Przekroczenie uprawnień i naruszenie Ustawy o finansach publicznych.

Naczelne izby obrachunkowe nadzorują uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego m.in. w sprawach budżetu i jego zmian.

W dniu 30 lipca 2021 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 44.2021 Burmistrza Błonia z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2021. W dziale  „Pomoc społeczna” rozdz. „Pozostała działalność” Burmistrz Błonia wprowadził kwotę 11.013,00 zł uzasadniając, że są to dochody otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 przeznaczone na realizację programu ,,Wspieraj Seniora’’. W podstawie prawnej powołano się m.in. na art. 257 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym można dokonać zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

RIO wskazało, że środki Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W ocenie Kolegium Izby, Burmistrz Błonia przekroczył swoje kompetencje i naruszył art. 257 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonując ww. zmian w budżecie Gminy na rok 2021. Zarządzenie oraz uchwała RIO przedstawiamy poniżej.

Jak widać standardy działania w gminie Błonie, niezmienne i jednakowe, nawet w sferze prawnej i finansowej, pomimo licznego i kosztownego wsparcia dla gminy od zewnętrznych prywatnych kancelarii.

Program „Wspieraj Seniora” realizowany był w naszej gminie od 20 października 2020 do 31 grudnia 2020r.

https://opsblonie.pl/dokumenty/201027-ULOTKA_INFORMACYJNA_DLA_SENIORA.pdf

Czy program ponownie ruszy po rocznej przerwie? Najwidoczniej tak, skoro Burmistrz przesuwa niezgodnie z prawem środki na ten cel na rok 2021.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie