marketach. Nadto obecni sprzedający stracą miejsca pracy. Stanowisko moje poparli radna Podyma i radny Uraszewski, który zasugerował, że dobrym miejscem alternatywnym byłby teren przy stadionie miejskim. W końcu burmistrz zdecydował się na zorganizowanie takiego miejsca.

W dn. 15 marca 2021 r. otworzono oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 8 733 000 zł. Czyli oferta wyższa od zakładanych w budżecie środków, jakie zamierza ratusz przeznaczyć na ten cel o 2 233 000 zł.

Burmistrz ma dwie możliwości, unieważnić przetarg lub wystąpić o zwiększenie środków na tą inwestycję . Występuje do Rady Miejskiej o przeszło 2 000 000 zł, aby zwiększyć planowany wydatek do kwoty oferty.

Rada wyraża zgodę

Jak głosowali radni: ZA (13) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Janusz Guzik, Marcin Kołota, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska,; PRZECIW (4) Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz Olędzki; WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jacek Cieślak, Konrad Janowski; NIEOBECNI (2) Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski. 

Przebudowa ruszyła. 

Rok 2022

Planowane na kwiecień b.r. oddanie inwestycji do użytku nie nastąpi. Jest opóźnienie. Prace trwają, a postępy widoczne są gołym okiem. Bazarek przybiera coraz bardziej realny wygląd. W dn. 07.03.2022 r. podczas sesji radnym przedłożono pod głosowanie uchwałę dotyczącą zasad i trybu korzystania z Targowiska Miejskiego w Błoniu przy ulicy Targowej 3 – krótki regulamin dotyczący zasad korzystania z targowiska oraz drugą uchwałę dotyczącą wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Błonie. Ta druga uchwała, to odpowiedź gminy na wymogi ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), która obliguje każdą gminę do udostępnienia takiego miejsca. W trakcie dyskusji nad uchwałami, po raz kolejny wrócił temat dotyczący parkingu. Wielokrotnie podnoszona była kwestia braku parkingu. Osiem (8) miejsc parkingowych na samym placu, to bardzo mało. 

Mamy już polską stolicę logistyki bez dróg dojazdowych do niej i “dzięki” specyficznym umiejętnościom planowania korki w całym mieście. Teraz będziemy mieć bazarek bez parkingu. Na bazarku będzie jedynie 36 miejsc do sprzedaży z samochodu. Pod zadaszeniem natomiast, będą miejsca handlowe, do których sprzedający będą na plecach lub taczkach mogli donieść uzupełnienie towaru, ponieważ nie są przewidziane przy tych miejscach, miejsce na samochody sprzedających. Beztroskie stwierdzenie burmistrza, że przecież wjadą na plac, rozładują towar pod zadaszeniem, a później doniosą sobie towar – tylko skąd, skoro nie ma dla nich parkingu – świadczą o braku szacunku i chyba bezmyślności oraz braku wiedzy, jak taki handel odbywa się. Parking, który ma wybudować deweloper, będzie miał około 20 kilku miejsc. Natomiast miejsc pod zadaszeniem do handlu jest 46. Nie trzeba być geniuszem, aby przeliczyć, że nie wszyscy handlujący pod zadaszeniem będą mieli gdzie zaparkować. A gdzie miejsca parkingowe dla kupujących? Osiem miejsc, w tym jedno dla niepełnosprawnych, to ma wystarczyć? W trakcie dyskusji na ten temat, burmistrz arogancko stwierdził, że przecież nie buduje parkingu, tylko targ. 

Potrzeba modernizacji targu była koniecznością. Błoński targ był zapomnianym i zaniedbanym miejscem. Niestety, nie poparłam inwestycji zmieniającej przeznaczenie targu na bazarek z kilku powodów: kosztów (prawie 9 mln zł), braku pozyskania na inwestycję środków zewnętrznych, nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych przed podjęciem decyzji o zmianie funkcji terenu, nieprzeprowadzenia konsultacji pomysłu z radnymi, braku miejsc parkingowych w projekcie zarówno dla handlujących pod zadaszeniem, jak i dla mieszkańców, a także nieuwzględnieniu w trakcie prac nad projektem procedowanej w Sejmie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (nikt nie wziął pod uwagę faktu sprzedaży sezonowości produktów rolnych). Podejmowanie decyzji, powinno być w demokratycznym społeczeństwie konsultowane, w szczególności w społecznościach samorządowych i w szczególności w gminach miejsko-wiejskich, jaką jest nasza gmina. Pomimo tego, że projekt od strony koncepcji artystycznej podoba mi się, jest efektowny, to uważam, że jest idealny, aby realizować go w dużych blokowiskach, jako osiedlowy bazarek. 

M. Cichewicz

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie