Rekrutacja do przedszkoli gminnych.

Od 1 lutego rozpoczyna się proces rekrutacyjny do błońskich przedszkoli gminnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 biorą udział:

 • dzieci 3, 4, 5, 6- letnie (urodzone w latach 2020-2017),
 • dzieci 7-letnie, które zostały odroczone na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Gminy Błonie został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.).

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełniają w systemie informatycznym NABO (adres strony rekrutacji zostanie opublikowany w najbliższym czasie na stronie gminy) wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
 • wypełniają wniosek odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie będzie prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 r. harmonogramem:

Kryteria przyjęć do przedszkola

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Błonie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie jest większa, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość – 20 punktów. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Nr: XLI/344/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 lutego 2022 roku:

 • kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego i kandydat  z odroczonym przygotowaniem pedagogicznym – 15 punktów
 • oboje rodzice kandydata  są zatrudnieni w ramach stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko  – 1 punkt,
 • kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat  – 2 punkty,

Wszystkie wzory potrzebnych dokumentów znajdziecie na stronie gminy

Źródło: https://blonie.pl/nabor-do-przedszkoli-gminnych.html

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie